ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 163

IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 29. AVGUSTA DO 2. SEPTEMBRA 1942. GODINE1

KNJIGA BR. 5 OTPRAVLJENIH TELEGRAMA

Br. 387 20—VIII—42.

Jozef. ...

Br. 341 for 5062

Izdat nalog Ulmanu3 da vam izda sedamdeset dve hiljade dinara stop. Pronađite tamo majora u penziji Velimira Vemića ponavljam Velimira Vemića stop. Poručite mu pozdrave od sinovca Miše4 koji je došao kod nas stop. Dvadeset hiljada njemu lično stop trideset dve hiljade da uruči Mišinoj majci i deci u Nišu stop dvadeset hiljada da uruči ženi Mike Milosavljevića francuza u Nišu činovnika ureda stop. Izvestite o izvršenju Ciča.

Br. 342 for Felix

Isplatite supruzi Milana Vemića sada u Belanovici deset napoleona i pomognite joj da novac promeni stop. Šalje joj dever Miša koji je došao iz daleka. Izvestite o izvršenju Ciča.

Br. 343 for Orel

Isplatite supruzi kapetana Dimitrija Naumovića u Trsteniku deset napoleona u zlatu ili 40.000 dinara mesto napoleona. Ovu sumu ću vam naknaditi pošto je deponovana kod mene. Isporučite pozdrave i kažite da je Mita5 zdrav stigao kod nas.6 Izvestite o izvršenju.

Br. 349 Herman DDD

U noći između prvog i drugog septembra stiže kod vas jedan avion na javljeno mesto stop. Izvestite da li ste primili ovu depešu stop pored materijala stižu dva čoveka i radio stanicu stop. Ovi ljudi i stanica postaviće se u oblasti Skoplja pomognite im u ovom poslu. Pored spoljne veze neka se vežu i sa vama stop ustalite vezu. Znak na zemlji trougao od šest vatri i sedma u centru trougla stop vatra od vatri 100 metara.

Br. 352 Iliev

Pozdravite mnogo Srbakova.7 Sa njime što energičnije produžite na šiljanje ljudi u Bugarsku za rad u Bugarskoj dobićete poseban veliki kredit. Propagirajte da se u Bugarskoj preduzme akcija slična nama; sa odmetanjem u šumu. Bugarskim vojnici-ma u letcima savetujte da beže kući sa oružjem i tamo u šumu. Neka me Srbakov hitno izvesti šta je sa Nešom Tumangelovom. Čuo sam iz sigurnih izvora da je u oblasti Pirota u akciji. Ko je još sa Srbakovom od Bugara.

Br. 353 Herman

Doznao sam da se u oblasti Pirota nalazi u akciji Nešo Tumangelov moj negdašnji prijatelj iz Bugarske. Ako je tačno stupite što pre sa njime u vezu i izvestite hitno. Kredit za rad u Bugarskoj daću veliki.

Br. 366 Rodrigo via Felix: Preko r. Londona bar 20 puta objavljeno da nemam nikakove veze sa izdajnikom Nedićem. Komuniste i ljotićevce likvidirati svuda bez čekanja odsudnog momenta.

Br. 368 Ilijev: Imali kod Vas emisiona stanica, slažem se da je upotrebimo. Emisije bi se davale samo na srpskom i bugarskom jeziku a potreban je i rumunski. Stanica bi nosila naziv »Ravna Gora«. Na rumun-skom i bugarskom pozivati narod da sa oružjem beži u šume i da organizuje čete. Na našem jeziku govori protiv komunista, i njihova zverstva u narodu, i mi ćemo Vam o njima javiti podatke. Dalje na srpskom govori protivu ustaša i njihovim zverstvima. Govori protivu Nemaca i njihovim zverstvi-ma, a naročito o masovnim streljanjima. Poziv naroda na sakupljanje u Jugosl. vojsku preko našeg pokreta. Isticati uverenje u sigurnu pobedu saveznika i propast Nemačke.

Na bugarskom još da se Bugari dižu i stvaraju čete kao naši. Javite kada bi davali emisiju.

Br. 370 Za Ištvana. Važi za Pantića. Preterana obazrivost škodljiva. U koliko se neprijatelju više popušta sve je bezobrazniji. Neprijatelj nema računa da se pored komunista svađa i sa nama. Davače on još hranu a kad mu ne budemo trebali onda neće dati. Ako se Italijani kreću po terenu, šaljite trojke neka pucaju na njih pod firmom komunista. Javite to i Baćoviću. Čije stanovništvo evakuišu Nemci i gde iz Sarajeva i Bosne. Objasnite detaljnije kakvu ilegalnu organizaciju stvaraju Bajo preko Mitrovića saradnika »Pravde«.

2. IX 1942

Br. 381 Za Ilijeva: Ako je Voja Popović8 naš Voja, koji je došao sa Neškom9 onda neka preduzme sav rad za obaveštajnu službu u Rumuniji a ja ću finansirati preduzeće i nije potrebna nikakva saglasnost Londona pošto novaca imamo.

Br. 382 Za Išivana: Po izveštaju Račića, Botić potpuno je onemogućen jer čak niti u svojem kraju nije priznat za komandanta. Treba i dalje na tome produžiti i sa Vaše strane.

Br. 384 Za Ilieva: . . .

Valjevski kraj odlaskom Voje i Neška umrt-vljen. Legalizacija izgleda da je škodljiva za našu organizaciju, ljudi se uspavaju. U Valjevskom kraju Ljotić, Pećanac i Nemci vršljaju. Neka Neško i Voja preduzmu sve da se što pre bilo legalno ili ilegalno vrate na svoj teren. Novaca imam, nemojte da plate Nedićeve vezuju rad.

Br. 385 Za Đorđa: Javite mi mesta na Majevici i na Vašem reonu s druge strane, ukupna 2 mesta da uredim novu seriju šiljanja materijala.

Br. 386 Za Ištvana: .. .10 Br. 387 Za Hermana: ...11 Br. 388 Za Orela: ...12

Br. 390 Za Miloša:13 .. .14

1  Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 299, reg. br. 6/1.

2  Taj telegram i telegrame br. 342 i 343 pisao je Draža Mihailović.

3  Borivoje Radenković Bora, inženjer iz Beograda, član četničkog CNK.

4  Vemić.

5  i 6 Dimitrije Mita. On, Vemić i kaplar Parol su se 26/27. jula 19:2. spustili padobranima kod Nevesinja (vidi: Prilog I, dok. br. 6. tel. br. 79).

7 Stefan, bugarski publicista, pre rata emigrirao u Jugoslaviju.

8  Vojlislav Voja.

9  Nedić.

10, 11, 12 i 14 Trima tačkama obeležen je tekst telegrama kojim se traže isti podaci kao u tel. br. 385, tj. pogodna mesta za spuštanije materijala vazdušnim putem na području tih komandanata.

13 Branislav Petrović Brana, kapetan, Komandant Javorskog četničkog korpusa.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument