ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 166

IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 3. DO 9. SEPTEMBRA 1942. GODINE

KNJIGA BROJ 6 OTPRAVLJENIH TELEGRAMA 3. septembar 1942. god.

Br. 405 za Ilijeva: Izveštavajte sve što znate o političarima a u momentu glavne akcije ko digne glavu odmah ćemo ga skratiti. Sudbina Nedića2 zna se. Dajte konkretne podatke o teškoj situaciji u Bugarskoj. Na stranicu »Slobodna Jugoslavija« mi ćemo reagirati našom stanicom »R.G.«3 u ozbiljnom tonu ističući teror komunista. Sov. Rusiju, kao saveznika naša r. stanica će uvažavati a naše komuniste napadati kao troc-kiste i protivnike sadašnje Rusije.

Rđavo ste obavešteni, uopšte nema komunistički niti jedan kraj. Srbija, J. Srbija, Sandžak, Crna Gora, Hercegovina, Ist. Bosna, Dalmacija, Lika, Slovenija, uništeni su rukama. Komunisti, ima samo još nešto u Z. Bosni pomešanih sa našim! delovima. Ovo su sigurni podaci jer imam radio veze i neposredni kontakt sa ljudima. Za spikera Hvata smo predu-zeli. Savetujte narodu da skriva hranu i neka beži ispred hvatanja. Odakle dolaze kod nas 1 bugarska i jedna nemačka divizija.

Br. 424 za Ištvana: Zadovoljan sam sa Vašim izveštajem o izbijanju na more.4 Iskoristite ovu akciju da se postavi siguran kanal za vezu sa Dinarskom divizijom. Na ovome kanalu postaviti naše odrede a pored ovih i hrvatske odrede kojima na čelo staviti hrvate oficire koji su se ranije stavili vojvodi na raspoloženje. Posle ovoga za najkraće vreme Vi zajedno sa dinarcima treba da raščistite prostoriju između: Mostar — Konjic — Visoko —Travnik — Jajce — Livno. Dinarce po-staći na jači rad i što hitniju organizaciju i aktivnu borbu protiv komunista i ustaša.

5. septembra 1942. god.

Br. 446 za Đorđa: Padobranci su poslati za instruktore i koristite ih za izvođenje obuke, stvaranje trojki sa specijalnim zadatkom, rušenje pruga na hrvatskoj teritoriji, što sam vam već naredio. Stavljam ih pod Vašu k-du. Da li su oni doneli koju radio stanicu. Nedićeve bušite, i stvorite da budu naši, da se odreknu Nedića, u protivnom ih razjurite i otmite im oružje. Razjurite bosanske vođe5 takođe i primenite sl. »Z« na sve one koji love ribu u mutnoj vodi. Uzeo sam Jablanik u kombinaciju.6 Tufegdžićevu7 stanicu dovedi u vezu sa nama. Znake i sve ostalo narediću blagovremeno. 18. o.m. treba da se ustanovi veza između njega i nas.

Br. 449 za C. Q. Svima: Da bi se imali tačni podaci o neprijateljskim trupama i materijalu u zemlji, dostavite sledeće iz-veštaje:

...8

Br. 453 za Jozefa: Đeneral Trifunović9 je moj delegat isto kao i Dragoslav.10 Dragoslav će mu predati dužnost pošto mi je potreban na drugo mesto. Nenad ima specijalnu dužnost,11 neposredno podamnom. Preko Vas treba da mu se omogući veza samnom i ništa više. Zapamtite ništa više.

8. septembra 1942. g.

Bt. 458 za Hermana: . . .

Br. 460 za llieva: Ne dozvolite da Vas ikakva kaznena ekspedicija iznenadi. Oružje ne sme njima pasti u ruke. Ljudstvo ne sme biti zarobljeno. Legalni delovi po potrebi pretvaraju se u ilegalne. Legalni delovi služe za prevaru a ne za korist neprijatelja. Javite detalje o kaznenim divizijama sastav, naziv i jačinu.

Sta je do sada urađeno na sabotaži železnice. Vi samo predlažete bombardovanje a mi trebamo da sedimo skrštenih ruku. Do sada je trebalo stotine vagona biti oštećeno kao i lokomotiva. Kako treba da se radi javio sam Vam. Prolaz brodova i želj. transporta ne javljaju nam se. Javite o rezultatu na željeznicama. Postupajte tačno po našim naređenjima.

Sa Srbakovim12 odmah organizujte vezu sa Vidinskom oblašću. Kažite Srbakovu da nam je Georgi Dimitrov13 predložio sledeća lica koja nas mogu staviti u vezu sa ostalim u Bugarskoj. To su sledeća lica iz Vidinske oblasti: Gruja To-molski, Vidin ul. Baba Vide 69. Angel Kuranov adv. pripravnik Vidni, Mladen Kostov s. Trnjane, Asen Drundov Novo Selo. Preduzmite energične mere i Vi, da se što pre uspostavi veza sa Bugarskom, jer me ta veza vrlo mnogo intere-suje. Novac za ovo davaču koliko treba.

Br. 467 Svakom zasebno: Iliev, Ljutica, Herman, Feliks, Fri-ke,14 Miloš, Luidi,15 Karlo,16 Fric,17 Jozef, Đorđo, Ištvan, Mario via Ištvan, Ludvig, Orel:

U mnogim našim krajevima oseća se zastoj u aktivnom radu. Mnogi legalizovani delovi prešli u mirnodopski život. Mnogi zaboravili da je rat, i da neprijatelja ima mnogo i svuda. Naređujem da svi kom-danti brigada organizuju leteće jedinice iako će to biti za svakog naređeno. Ove jedinice ne mogu biti legalne. Njihovo je mesto šuma i planina. Njihova akcija brza i odlučna, protiv svih i svakoga. Legalni delovi da im posluže kao baza za snabdevanje i prikrivanje, kao grom ove jedinice ima da uništavaju narodne izdajnike i sve unutrašnje neprijatelje, Ljotićevce, komuniste, Pećančeve. O formiranju ovih jedinica kao i o njihovom radu izveštavati. Pred događajima koji nastupaju, ovi leteći delovi poslužiće kao jezgro za mobilizaciju svih snaga brigada. Prednje saopštite svima susedima.

Br. 468 Svima u Srbiji: Iliev, Herman, Feliks, Frike, Miloš, Ljutica, Karlo, Fric, Luiđi, Đorde, Uskok, Orel. — U vezi depeše 467 formirajte leteću brigadu sastava: dva bataljona po tri čete i jedna štabna četa. Sve čete po 50 ljudi. Brigada da bude sposobna za izvršenje brzih pokreta i svih zadataka. Bataljoni mogu biti istureni i koncentrisati se za izvršenje zadatka posle toga bataljoni da se rasture po potrebi čak do četa. Štabna četa treba da bude od najboljih i najhrabrijih ljudi pod neposrednom Vašom komandom i uvek na raspoloženju. Izdajnike, ljotićevce i komuniste i pećančeve i sve uništavati odmah nemilice. O izvršenju izvestiti.

Br. 469 za Maria via Ištvan: Pored postojećih jedinica Dinarske divizije potrebno je u vezi depeše 467 obrazovati leteću brigadu za celu oblast Dinare a ista takva i u Lici. Ovu brigadu treba da vodi neobično energičan oficir, za izvršenje brzih pokreta i za uništavanje svih i svakoga koji nam smeta. Brigada sastava 2 bataljona po tri čete i jedna štabna četa. Sve čete jačine po 50 ljudi. Štabna četa pod neposrednom komandom brigadira i uvek uz njega od najboljih i najhrabrijih ljudi. Bataljoni po potrebi mogu biti razdvojeni pa se koncentrisati za izvršenje zadatka, brzo izvršiti, a po potrebi po četama opet nestati. Izvestite o izvršenju.

Br. 470 za Đorđa: Izvestite koji su delovi formirani na Maje-vici i formirajte jednu leteću brigadu pokretnu i sposobnu za koncentracije naših snaga u pravcu zapadne Bosne.

Br. 471 za Išivana: Vaše leteće brigade obrazujte onako kako ste se sa Brankom dogovorili. One moraju biti sposobne za brze pokrete u svim pravcima i za ulaženje u sastav letećih korpusa za isvršenje svih zadataka. Izvestite o izvršenom formiranju. Sastav brigade treba da bude: 2 bataljona po 3 čete i 1 štabna četa. Čete jačine 59 ljudi. Štabna četa sastavljena od najhrabrijih vojnika. Komandanti letećih brigada izabrani od najboljih i najhrabrijih oficira.

Br. 437 za Rodriga via Feliks: Nameran sam da privučem k sebi Dragišu Vasića, Moljevića, Bojčevića za pojačanje propagande. Uputite im pitanje da li nemaju kakvih smetnji. Došli bi zajedno sa Vama kada Vi budete pošli, ali Vi ste još tamo potrebni dokle god Dronja ne uđe potpuno u posao. Naredio sam formiranje letećih brigada svuda, upoznajte se po tome od Vučkovića, da nebi ponavljao. Ovo su jedinice za čišćenje svih i svakoga kao i za buđenje iz mrtvila. Dronju upoznajte takođe s time.

9. septembra 1942. g.

Br. 478 za Orela: ...

Br. 499 za Valtera: Javite Novaku18 i Vauhniku19, da što energičnije rade. Radio stanica mora da radi, tražio sam da mu se na označenu adresu pošalje novac iz Švajcarske. Perhinek ima specijalnu misiju ovde. Šaljite mu druge oficire Slovence. Slažem se sa svima Vašim predlozima za Srem, dobro ste sve to rešili neka što pre uzmu situaciju u svoje ruke. Imate li novaca i koliko Vam treba.

Br. 502 za Valtera: Ako se utvrdi onaj Čeh trgovac kao naš, on je već jedan elaborat doneo, to onima u Carigradu poručiti sledeće: »Dobio sam iz Carigrada uput za nevidljivo mastilo i šifru, ali je šifra vrlo prosta i nesigurna. Javite potpukovniku Rakiću20 u Kairu da sam do sada primio sve njegove šifre i to: od Naumovića21 od Laže Kankaraša i Plećaša. Ponavljam primio šifre od Naumovića, od Laže Kankaraša i Plećaša. Neka mi Rakić i Đonović22 preko Carigrada po tim šiframa pošalje obaveštenja. Neka se Rakiću javi da ga stalno slušamo no bez uspeha do sada.

1  Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 299, reg. br. 7/1.

2  Milan.

3  »Ravna Gora«.

4  Radi se o učešću četničkih jedinica u italijanskoj operaciji na području pl. Biokova (operacija »Albia«) protiv partizanskog bataljona »Jozo Jurčević'« (o toj operaciji opširnije, vidi Zbornik NOR-a, tom V, knj. 6, dok. br. 66, 85 i 94; knj. 7, dok. br. 23, 63, 91—93; tom XIII, knj. 2, dok. br. 89 i 92). U operaciji ie učestvovalo 680 četnika iz hercegovačkih četničkih jedinica u vremenu od 29. avgusta do 3. septembra 1942 (Arhiv VII, Ča, k. 201, reg. br. 19/5). U izveštaju Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 6. septembra 1942. o četničkim dejstvima, između ostalog, piše:

»Pre nekoliko dana 5 bataljona naših četnika krenulo je od Stoca i preko Ljubuškog i Imotskog izbili su kod Makarske na Jadransko more. Ovaj pokret izvršen je za nepunih 17 časova. Ova kaznena ekspedicija zapalila je i potpuno uništila 17 ustaških sela« (Arhiv VII, Ča, k. 222, reg. br. 29/5). A u izveštaju od 5. septembra 1942, major Petar Baćović o četničkim zločinima kaže:

»Naknadno dodajem, u vezi odlaska naše kaznene ekspedicije u Ljubuški i Imotski, da su naši četnici... između Ljubinja (treba Lju-buškog — prim. red.) i Vrgorca oderali živa tri katolička sveštenika. Naši četnici ubijali su sve muškarce od 15 godina na više. Žene i deca ispod 15 godina nisu ubijana. 17 sela je potpuno spaljeno« (Arhiv VII, Ča, k. 170, reg. br. 51/3).

5  Odnosi se na Gorski štab bosanskih četničkih odreda (vidi dok. br. 122, 123 i 124).

6  Misli se na dotur materijala vazdušnim putem.

7  Vojislav Voja, poručnik, tada je nadiio na organizaciji četničkih jedinica na području planine Cera.

8  Trima tačkama obeležen je izostavljeni tekst uputatva za prikupljanje podataka o trupama, transportu (železnicotn i brodovima), preprekama, skladištima opreme i materijala i aerodromima.

9  Miroslav.

10  Pavlović, tada delegat za zapadnu Srbiju.

11  Nenad Mitravić je bio povezan sa Matlom, kapetanom Abvera (vidi dok. br. 134, tel. br. 69 i Prilog II, dok. br. 1—7).

12  Stefan.

13  Dr Georgi Dimitrov — Gemeto, šef zemljoradničke stranke Bugarske u emigraciji.

14 Predrag Raković, poručnik.

15  Borivoje Manić, kapetan, tada organizator četničkiih jedinica u požeškom i užičkom srezu.

16 Miodrag Palošević, tada organizator četničkih jedinica Valjevskog korpusa.

17  Dušan Smiljanić Duja, kapetan, tada organizator četničkih jedinica u kragujevačkom okrugu.

18  Karlo.

19 Vladimir, pukovnik.

20  Miodrag.

21  Dimitrije.

22   Dr Jovan, delegat izbegličke jugoslovenske vlade za Bliski i Srednji istok, sa sedištem u Carigradu. On je bio posrednik prilikom pokušaja Draže Mihailovića u leto 1941. da se poveže sa engleskom obave taj nom službom. Opširnije o tome vidi Đonovićev lzveštaj od 22. av-gusta 1941 dr Slobodanu Jovanoviću, potpredsedniku kraljevske jugoslovenske vlade — Arhiv VII, mf. »Bileća 2«, sn. br. 623—627.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument