ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIII - DOKUMENTI JEDINICA, KOMANDI I USTANOVA KRALJEVINE ITALIJE: KNJIGA 2 - 1942. GODINA
BIBLIOTEKA

KNJIGA 3 - 1943. GODINA
SADRŽAJ
strana
PRVI DEO
Izveštaj Komande 2. armije od 2. januara 1942. Generalštabu kopnene vojske o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini7
Izveštaj Komande 2. armije od 3. januara 1942. Generalštabu kopnene vojske o pregovorima između četničkog predstavnika Dobrosava Jevđevića i izaslanika vlade NDH logornika Poljaka12
Desetodnevni izveštaj Kvesture Kotor od 4. januara 1942. prefektu Kotora o vojno-političkoj situaciji u provinciji Kotor19
Izveštaj Komande 2. armije od 7. januara 1942. Generalštabu kopnene vojske o vojno-političkoj situaciji u Sloveniji22
Izveštaj načelnika Generalštaba kopnene vojske od 10. januara 1942. načelniku Glavnog generalštaba o inspekciji trupa u Sloveniji i Hrvatskoj27
Izveštaj Komande sektora Otočac od 12. januara 1942. Komandi divizije »Re« o borbama protiv partizanskih jedinica koje su blokirale Titovu Korenicu39
Izveštaj Komande 2. armije od 13. januara 1942. Generalštabu kopnene vojske o smeštaju i operativnoj delatnosti podređenih jedinica u drugoj polovini 1941. godine43
Depeša Kvesture Kotor od 13. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o partizanskim akcijama na području Herceg-Novog i represivnoj akciji italijanske artiljerije na naseljena mesta Svrčuge, Bijelići i Lepetić46
Dopis guvernera Crne Gore Pircija Birolija od 14. januara 1942. komandantu 2. armije generalu Ambroziju o sadejstvu italijanskih jedinica u nemačkim operacijama u istočnoj Bosni48
Izveštaj Komande 6. armijskog korpusa od 17. januara 1942. Komandi 2. armije o kontaktima s rukovodiocima četničkih formacija51
Depeša Kvesture Kotor od 17. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na Mrcine i na auto-kolonu koja se kretala putem Trebinje Bileća58
Izveštaj Komande karabinijera Dalmacije od 19. januara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o vojno-političkoj situaciji i aktivnosti partizana u provinciji Kotor59
Izveštaj Generalštaba kopnene vojske od 24. januara 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji u NDH i o pronemačkoj orijentaciji rukovodstva NDH61
Izveštaj Prefekture Kotor od 24. januara 1942. guverneru Dalmacije napadu partizana na kombinovanu kolonu vojnika i karabinijera kod Perovića69
Izveštaj prefekta Rijeke od 24. januara 1942. podsekretaru Ministarstva unutrašnjih poslova o političkoj situaciji u Rijeci i Sušaku71
Depeša Komande jedinica Crne Gore od 26. januara 1942. Komandi 2. armije o sadejstvu alpinskog bataljona »Val Fela« u operacijama nemačkih trupa za uništenje partizanskih snaga u istočnoj Bosni74
Izveštaj komandanta 2. armije od 30. -januara 1942. Generalštabu kopnene vojske o vojno-političkoj situaciji u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini76
Dislokacija potčinjenih komandi i jedinica 2. armije 10. februara 1942. godine81
Izveštaj Prefekture Kotor od 10. februara 1942. guverneru Dalmacije o gubicima italijanskih jedinica prilikom napada partizana na voz kod ž. st. Glavske93
Depeša Kvesture Kotor od 14. februara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu partizana na posa du u Gornjem Orahovcu i o preduzetim protivmerama94
Dopis komandanta 2. armije od 15. februara 1942. komandantima 5, 6. i 18. armijskog korpusa o direktivi Generalštaba kopnene vojske u pogledu odnosa s vlastima NDH i četnicima96
Izveštaj Prefekture Kotor od 15. februara 1942. guverneru Dalmacije o vojno-političkoj situaciji na području Boke98
Izveštaj Kvesture Kotor od 15. februara 1942. Guvernatoratu Dalmacije o akcijama partizana na području Boke100
DRUGI DEO
Izveštaj Guvernatorata Dalmacije od 16. februara 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o partizanskom napadu na fabriku konzervi u Bijeloj (u Boki Kotorskoj) 102
Zapisnik s konferencije vojnih predstavnika Italije, Nemačke i NDH održane 3. marta 1942. u Opatiji radi utvrđivanja saradnje u operacijama protiv snaga NOP i DV Jugoslavije104
Dopis Kvesture Rijeka od 7. marta 1942, potčinjenim ustanovama i komandama o potrebi sprovođenja vanrednih policijskih mera povodom suđenja sto dvadesetorici komunista i pripadnika NOP-a109
Pregled delatnosti jedinica vazduhoplovstva pod komandom generala Pičinija od 5. februara do 18. marta 1942. na teritoriji 2. armije112
Izveštaj Komande divizije »Granatijeri di Sardenja« od 22. marta 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o čišćenju zone Mokrec114
Prepis izveštaja Komande divizije »Mesina« prefektu Kotora dostavljen 23. marta 1942. Guvernatoratu Dalmacije o operacijama italijanskih jedinica protiv Orjenskog NOP bataljona u Boki116
Izveštaj Guvernatorata Dalmacije od 25. marta 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o napadu italijanskih jedinica na položaje Orjenskog NOP bataljona u Boki119
Izveštaj Prefekture Kotor od 26. marta 1942. guverneru Dalmacije o prodoru italijanskih i četničkih snaga u selo Pobori kod Budve121
Dopis Komande pešadijske divizije »Peruđa« od 27. marta 1942. potčinjenim jedinicama o uputstvima Komande 18. armijskog korpusa u vezi s nadležnošću i načinom izvršavanja represalija nad ustanicima i stanovništvom122
Direktive komandanta italijanske 2. armije od 30. marta 1942. komandantu »Borbene grupe Bader« za izvođenje zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni124
Obaveštenje Komande 6. armijskog korpusa ođ 30. marta 1942. potčinjenim jedinicama o formiranju koncentracionih logora u Boki (u tvrđavi Mamula i Prevlaci) 135
Izvod iz izveštaja Komande 2. armije od 31. marta 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u prvoj polovini marta138
TREĆI DEO
Izvod iz izveštaja jedinica i ustanova potčinjenih Komandi 2. armije o značajnim događajima u tromesečju januar mart 1942. godine140
ČETVRTI DEO
Izveštaj Kvesture Kotor od 6. aprila 1942. Guvernatoratu Dalmacije o napadu italijanskih jedinica na partizanske položaje na Ublima kod Herceg-Novog353
Mesečni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 26. aprila 1942. Komandi 2. armije o političkoj i privrednoj situaciji na teritoriji korpusa355
Bilten Komande 2. armije od 3. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« protiv NOP i DV Jugoslavije u istočnoj Bosni i o situaciji u Hercegovini362
Bilten Komande 2. armije od 4. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija»Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Lici i Hercegovini365
Zapovest Komande alpinske divizije »Pusterija« od 4. maja 1942. potčinjenim jedinicama za akciju »Foča«368
Bilten Komande 2. armije od 5. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o partizanskim akcijama na teritoriji Hrvatskog primorja, Like i Hercegovine374
Bilten Komande 2. armije od 6. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini377
Bilten Komande 2. armije od 7. maja 1942. o borbama protiv partizanskih jedinica u Bosni i Hercegovini i u Gorskom kotaru381
Dopunska naređenja komandanta 2. armije generala Roate od 7. maja 1942. »Borbenoj grupi Bader« i italijanskom 6. armijskom korpusu za izvođenje operacije »Foča«384
Depeša Komande pristaništa Metković od 7. maja 1942. Komandi 2. armije o potapanju dva bagera na ušću Neretve386
Bilten Komande 2. armije od 8. maja 1942. o toku zajedničkih ita- lijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini i Gorskom kotaru388
Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 9. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini391
Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Gorskom kotaru i Hercegovini394
Obaveštajni bilten Komande 11. armijskog korpusa od 11. maja 1942. o situaciji i partizanskim akcijama u Ljubljanskoj pokrajini397
PETI DEO
Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 12. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica na području Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske 406 Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 13. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini409
Obaveštenje Vrhovne komande od 14. maja 1942. komandantu karabinijera da je generalu Đuzepu Pijeku poverena koordinacija obaveštajne delatnosti u cilju suzbijanja aktivnosti komunista na Balkanu413
Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 14. maja 1942. o.toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini415
Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 15. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u jugoistočnoj Bosni i o partizanskim akcijama u Hrvatskoj418
Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica na području Hercegovine, Bosanske krajine, Like i Gorskog kotara421
Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 17. maja 1942. o toku zajedničkih italijansko-nemačkih i ustaških operacija »Trio« u istočnoj Bosni i o borbama protiv partizanskih jedinica u Hercegovini423
Obaveštajni bilten Komande 11. armijskog korpusa od 18. maja 1942. o vojno-političkoj situaciji i partizanskim akcijama u Ljubljanskoj pokrajini425
Obaveštenje Komande karabinijera Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 20. maja 1942. Komandi divizije »Marke« o zadacima i nadležnosti generala Pijeka koji treba da koordinira obaveštajnu delatnost na suzbijanju komunističke aktivnosti na Balkanu437
Bilten Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 21. maja 1942. o toku italijansko-nemačke i ustaške ofanzive »Trio« u istočnoj Bosni439
Izveštaj Komande granične straže 5. armijskog korpusa od 22. maja 1942. o partizanskoj aktivnosti u rejonu Ilirske Bistrice441
Izveštaj Komande karabinijera 11. armijskog korpusa od 23. maja 1942. Komandi karabinijera Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o vojno-političkoj situaciji u Ljubljanskoj pokrajini443
Izveštaj Komande 11. armijskog korpusa od 27. maja 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o čišćenjima i represalijama na teritoriji korpusa od 15. septembra 1941. do 20. maja 1942. godine447
Uputstvo Generalštaba kopnene vojske od 29. maja 1942. komandama teritorijalne odbrane Udine i Trst o merama koje treba preduzeti u cilju suzbijanja delatnosti partizana u provincijama Udine, Gorica, Trst i Rijeka456
Telegram prefekta Rijeke od 30. maja 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o streljanju, interniranju i paljenju kuća porodica partizana460
Izveštaj federalnog sekretara Nacionalne fašističke stranke u Rijeci od 31. maja 1942. o partizanskim akcijama u rejonu Šapjane - Ilirska Bistrica - Matulje461
Nota Ministarstva inostranih poslova Italije od 1. juna 1942. Poslanstvu NDH u Rimu povodom traženja vlade NDH da se izmeni sporazum o odnosima između italijanskih i ustaških vlasti na području Druge zone463
Depeša prefekta Rijeke od 4. juna 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o paljenju sedam sela u Slovenačkom primorju i o streljanju i interniranju stanovništva osumnjičenog za saradnju s partizanima467
Obaveštenje .Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 7. juna 1942. komandama potčinjenih armijskih korpusa 0 organizaciji i grupisanju vazduhoplovnih snaga na raspolaganju toj komandi469
Dopis Vrhovne komande oružanih snaga od 8. juna 1942. Ministarstvu inostranih poslova o kontaktima italijanskog vojnog izaslanika u Beogradu sa generalom Milanom Nedićem473
Uputstvo Komande granične straže 5. armijskog korpusa od 10. juna 1942. o zadacima potčinjenih jedinica i nastavnih bataljona dodeljenih kao pojačanje za borbu protiv partizana474
Izvod iz izveštaja Više komande oružanih snaga »Slonenija-Dal- macija« od 28. juna 1942. Generalštabu kopnene vojske o operativnoj delatnosti podređenih jedinica u toku maja476
Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. jula 1942. komandama 5, 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s pružanjem pomoći u četničko-ustaškim pregovorima 479
Pregled oprativne delatnosti pešadijske divizije »RE«_u periodu od 20. maja do 30. juna 1942. godine486
Izveštaj Glavnog inspektorata policije za ratne službe od 14. jula 1942. vojnoobaveštajnoj službi Vrhovne komande o otkrivanju organizacije KP Jugoslavije u Istri495
Zapovest Komande 18. armijskog korpusa od 15. jula 1942. potčinjenim jedinicama za operaciju na području Biokova498sx
ŠESTI DEO
Naređenje komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 20. jula 1942. komandantu 11. armijskog korpusa da sve potčinjene upozori na neophodnost najenergičnijih represalija u akcijama protiv partizana i njihovih pomagača502
Uputstvo Komande 23. armijskog korpusa od 20. jula Ì942. potčinjenim komandama o merama za suzbijanje ustaničke delatnosti duž stare italijansko-jugoslovenske granice503
Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 22. jula 1942. o teritorijalnoj nadležnosti Vojnopomorske komande Dalmacija i Mornaričke komande Rijeka505
Izveštaj komandanta Više komande oružanih snaga »Slovenija- Dalmacija« od 23. jula 1942. Vrhovnoj komandi o operacijama, vojno-političkoj situaciji u Dalmaciji i o potrebi da se nadležnost za obezbeđenje javnog poretka na toj teritoriji poveri vojnim vlastima508
Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 24. jula 1942. šefu italijanske vojne misije u Zagrebu da kod Glavnog stožera domobranstva urgira da ustaško-domobranske jedinice, u skladu sa zagrebačkim sporazumom, preuzmu uporišta i zaštitu pruga u 2. zoni513
Dopis Ministarstva inostranih poslova od 24. jula 1942. Vrhovnoj komandi o nemačkoj ekonomskoj eksploataciji NDH516
Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 28. jula 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji na anektiranim teritorijama i o potrebi da se obezbeđenje javnog reda na njima poveri vojnim vlastima521
Dnevni operativni izveštaj Komande pešadijske divizije »Taro« od 30. jula 1942. Guvernatoratu Crne Gore o aktivnosti potčinje- nih jedinica na sektoru Cetinje, Bar, Budva i o pristizanju delova divizije »Peruđa«524
Izveštaj Guvernatorata Dalmacije od 3. avgusta 1942. o interniranju stanovništva iz Velog i Malog Iža u koncentracioni logor na Mljetu526
Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 4. avgusta 1942. načelniku Glavnog stožera vojske NDH o sprovođenju sporazuma od 19. juna i o merama za poboljšanje saradnje između italijanskih i ustaško-domobranskih jedinica527
Depeše Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmcija« od 5. avgusta 1942. komandantima 6. i 18. armijskog korpusa u vezi s prodorom grupe proleterskih brigada prema Bosanskoj krajini531
Obaveštenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 6. avgusta 1942. Komandi 18. armijskog korpusa o formiranju divizije »Zara«532
Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 8. avgusta 1942. komandama 6. i 18. armijskog korpusa da preduzmu operaciju čišćenja na području Biokova535
Zapisnik sa sastanka šefa italijanske vojne misije u NDH i Kvater- nika održanog 14. avgusta 1942 u vezi s traženjem Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« da razmotri plan saradnje između italijanskih i ustaško-domobranskih jedinica u skladu sa zagrebačkim sporazumom536
Izveštaj Komande odreda agenata javne bezbednosti u Zadru od 15. avgusta 1942. Kvesturi Zadra o hapšenju četiri lica zbog razgovora na hrvatskom jeziku540
SEDMI DEO
Izvod iz izveštaja jedinica i ustanova potčinjenih Komandi 2. armije o značajnim događajima u toku jula i avgusta 1942. godine542
OSMI DEO
Depeša Vrhovne komande od 29. avgusta 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« da bude spremna da interveniše u slučaju nereda u Zagrebu727
Uputstvo Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 31. avgusta 1942. komandantima potčinjenih armijskih korpusa o operativnim zadacima jedinica u jesenjem i zimskom periodu728
Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 8. septembra 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o napadima partizanskih jedinica na posade i postrojenja ž. st. Lička Jesenica, Kamanje i Zaluka740
Naređenje Vrhovne komande od 9. septembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« da preduzme operacije protiv partizanskih jedinica koje ugrožavaju mostarski bazen boksita742
Depeša Komande 5. armijskog korpusa od 9. septembra 1942. Komandi 11. armijskog korpusa o partizanskim akcijama na teritoriji korpusa743
Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 11. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o situaciji u rudarskoj zoni Mostara744
Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 18. septembra 1942. o rezultatima istrage povodom napada partizana na stražarnicu između ž. st. Javornik i Rudopolje747
Dopis Komande 18. armijskog korpusa od 18. septembra 1942, Guvernatoratu Dalmacije o potrebi da se preduzimanjem prividnih policijskih mera prikriju kontakti sa domaćim izdajicma i time spreči njihovo kompromitovanje kod stanovništva750
Operativna zapovest br. 2 Komande 5. armijskog korpusa od 21. septembra 1942. za izvođenje treće faze operacije na području Velike Kapele752
Operativna zapovest br. 3 Komande 5. armijskog korpusa od 24. septembra 1942. za izvođenje četvrte faze operacije na području Velike Kapele754
Direktive Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 25. septembra 1942. komandantu 5. armijskog korpusa o zadacima korpusa u predstojećim operacijama protiv partizanskih jedinica u Lici i duž železničke pruge Sušak Ogulin Karlovac758
Izveštaj Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 27. septembra 1942. Vrhovnoj komandi o stavu Glavnog stana poglavnika NDH u vezi sa učešćem četničkih snaga u operaciji »Dinara«761
Depeša Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od septembra 1942. Glavnom stožeru domobranstva NDH o ciljevima kombinovane operacije »Dinara« i o usklađivanju dej stava ustaško-domobranskih snaga sa dejstvima italijanskih jedinica763
Naređenje Komande 5. armijskog korpusa od 29. septembra 1942. za obustavljanje operacija na području Velike Kapele i o pre- meštanju potčinjenih jedinica za operaciju u Lici764
Dnevni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 29. septembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o operacijama potčinjenih jedinica u toku 28. septembra766
Izveštaj Komande 18. armijskog korpusa od 1. oktobra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o vojno-poli- tičkoj situaciji na teritoriji korpusa krajem septembra768
Depeša guvernera Dalmacije od 3. oktobra 1942. Ministarstvu unutrašnjih poslova o pojačanoj aktivnosti partizanskih jedinica774
Naređenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 9. oktobra 1942. komandantu 18. armijskog korpusa za preduzimanje druge faze operacije »Dinara« (zauzimanje Livna)776
Zapisnik sa sastanka komandanta Više komande oružanih snaga Slovenija-Dalmacija« s komandantima 6. i 18. armijskog korpusa održanog 12. i 13. oktobra 1942. u Splitu radi analize operacije »Dinara« i drugih aktuelnih pitanja778
Izveštaj Komande 18. armijskog korpusa od 13. oktobra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o hapšenjima sumnjivih osoba u Splitu i Vukušiću i o napadu partizana na vojničku pratnju voza na pruzi Sinj - Split785
Uputstvo Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 16. oktobra 1942. komandantu 18. armijskog korpusa o izvođenju operacije »Beta« (zauzimanje Livna) 787
Obaveštenje Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 18. oktobra 1942. o sadržaju sporazuma s poglavnikom NDH u pogledu četničkih formacija789
Uputstvo Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 31. oktobra 1942. o potrebi čvrste saradnje sa NDH i o odnosu prema četničkim formacijama794
Izvod iz dnevnika Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« za oktobar 1942. o sprovođenju operacije »Dinara«796
DEVETI DEO
Dislokacija potčinjenih ustanova i jedinica Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« 1. novembra 1942. godine819
Depeša Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 1. novembra 1942. Vrhovnoj komandi oružanih snaga o količini oružja zaplenjenog od strane partizana na njenoj teritoriji840
Zabeleške Prefekture Zadar od 14. novembra 1942. o broju uhapšenog stanovništva koje treba internirati na o. Molat i o rekviriranoj stoci841
Dopis Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 25. novembra 1942. komandantima armijskih korpusa o novom rasporedu delova armije842
Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 25. novembra 1942. o rezultatima operacija na području Velike Kapele i u Lici848
Izveštaj komandanta 18. armijskog korpusa od 25. novembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o novom razmeštaju potčinjenih jedinica851
Okružnica Ministarstva rata od 30. novembra 1942. da se bez prethodnog odobrenja ne puštaju na odsustvo vojnici slovenskog porekla iz Julijske krajine853
Izveštaj Komande karabinijera Dalmacije od 30. novembra 1942. Guvernatoratu Dalmacije o novoj organizaciji karabinijerskih komandi dislociranih na teritoriji Splita i Zadra854
Okružnica br. 3 C Više komande oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« od 1. decembra 1942. o načinu borbe protiv partizanskih jedinica i o postupku sa stanovništvom860
Operativni izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 15. decembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o rezultatima operacija protiv partizanskih jedinica na području Gorskog kotara i Like u toku jesenjih meseci927
Izveštaj Komande 5. armijskog korpusa od 28. decembra 1942. Višoj komandi oružanih snaga »Slovenija-Dalmacija« o evakuaciji ustaško-domobranskog uporišta Udbina945
DESETI DEO
PRILOG - Italijanska dokumenta za period od 3. januara do 31. decembra 1942. koji su dosad objavljeni u Zborniku949
REGISTAR977
Lična imena979
Geografski nazivi987
Vojne jedinice i komande, ustanove, organizacije i ostali pojmovi1017
BIBLIOTEKA