Jovan Kokot: DVANAESTA SLAVONSKA
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


Raspored neprijateljevih snaga u Slavoniji početkom 1943. godine

 

Početkom 1943. u Slavoniji se nalazilo oko 15-20.000 neprijateljevih vojnika. Te snage bile su sastavljene od tri divizije: njemačke 187. rezervne divizije, 1. gorske divizije i 3. domobranske divizije, 16. ustaške bojne i nekoliko samostalnih ustaških, domobranskih i njemačkih bataljona i četa.

Prva gorska divizija bila je raspoređena duž komunikacije Banova Jaruga - Pakrac - Daruvar - Miokovićevo - Voćin. Treća ustaško-domobranska divizija nalazila se duž glavne željezničke pruge Zagreb - Beograd, na potezu Novska - Nova Gradiška - Slavonski Brod - Đakovo - Našice. Njemačka 187. divizija bila je raspoređena duž glavne željezničke pruge Zagreb - Okučani i Zagreb - Bjelovar. U Podravini se nalazila 16. ustaška bojna raspoređena duž komunikacije Podravska Slatina - Suhpolje - Virovitica. Samostalni njemački policijski bataljon i Bataljon za brze intervencije nalazili su se u Požeškoj kotlini: Bektež - Kutjevo - Kula - Vetovo - Orljavac. U Miokoviću se nalazio njemački 3. policijski bataljon.290 U većim naseljima u Požeškoj kotlini, Podravini i Posavini nalazile su se: samostalne ustaško-domobranske satnije i folksdojčerske čete. U Virovitici se nalazila Domobranska podoficirska škola i konjički eskadron pod komandom njemačke 187. rezervne divizije.

Takvim rasporedom snaga neprijatelj je osiguravao glavnu željezničku prugu, transport, manevar trupa i ratnog materijala u pravcu glavnih snaga NOVJ u Bosanskoj krajini i na prostoru istočno i južno od Bihaća, a takođe i u pravcu Grčke i Bliskog istoka. Pored toga raspored neprijateljevih snaga u Slavoniji imao je za cilj da štiti okupacijsku i ustašku administrativnu vlast, ekonomske i političke centre tzv. NDH, da osigura kružnu osnovicu za dejstvo protiv partizanskih snaga i pozadinskih ustanova na oslobođenoj teritoriji. Ipak, osnovni zadatak neprijateljevih snaga bio je da spriječavaju prodiranje partizanskih snaga u Podravsku, Požešku, Daruvarsku i Posavsku ravnicu i onemoguće vojnički i politički uticaj na poluoslobođenoj i neoslobođenoj teritoriji. Neprijatelj je bio veoma zainteresiran za slavonsku žitnicu, koju je proglasio najbogatijom u okviru tzv. NDH, a bogate slavonske šume nudile su ogromne količine tehničkog i ogrijevnog drveta kojih se okupator i tzv. NDH nisu mogli odreći. Raspored neprijateljevih snaga, pored ostalog, nudio je i izvjesne operativne prednosti, ali je imao i slabosti, jer je neprijatelj bio primoran da se brani na čitavoj teritoriji Slavonije. Prvi put, od početka narodnog ustanka 1941. godine, partizanske snage preotele su operativnu i taktičku inicijativu.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument