ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 15

NAREĐENJE KOMANDANTA POŽEŠKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 1. NOVEMBRA 1941. KOMANDIRU DOBRODOLSKE ČETE ZA RAZORUŽAVANJE I HAPŠENJE PARTIZANA1

NAREDNIKU DRAGACEVCU

Dobro Do

Najhitnije mobilišite svo ljudstvo od 20 — 40 godina.

Po svaku cenu zadržite partizane i razoružajte ih. Sve razoružane pritvoriti i ni po čijem naređenju ih ne puštati.

Iz Požege biće upućeno 120 naoružanih ljudi pojačanja, koji će se kretati u pravcu Kamenice.2

Pojačanja će stupiti u dejstvo oko podne. Održavajte vezu sa našim delovima koji se nalaze kod Rujkića mehane.

Sa Novakovićem3 stupite u vezu i sve partizane razoružati. Zaplenjeno oružje upotrebiti za naoružanje nenaoružanih a ostatak uputiti u Požegu.

Komandant,

kapetan 2 klase

Vuč.4 S. Ignjatović

M.P.5

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 53, reg. br. 33/4 (S-V-6473). Dokumenat je bez datuma, ali se iz naređenja komandanta Ribaševinskog četničkog odreda zameniku komandanta odreda vidi da je izdat 1. novembra (vidi dok. br. 14).

2 Za dejstvo tim pravcem naređenje je izdato poručniku Milanu Tankosiću (vidi dok. br. 14, nap. 6).

3 Miloš, tada komandant Ribaševinskog četničkog odreda.

4 Vučko.

5 Okrugli pečat: »Požeški četnički odred — Gorski štab br........«

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument