ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 11

PISMO DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 22. OKTOBRA 1941. VRHOVNOM ŠTABU NOPOJ O ODNOSIMA IZMEĐU ČETNIKA I PARTIZANA1

GLAVNOM ŠTABU PARTIZANSKIH ODREDA2

Užice

U vezi moga pisma u kome sam izneo razlog koji me je sprečio da dođem na sastanak 16. ov.m.,3 upućujem danas kapetana g. Mitića4 mog stalnog punomoćnika u Užicu.

Ovoga puta ističem izvanrednu važnost i preku potrebu raščišćavanja mnogih nesporazuma, nastalih naročito u poslednje vreme,5 u kome cilju i dolazi kapetan g. Mitić.

O bezbrojnim incindentima i nelojalnostima, o kojima svakodnevno dobijam obaveštenja, nije mi moguće zadržati se u ovome pismu ni zbog vojničke situacije koja zaslužuje da baci u brigu i jednu i drugu stranu.6

U toku jučerašnjeg i današnjeg dana, primio sam iscrpna obaveštenja od svojih komandanata, čiji odredi operišu u Mačvi.7 Iz njih sam zaključio o teškom i opasnom položaju kao i o opasnosti od preuzimanja Užica i drugih mesta od strane neprijatelja, ako se ne budu preduzele hitne zajedničke mere. Ovakav položaj imperativno nam nalaže koncentrisanje naše pažnje na front u Mačvi.8

S obzirom na ovo stanje stvari, a uviđajući važnost ovog fronta, smatram da sa obe strane treba učiniti sve da se nastale suprotnosti ublaže, i izglade, a dalji sukobi po svaku cenu otklone zašto sam se stalno zalagao,9 pa se je po mojoj naredbi i list »Sloboda ili smrt«10 predano zauzimao u gornjem smislu.

Kapetan g. Mitić upućuje se sa mojim instrukcijama u cilju izglađivanja mnogih nesporazuma, te bih želeo da sa te strane naiđe na puno razumevanje kako bi se omogućilo izvršenje zajedničkog zadatka. U isto vreme kapetan g. Mitić primio je od mene instrukcije za pregovore sa Vama u vezi sa vojničkom situacijom, te u tom pogledu očekujem što pre pozitivne rezultate.11

22. oktobra 1941.

S poštovanjem,

KOMANDANT,

Đeneralštabni pukovnik,

Drag. M. Mihailović

M.P.l2;

 

1 Fotokopija originala (pisanog na mašini, ćirilicom) vu VII, Ča, k. 1, reg. br. 4/1).

2 Odnosi se na VS NOPOJ,

3 Pomenuto pismo redakcija nije pronašla. Sastanak koji je trebalo da se održi 16. oktobra 1941. nije održan. Zašto je do toga došlo, izneto je u pismu Glavnog štaba NOP Srbije od 17. oktobra 1941. komandantu Požeškog četničkog odreda (Arhiv VII, Ca, k. 264, reg. br. 47/3).

4 Prema službenim podacima za četničke oficire od 10. januara 1943, Milorad Mitić, kapetan vojske Kraljevine Jugoslavije, bio je »od 27. IX do 31. X 1941. — stalni opunomoćenik pri Vr.[hovnom] štabu partizana u Užicu; u isto vreme organizator crnogorskog i užičkog sreza« (Arhiv VII, Ca, k. 30, reg. br. 1/2).

5 Do sukoba i nesporazuma je, tokom oktobra 1941, dolazilo zbog toga što četnička strana nije poštovala dogovore i sporazume sklopljene sa rukovodstvom NOP-a (vidi dok. br. 5, nap. 3). S ciljem da spreče oružanu borbu partizanskih jedinica protiv okupatora, oni su, gde god im se ukazala prilika, napadali partizanske jedinice, ometali mobilizaciju, progonili i ubijali pripadnike i simpatizere NOP-a, a u isto vreme se potajno sporazumevali sa nemačkim okupatorom i kvislinškom vladom Nedića o zajedničkoj borbi protiv snaga NOP-a (vidi dok br. 19, 31, 61, i 74, Prilog II, dok. br. 1—7, Zbornik NOR-a, tom I, knj. 1, dok. br. 70).

6 i 8 Tada su, u zapadnoj Srbiji, nemačka 342. pešadijska i 704. posadna divizija izvodile operacije protiv snaga NOP-a. Opširnije o tome, vidi: Zbornik NOR-a, tom I, knj. 1. dok. br. 51 i 61; tom II, knj. 1, str. 88—90; tom XII, knj. 1, dok. br. 155, 185, 197 i 234, Oslobodilački rat, knj. 1, str. 116—119.

7 U Mačvi je tada borbu vodio Cerski četnički odred (vidi dok. br. 2, nap. 7).

9 Svi pregovori, razgovori i sporazumi o saradnji između partizana i četnika na teritoriji Srbije vođeni su na inicijativu VS NOPOJ i pojedinih štabova partizanskih jedinica (vidi dok. br 5, nap. 3). Posle razgovora između komandanta VŠ NOPOJ druga Tita i D. Mihailovića u Stru-ganiku, VŠ NOPOJ je, početkom oktobra 1941, predložio da se održi sastanak radi ostvarivanja pune saradnje između četnika i partizana, i 20. oktobra D. Mihailoviću je uputio pismeni predlog o saradnji u 12 tačaka (Zbornik NOR-a, tom I. knj. 1, dok. br. 53).

10 Taj četnički list je štampan u G. Milanovcu, urednik je bio Dragiša Vasić.

11 Pregovori su, 27. oktobra 1941, vođeni u s. Brajići (G. Milanovac). Delegacija VŠ NOPOJ: Josip Broz Tito, Mitar Bakić i Sreten Žujović; četnička delegacija: Draža Mihailović, Dragiša Vasić, potpukovnik Drago-slav Pavlović i kapetan Milorad Mitić. Od pomenutih 12 tačaka predloga o saradnji, četnički predstavnici nisu prihvatili: zajedničku oružanu borbu protiv neprijatelja, zajedničko snabdevanje partizanskih i četničk:h iedinica, obrazovanje narodnooslobodilačkih odbora (NOO) na oslobođenoj teritoriji, kao organa vlasti u pozadini, i dobrovolinu mobilizaciju; po ostalim tačkama, sporazum je, uglavnom, postignut (Zbornik NOR-a, tom I, knj. l, dok. br 70, dr J. Marjanović, Ustanak u Srbiji, str. 313—320). Četnici se nisu držali sklopljenog sporazuma: već sutradan izbo je incident kada je delegacija VŠ NOPOJ, po povratku u Užice, naišla na minirani most kod Požege, i samo zahvaljujući energičnoj Titovoj intervenciji nije došlo do težih posledica; 27/28. oktobra četnici su, na prevaru, uhapsili Milana Blagojevića, komandanta 1. šumadijskog NOPO, i kasnije ga mučki ubili, a na terenu je nastavljeno hapšenje, maltretiranje i ubijanje pripadnika i simpatizera NOP-a (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 1, dok br. 69, 70 i 72; dr J. Marjanović, Ustanak u Srbiji, str. 333—339). U vreme pregovora o saradnji između partizana i četnika u s. Brajići, opunomoćenici D. Mihailovića su u Beogradu vodili preliminarne razgovore sa predstavnicima nemačkih vojnih vlasti o zajedničkoj borbi četničkih jedinica D. Mihailovića i nemačkih jedinica protiv jedinica NOP-a. Draža Mihailović se, s tim u vezi, sa nemačkim predstavnicima sastao 11. novembra 1941. u s. Divci (Valjevo). O pripremama, toku i rezultatima tih pregovora vidi: Prilog II, dok. br. 1—7, Zbornik NOR-a, tom' XII, knj. 3, dok. br. 156.

12 Okrugli pečat: »Komanda četničkih odreda jugoslovenske vojske — Gorski štab«.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument