ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 132

IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 19. JULA DO 3. AVGUSTA 1942. GODINE1

KNJIGA BR. 5 PRIMLJENIH TELEGRAMA

19. juli 1942 god.

1. Od Jozefa:

Saša je momentalno na terenu a ja ga zastupam. Naredili ste da Str. Pov. depeše dešifruje lično komandant. Ovde nije određen komandant, već štab2 koji sebe smatra za jedno lice. U štabu ima i civila a svaki civil je političar. Sašu smatramo za komandanta, što molimo da i Vi potvrdite. Odgovorite nam ko je Ivezić za koga smo pitali.

kap. Masniković

2. Od Jozefa:

3.  Od Valtera:

Br. 5553 pozdravio je 11. jula prijatelje. Karakteristiku i šifru odneo je kako je naređeno, s tim da je za ključ uzeo samo 5 mojih imena: 1, 5, 8, 9, 10.

4.  Od Valtera:

Boško Kostić sekretar Ljotićev otputovao preko u Kairu. Reklo bi se bez znanja- Nemaca sa poverljivim pismima Ljotića za našu vladu, verovatno i disidente. U Kairu su od nedavna, navodno i Petar Živković i Boža Maksimović predstavnici Srpske grupe. Molim da se ovo nikom ne saopštava u zemlji zbog konfidenata.

5.  — Od Valtera:

9.  — Od Marsa: preko: Bgd.

Major Ignjatović poginuo 26. juna. Sahranjen 28. u Va— ljevu. Tajna smrti još nije potpuno rasvetljena. Došlo je do netrpeljivosti između Ignjatovića i kap. Ilica Slavka, Đurića Radojka, Radulovića Manojla i narednika Milutina Lazovića. Kritičnog dana prednja četvorica pozvala Ignjatovića u štab-na razgovor i tom prilikom saopštili mu tobožnje naređenje predsednika vlade da je lišen slobode. Došlo je do gužve i upotrebe pištolja. Izgleda da je neko od zaverenika ubio Ignjatovića. Istraga se vodi. Zaverenici su svojim jedinicama blokirali komandu i opseli varoš. Ilić je izjavio da su za sprovođenje svoje odluke u delo bili spremni da i život dadu. Detaljan izveštaj sa elaboratom istrage dostaviće se kod Đorđa Lašića u Lijevu Rijeku. Želim da napustim sve i priđem Vama.. Glišić.

10.  — Od Jozefa:

13. — Od 505:

Za Ejot 15. — Ne primamo zbogom4 jer Vam je data dužnost delovanja u krugu cele otadžbine a treba da znate da će te u Bosni imati najbolje i najsigurnije Vaše borbe i ako sahni u Vama ovog momenta Bosna. Bosna nema razumevanja. Iz Srbije svi hoće da komanduju a niko da pomaže. Ja verujem da je prvo kralj Petar prijatelj Srpskog naroda pa onda nas pojedinaca. Stevan Botić.

Za E.J.O.T. 16. — Gospodine Ministre, depešu, ako je Vaša primio i čudi me. U Bosni je dignut ustanak za spasavanje Srpskog naroda od potpunog uništenja, bez ičije pomoći. Ne borimo se da bi docnije tražili ma čije priznanje i odlikovanja, ali više ne trpimo ničiji apsolutizam i ne dozvoljavamo da se ma ko baca blatom na stotine hiljada palih žrtava i na borce koji se još bore za slobodu i čast otadžbine i dalje ćemo kritikovati sve što smatramo da ne valja. Nastavak. Botić Za E.J.O.T. 17. — Gospodine Ministre, stekli smo uverenje daje Baćović kao politički eksponent svojim intrigama glavni krivac nesporazuma između nas i Vas i zato je Bosanski štab na osnovu toga doneo odluku da se isti smenjuje kao komandant poslatog vam Bosanskog četničkog odreda i za K-ta tog odreda postavlja se kap. Milivoje Kovačević a za zamenika kap. Milorad Momčilović, stim, da po izvršenom zadatku dobivenom odmah vrate odred u Bosnu.5 Botić Stevan.

Za E.J.O.T. — Ovih dana prelazi se preko Drine. Botić da ide na Majevicu i Trebavu a Vranješević i Dukić za Krajinu. Mislim da bi ovaj centar trebao da bude prebačen, a Vi ste ranije rekli da se ostane ovde još. Najavite ako ovde nema interesa hitnosti, ja bih otišao do Majevice, Trebave i Ozrena dok bi Mitranović sa stanicom otišao na Romaniju gde bih ja došao. Lazo Trklja

Za E.J.O.T. 19. — Gospodine Ministre, svojim radom rešeni smo da živote damo za otadžbinu a posle osude u Vašoj depeši vojnička i oficirska čast nam nalaže da Vam kao svom predpostavljenom starešini stavimo svoje činove na raspoloženje što ovim činimo. Kao obični redovi nastavićemo borbu sa narodom u Bosni za slobodu i čast Kralja i otadžbine. Major Slavko Vranješević i kap. Borislav Mitranović.

21. — Od Hermana:

20. juli 1942. godine:

31.  — Major Đurić izveštava da su naši ljudi upućeni u Poreč, Tetovo i Galičnik i da rade punom parom, pa moli da se od te komande izvesti po Todorčeviću Peci da uhvati vezu s Trbićem koji se nalazi u Poreču oko južnog Broda. Maj. Kes.[erović]

32.  — Od Đorđa:

35. — Od Hermana:

Nenad6 javlja: Nemci uhvatili i dešifrovali depešu gde sam javio za sastanak Vasića i onog prijatelja.7 Moramo biti oprezniji i duplo šifrovati ili menjati šifru i nazive. Ovo bi bilo sigurnije. U buduće, Nenad je Gustav. Dr Mati Hans. Uspeli su da ih razuvere i steknu ponovo poverenje. Hans moli i dalje sastanak.

24. — juli 1942. godine

61. — Od 505.

Prešli u Bosnu. Idemo danas ja i Mitranović na Romaniju, Botić za Trebavu i Ozren a Vranješević i Dukić za Krajinu. Otuda stigli kuriri. Partizani tamo u glavnom likvidirani, ali, četnici udesili da se ne tuku sa Hrvatima, a znate o čemu se radi.8

27. juli 1942. godine

101.  — Od Pantića?

Saznao sam, da su Talijani nanjušili nešto o Čičinom dolasku i sastancima10 i u tom pravcu vode istragu. Sumnja se da je poručnik Vujović zelenaš i talijanski plaćenik. Budite oprezni. Bilo bi dobro da promenite mesto boravka. Čim budem više o tome saznao, javiću Vam. Pantić

102.  — Od Pantića.

Nalazimo se u Jaseniku, dva sata od Avtovca. Uzeo sam 60 Baćovićevih vojnika koji su ostali bez starešina. Saznao sam da su kod Radovana nađene nekoliko legitimacija i jedna partizanska. Talijani su mirni. Baćović je u Kalinoviku. Molim za instrukcije za dalji rad ako Baćović ne dođe. Pantić

103.  — Od Pantića.

Juče su Talijani uhapsili Radovana, Babovića i Gredu. Sprovedeni su za Mostar. Tražili su Baćovića i Vidačića. Skrenuta im je pažnja da se čuvaju. Sa stanicom, povukao sam se u brda. Osmatram kretanje Talijana. Pantić.

28.  juli 1942. godine

105. — Od Jozefa:

Legitimacije žandarmeriske sada više ne važe. Nove imamo od 20og. Pošaljite spisak tih za koje treba.

106.  — Od Jozefa:

U preko 20 sukcesivnih telegrama, molio sam iscrpne instrukcije, do danas nemam nikakvog odgovora. Rad je pod ovim okolnostima potpuno nemoguć. Pošaljite najhitnije odgovor i tražena ovlaštenja jer postoji opasnost potpune obustave rada. Mladen Žujović

107. — Od Rampinia

108.  — Stanicu namenjenu Splitu, Kovačević nije mogao preneti. Nju će koristiti dok ne pošaljete drugu. Sastali smo se sa popom Perišićem, Popovićem, Salatićem i Jevđevićem.

109.  — 16. jula imao sam dug razgovor sa dva muslimanska prvaka iz Mostara.11 Nude saradnju, žele da pokrenu Muslimane na borbu s Hrvatima. Samo mole da i mi kod Srpskih masa utičemo da stišavaju duhove. Molim za odobrenje i rad a u ovom pravcu kao i za instrukcije.

110.  — Glavna veza sa Italijanima ide preko Jevđevića, kome do sada u svemu izlaze u susret. Tvrdi da može nabaviti iz Italije veću količinu namirniČa, žita, konzervi kao i štofa ako bi imao na raspoloženju novaca.

113.  — 12. jula sastali smo se sa Vojvodom Birčaninom u Nevesinju. Vojvoda kao Vaš punomoćnik za zapadnu Bosnu, Liku, Dalmaciju i Hercegovinu, u pratnji celog štaba baš je vršio inspekciju četničkih odreda po Hercegovini,12 Svi četnici na ovoj teritoriji su legalizovani i dejstvuju u tesnoj saradnji sa Italijanima te im predaju i sve zarobljenike i krivce.

114.  — Držanje Muslimana pokajničko. Kod inteligencije oseća se želja za rehabilitacijom. Uviđaju nemoć hrvatske države, žele naslon na Srbe i ako Hrvati čine sve da ih zadrže uz sebe jer bi im Muslimani bili jedina stvarna snaga koju bi u datom momentu mogli suprotstaviti Srbima.

29. juli 1942. godine.

117. — Od Rampinia: Na teritoriji Hercegovine, i to samo u varošima postoje slabiji delovi Hrvatske vojske koji su nemoćni ma šta da urade. To u ostalom i ne pokušavaju. Stvarnu vlast vrše Italijani i četnici. Ustaša nema. Hrvatska država je nemoćna da uspostavi svoju vlast.

127. — Od Đorđa:13

Sretno stigao na Majevicu. Nadam se da će sve dobro biti. Stigao sam u pravi čas. Ovde se pronela vest da ste Botića i Trklju razrešili svake dužnosti. Ako je tačno, javite mi da se znam ravnati. Pozdrav Račić.

31. juli 1942. godine.

M. 144. — Od Etora:14

Otpočeo sam rad na organizaciji, ide dosta teško. Sporazum još nije postignut, očekujemo ga svaki dan.15 Divizija Arto16 odlazi a na njeno mesto dolazi Peruđi a.17 Obala od Bara do Petrovca je zatvorena bodljikavom žicom. Čuvaju je na tom prostoru tri bataljona. Počeo se osećati i Ljo-tićev pokret među oficirima, stoga radim oprezno da se ne odam. U Crmnici malo oficira, naročito za više položaje. Svi su zdravo. Pozdrav svima Blažo.

2. Avgusta 1942. godine

187. — Od Đorda:

Botić je na Majevici. Moje je mišljenje da treba bezuslovno da dođe do sastanka ili jednog razgovora između Vas i Botića posle čega veruj em da Botić može biti Vaš predstavnik za celu Bosnu. On želi sastanak. Javite mesto i način. Sastanak je neophodno potreban. Pozdrav Račić.

3. Avgusta 1942. god.

209. — Od Ištvana: Nadam se da će Jevđević biti pušten.18 Situacija se popravila. Nemojte prihvatiti Jevđevićev predlog za pregovore sa Italijom. Jevđević i Birčanin priznali Talijanima da su bili sa Vama. Sumnjaju u mene i Pavla. Po izjavi Jevđevića da ćemo podignuti ustanak u Crnoj Gori i Hercegovini.

211. — Od Ištvana: Trojica došli iz Engleske. Sve stvari spašene. Jedan pokušao da se preda Italijanima. Streljali smo ga. Naredite kuda ovu dvojicu da uputimo.

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 275, reg. br. 4/1. Vidi izvod iz knjige poslatih telegrama iz tog perioda, dok. br. 134.

2 Reč je o Beogradskom četničkom štabu.

3 Stanislav Rapotec.

4 Vidi dok. br. 134, tel. br. 114.

5 O sukobu između Draže Mihailovića i četničkih vođa u istočnoj Bosni, vidi dok. br. 122 i 139.

6 Mitrović.

7 Josef Mati (vidi dok. br. 123, tel. »Od Hermana« od 6. jula 1942).

8 Radi se o sporazumima o saradnji u borbi protiv NOP-a (vidi dok. br. 74, 89, 91, 100, 103, 108, 115 i 117).

9 Jovan, vazduhoplovni major, tada na službi u Komandi operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine.

10 Radi se o dolasku Draže Mihailovića u gatački srez i o sastancima koje je tada održavao. O sastanku u Zimonjića Kuli, vidi dok. br. 121, nap. 5.

11 Jedan od njih je dr Ismet Popovac (vidi dok. br. 126).

12  Vidi dok. br. 120, nap. 6.

13  Dragoslav Račić

14  Blažo Đukanović.

15  Radi se o sporazumu između predsednika »Crnogorskog nacionalnog pokreta« (Blažo Đukanović) i italijanskog guvernera Crne Gore o zajedničkoj borbi protiv NOP-a i formiranju »letećih odreda«. Sklopljen je 24. jula 1942 (Zbornik NOR-a, tom III, knj. 4, dok. br. 219).

16  Treba Taro (Zbornik NOR-a, tom XIII, knj. 2, dok. br. 84).

17  »Peruđa« (Perugia)

18  Posle sastanka sa Dražom Mihailovićem u Zimonjića Kuli, Dobrosav Jevđević i Ilija Birčanin su, nakratko, bili uhapšeni od Italijana. Opširnije o tome, vidi dok. br. 133.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument