ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 17

NAREĐENJE KOMANDANTA POŽEŠKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 1. NOVEMBRA 1941. PORUČNIKU TANKOSlĆU ZA RAZORUŽAVANJE I HAPŠENJE PARTIZANA I OVLADAVANJE TREŠNJICOM1

PORUČNIKU TANKOSlĆU

Upućuje se donjodobrinjska i milićevačka četa. Svega 100 pušaka.

Najhitnije raščistiti situaciju, razoružati i pritvoriti partizane.

Sa do sada upućenim snagama2 obrazuj odred koji da do mraka izbije na Trešnjicu i ovu po svaku cenu održi u vlasti.

Ceo odred krenuće večeras u tri kolone na Užice.3

Detaljno naređenje sleduje.

Snage koje su ti stavljene pod komandu obrazovaće desnu kolonu odreda.

1 novembra 1941

POŽEGA

16 čas.4

Komandant,

kapetan 2 klase

 

1 Kopija originala (pisana na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 50, reg. br. 7/1 (S-V-5630).

2 Vidi dok. br. 14, 15 i 16.

3 Odnosi se na Požeški četnički odred (vidi dok. br. 13 i 18).

4 Čas izdavanja naređenja je dopisan olovkom.

 

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument