ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


KNJIGA 1 - 1941. I 1942. GODINA

1. Projekat Stevana Moljevića od 30. juna 1941. o granicama, društvenom uređenju i spoljnoj politici "Velike Srbije" u obnovljenoj Jugoslaviji posle drugog svetskog rata

2. Naređenje komandanta četničkih gorskih štabova od avgusta 1941. za formiranje četničkih jedinica

3. Izveštaj komandanta četničkog odreda "Boško Jugović" od 2. septembra 1941. o vojnoj situaciji u istočnoj Bosni i stavu prema srpskoj kvislinškoj vladi

4. Naređenje komandanta četničkih odreda jugoslovenske vojske od 9. septembra 1941. za mobilizaciju i formiranje jedinica

5. Uputstvo načelnika Komande četničkih odreda jugoslovenske vojske od 28. septembra 1941. za mobilizaciju ljudstva i materijalnih sredstava

6. Program četničkog pokreta DM od septembra 1941. za vreme i posle završetka drugog svetskog rata upućen izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije

7. Sporazum između Glavnog štaba NOPO Bosne i Hercegovine i Štaba bosanskih četničkih odreda od 1. oktobra 1941. o formiranju zajedničkog operativnog štaba i zajedničkih organa vlasti na oslobođenoj teritoriji

8. Telegrami Štaba Draže Mihailovića upućeni izbegličkoj kraljevskoj vladi u vremenu od 7. do 10. oktobra 1941. godine

9. Izjava grupe aktivnih i rezervnih oficira iz Čačka, od 14. oktobra 1941. o pristupanju NOP-u radi borbe protiv okupatora i kvislinga

10. Naredba Draže Mihailovica od 15. oktobra 1941. o postavljenju Pavla Đurišića za komandanta Limsko-sandžačkih četničkih odreda

11. Pismo Draže Mihailovica od 22. oktobra 1941. Vrhovnom štabu NOPOJ o odnosima između četnika i partizana

12. Sporazum između četničkog odreda na sektoru G. Milanovac — Kraigujevac i Kragujevačkog NOPO od 24. oktobra ,1941. o saradnji u borbi protiv okupatora i kvislinga

13. Plan Štaba Draže Mihailovica od kraja oktobra 1941. za napad na partizanske snage i VŠ NOPOJ u Užicu

14. Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. zameniku komandanta Ribaševinskog četničkog odreda za razoružavanje i hapšenje partizana u rejonu

15. Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. komandiru Dobrodolake čete za razoružavanje i hapšenje partizana

16. Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. komandiru Zdravčićke čete za prebacivanje u rejon Karana radi napada na partizane

17. Naređenje komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. poručniku Tankosiću za razoružavanje i hapšenje partizana i ovladavanje Trešnjicom

18. Zapovest komandanta Požeškog četničkog odreda od 1. novembra 1941. za napad na Užice

19. Izveštaj komandanta Višegradskog četničkog odreda od 1. novembra 1941. majoru Bošku Todoroviću o pregovorima sa komandantom italijanskih okupacionih jedinica u Višegradu

20. Naređenje Štaba četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. za napad na partizane u Čačku

21. Izveštaj komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. Draži Mihailoviću o situaciji pred napad na Čačak

22. Pismo komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. političkom komesaru Čačanskog NOP odreda povodom sukoba između četnika i partizana

23. Ultimativni uslovi sporazuma komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda

24. Zahtev komandanta četničkih odreda Čačak od 6. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda da prihvati četničke uslove za prekid oružane borbe

25. Ultimatum komandanta četničkih odreda Čačak od 7. novembra 1941. komandantu Čačanskog NOP odreda za predaju oružja i potčinjavanje četničkom komandovanju

26. Zapovest Štaba četničkih odreda Čačak od" 7. novembra 1941. za napad na partizanske snage u Čačku

27. Naređenje Draže Mihailovića od 9. novembra 1941. komandantu bosanskih četničkih odreda za prebacivanje četničkih jedinica iz istočne Bosne u rejon Užica i Kosjerića radi napada na partizane

28. Proglas Draže Mihailovića od 16. novembra 1941. Srbima, Hrvatima i Slovencima

29. Zapisnik sa četničke konferencije u Vlasenici 17. novembra 1941. o uslovima saradnje sa NOP-om i o formiranju četničke privremene uprave istočne Bosne

30. Pismo četničke privremene uprave istočne Bosne i Hercegovine od 19. novembra 1941. Glavnom štabu NOP odreda Bosne i Hercegovine da se nastave pregovori o saradnji

31. Sporazum od 30. novembra 1941. između komandanta četničkih jedinica istočne Bosne i Hercegovine i komandanta italijanskog garnizona u Goraždu o obezbeđenju evakuacije italijanskih trupa i predaji vlasti četnicima

32. Pismo delegata Draže Mihailovića od 8. decembra 1941. komandantu četničkog Rasinsko-bistričkog bataljona povodom poziva Draže Mihailovića da Pavle Đurišić dođe kod njega i o situaciji u Srbiji

33. Naređenje Štaba 1. valjevskog četničkog odreda od 13. decembra 1941. za saradnju sa vlastima srpske kvislinške vlade

34. Instrukcija Draže Mihailovića od 20. decembra 1941. komandantu četničkih odreda u Crnoj Gori i komandantu Limških četničkih, odreda o organizaciji, ciljevima i upotrebi četničkih odreda

35. Pismo Stevana Moljevića iz druge polovine decembra 1941. Dragiši Vasiću o granicama i društvenom uređenju posleratne "Velike Srbije"

36. Pravila "Oficirske organizacije za zaštitu naroda Crne Gore" od decembra 1941. o ciljevima, načinu organizovanja i formama delovanja

37. Pismo komandanta četničkih jedinica u istočnoj Bosni i Hercegovini od 6. januara 1942. Milanu Šantiću o planu akcija u rejonu Borca i saradnji sa italijanskim okupacionim trupama

38. Direktiva komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 9. januara 1942. potčinjenim oficirima za postupak u slučaju napada italijanskih i nemačkih jedinica na četnike

39. Predlog preliminarnog sporazuma Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 11. januara 1942. Komandi italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji

40. Jzveštaj Komande Višegradskog četničkog odreda od 11. januara 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o sporazumu o saradnji sa nemačkim trupama u predstojećoj ofanzivi protiv partizanskih jedinica

41. Izveštaj komandanta mesta u Foči od 13. januara 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o pripremama nemačkih trupa za operaciju protiv partizanskih snaga u istočnoj Bosni i o odluci četnika da im se ne pruža otpor

42. Izveštaj delegata četničkih odreda na području Višegrada, Foče i Rogatice od 15. januara 1942. o sporazumu sa nemačkom i italijanskom komandom u Višegradu o međusobnoj saradnji

43. Instrukcija komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 16. januara 1942. četničkim predstavnicima za pregovore sa Komandom italijanskog 6. armijskog korpusa o međusobnoj saradnji

44. Odobrenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine Milanu Santiću od 16. januara 1942. da produži pregovore sa Komandom italijanskog 6. armijskog (korpusa o međusobnoj saradnji

45. Obaveštenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 17. januara 1942. četničkim odredima i srpskom stanovništvu Gacka i Nevesinja o odnosu prema italijanskom okupatoru i o pregovorima o međusobnoj saradnji

46. Izveštaj majora Miodraga Paloševića od 18. januara 1942. Draži Mihailoviću o situaciji u Toplici i Jablanici i organizaciji četnika na području Kraljeva, Kruševca i Čačka

47. Zahtev Mutimira Petkovića od 20. januara 1942. majoru Bošku Todoroviću da i on učestvuje u pregovorima o saradnji četnika sa italijanskim okupatorom

48. Naredba komandanta Bosanskih četničkih odreda od 22. januara 1942. srpskom stanovništvu istočne Bosne da sarađuje sa nemačkim jedinicama u akciji protiv partizana

49. Izveštaj Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 26. januara 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Hercegovini i o pregovorima o saradnji sa italijanskim okupatorom

50. Izveštaj četničkog predstavnika za pregovore o saradnji sa italijanskim okupatorom od 28. januara 1942. majoru Bošku Todoroviću o toku pregovora

51. Obaveštenje Komande četničkog puka "Petar Mrkonjić" od 30. januara 1942. o imenovanju poverenika u kninskom srezu

52. Pismo komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 31. januara 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu

53. Obaveštenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine početkom februara 1942. o cilju i toku pregovora o saradnji četnika i italijanskog okupatora

54. Naređenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 6. februara 1942. četničkim odredima istočne Hercegovine za sprečavanje partizanskih akcija

55. Obaveštenje komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 7. februara 1942. komandantu italijanskih trupa u Nevesinju o prihvatanju uslova saradnje

56. Izveštaj Slobodana Vranića od 8. februara 1942. o pregovorima majora Jezdimira Dangića sa nemačkim opunomoćenim komandantom u Srbiji o saradnji u borbi protiv NOP-a u istočnoj Bosni

57. Izveštaj komandanta operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 10. februara 1942. Draži Mihailoviću o sporazumu o saradnji sa italijanskim okupatorom

58. Izveštaj kapetana Žarka Milurovića od 13. februara 1942. majoru Bošku Todoroviću o pokušaju organizovanja četničkih jedinica u Slavoniji

59. Uputstvo br. 5 Draže Mihailovića od 14. februara 1942. o organizaciji i zadacima vojnih jedinica

60. Pismo komandanta Rogatičkog četničkog odreda od 16. februara 1942. Novici Džidu o sporazumu o saradnji sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a u istočnoj Bosni

61. Sporazum između četničke Komande Crne Gore i Hercegovine i Komande italijanske divizije "Taro" od 17. februara 1942. o saradnji četničkih jedinica u deblokadi italijanskog garnizona u Nikšiću

62. Dopis Štaba Rogatičkog četničkog odreda od 18. februara 1942. komandantu italijanskog garnizona u Višegradu povodom sporazuma o saradnji i materijalnom i sanitetskom obez-beđenju četničkih jedinica

63. Obaveštenje Štaba Rogatičkog četničkog odreda od 5. marta 1942. komandantu 1. bataljona o sadejstvu odreda sa italijanskim trupama u borbi protiv partizana i preduzetim merama protiv pripadnika NOP-a

64. Sporazum između četničke organizacije na području Podgorice i doline Zete i Glavne komande italijanskih trupa u Crnoj Gori od 6. marta 1942. o saradnji u borbi protiv NOP-a

65. Izveštaj majora Radoslava Đurića od 26. marta 1942. Draži Mihailoviću o vojno-politićkoj situaciji u istočnoj Bosni i stanju četničkih jedinica

66. Izveštaj Lazara Trklje iz druge polovine marta 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni

67. Izveštaj komandanta četničkog puka "Petar Mrkonjić" od 12. aprila 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu o borbama protiv partizanskih jedinica u okolini Knina i saradnji sa jedinicama italijanskog okupatora

68. Uputstvo komandanta Rasinskog četničkog korpusa od 15. aprila 1942. za rad na organizaciji i formiranju jedinica pre objave mobilizacije

69. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 19. marta do 18. aprila 1942. godine

70. Pismo Dr Stevana Moljevića od 23. aprila 1942. Draži Mihailoviću o stvaranju posleratne "Velike Srbije"

71. Izveštaj delegata Štaba Draže Mihailovića za Šumadiju od 25. aprila 1942. Draži Mihailoviću o organizaciji i stanju četničkih jedinica na tom području

72. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 21. marta do 26. aprila 1942. godine

73. Izveštaj štaba Javorskog korpusa od 26. aprila 1942. o pomoći dobijenoj vazdušnim putem sa dopisanim izveštajem majora Zaharija Ostojića o pripremama za napad na snage NOP-a u Crnoj Gori i Sandžaku

74. Zapisnik o sporazumu predstavnika četničkog odreda "Kočić" i NDH od 27. aprila 1942. o priznavanju vlasti NDH i saradnji u borbi protiv NOP-a

75. Izveštaj Štaba vojnočetničkih odreda za srez nevesinjski od 28. aprila 1942. četničkom predstavniku pri Komandi 2 italijanske armije o vojno-političkoj situaciji na području sreza 219

76. Izveštaj Ilije Trifunovića Birčanina od aprila 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Bosni, Hercegovini, Crnoj Gori, Lici i Dalmaciji i o saradnji sa italijanskim okupatorom

77. Izveštaj Dobrosava Jevđevića od aprila 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj i ekonomskoj situaciji u Bosni, Hercegovini i Dalmaciji i o saradnji četnika sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a

78. Izveštaj komandanta Dinarske četničke divizije od 1. maja 1942. Štabu divizije o borbama protiv partizanskih snaga na tromeđi Lika — Bosna — Dalmacija

79. Izvod iz knjige poslatih i primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 25. aprila do 3. maja 1942. godine

80. Izveštaj komandanta četničke grupe odreda od 6. maja 1942. Draži Mihailoviću o akcijama protiv partizanskih jedinica na širem području Višegrada i stanju četničkih jedinica

81. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 20. aprila do 10. maja 1942. godine

82. Predlog štaba Ozrenskog četničkog odreda od 10. maja 1942. komandantu 4. domobranske divizije za sastanak radi sklapanja sporazuma o saradnji u borbi protiv NOP

83. Izvod iz knjige primljenih i poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 5. do 14. maja 1942. godine

84. Izvod iz knjige primljenih i poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 11. do 16. maja 1942. godine

85. Pismo Dragiše Vasića iz prve polovine maja 1942. Draži Mihailoviću sa primedbama na program posleratnog uređenja Jugoslavije

86. Izveštaj delegata Štaba Draže Mihailovića za istočni sektor od 19. maja 1942. Draži Mihailoviću o radu na organizaciji četničkih jedinica i saradnji sa jedinicama Koste Pećanca

87. Izveštaj kapetana Radoja Nedeljkovića od 26. maja 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru sa britanskim oficirima

88. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 12. do 27. maja 1942. godine

89. Zapisnik o sporazumu između predstavnika Ozrenskog, Trebavskog i odreda "Kralj Petar II" i NDH od 28. maja 1942. o saradnji u borbi protiv NOP-a u istočnoj Bosni

90. Pismo Jakova Jovovića od 29. maja 1942. italijanskom guverneru Crne Gore o ličnom i opštem stavu četnika prema italijanskom okupatoru

91. Zapisnik o pregovorima predstavnika Majevičke četničke grupe i komandanta 3. domobranske divizije od 30. maja 1942. o priznavanju NDH i saradji sa vlastima NDH

92. Relacija o borbama četničkih jedinica protiv partizanskih snaga u Hercegovini maja 1942. u italijanskoj operaciji "Stolac"

93. Izveštaj majora Petra Baćovića s kraja maja 1942. Draži Mihailoviću o borbama četničkih, italijanskih i Nedićevih jedinica protiv partizanskih snaga u Crnoj Gori i Sandžaku maja 1942. godine

94. Izveštaj kapetana Rudolfa Perhineka od 4. juna 1942. majoru Zahariju Ostojiću o situaciji u Sandžaku

95. Izveštaj kapetana Pavla Đurišića od 5. juna 1942. Draži Mihailoviću o primljenim naređenjima za rad i pomoći u zlatnicima

96. Molba Štaba četničkog odreda "Kočić" od 5. juna 1942. domobranskom garnizonu Mrkonjić-Grad za redovno snabdevanje hranom ranjenih i bolesnih četnika

97. Naređenje majora Zaharija Ostojića od 6. juna 1942. majoru Petru Baćoviću za izvođenje završnih akcija protiv partizanskih jedinica u Sandžaku i na području Pive

98. Naređenje majora Zaharija Ostojića od 6. juna 1942. kapetanu Pavlu Đurišiću za izvođenje završnih akcija protiv partizanskih jedinica u Sandžaku i na području Pive

99. Izveštaj Komapnde četničkih odreda za jugoistočnu Hercegovinu od 7. juna 1942. Nacionalnom komitetu u Mostaru o akcijama protiv partizana krajem maja i početkom juna 1942. godine

100. Zapisnik sa konferencije četničkih odreda sa područja doline Vrbasa od 7. jiuna 1942. o organizaciji odreda, sadejstvu u akcijama protiv NOP-a i saradnji sa NDH

101. Izveštaj kapetana Milorada Momčilovića od 7. juna 1942. majoru Petru Baćoviću o događajima u istočnoj Bosni od juna 1941. do juna 1942. godine

102. Pismo majora Petra Baćovića od 9. juna 1942. komandantu italijanskog garnizona u Foči povodom njihove namere da vlast u gradu predaju ustašama

103. Zapisnik o sporazumu između predstavnika četničkog odreda "Borje" i NDH od 9. juna 1942. o priznavanju suvereniteta NDH i o saradnji u borbi protiv NOP-a

104. Naređenje Štaba Dinarske četničke divizije od 10. juna 1942. potčinjenim jedinicama za napad na partizane na pravcu Grahovo — Livno i Grahovo — Glamoč

105. Izvod iz zbirke telegrama Štaba Draže Mihailovdća poslatih izbegličkoj jugoslovenskoj vladi od 4. novembra 1941. do 11. juna 1942. godine

106. Izveštaj majora Petra Baćovića od 13. juna 1942. komandantu itaMjanske alpinske divizije "Pusterija" u vezi sa naređenjem da četnici napuste Foču i grad predaju ustašama

107. Pismo majora Miloša Glišića od 14. juna 1942. majoru Zahariju Ostojiću o akcijama Sandžačkog četničkog odreda i situaciji u rejonu Foče

108. Zapisnik sa sastanka između predstavnika četničkog odreda "Borje" i NDH od 14. juna 1942. o dopuni sporazuma o saradnji od 9. juna 1942. godine

109. Pismo majora Petra Baćovića i kapetana Rudolfa Perhineka od 15. juna 1942. majoru Zahariju Ostojiću o situaciji u rejonu Foče

110. Relacija Takovskog četničkog odreda od 17. juna 1942. o dejstvima odreda protiv partizanskih snaga u rejonu G. Milanovca od 4. do 10. novembra 1941. godine

111. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihaiiovića od 31. maja do 26. juna 1942. godine

112. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 10. maja do 27. juna 1942. godine

113. Izveštaj komandanta Durmitorskog četničkog odreda od 29. juna 1942. Draži Mihailoviću o situaciji u Sandžaku i durmitorskom srezu

114. Izveštaj Dobrosava Jevđevića iz druge polovine juna 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu o organizaciji četnika u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom u borbi protiv NOP-a

115. Zapisnik sa konferencije delegata četničkih odreda istočne i zapadne Bosne održane 1. i 2. jula 1942. o osnivanju Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda i odnosima prema NDH 405

116. Proglas Štaba Bilećkog vojnočetničkog odreda od 5. jula 1942. o merama protiv pripadnika NOP-a

117. Dodatak zapisniku o sporazumu između Ozrenskog i Trebavskog četničkog odreda i predstavnika NDH od 28. maja 1942. sačinjen 9. jula 1942. godine

118. Pismo kapetana Pavla Đurišića od 15. jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o situaciji u vezi Žabljaka i Šavnika i pripremama za napad na partizanske snage u rejonu Zelengore

119. Naređenje četničke Komande Crne Gore i Hercegovine od 16. jula 1942. potčinjenim komandama i ustanovama o zabrani hapšenja bez saglasnosti karabinijera

120. Izveštaj komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 16. jula 1942. Draži Mihailoviću o četničkim jedinicama u Hercegovini, Dalmaciji, Lici i zapadnoj Bosni

121. Izveštaj majora Petra Baćovića od 16. jula 1942. Draži Mihailoviću o vojnopolitičkoj situaciji u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom

122. Obaveštenje Gorskog štaba bosanskih četničkih odreda od 17. jula 1942. kapetanu Milivoju Kovačeviću o razlozima neslaganja sa politikom Draže Mihailovića prema četnicima u istočnoj Bosni

123. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 29. juna do 18. jula 1942. godine

124. Izveštaj majora Petra Baćovića od 18. jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini

125. Obaveštenje Štaba Majevičke četničke grupe od 18. jula 1942. potčinjenim jedinicama o pregovorima sa nemačkom komandom u Tuzli

126. Pismo dr Ismeta Popovca od 21. jula 1942. Draži Mihailoviću o stavu Muslimana prema NDH i četničkom pokretu i merama za njihovo pridobijanje

127. Izveštaj kapetana Pavla Grubača od 23. jula 1942. majoru Petru Baćoviću o radu Gorskog štaba bosanskih četničkih odreda i situaciji u istočnoj Bosni

128. Dopis Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda od 27. jula 1942. županu Velike župe Sana i Luka u vezi dogovora o sastanku

129. Izveštaj komandanta četničkog puka "Kralj Petar II" od 28. jula 1942. komandantu Dinarske četničke divizije o napadu na partizanske snage na području Gračaca

130. Izveštaj Dobrosava Jevđevića iz druge polovine jula 1942. majoru Petru Baćoviću o vojno-političkoj i ekonomskoj situaciji u Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom

131. Izveštaj kapetana Vojislava Lukačevića s kraja jula 1942. majoru Zahariju Ostojiću o napadu na 5. proletersku crnogorsku brigadu i Hercegovački NOPO

132. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 19. jula do 3. avgusta 1942. godine

133. Izveštaj majora Petra Baćovića početkom avgusta 1942. majoru Zahariju Ostojiću o napadu na 5. proletersku crnogorsku brigadu i Hercegovački NOPO, situaciji u istočnoj Bosni i odnosima sa italijanskim okupatorom

134. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovica od 29. juna do 5. avgusta 1942. godine

135. Naređenje komandanta Majevičke četničke brigade s početka avgusta 1942. komandantu Drinskog bataljona da ne napada nemačke okupacione trupe

136. Izveštaj Štaba četničkog puka "Kralj Aleksandar I" od 5. avgusta 1942. komandantu Dinarske divizije o napadu na partizanske snage u rejonu Srbskog klanca

137. Naređenje Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 6. avgusta 1942. komandantima korpusa i brigada za formiranje "Crnih trojki" radi primene "slova Z"

138. Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića od 6. avgusta 1942. komandantu bosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih odreda o vojno-političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini i saradnji sa italijanskim okupatorom

139. Pismo Stevana Botića od 7. avgusta 1942. Lazaru Trklji i Bori Mitranoviću o sukobu sa Dražom Mihailovićem

140. Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića od 8. avgusta 1942. Draži Mihailoviću o pripremama za napad na Foču, situaciji u istočnoj Bosni i saradnji sa italijanskim okupatorom

141. Izveštaj komandanta Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine iz prve polovine avgusta 1942. o toku priprema za napad na Foču, kadrovskim problemima i saradnji sa italijanskim okupatorom

142. Obaveštenje Štaba Majevičke četničke grupe od 10. avgusta 1942. nemačkoj komandi u Tuzli o uslovima četničko-nemačke saradnje

143. Pismo Jovana Kontića od 12. avgusta 1942. Draži Mihailoviću povodom sporazuma između četničke nacionalne Komande Crne Gore i italijanskog guvernera Crne Gore o saradnji u borbi protiv NOP-a

144. Obaveštenje Štaba Majevičke četničke brigade od 14. avgusta 1942. komandantima bataljona o pregovorima sa predstavnikom nemačkih trupa

145. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 3. do 18. avgusta 1942. godine

146. Pismo kapetana Radovana Ivaniševića od 19. avgusta 1942. majoru Slavku Bjelajcu sa uputstvima za rad na organizaciji četnika u zapadnoj Bosni

147. Obaveštenje Štaba Majevičke četničke brigade od 20. avgusta 1942. komandantima bataljona o pregovorima sa predstavnikom nemačkog okupatora sa naređenjem za sprovođenje sporazuma o "primirju"

148. Zapisnik sa zajedničke konferencije Glavnog štaba bosanskih četničkih odreda i Gorskog štaba bosanskih četničkih odreda od 21. avgusta 1942. o stvaranju jedinstvene komande, stavu prema Draži Mihailoviću i neposrednim zadacima

149. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovica od 5. do 21. avgusta 1942. godine

150. Izveštaj štabova bataljona "Karađorđe" i "Voja Tankosić" od 24. avgusta 1942. komandantu odreda "Borje" o izdvajanju u samostalnu jedinicu zbog neslaganja sa politikom Štaba odreda

151. Izveštaj Vladimira Zečevića od 24. avgusta 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji u Hercegovini i potrebi da se onemogući delatnost Zemljoradničke stranke

152. Naređenje četničke Komande Crne Gore i Hercegovine od 25. avgusta 1942. potčinjenim jedinicama o obaveznom prijavljivanju pokreta četničkih jedinica italijanskim okupacionim vlastima

153. Naređenje komaradainita bosanskih četničkih odreda od 27. avgusta 1942. načelniku štaba za organizaciju sadejstva ne-mačkim snagama u sprečavanju prodora partizana ka Banjaluci

154. Naređenje komandanta Majevičke četničke brigade od 27. avgusta 1942. komandantu Drinskog bataljona da uputi 100 četnika radi obezbeđenja prolaza nemačke kolone drumom Sapna—Lopare

155. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovica od 22. do 28. avgusta 1942. godine

156. Zapisnik sa sastanka predstavnika Trebavskog četničkog odreda i vlasti NDH od 29. avgusta 1942. povodom obostranog narušavanja "primirja"

157. Uputstvo Štaba Limsko-sandžačkih četničkih odreda od 30. avgusta 1942. komandantu novovaroškog sreza za lojalan stav prema okupatoru i bespoštednu borbu protiv pripadnika NOP-a

158. Pismo Ilije Trifunovića Birčanina od 31. avgusta 1942. majoru Zahariju Ostojiću o odluci da podnese ostavku na položaj komandanta zapadnobosanskih, ličko-dalmatinskih i hercegovačkih vojnočetničkih odreda

159. Izveštaj komandanta bosanskih četničkih odreda od 31. avgusta 1942. Glavnom štabu o situaciji u rejonu Banjaluke i planu učešća četničkih snaga u akciji nemačkih i domobranskih jedinica protiv partizana

160. Izveštaj komandanta Sandžačkog četničkog odreda od 31. avgusta 1942. Draži Mihailoviću o situaciji u Sandžaku

161. Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića s kraja avgusta 1942. Draži Mihailoviću o napadu na Foču

162. Izveštaj majora Petra Baćovića i Dobrosava Jevđevića s kraja avgusta 1942. Draži Mihailoviću o političkoj situaciji u istočnoj Bosni i Hercegovini

163. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 29. avgusta do 2. septembra 1942. godine

164. Referat majora Zaharija Ostojića od 4. septembra 1942. načelniku Štaba Vrhovne komande o nekim aktuelnim problemima rada Štaba Vrhovne komande i potčinjenih sa predlozima rešenja

165. Izveštaj šefa obaveštajne službe Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 4. septembra 1942. komandantu o sastanku Dobrosava Jevđevića sa predstavnicima Štaba nemačke 718. divizije

166. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 3. do 9. septembra 1942. godine

167. Izveštaj komandanta Bokokotorsko-dubrovačke brigade od 17. septembra 1942. majoru Zahariju Ostojiću o obaveštajnom radu

168. Izveštaj kapetana Aćima Slijepčevića od 20. septembra 1942. Draži Mihailoviću o bekstvu jugoslovenske kraljevske vlade iz zemlje, padu vlade generala Simovica i kairskoj aferi 623;

169. Zabeleška o sporazumu između političkog delegata Štaba Draže Mihailovića za istočnu Bosnu i Hercegovinu i komandanta italijanske 2. armije od 29. septembra 1942. o legalizaciji četničkih jedinica u Bosni i Hercegovini

170. Pismo kapetana Radovana Ivaniševića od 29. septembra 1942. majoru Zahariju Ostojiću o sporazumu između Ilije Trifunovića Birčanina i komandanta 2. italijanske armije o saradnji u borbi protiv NOP-a

171. Molba komandanta Zetskog letećeg odreda od 29. septembra 1942. komandantu italijanske divizije "Ferara" za dodelu municije 639"

172. Pismo Ilije Trifunovića Birčanina s kraja septembra 1942. Draži Mihailoviću o razgovorima sa komandantom italijanske 2. armije o realizaciji plana uništenja partizanskih snaga u zapadnoj Bosni

173. Izveštaj četničkog predstavnika pri italijanskoj Višoj komandi oružanih snaga "Slovenija—Dalmacija" s kraja septembra 1942. Draži Mihailoviću o razlozima saradnje sa italijanskim okupatorom

174. Izveštaj Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 7. oktobra 1942. Draži Mihailoviću o učešću četničkih snaga u italijanskoj operaciji "Alfa", formiranju četničkih muslimanskih organizacija i poruci Milana Aćimovića za tajni sastanak sa majorom Petrom Baćovićem

175. Uputstvo Draže Mihailovića od 8. oktobra 1942. Dobrosavu Jevđeviću za dalje akcije protiv NOP-a, saradnju sa okupatorom i rad na pridobijanju hrvatskog naroda i omladine

176. Odgovor Draže Mihailovića od 8. oktobra 1942. na pismo četničkog predstavnika pri italijanskoj Komandi "Supenslode"

177. Izveštaj dr Ismeta Popovca Od 8. oktobra 1942. Draži Mihailoviću o radu na stvaranju muslimanske četničke organizacije u Hercegovini

178. Pismo Draže Mihailovića iz prve polovine oktobra 1942. Iliji Trifunoviću Birčaninu povodom pregovora sa komandantom italijanske 2. armije o saradnji u borbi protiv NOP-a

179. Ovlašćenje Draže Mihailovića od 12. oktobra 1942. kapetanu Đuru Ivetiću za legalizaciju odreda kod okupatorskih vlasti

180. Izveštaj Ilije Trifunovića Birčanina od 20. oktobra 1942. Draži Mihailoviću o aktuelnim pitanjima četničke organizacije

181. Naređenje Komande bosanskih četničkih odreda od 21. oktobra 1942. potčinjenim komandama za sprečavanje prodora partizanskih snaga u rejonu planine Manjače i Mrkonjić-Grada

182. Izveštaj načelnika Štaba komande bosanskih, ličko-dalmatinskih. i hercegovačkih vojnočetničkih odreda od 23. otkobra 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru komandanta sa komandantom italijanskog 18. armijskog korpusa

183. Uputstvo Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 1. novembra 1942. komandantima korpusa o postupku povodom zahteva Italijana da u četničke bataljone postave svoje oficire i o načinu primanja plata od italijanskih vlasti

184. Izveštaj kapetana Pavla Đurišića od 2. novembra 1942. Draži Mihailoviću o poseti italijanskom guverneru Crne Gore i stanju u Crnoj Gori

185. Izveštaj komandanta sarajevskog sreza od 2. novembra 1942. komandantu 1. sarajevske brigade o pozivu Štaba nemačke 718. divizije na pregovore o saradnji

186. Izveštaj dr Ismeta Popovca od 3. novembra 1942. Draži Mihailoviću o radu na organizaciji muslimanskih četničkih jedinica

187. Izveštaj majora Miodraga Paloševića od 5. novembra 1942. Draži Mihailoviću o radu na organizovanju četničkih jedinica od 21. marta do 4. novembra 1942. godine

188. Izveštaj kapetana Pavla Đurišića od 7. novembra 1942. Draži Mihailoviću o poseti italijanskog guvernera Crne Gore Kolašinu

189. Uputstvo Draže Mihailovića od 8. novembra 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine za dalje akcije protiv NOP-a i rad na organizaciji jedinica

190. Pismo poručnika Jakova Jovovića od 11. novembra 1942. majoru Zahariju Ostojiću o susretu sa Dražom Mihailovićem

191. Uputstvo komandanta Bilećke vojnočetnačke brigade od 15. novembra 1942. komandantima bataljona o utrošku novčanih sredstava dobijenih od italijanskog okupatora

192. Telegrami Draže Mihailovića upućeni Kairu i predsedniku izbegličke jugoslovenske vlade od 21. septembra do 24. novembra 1942. godine

193. Naređenje Draže Mihailovića od 25. novembra 1942. komandantu četničkih jedinica u Crnoj Gori i Sandžaku za uništenje komunista i zelenaša

194. Izveštaj dr Ismeta Popovca od 26. novembra 1942. Draži Mihailoviću o formiranju muslimanskih četničkih jedinica u Hercegovini

195. Obaveštenje četničke Glavne nacionalne komande Crne Gore od 29. novembra 1942. komandantu Zetskog četničkog odreda o akcijama protiv pripadnika NOP-a u Crnoj Gori i Sandžaku i snabdevanju municijom od strane italijanskih jedinica

196. Naređenje četničke Glavne nacionalne komande Crne Gore od 30. novembra 1942. komandantu Zetskog letećeg odreda za maksimalno aagažovanje odreda u uništenju komunista i pripadnika NOP-a

197. Obaveštenje Dobrosava Jevđevića od 30. novembra 1942. Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o saglasnosti Komande 2. italijanske armije sa četničkom operacijom protiv NOV i POJ u zapadnoj Bosni i daljoj legalizaciji četničkih jedinica

198. Promemoria političkog delegata Štaba Draže Mihailovića za istočnu Bosnu i Hercegovinu od novembra 1942. komandantu 2. italijanske armije o aktuelnim pitanjima saradnje i me-rama za njeno produbljivanje

199. Izveštaj Dobrosava Jevđevića i majora Baćovića od novembra 1942. Draži Mihailoviću o problemima ishrane, organizaciji propagande protiv NOP-a i o odnosu prema Muslimanima i Italijanima

200. Zaključci konferencije četničke omladine Crne Gore, Boke Kotorske i Sandžaka od 2. decembra 1942. o posleratnom državnom i društvenom uređenju Jugoslavije

201. Obaveštenje Štaba Trebavskog četničkog odreda od 3. decembra 1942. Zapovedništvu domobranske 4. pešadijske divizije o neuspeloj akciji protiv partizanskih snaga u rejonu Majevice

202. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 24. novembra do 6. decembra 1942. godine

203. Izveštaj majora Petra Baćovića od 9. decembra 1942. Draži Mihailoviću o razgovoru sa generalom Blažom Đukanovićem i pukovnikom Bajom Stanišićem o pripremama za operaciju protiv NOV i POJ u zapadnoj Bosni

204. Punomoćje Draže Mihailovića od 11. decembra 1942. majoru Zahariju Ostojiću za rukovođenje operacijama protiv jedinica NOV i POJ u Bosni, Lici i Dalmaciji

205. Zapovest komandanta bosanskih četničkih odreda od 12. decembra 1942. komandantima bataljona odreda "Borje" za napad na jedinice NOV i POJ u rejonu Kotor-Varoša

206. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 6. do 13. decembra 1942. godine

207. Pismo Komande bosanskih četničkih odreda od 14. decembra 1942. Draži Mihailoviću o stavu komande prema njemu i njegovom štabu i o mestu Bosne u posleratnoj državi

208. Obaveštenje delegata Vrhovne četničke komande za istočnu Bosnu i Hercegovinu od 15. decembra 1942. komandantima Mostarske i Konjičke brigade o legalizaciji brigada

209. Izveštaj poručnika Predraga Rakovića iz prve polovine decembra 1942. Draži Mihailoviću o radu za vreme legalizacije od decembra 1941. do decembra 1942. godine

210. Pismo majora Zaharija Ostojića od 17. decembra 1942. komandantu četničkog bataljona "-Gvozdeni bataljon" o spoljnoj i unutrašnjoj vojno-političkoj situaciji i značaju borbe za uništenje NOV i POJ

211. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 13. do 21. decembra 1942. godine

212. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od10. do 21. decembra 1942. godine

213. Izveštaj Štaba Romanijskog korpusa od 21. decembra 1942. komandantu operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o nemačko-ustaško-domobranskim i četničkim dejstvima protiv NOV i POJ

214. Izveštaj komandanta Pljevaljske brigade od 25. decembra 1942. Draži Mihailoviću o situaciji na teritoriji brigade

215. Izveštaj majora Zaharija Ostojića od 29. decembra 1942. Draži Mihailoviću o vojno-političkoj situaciji na teritoriji Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine sa predlogom za rad posle operacije protiv NOV i POJ u zapadnoj Bosni

216. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 21. do 29. decembra 1942. godine

217. Izvod iz knjige poslatih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 21. do 31. decembra 1942. godine

218. Izvod iz knjige primljenih telegrama Štaba Draže Mihailovića od 30. do 31. decembra 1942. godine

PRILOG I - Dokumenti britanske i izbegličke jugoslovenske vlade 1941. i 1942.

219. Telegrami razmenjeni između jugoslovensko-britanske misije i centra britanske uprave za specijalne operacije u Kairu od kraja septembra do 19. oktobra 1941. godine

220. Referat zamenika ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva izbegličke jugoslovenske vlade od 23. februara 1942. Ministarskom savetu o vrhovnoj komandi u kairu, vojnim snagama van zemlje i problemu radio-veze i dotura pomoći Draži Mihailoviću

221. Pismo britanskog ministra inostranih poslova od 3. marta 1942. predsedniku izbegličke jugoslovenske vlade o problemu održavanja radio-veze i doturu pomoći Draži Mihailoviću

222. Naređenje predsednika izbegličke jugoslovenske vlade od 1. juna 1942. generalnom konzulu u carigradu za organizovanje neposredne radio-veze između štaba draže Mihailovica i vlade

223. Pismo britanskog majora Hadsona od 11. juna 1942. Draži Mihailoviću o stavu britanske vlade prema četničkoj organizaciji

224. Izvod iz zbirke telegrama predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade poslatih draži Mihailoviću od 1. aprila do 17. avgusta 1942. godine

225. Zahtev predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 20. avgusta 1942. Draži Mihailoviću za što tešnju saradnju sa majorom Hadsonom

226. Obaveštenje predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 31. avgusta 1942. Draži Mihailoviću o saglasnosti sa politikom koju vodi

227. Obaveštenje predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 31. avgusta 1942. ministru pravde o izvestaju Draže Mihailovića o neslaganju sa radom nekih članova zemljoradničke stranke

228. Obaveštenje predsednistva izbegličke jugoslovenske vlade od 1. septembra 1942. Draži Mihailoviću o licima u bugarskoj pogodnim za saradnju

229. Obavestenje predsednistva izbegličke jugoslovenske vlade od 4. septembra 1942. Draži Mihailoviću o ličnoj poruci Jovana Đonovića Muharemu Barjaktariu

230. Izveštaj otpravnika poslova izbegličke jugoslovenske vlade u Madridu od 16. septembra 1942. Ministarstvu spoljnih poslova o saradnji Dobrosava Jevđevića sa italijanskim okupatorom

231. Obaveštenje predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 20. septembra 1942. Draži Mihailoviću o zahtevu britanskog komandanta na srednjem istoku da četničke snage dejstvuju po komunikacijama

232. Zahtev predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 25. septembra 1942. Draži Mihailoviću za izvođenje sabotaža na komunikacijama ka Solunu

233. Direktiva predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 6. novembra 1942. Draži Mihailoviću za dejstva na komunikacijama radi sadejstva savezničkim snagama u Africi

234. Izveštaj otpravnika poslova izbegličke jugoslovenske vlade u Bernu od 9. novembra 1942. Ministarstvu spoljnih poslova o saradnji četnika sa italijanskim okupatorom u borbi protiv partizana u Hercegovini i Dalmaciji

235. Obaveštenje predsednlštva izbegličke jugoslovenske vlade od 30. novembra 1942. Draži Mihailovlću o uslovima pod kojima bi se prihvatio sovjetski predlog o upućivanju oficira za vezu u njegov štab

236. Poruka predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 30. novembra 1942. Draži Mihailoviću za postupak u slučaju savezničkog iskrcavanja na Balkan

237. Zahtev predsedništva izbegličke jugoslovenske vlade od 17. decembra 1942. Draži Mihailoviću za proveru podataka o formiranju AVNOJ-a

PRILOG II - Dokumenti Nemačkog Rajha 1941

238. Izveštaj oficira Abvera od 30. oktobra 1941. o ponudi Draže Mihailovića da svoje jedinice stavi na raspolaganje za borbu protiv partizana

239. Poziv ovlašćenog lica načelnika štaba opunomoćenog komandanta u Srbiji od 30. oktobra 1941. Draži Mihailoviću za sastanak radi pregovora o saradnji u borbi protiv partizana

240. Izjava Draže Mihailovića od 1. novembra 1941. komandi nemačke 342. pešadijske divizije

241. Odgovor Draže Mihailovića od 3. novembra 1941. nemačkim vojnim komandantima u Srbiji u vezi sa pozivom na pregovore o saradnji u borbi protiv partizana

242. Izveštaj upravnog štaba opunomoćenog komandanta korpusa u Srbiji od 3. novembra 1941. opunomoćenom komandantu korpusa o razgovoru sa Milanom Nedićem o ponudi Draže Mihailovića za saradnju u borbi protiv partizana

243. Izveštaj Harolda Turnera od 6. novembra 1941. o pokušajima Draže Mihailovića da pregovorima sa Nedićem i Nemcima ojača svoj položaj za borbu protiv komunista

244. Zapisnik sa sastanka Draže Mihailovića i predstavnika nemačkog opunomoćenog komandanta korpusa u Srbiji od 12. novembra 1941. o saradnji u borbi protiv partizana

PRILOG III - Dokumenti Kraljevine Italije 1942.

...

257. Registar jedinica

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument