ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 169

ZABELEŠKA O SPORAZUMU IZMEĐU POLITIČKOG DELEGATA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA ZA ISTOČNU BOSNU I HERCEGOVINU I KOMANDANTA ITALIJANSKE 2. ARMIJE OD 29. SEPTEMBRA 1942. O LEGALIZACIJI ČET-NICKIH JEDINICA U BOSNI I HERCEGOVINI1

REZULTAT RAZGOVORA VOĐENIH IZMEĐU VRHOVNOG KOMANDANTA ITALIJANSKIH BALKANSKIH SNAGA ARMISKOG GENERALA ROATE I DELEGATA VRHOVNE KOMANDE ZA ISTOČNU BOSNU I HERCEGOVINU VOJVODE DOBROSAVA JEVĐEVIĆA.

1)  Talijanska Armija2 pristaje da legalizuje i hrani još 3000 ljudi u Hercegovini i Istočnoj Bosni i to: U srezu Tre-binjskom 500 ljudi, u srezu Bilećskom 500, u srezu Gatačkom 400, u srezu Ljubinjskom 400, Jahorinski bataljon 500, Neve-sinjski, srez 400 ljudi, te 300 ljudi za pojačanje bosanskog ba-taljona. Nigde nemogu biti formirani novi bataljoni, već se samo ovi četnici mogu upotrebiti za pojačanje starih bataljo-na. Kako s obzirom na Italijanske ugovore sa Hrvatima ne-može biti govora o legalizaciji srezova Konjic i Mostar, to-ćemo ljudstvo tih srezova prijaviti kao nevesinjsko ljudstvo i legalizovati ih od ljudi svakog sreza.

2)  Talijanska Armija pristaje da uputimo 3000 ljudi za pojačanje Dinarske Divizije, zatim da tom ljudstvu stavimo na raspolaganje artiljeriju, bacače, hranu i svakom vojniku šinjel i nove cipele, te da ih svojim sredstvima transportuju u Metković—Split—Knin.

3)  Talijanska Armija pristaje da legalizuje 250 žandar-ma sa 4 žandarmeriska oficira na teritoriji Hercegovine.

4)   Talijanska Armija pristaje da na ličnu odgovornost Vojvode Jevđevića oslobodi 100 lica iz Hercegovine iz svojih koncentracionih logora,3 te da na zahtev istoga uhapsi i internira bez razlike vere 100 lica sa teritorije VI armije.4

5)  Talijanska Armija pristaje da za sve četničke jedinice u domenu Vojvode Birčanina odobri 25.000 uniformi i to prvenstveno od zarobljenih Francuza.

6)   Talijanska Armija daje Vojvodi Jevđeviću za bosanski bataljon 2 teška bacača sa 200 granata, 300 pušaka sa 50.000 puščanih metaka.

7)  Talijanska će armija osloboditi danas Dr. Ninu Sviloko-sa i Vidaka Kovačevića i staviti ih na raspolaganje Vojvodi Birčaninu.

8)  Talijanska je armija uputila danas 300 skija za naše planinske bataljone.

9)   Talijanska armija ukida Hrvatski tekst na lekitima-cijama koje služe za lektimisanje pred talijanskim vlastima i ostaje samo talijanski tekst.

10)   Italijanska armija pristaje da u buduće plate vojnika prima lično Komandant svakog našeg odreda i da on lično isplaćuje vojnike.

11)  Talijanska armija pristaje da četničke komande mogu kupiti u Italiji sve količine suhog voća i marmolade uz uslov da ih plaćamo u italijanskoj valuti.

12)  Talijanska armija ne insistira da četnici moraju skinuti sa svojih kapa bele orlove.

13)   Utvrđeno je sporazumno da se smatra srpskom četničkom zonom u talijanskoj interesnoj zoni sva teritorija Istočno od linije Stolac — Nevesinje — Ulog — Kalinovik, te da u tu zonu ne mogu ulaziti ni ustaše ni domobrani.

14)   Obroci koji se daju četnicima po odobrenju armije imaju se da povećaju na obroke ravne italijanskim vojnicima zajedno sa duvanom, marmoladom, sirom i konjakom.

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 231, reg. br. 22/10 (BH-X-42). Datum 29. septembar uzet je iz komentara dr Lj. Bjelobradića »O jednom sporazumu« pisanog septembra 1943. za potrebe Ministarstva vanjskih poslova NDH. U tom komentaru stoji da je sporazum postignut pomenutog datuma (vidi Arhiv VII, A NDH, k. 231, reg. br. 13/7).

2  Odnosi se na italijansku 2. armiju.

3  Dabrosav Jevđević je, početkom oktobra 1942, zatražio od pot-čimjenih i od Srpskog nacionalnog komiteta u Mostaru da mu dostave spisak interniraca u italijaniskim logorima i to samo za lica za koja se može garantovati »da će biti nacionalno ispravna i da nisu ni u kakvoj vezi sa komunistima« (Arhiv VII, Ca, k. 171, reg. br. 42/3).

4 Treba: VI armijskog korpusa.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument