ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 155

IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 22. DO 28. AVGUSTA 1942. GODINE1

KNJIGA BR. 4 OTPRAVLJENIH TELEGRAMA

[22. VIII]

Br. 493 Đorđo.

Primili smo na znanje izveštaj sa Majevice.2 Vrlo dobro ste uredili stvar. Držite i dalje Majevicu pod svojim uticajem. Šta je sa radio stanicom kod Dukića. Na Majevicu treba da je odavno stigla i jedna stanica iz Beograda šta je s njom.

Br. 497 Ulman via 506

23 - VIII...

Br. 499 for Hermann.3 — Radi ostvarenja naših ciljeva potrebno stupiti u tešnju vezu sa nacionalistima albanske države koje vodi pukovnik Muharem Barjaktar. Pretstavnik Muharema za vezu sa nama je Šerif Lipa poručnik italijanske vojske sada sa službom u Prištini. Brat Serifov je kapetan Zenel Lipa prvi saradnik Muharemov. Po ovome sleduju šifre od broja 500 do 503 zaključno.

Br. 500 for Hermann. — Sa poručnikom Šerifom Lipom stupite u vezu preko kurira po mogućstvu arnautina koji će mu odneti od Vas pismo sa potpisom 2 b u što znači živela balkanska unija. Ponavljam potpis Žbu. Isti potpis upotreblja-vaće i Šerif. Šerifa pronaći u Prištini preko gospođe Novako-vić supruge poručnika Novakovića sada u ropstvu. Kurira dobro platiti i tim putem obezbediti vezu sa Vama da vam on šalje svoja pisma i izveštaje.

Br. 501 for Hermann. — Šerifu Lipi dostavite pismom slede-ću moju poruku da dostavi Muharemu moje pozdrave i čestitanja na hrabrom držanju u borbama protivu okupatora koji nam je zajednički neprijatelj. Muharemu ću pružiti svu potrebnu pomoć u novcu i oružju čim sa njime postignem uzajaman bolji dodir i vezu. Neka Muharem odmah preduzme sve mere da arnauti na našoj teritoriji prestanu sa zulumima prema Srbima u Metohiji i na Kosovu i da posle Srbi i arnauti se uzajamno pomažu u borbi na stvaranju ideala pod devizom Balkan Balkanskim narodima. Tražio sam' da radio London podesi po njihovom traženju propagandu na albanskom ie-ziku.

Br. 503 for Hermann. — Uputite Šerifu Lipi moju poruku da odredi mesto za sastanak između njega i mog delegata na kome sastanku bi se izložile obostrane želje za saradnju i uzajaman rad. Taj sastanak treba da bude u pravcu ustaljenih prvih dodira on zna gde. Javite mu da preko Vas on može imati brze veze samnom' i stavite mu se na raspoloženje za ovo.

Br. 525 za Ilijeva. — Naša propaganda preko r. Londona radi punom parom, komunisti gube pa imaju pravo da se ljute. Naša vlada održava savezničke veze sa Rusijom, a mi ima da ih u zemlji pomlatimo i uništimo gde god ih sretnemo, nastanite na tome u vašoj oblasti.

Br. 526 za Bodriga via Feliks. — Legalizovanim saopštiti da budu na oprezi jer će Nemci hapsiti sve. Neka zapaze trenutak i na vreme se bace u šumu. Neprijatelj treba da bude prevaren a ne oni. Naredite Kraljeve ambleme na sve strane, nek se rade od svačega. Po varošima neka ga nose tajno ispod revera.

Br. 533 za Šašu 25-VIII-1942. g. — ...

Br. 534 za Orela. — Ako odete na sastanak sa Bugarima pazite da Vas ne prevare. Neka oni dođu k Vama a ne Vi k njima. Sastanak odobravam. Produžite najaktivnije propagandu među Bugarima. Na sastanku kupujte, ništa ne prodajte.

543 Za Marina

26.  VIII ...

Br. 549 za Jozefa. — Major Đurić ima potrebu za 15 ozbiljnih omladinaca intelektualaca za izvođenje propagande na terenu. Javite ima li mogućnosti da ih da Sako ili Srpski klub. Ovaj poslednji izgleda da najviše voli Beograd.

353  Raspis: .. .

354  Rodrigo via Feliks

27.  VIII 42. Ranije ste predložili da idete u Bosnu a Dr Onju4 da Vas zameni u Srbiji. Sad hoćete da mislite da ste time zapostavljeni i da je to stvar intrige. Da sam bio nezadovoljan sa Vaima ja bih Vam otvoreno rekao. U Bosni je bio haos sada ga uređujem sa severa i sa juga. Dangićevi naslednici radili su svašta. Onemogućio sam ih. Potreban mi je bio čo-vek da poveže sve a to ste bili Vi. Potrebno je da još duže vremena ostanete s Dr Onjom. On treba potpuno da uđe u posao. Posle toga ćete Vi doći k meni a odatle na novo mesto sa puno mog poverenja. Kad ozdravite otiđite Dr Onji i radite složno. Kad sve uredite s njime, javite mi.

375 Ištvan 28-VIII 42

Br. 376 Đorđo, Ištvan. Neophodno je potrebno i vrlo važno potući komuniste svuda da im se traga ne zna. Preduzeli su kampanju protiv nas iz besa što su u zemlji skoro potpuno uništeni. Akcijom iz istočne Bosne, Hercegovine, Dalmacije i Like uništiti i poslednje njihove ostatke u zapadnoj Bosni5

Br. 381 za Valtera. Potrebno je da se naši odredi prebacuju u Srem radi povezivanja nacionalnog elementa i nacionalnih odreda. Sve što je u tom pogledu potrebno naredite u moje ime.

Br. 382 za Orela: Bugarski oficirski kadar lukav. Ne verovati mu ništa. Energično preobraćati njihovo ljudstvo, nagovarati ga da sa oružjem beži kući i tamo obrazuje čete kao i mi ovde. Energično napred. Pozd. Vama i Vašim. Čiča.

 

1   Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 299, reg. br. 5/1.

2  Tim izveštajem redakcija ne raspolaže.

3 Taj telegram i tel. br. 500, 501 i 503 pisao je Draža Mihailović.

4 Miroslav Trifunović, brigadni general; on se umesto »Dr Onja« pojavljuje i kao »Diranja«.

5 Taj telegram je pisao Draža Mihailović.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument