ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 152

NAREĐENJE ČETNIČKE KOMANDE CRNE GORE I HERCEGOVINE OD 25. AVGUSTA 1942. POTČINJENIM JEDINICAMA O OBAVEZNOM PRIJAVLJIVANJU POKRETA ČETNIČKIH JEDINICA ITALIJANSKIM OKUPACIONIM VLASTIMA1

KOMANDA NARODNE VOJSKE CRNE GORE I HERCEGOVINE

GLAVNI ŠTAB

Br. 1812

25. avgusta 1942. godine

MAN. OSTROG

Svaki pokret četničkih jedinica da se prijavi italijanskim vlastima.—

Kopija2

Prema sporazumu postignutom sa NJ. E. Guvernerom,3 a da bi postojala saglasnost u radu između četničkih jedinica i rtalijanske vojske, svaki pokret četničkih jedinica na terenu treba predhodno prijaviti dotičnoj italijanskoj vlasti, sem slučaja kada hitna operativna potreba drugačije nalaže, kada će se pokret prijaviti docnije.

Prema napred navedenom komandanti će svaki pokret prijavljivati dotičnim italijanskim vlastima, no stim što će to komandanti lično činiti, da nebi pokret trupa bio otkriven.—

Dostavljeno:

K-tima odreda

K-tima četničkih bataljona,

Komandant pukovnik, B. Stanišić

M.P.4

1 Kopija originala (pisana na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 148, reg. br. 36/1 (CG-X-298).

2 Dopisano mastilom.

3 Vidi dok. br. 132, nap. 15.

4 Okrugli pečat: »Komanda narodne vojske Crne Gore i Hercegovine — Glavni štab«.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument