ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 12

SPORAZUM IZMEĐU ČETNIČKOG ODREDA NA SEKTORU G. MILANOVAC — KRAGUJEVAC I KRAGUJEVACKOG NOPO OD 24. OKTOBRA 1941. O SARADNJI U BORBI PROTIV OKUPATORA I KVISLINGA1

SPORAZUM2

Četničkog odreda Jugoslovenske vojske na pravcu Milanovac — Kragujevac3 i

Kragujevačkog narodno-oslobodilačkog partizanskog odreda :4

1 Radi borbe protiv okupatora i njegovih slugu: Nedića, Pećanca, Ljotića i drugih, Komandanti obeju odreda izradili su zajednički plan i podelili sektore na pravcu Milanovac — Kragujevac.

2 U duhu sporazuma Glavnog štaba narodno-oslobodilačkih partizanskih odreda i vrhovne komande četničkih odred jugoslovenske vojske,5 taj se sporazum ostvaruje i na pravcu Milanovca—Kragujevca:

a) Svi raniji nesporazumi i slučajevi ispitaće se s tim da se krivci najstrožije kazne.6

b) Proglašuje se sloboda zbora i dogovora. Nijedna ni druga strana ne sme na zborovima napadati jedna drugu.

v) Dosadašnja mobilizacija se oglašuje nevažećom i za jednu i za drugu stranu. Mobilizacija se ponovo vrši na zajedničkim zborovima na kojima će prisustvovati [predstavnici] i jednog i drugog štaba. Dosadašnji sistemi objava se ukidaju, jer se pokazao kao štetan. Ljudi su se izvlačili iz narodno-oslobo-dilačke borbe i ostajali kod kuća. Svi ljudi koji ostaju kod kuća smatraju se za nemobilisane, sem ako im se ne dodele specijalne funkcije: članovi odbora za ishranu, organizatori odreda u tom selu.

g) Dosadašnje rezerve hrane ostaju lično vlasništvo i jednog i drugog odreda, a da se zajednički šalje apel svom narodu u pravcu Milanovac—Kragujevac da da priloge u hrani, stoci, konja, odelu, namirnicama. Skupljena hrana posle ovog skupljanja se deli na dva dela. Posle toga svaki odred se ishranju-je nezavisno jedan od drugog. Pozajmice jedni — drugim mogu se vršiti.

d) Jedna i druga strana zajednički određuju upravne vlasti u pravcu Milanovac—Kragujevac s tim da se po mogućstvu zadrže dosadašnji presednici, ako su pomagali narodno-oslobo-dilačku borbu i nisu bili petokolonaši i narodni neprijatelji.

đ) Uspostavlja se zajednički sud protiv petokolonaša. Sud čine oba štaba.

e) Ove sporove u vezi s prekršenjem sporazuma rešavaće oba štaba zajednički.


Za štab četnika

pravac—Milanovac—Kragujevac

Komandant

 Za Štab Krag. narod, oslob. Jugoslovenske vojske partizanskog odreda,   

Komandant,

POLOŽAJ

24. oktobra 1941. god.


1 Prepis originala (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 102, reg. br. 3/6.

2 Pre sklapanja Sporazuma, komesar Kragujevačkog NOPO Vladimir Dedijer najpre je pregovarao sa majorom Miodragom Paloševi-ćem a zatim sa kapetanom Radovanom Stojanovićem. Sporazum je potpisan u manastiru Vraćevšnici (pl. Rudnik). Opširnije o tome, vidi- Vladimir Dedijer, Dnevnik, knjiga I, III izdanje, Beograd 1970 (dalje: V. Dedijer, Dnevnik, I), str. 46 i 47. Ni tog sporazuma se četnička strana nije pridržavala.

3 Na širem području G. Milanovca i Kragujevca su 1941. postojali sledeći četnički odredi: Rudnički, Dićski, Poljanički, Moravički i Boljko-vački — ukupno 222 četnika (Arhiv VII, Ča, k. 75, reg. br. 3/1).

4 Kragujevački NOPO (formiran 5. avgusta 1941) dejstvovao je u zahvatu komunikacija Kragujevac — Kraljevo, Kragujevac — Sveto-zarevo i Kragujevac — G. Milanovac. Opširnije o tome vidi Oslobodilački rat, knj. 1, str. 58—63, 116—125; V. Dedijer, Dnevnik I, str. 29—45.

5 O sporazumima o saradnji između četnika i partizana u Srbiji 1941, vidi dok. br. 5, nap. 3.

6 O odnosima između partizana i četnika na teritoriji Kragujevačkog NOPO, vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 1, dok. br. 45, knj. 2, dok. br. 59.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument