ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 137

NAREĐENJA KOMANDE OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE OD 6. AVGUSTA 1942. KOMANDANTIMA KORPUSA I BRIGADA ZA FORMIRANJE »CRNIH TROJKI« RADI PRIMENE »SLOVA Z«1

KOMANDA

OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE2

Pov. br. 3

6. avgusta 1942. godine Položaj

KOMANDANTU VOJNOČETNIČKOG KORPUSA.3

Među našim ljudima nalazi se izvestan broj onih koji su se kompromitovali bilo kao pristalice ranijih režima, bilo kao odane pristalice okupatora, bilo kao bolesno-ambiciozni, koji teže da se istaknu. Sve ovo ide na štetu opšteg pokreta i naše sloge.

Da bi se ovim ljudima jednom stalo na put i da bi se od istih oslobodili komandanti brigada dostaviće spiskove iz kojih da se vidi, ime i prezime, greške koje imenovani čini, kakav ugled uživa u narodu, mišljenje komandantovo kakav bi utisak ostao u narodu ako bi imenovani jednog dana nestao.

Ova komanda kad dobije sve potrebne podatke donosiće rešenje da se prema pojedincima primeni slovo »Z«.

Komandant brigade po prijemu naređenja da se izvesno lice stavi pod slovo »Z« dužan je u roku od 24 sata pomoću trojki istog likvidirati — ubiti. Ovo likvidiranje-ubijanje ima biti isključivo klanje kamom.

DOSTAVLJENO:

K-tima svih korpusa i brigada

Komandant-major

Petar Baćović, s.r.

 

KOMANDA OPERATIVNIH JEDINICA ISTOČNE BOSNE I HERCEGOVINE br. 4.

6. avgusta 1942. godine POLOŽAJ.

KOMANDANTU

vojnočetničkog korpusa

Komandanti brigada odmah po prijemu ovoga naređenja obrazovaće potreban broj trojki za izvršenje specijalnih zadataka. Trojke se međusobno ne smiju znati tako da svaka misli da je ona jedina.

Ljudstvo za trojke birati od onoga koje se dobrovoljno javi. Vrbovanje ne smije biti javno već tajno da niko ne zna. Ljudstvo mora biti sposobno da izvrši sve moguće zadatke koje mu se stave u dužnost.

Trojka koja ne izvrši zadatak svoj osuđena je na smrt i odmah se mora sa njom likvidirati.

Trojke polažu zakletvu pred komandantom brigade u kojoj se obavezuje pored ostalog, da će i život svoj dati za izvršenje zadatka a da tajnu neće nikad izdati.4

Da se među ostalim ljudstvom ne bi izdvajali članovi trojki isti se ređaju na sve službe kao i ostali četnici a kad im se dodeljuje izvestan zadatak to mora biti neopaženo.

S verom u boga za kralja i otadžbinu!

DOSTAVLJENO:

Svim komandantima korpusa i brigada.

Komandant-major,

Petar Baćović, s.r.

1 Prepis originala (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k_ 236, reg. br. 4/9 (BH-W-34).

2 Ta komanda je formirana krajem decembra 1941. kao Komanda operativnih jedinica istočne Bosne (Arhiv VII, Ča, k. 170, reg. br. 22/3). Prestala je da postoji krajem februara 1942. i ponovo formirana 1. avgusta 1942 (Arhiv VII, Ča, k. 171, reg. br. 38/2). Do kraja aprila 1945. njen komandant je bio major Petar Baćović.

3 U sastavu Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine nalazili su se Ozrenski, Romanijski, Drinski, Nevesinjski i Trebinjski korpus (Arhiv VII, k. 175, reg. br. 41/4, k. 197, reg. br. 39/3 i k. 231, reg. br. 41/6).

4 Primerak zakletve koju je, u duhu tih uputstava, sačinio poručnik Ivan Janičić, komandant Ljubinjske brigade Trebinjskog korpusa, nalazi se u Arhivu VII, Ča, k. 171, reg. br. 45/2.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument