USTANAK NARODA JUGOSLAVIJE 1941.
PODRINJSKI PARTIZANSKI ODRED
PERIOD DO PRVE NEPRIJATELJSKE OFANZIVE

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Početkom 1940. godine partijska organizacija u šabačkom okrugu počela se brzo sređivati i brojno jačati. Istovremeno je rralno rastao i njen uticaj na mase. Iste godine u Šapcu je formiran Mesni komitet SKOJ-a od 7 članova. Sekretar je bio Brana Crnomarković.

Drugom polovinom 1940. godine, mislim oktobra meseca, formiran je Okružni komitet KPJ za šabački okrug. Ovaj Korktet sačinjavao je mali broj članova: Dobrosav Radosavljević irod, Dušan Ostojić i Vera Blagojević. Delokrug rada OK bio ;e Mačva, Pocerina, Jadar i Šabac. Pokrajinski komitet za Sbiju poslao je Mila Ivkovića Okružnom komitetu za instruktora. U to vreme sa Okružnim komitetom održavala je vezu Spasenija Cana Babović, član Pokrajinskog komiteta KPJ za Srbiju. Ona se nekoliko puta sastala u Beogradu sa sekretarom OK Dobrosavom Radosavljevićem Narodom. S njim se nekoliko puta sastao i Aleksandar Ranković, koji je u to vreme bio sekretar PK Srbije. Na tim sastancima Narod je podnosio izveštaj o radu partijske organizacije u Podrinju i primao direktive Pokrajinskog komiteta. U to vreme najvažniji zadaci su bili: povezivanje Partije s masama, učvršćenje i proširenje partijskih organizacija i podizanje novih mladin kadrova.

Uticaj Partije bio je naročito jak u Mačvi. To se ne bi moglo objasniti samo istrajnošću članova KPJ već i demokratskim raspoloženjem mačvanskih seljaka, njihovom stalnom borbom protiv nenarodnih režima i aktivnim političkim životom, naročito u vreme sprovođenja izbora, kada su uvek težili da za svoje predstavnike izaberu ljude iz naroda, u čemu su inače uvek bili sprečavani. I baš taj slobodarski duh i borba mačvanskih seljaka protiv nenarodnih režima, u kojoj je učestvovao i veliki broj najbogatijih mačvanskih seljaka, kao Milan Belovuković, Milan Đaković, Stanisav Geratović, Miloš Erčić, Vasa Tufegdžić i dr., stvorili su povoljne uslove za rad KPJ i njeno brojno jačanje.

Godine 1941. u Šapcu je formiran Mesni komitet koji je rukovodio s nekoliko partijskih organizacija.

S kapitulacijom jugoslovenske vojske mnogi članovi Partije i SKOJ-a koji su se u njoj zatekli pali su u zarobljeništvo, što je bio veliki gubitak za partijsku organizaciju šabačkog okruga. Sem toga, deo dezorganizovane jugoslovenske vojske koji je odstupao preko Šapca i Loznice za Bosnu, odbacio je sve naoružanje u Ribarima i tu ostavio stražu da ga čuva. Tako čuvano, ovo naoružanje je palo u ruke Nemcima koji su tamo stigli tek posle dva dana. Stoga se na tom terenu moglo sklonit: samo malo oružja za kasnije potrebe.

U vreme pripremanja ustanka u Mačvi je bilo oko 30 članova Partije. Tada su postojale partijske organizacije u: Ravnju (4 člana), Glušcima (11), Klenju (2 člana i četiri kandidata), Noćaju (1 član i 3 kandidata) i u Ševaricama (6 članova). U Štitaru, Drenovcu, Tabanoviću, Pričinoviću i još nekim selima bio je po neki član Partije s kojim je Okružni komitet za šabački okrug održavao veze. Kako se kasnije utvrdilo, u Mačvi je bilo i nekoliko članova Partije — izbeglica iz Bosne i Slovenije. U srezu pocerskom i jadarskom bilo je takođe nekoliko članova Partije.

Početkom maja 1941. godine Okružni komitet KPJ u Šapcu održao je sastanak na kome je doneo sledeće odluke: 1) da se odmah pristupi prikupljanju oružja: 2) da se stvaraju vojne desetine i obučavaju rukovanju oružjem; 3) da se organizuje prikupljanje sanitetskog materijala; 4) da se organizuju sanitetski tečajevi i 5) da se iz Šapca povuku u ilegalnost svi kom-promitovani drugovi kako ih Nemci ne bi pohapsili.

Već sledećeg dana po napadu Nemačke na SSSR nemački krajskomandant u Šapcu traži od sreskog načelnika Milorada Antonijevića spisak komunista. Ovaj se, međutim izgovara da takav spisak ne postoji, da je on odskora načelnik pa da ne zna ko su komunisti i odmah izveštava partijsku organizaciju u Šapcu da se priprema hapšenje. Sutradan gotovo svi kompromitovani komunisti i simpatizeri Partije odlaze u sela Mačve. Pocerine, Posavo-Tamnave i Jadra i vrše pripreme za ustanak i članovi Partije po selima su budniji i povlače se više u ilegalnost. Tako se formira nekoliko grupa ilegalaca: u Glogovcu. Ravnju, Glušcima, Salašu Noćajskom, Pocerskom Dobriću, Klenju, Štitaru i drugim mestima koja rade na pripremi ustanka Kasnije ove grupe postaju jezgro Mačvanskog partizanskog odreda.

Drugog ili trećeg dana posle nemačkog napada na Sovjetski Savez sekretar OK Dobrosav Radosavljević bio je u Beogradu u Pokrajinskom komitetu gde se sastao sa Spasenijom Babović. Na ovom sastanku proučen je proglas CK KPJ o dizanjuustanka i određeni su zadaci OK Šabac. Odmah posle Radović je vićevog povratka u Šabac održan je sastanak OK kome su prisustvovali Dobrosav Radosavljević Narod, Dušan Ostojić, Zdravko Šestić, Vera Blagojević, Mika Mitrović, Sele Jovanović; i Lala Stanković. Prisustvovao je i Nebojša Jerković, učitelj, kasnije komandant Mačvanskog partizanskog odreda. Pošto je proučio proglas CK KPJ o dizanju ustanka i razradio direktive PK primljene u Beogradu, OK je odredio operativni štab koji će rukovoditi pripremama ustanka i odlučio da se održi okružna partijska konferencija, da se narod što šire upozna s proglasom CK. da se pojača politički i vojnički rad sa omladinom i da se odmah počne s formiranjem vojnih grupa. Posle sastanka svi : članovi OK otišli na teren.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument