ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR 167

IZVESTAJ KOMANDANTA BOKOKOTORSKO-DUBROVAČKE BRIGADE OD 17. SEPTEMBRA 1942. MAJORU ZAHARIJU OSTOJIĆU O OBAVEŠTAJNOM RADU1

Dubrovnik 17 septembra 42

Za čika Branka

Prilažem izveštaj Dr. Nikole Rašeta iz kojeg se jasno vidi da u Dbk nema ni govora o nekoj vezi između nas i Ma-čekovaca.2

Izvestio sam bušenje veze Mačekovaca i partizana i to uspešno.

Dr Nikola Rašeta je podneo ovaj izveštaj po mom naređenju. Sve sam proverio i sve je tačno.

Ponovno molim, da se dostavi ovlašćenje za Dr. Nikolu Rašetu3 i molim da se u ovlašćenju ne pomene moje ime nego samo k-nta brigade4 bezlično.

Ostaću u Dubrovniku dok ne dobijem prve detaljnije podatke o rasporedu neprijatelja, a u međuvremenu izvršiću bušenje partizana.

Izveštaje sam dostavio 31 avgusta, 7 i 12. o.m.5

Do danas od Vas još ništa nisam primio.

10 o.m. bio je ovde Miloš Janković6 iz Hercegnovog i vratio se u Hercegnovi 11. o.m. Dao sam mu potrebna upustva, naročito da mi podnese predlog pogodnih lica za Kotor i Risan. Za Hercegnovi, Tivat i Grbalj već imam ljude i to oficire. Miloš Janković će sutra biti ovde.

Do kraja ovog meseca nadam se da ću dostaviti raspored neprijatelja u Dubrovniku i okolini i prvi izveštaj o Boki Kotorskoj.

Moji lični rashodi jesu

 

doručak

10 lira

ručak

35 lira

večera

35 lira

soba

15 lira

cigarete

5 lira

Svega dnevno                   100 lira

Za moje putne troškove kao i za lične i putne troškove kurira i poverenika biće mi potrebno oko 1000 lira mesečno. Dakle mesečno ukupno 4000 lira.

Uzgred pominjem, da pored svega toga što suma izgleda velika ipak sam gladan. Za 20 dana oslabio sam za 5 kila.

Mile7 Šantić je uhapšen u Mostaru i doveden je ovde. Vidak Kovačević je uhapšen 14. o.m. ovde pred polazak za Split. Obadvojica su optuženi radi javnog govora protiv Italije. Kod Vidaka su našli i neki letak. Dobra8 polazi jutros 17om. za Split i Fiume.9 On će sve preduzeti da se obojica oslobode. Izgleda da je Dobra uspeo da se smeni đeneral Lozana. Na njegovo mesto navodno postavljen je đ-štabni major De Mateis šef obaveštajne službe VI korpusa iz Dubrovnika. De Mateisa lično poznajem. Inteligentan, lukav i dvoličan, ali vrlo ambiciozan i uobražen.

Dosadanji Knt VI korpusa u Dubrovniku đeneral Dal-maco je premešten. Već je došao novi Komandant.10

Sa Šantićem1 i Kovačevićem dobro postupaju, nisu u zatvoru nego u pritvoru u jednom hotelu.

Bratski pozdrav Alfonso11

27 avgusta održana je u Dubrovniku konferencija pret-stavnika Italije i Hrvatske.

Italijanska delegacija:

Komandant 2 armije u Fiumi đeneral Roata,12 sa 2 đe-nerala iz njegovog štaba.

Komandant VI armiskog korpusa đeneral Dalmaco sa komandantom inžinjerije korpusa, Dubrovnik. Komandant divizije Marke [Marche] u Dubrovniku đeneral Amiko13

Italijanski poslanik u Zagrebu14

Italijanski generalni konzul u Dubrovniku.

Hrvatska delegacija:

Ministar spoljnih poslova Lorković15

bivši kapetan bojnog broda Dr Vilim Bačić kao vojni stručnjak.

Hrvatski delegat kod 2 armije u Fiumi.16

Predmet razgovora bila je mogućnost invazije na našu obalu.

Postignut je sporazum, da u hrvatskom delu obale kao i 40 km vazdušne linije u unutrašnjosti mogu Italijani pojačavati svoje garnizone i graditi utvrđenja. Sve troškove snosi Hrvatska. U pomenutoj zoni Italijanske vojne snage dobivaju veću (političku upravnu vlast.

Po novom planu pretstoji uz celu obalu gradnja bunkera i postavljanje obalskih baterija-

Radim na uspostavljanju obaveštajne službe u Dubrovniku, kako bi mogao dostaviti što tačnije podatke.

Mladen Kostić se je vratio u Split i javlja:

Novak se nalazi u Ljubljani. Ne može na teren, jer je Ljubljana blokirana.

Na terenu (Gorjanci) ima 350 do 400 njegovih ljudi sa 2 oficira.

Već 20 dana nema veze sa čika Dokom.

Moli da mu se što pre uputi kapetan Perhinek.

Situacija za borbu protiv partizana sazrela je.

Traženo je od Italijana 4—5000 pušaka sa odgovarajućim brojem automatskog oruđa i oficire iz ropstva.

Jednu kopiju priloženih uputa17 dostavio sam i Vojvodi Birčaninu.

Bratski pozdrav Alfonso.

1  Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 236, reg. br. 3/5 <BH-W-5).

2  U nedatiranom izveštaju (verovatno iz prve polovine septembra 1942) dr Nikola Rašeta o delatnasti HSS u celini i u Dubrovniku, između ostalog, piše:

»Kako se izgledi u pobedu saveznika sve više povećavaju, tako i vođstvo HSS (mačekovci) počinje da radi i da organizuje svoje ranije članove, kojih svakim danom ima sve više, jer verujući u pobedu saveznika i polagano napuštaju ustaše. Neki su prišli i komunistima, sa kojim članovi HSS sve više simpatišu, jer se nadaju da će tako uspeti da se lakše izvuku i afimišu u momentu preuzimanja vlasti... Pre tri meseca doputovao je u Dubrovnik iz Zagreba delegat HSS u Dubrovniku dr Jan-čiković, koji je obišao celo Primorje i dao nalog vodstvu HSS u Dubrovniku da sarađuje sa nacionalistima... ali, iz lokalnih razloga, predstavnici dubrovačkog odbora HSS nisu ništa preduzimali, naprotiv, oni nastoje da prikupe oko sebe sve one koji rade protiv četničkog pokreta, tako da bi u datom momentu bili jači i da se odupru, kako omi kažu, velikosrpskoj politici... U vezi promjena kursa njihove politike, koji je u suprotnosti sa politikom vodstva iz Zagreba, tražili su da im odobre i rad sa komunistima, te su sada u nešto većoj saradnji sa komunistima iako nastoje da to sakriju. Ovu politiku odobrava i katolički kler, jer u Dubrovniku više strahuju od Srba nego od komunista...« (Arhiv VII, Ča, k. 225, reg. br. 4/12).

3  Punomoćje koje je, 10. oktobra 1942, Draža Mihailović izdao dr Nikoli Rašeti za organizaciju četnika u gradu i srezu Dubrovnik u svojstvu sreskog četničkog komandanta, nalazu se u Arhivu VII, Ča. k. 1, reg. br. 31/2.

4   Đorđe Radmilović je tada bio komandant Bokokotorsko-dub-rovačke brigade.

5  Redakcija ne raspolaže izveštajima od 31. avgusta i 12. septem-bra 1942 U izveštaju od 7. septembra, pored obaveštajnih podataka, Radmilović iznosi da do njegovog dolaska u Dubrovnik (krajem avgusta) nije postojala nikakva četnička organizacija i da će rad u Boki Kotorskoj »ići poteže« pošto za odlazak tamo ne sme koristiti Dobrosava Jev-đevića zbog mogućnosti da ga kompromituje s obzirom da se on (Radmilović) bavi obaveštajnim radom (Arhiv VII, Ča, k. 236, reg. br. 2/5).

6  Tada komandant bokokotorskog četničkog sreza. U izveštaju od oktobra 1942. Radmilović piše da se preko njega povezao s jednim »od šefova kontrašpijunaže«, kapetanom karabinijera Marenom, od koga dobija propusnice za putovanje u Boku Kotorsku. U tom izveštaju se nalaze podaci za lica koja je Radmilović angažavao ili ih namerava an-gažovati za obaveštajni rad (Arhiv VII, Ča, k. 236, reg. br. 4/5).

7  Milan.

8   i 9 O odlasku Dobrosava Jevđevića u Fiumu (sada Rijeka) u Štab 2. italijanske armije, vidi dok. br. 169 i 172.

10 To je bio general Ugo Santovito.

11  Đorđe Radmilović, kapetan I klase.

12 Mario (Roatta).

13 Đuzepe Amiko (Giuseppe Amico).

14 Antonio Kazertano (Casertano).

15  Mladen.

16  Vjekoslav Vrančić.

17 Tim dokumentima redakcija ne raspolaže. 622


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument