ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 111

IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 31. MAJA DO 26. JUNA 1942.GODINE1

31-V-1942 »Ljutica«2 key 5.

2—VI—42

broj 121 od 30 maja

Broj stodvadeset dva od tridesetog maja3 veza vaš sto devet sedam4 od dvadesetčetvrtog maja. Stop. Aterton5 je naš čovek poslat vama u januaru. Stop. Pomognite njemu i pazite na njegov savet.

6.  VI. 1942

Od 509, key 3.

Telegram za London možete slati preko 509 ako je potrebno.

Od 505, key 3.

Laza nije došao. Sa njim nemamo vezu. U Novu Varoš upućeno 200 ljudi. Baćović da primi ljude. U Bosni naši vode manje gerilske borbe.6 Ima ih oko 2000. Imamo s njima vezu. Javite da li imate vezu sa Lazom i gde se nalazi.

7. VI. 1942. g.

Od Hermana, key 5.

— Advokat Dušan Ilić iz Beograda, naš stari saradnik došao kod Crvenića i traži hitno sastanak sa komandantom kao delegat Nedića preko Čede Marjanovića7 sada ministra. Nagoveštena skora propast Nemaca i sadanja vlada bez ikakvih uslova želi da utvrdi blagovremeno preduzimanje vlasti od naše strane. Oni da pomognu u svemu a da se samo spreči svaka akcija komunista i drugih. Najveća diskrecija i hitnost.

Od 505, key 5.

Sve hitne depeše za Beograd slati preko Račića8 a mi ćemo kuririma. 506 na putu. Sigurna kurira poslati u Beograd za materijal. Svim stanicama narediti da ne govore o stanici u Beogradu a Homolje da zabrani Sekuliću odlaženje u Beograd. Za malo da otkriju stanicu u Beogradu. Pozdrav Laza.

Od Hermana, key 1.

Advokata Ilića poznajem iz rada u Beogradu. Išao je saranom kod advokata Trifunca. On je iz 46. klase koja je dala ostavku a kao komandir čete kod Vojvode Vuka izgubio je oko. zjrmdadostap 9 ide. Izgleda da je govorio sa sadanjim ministrom Marjanovićem iza koga stoji Nedić. On je u Leskovcu a kod mene je sam Crvenić koga ću poslati po Ilića i saslušati ga.

8. VI. 1942.

9. VI. 1942

Od Hermana, key 7.

Ilić je kod mene. Pozvao ga Marjanović, Masalović10 i Jaša Ljotić brat Ljotića i izjavili da simpatišu naš pokret. Iza Marjanovića stoji Nedić. Boje se ranijeg ustanka, i to da neko ne digne u naše ime. S toga pružaju svoju saradnju u tri kombinacije:

1. — Da uđete u vladu ili da budete komandant Srpske straže. Za ovo im je Ilić rekao da otpada.

2. — Da Vam mogu omogućiti prelaz sa Vašim ljudima u koju hoćete stranu zemlju i

3.— Da odredite varoš gde bi živeli, gde će se garantovati život i da ubede Nemce da ste se povukli ili da kažete jedan kraj u Srbiji koji bi oni obezbedili da mirno radite a da Vas Nemci ne progone.

Ovo je sve toliko providno i vodi samo Vašoj likvidaciji. Dalje traže da Vi date šta zahtevate od njih da urade u momentu akcije. Nemci imaju nameru da izazovu ustanak kako nebi išli na frot. Mole da se vodi računa o svakoj Srpskoj glavi jer će Nemci i u odstupanju biti jači od nas i da će usput vršiti najveće represalije te su mišljenja da procenimo da li je korisno napadati ih pri povlačenju. On čeka ovde na odgovor koji pošaljite što pre da ga ekspedujem. Meni sad cela stvar izgleda neozbiljna i nameštena. Primio sam ga na udaljenom mestu i ništa nije tražio ni interesovao se. Mislim da treba dati samo Vaše zahteve.

10. VI. 1942. g.

Od Ilieva11 key 7.

Na sastanku sa vazduhoplovnim pukovnikom Marinovom izjavio da u slozi Srba i Bugara leži zajednički spas. Predlaže da se inteligencija prikupi, vaspita i njoj postavi jasan zadatak. Što nevalja, da se uništi. Kaže, da se ne veruje ni Nemcima ni Englezima, zato tesna veza Srba i Bugara. Jednom licu koje ga je pitalo o budućoj granici Srba i Bugara kaže da je hteo da zavrne šiju. Konstatuje da Nedić nije dorastao za sadanju ulogu a ni đenerali oko njega. Za p.pukovnika Pavlovića kaže da nije konstruktivan i da je neradan. Naročito se interesuje o zdravlju Čiče, pita kako je sa stomakom, da li je na sigurnom mestu, imali hrane i šta mu treba. Pita zašto se trpi Čeka Đor-đević i Đragiša Cvetković kao i ostali Srpski izrodi. Želi da naš budući susret bude u slobodnom Beogradu zajedničkoj prestonici.

Pukovnik Marinov žali što nije sa nama u šumi. Kaže da je to posao za nas. Zali što je premešten za Bitolj. Ovo zbog sumnje Nemaca da radi sa Srbima.

Zaključak o Marinovu. Revolucionaran duh, visoke vojničke kulture, slavenofil i želi iskrenu saradnju sa nama. On ne simpatiše Nemce nego Engleze. Naročito ne voli ni jedne ni druge. Mogao bi da nam mnogo koristi ako bi mu se uputio Vaš pogodan čovek za akciju na jugu. Siniša.

Od Feliksa, key 2

Kej 5.

Pećančevo naređenje Br. 30 staviti van snage.12 Treba bombardovati fabriku vagona i klanicu u Kruševcu. Ljotićevci iz Milanovca i Preljine beže u šumu. Pozdrav Zvonko.

11.6.1942.

Od Mandušića, key 3.

Neki Vaši ljudi kojima ste se poverili, nesmotrenošću odali su Vas. Veći broj lica zna za Vas. Mogu nastupiti komplikacije ako to okupator sazna. Molim vas, do mog povratka povucite se u Sokolac. Najpouzdaniji moj čovek komandant Bandović.13 Oslonite se na njega i poverite mu sve poslove, on će svršavati. Mandušić.

Key 6.—

Danas produžavam napad na Pivu. Uspeo sam da pokrenem pukovnika Stanišića levom obalom Pive no to ide vrlo teško. U Hercegovini pop Perišić14 poveo borbu protiv partizana i traži hitno našu pomoć. Pod oružjem ima oko 600 ljudi. Nadam se da ću Pivu likvidirati za dva dana. Naredio sam prebacivanje r. stanice kod mene. Mandušić.

Od Valtera,15 key 10.

Major Novak16 došao iz Ljubljane, vreme ograničeno. Moli hitan sastanak. Odgovorite još danas. Pratioca do Jankovića17 daćemo. Putuje kao Milan Ćosić pošaljite mu Prekoršeka18 u susret.

Od Jozefa, key 4.

Key 5.

Imamo mogućnosti da od Nemaca kupujemo municiju na vagone. Sadržina vagona: 240000 puščanih i 60000 bombi. Cena 230000 dinara. Molim odobrenje kupovine i zaduženje ovde dok od Vas dobijem novac. Hitno. Rok nam je 15. juni.

12. 6. 1942.

Od Đorda,19 key 4.

Trklja svim silama teži da na važnim mestima našeg pokreta dovede svoje političke jednomišljenike;20 u tom cilju i predlaže za Valjevo Dr Stefanovića a za Bosnu Botića i Kerovića. Da nebi naoružavali i stvorili političku vojsku, stavljamo (Vam ovo) na znanje i molim strogo vodite računa kome dajete oružje i novac. Na Majevici gužva i borba za vodeće mesto. Trklja hoće Kerovića ili Botića. Pokvarenjak Dakić kaže da je Vaš i traži to mesto. Nedić šalje glupog lopova Aćima Babića. Aćimović21 pijanicu i lopova Ćukovića22 a pojavio se i neki đeneral Majstorović. Dok tamo ne bude naš pošteni i vanpartiski čovek, nedajte ni puške, ni metka ni dinara.

Od 509, key 9.

Sve depeše Londonu predate. Veza sada prekinuta, dinama u kvaru, slomio se šraf za osovinu, još predratna sabotaža. Javiću. Pevec Ratko23 (došao) je kod mene.

23. VI. 1942. god.—

Od Bruna,24 key 1.

Stigao sam danas. Bio sa Vasićem koji pozdravlja. Prekoršek još nije došao. Major Vasić, Raković,25 Vučković i svi oficiri mole komandanta da se što pre vrati. Ima mnogo za referisanje. Pozdrav Pavlović.

15. VI. 1942. g.

Od Valtera, key 10.

U pregovorima smo za nabavku municije iz Smedereva. Zahtevaju isplatu na Utovarnoj stanici. Mi tražimo na istovarnu. Ako ne pristanu, mogli bismo izvršiti jednu probu sa najmanjom pošiljkom. Jedan vagon 330000. Od koga da uzmem novac. Javite moguće istovarne stanice i adresante na pruzi normalnog koloseka. Od Novaka čućete o stanju u Sloveniji. Mislim da Avšić treba da bude lišen čina preko radija.

Od Radeta, key 1.— 11. VI. 42. god.

Odred Baćovića ušao u Foču.26 Pavle s one strane a ostali s ove. Stigli na Sćepan Polje. Ogroman plen u svemu. Komunisti potpuno razbijeni. Ostaci ka Hercegovini sele.

Od Rodriga 27 key 1.

Imam pismen Pećančev dokumenat u kome u glavnom i kaže da je okupatoru dao časnu reč koju će držati, da je lako onim u Londonu da naređuju i guraju narod u propast i da će on i dalje progoniti fatalnog Dražu. Kum28

16.  VI. 1942. god.

17.  VI. 1942. god. Od Rodriga, key 7.

— Predlažem Engleza Radovana za komandanta brigade i da mu se da naš počasni čin; pomoćnik Mojsilović, načelnik štaba Đorić. Ovo bi svi rado primili. Radovan omiljen a Dragačevcima bi laskalo. Mislim da bi i u Engleskoj lepo primili. Brigada bi bila jednodušna P.pukovnik Pavlović Dragoslav.

Od 509, key 6.

Ako je veza s Njujorkom potrebna javite. Pokušaću stupiti u vezu s njim sa Vašim odobrenjem.

Od Valtera, key 10.

Bogoljub i Mile Vuković đeneralštabni majori u Nirnbergu pitaju šta da rade. Upotrebljivi su za duplu službu. Njihova sestra Seka Timotić hrđavo se vladala u Užicu i Šapcu a sada je primila službu u Gestapou. Mole odgovor da li da ostanu i dalje u logoru i u kom smislu tamo da rade ili da se vraćaju.

Od Valtera key 10.

Iz logora Averza pobeglo 10 naših oficira od kojih jedan, poručnik Hadži Ilić došao ovamo da Vam se stavi na raspoloženje. U Rimu živi sakriveno sin Anđelinovića29 koji poručuje doslovno da Vam je poslato što ste tražili i da samo i dalje tražite. Natlačen30 kaže Novak, bacio poruku od Slobodana31 da je veza sa Vama u Engleskim rukama te da Vlada nastoji da uspostavi i svoju. Vlada poručuje da se ne zameramo Ruji.32

Od Valtera, key 10.

Oficiri iz lorora traže instrukcije. Mislim da im javim neka se svi ispravni organizuju pa pola vraća na sve moguće načine a druga polovina spremi za preuzimanje zagraničnih krajeva. Friseomu33 sem toga, da spreme podatke kako se ko držao a za one koji su se diskvalifikovali potpuno, da nam odmah jave. Između starijih i mlađih je veliki rascep. Generali su se poneli kao ovde Ljotićevci. Ucenjuju i optužuju Nemcima ispravne.

18. VI. 1942. god.

19—V1-4.2

Od 505, key 3. Str. Pov.

Dobio sam fizičku vezu sa Gavrilovićem.34 Ovih dana imam mogućnost da ga opširno obavestim o situaciji ovde. To će biti kroz nedelju dana. Predhodno mi je bio potreban razgovor sa Vama. Dobio sam izvesne programske stvari potrebne za krajnji cilj o čemu sam Vam ranije nagoveštavao. Žalim da su prepreke dolasku nepremostive.

22.VI.1942. god.

Od Ilieva, key 3.

Naredite da štab br. 2 35preduzme hitno čišćenje izdajica u Beogradu. Ja ću gledati da angažujem pojedine sokolske trojke i žandarme koji su sigurni za taj cilj. Pozdrav Siniša.

Od Ilieva, key 7.

Javite da li imate neko naređenje za rad Sokola u Beogradu. Kod mene je načelnik Sokola sa Čukarice. Oni su dobro organizovani. 700 žandarma iz Beograda traže instrukcije od mene. Sta radi štab broj 2. Naredite im da budu malo aktivniji Siniša.

23.VI.1942. god.

Od 505 key 3.

— Po izveštaju koji imamo, oružane snage u Istočnoj Bosni danas su ove: na Gračaničkom odseku _______oko 2000 pušaka i 50 mitraljeza, na planini Trebević (stajalo Trebovac) srezovi: Doboj, Gračanica, Gradačac oko 1800 pušaka i 20 mitraljeza. Na Majevici oko 2000 pušaka i 18 mitraljeza. Kod manastira Poplače oko 500 pušaka i 15 mitraljeza.

U Rašića Gaju oko 600 pušaka i 4 mitraljeza. U planini Baturi oko 800 i 10 mitraljeza, u Milan planini oko 150 pušaka i 2 mitraljeza. U Knežini oko 200 pušaka bez mitraljeza. Poslednjih pet brojki su u srezu Vlaseničkom. U Zvijezdi planini kod Vareša oko 900 pušaka i mitraljeza neznamo. Kod sarajevskog Nikšića oko 200 pušaka bez mitraljeza. U Roma-niji oko 600 pušaka ali broj nije proveren. U planini Devetak srez Rogatica oko 190 pušaka. Ovde nisu ubrojane snage koje su otišle sa majorom Baćevićem i one koje se nalaze u srezovima Foča, Cajniče, Goražde kao i u okolini Sarajeva gde ih ima veći broj. Na Srbijanskoj strani na sektoru Višegrad ima oko 500 pušaka.

— Boraca bez pušaka ima oko 2000, priličan je broj onih koji su puške sakrili i vratili se svojim kućama na rad jer je režim hrvatskih vlasti delimično snošljiv. Oko 100 četnika u srezu Rogatici primili su se da sa Hrvatima održavaju red a prema našim podacima u delu Istočne Bosne može da ima pod oružjem od 13—15000 ljudi sa 150—200 mitraljeza.

Od Hermana key 3.

Preduzeo mere da uhvatim vezu sa major Vidanovićem36 i Reljićem. Dosada formirano 12 brigada. Organizacija se potpuno raširila do Skoplja. Sad šaljemo organizatore u prilep-ski kraj Poreč. U gnjilanskom srezu Arnauti se pridobijaju a prema Prištini se buši. U južnoj Srbiji vrlo težak rad zbog stalnih potera od Bugara. Potrebna bi bila r. stanica da imam vezu sa Kozjakom gde je sve spremljeno za smeštaj i rad.

Od Hermana key 3.

Bugari svirepo postupaju sa našim narodom, muče i ubijaju; mnoge odvode i ne zna se šta je sa njima. Srušili su našu crkvu Sv. Trojioe u Kumanovu i spomenik na Zebrnjaku.

Potrebno da se Bugarska bombarduje a preko Londona u emisijama staviti do znanja da je to odmazda i da ne progone naš narod jer su svi Srbi spremni da upadnu u Bugarsku kada bude vreme, i za svaku srpsku [glavu] skinuće 1000 bugarskih. Ovo je potrebno što pre.

36 Aleksandar. 384

24.VI.1942. god.

Od Saše key 1.

Nemci sa oružanim odredima ne zalaze kod mene, ali hapse sve naoružane ljude u Požarevcu. Očekujem da pošalju trupe da me uhapse zbog govora u Gornjaku. Ako ovo pokušaju, odlazim u šumu a akciju počinjem po Vašem naređenju. Ovde stigao pop ili kaluđer Nikanor iz Vraćevšnice. Da li ga Vi šaljete. Pozdrav kap. Stojanović.

25. VI.942. god.

Rodrigo, key 10, Br. 35.

Kapetan Mincić izveštava da je organizaciju srezova: Porečkog, Galičkog i Tetovskog izvršio akt. poruč. Đorđević koji se stavlja pod komandu i moli uputstva preko apotekara u Peći, gde je zaposlen. Pavlović.

1 Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 275, reg. br. 2/1. Vidi izvod iz knjige poslatih telegrama iz tog perioda — dok. br. 112.

2 David Simović Dača, komandant Dragačevske brigade.

3 i 4 Telegrami br. 122 i 197 ne nalaze se u zbirci telegrama poslatih od strane izbegličke vlade Draži Mihailoviću (vidi dok br. 105).

5 Vidi dok. br. 84, nap. 6 i 7.

6 U raspoloživim dokumentima nema podataka o »gerilskim borbama« četnika u Bosni, izuzev manjih lokalnih sukoba sa delovima ustaških jedinica i milicijom.

7 Dr Čedomir, tada ministar privrede u srpskoj kvislinškoj vladi.

8 Dragoslav.

9 Tako u originalu.

10 Miloš, pukovnik, šef Kabineta Milana Nedića.

11 Siniša Ocokoljić.

12 To naređenje redakcija nije pronašla.

13  Milan.

14  Radojica, pravoslavni sveštenik iz Kazanaca (Gacko).

15  Žarko Todorović

16  Karlo, major.

17  Milutin.

18  Tugomir.

19  Dragoslav Račić.

20  Tj. pripadnike Zemljoradničke stranke (vidi dok. br. 122, 124, 127

21  Milan.

22  Risto.

23  Pevec Jože.

24  Milorad Mitić, kapetan, tada komandant Zlatiborskog četničkog korpusa.

25 Predrag.

26 Vidi dok. br. 102, 106, 107 i 109.

27 i 28 Dragoslav Pavlović.

29 Grga, bivši ministar.

30 Marko, bivši ban Dravske banovine.

31 Jovanović.

32 Tj. Rusima.

33 Tako u originalu, moguće »pristaju«.

34 Dr Milan.

35 Komanda Beograda (vidi dok. br. 112, tel. br. 62a).

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument