ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 192

TELEGRAMI DRAŽE MIHAILOVIĆA UPUĆENI KAIRU I PREDSEDNIKU IZBEGLIČKE JUGOSLOVENSKE VLADE OD 21. SEPTEMBRA DO 24. NOVEMBRA 1942. GODINE1

Br. 1—21-IX-1942 g.

KOMANDANTU AMERIČKIH TRUPA NA SREDNJEM ISTOKU.2

General Mihailović prilikom uspostavljanja prvog kontakta smatra za prvu svoju dužnost da pozdravi komandanta američkih trupa na Srednjem istoku i da mu najtoplije zahvali na omogućavanju ove veze koja će biti korisna za opštu savezničku stvar, kao i za buduće prijateljske veze između američke i jugoslovenske armije.

Među svima Jugoslovenima ime pretsednika Sjedinjenih američkih država gospodina Ruzvelta sija punim sjajem kao simbol slobode i demokratije.

Srdačan prijem našeg Kralja u Americi duboko je urezan u našim srcima i vidan je dokaz simpatija koje prema nama gaji veliki američki narod.8

U teškoj borbi koju danas vodimo nedovoljno naoružani i opremljeni protivu mnogobrojnih neprijatelja američka armija uliva nam nadu i tvrdu veru u sigurnu i skoru pobedu za koju ćemo i mi dati sve od sebe i u to ime kličemo.

Da živi predsednik Ruzvelt i nepobediva američka armija!

Br. 2—26-IX-1942 g.

PUKOVNIKU RAKIĆU4

Stanica koju je doneo kapetan Slijepčević daleko je od mene.3

Potrebno je da stupite neposredno u vezu sa mojom stanicom.

Naš pozivni znak BAN ponavljam BAN; vaš pozivni znak JUG, ponavljam JUG. Naš kristal za rad 7100, ponavljam 7100. Vreme rada 21 čas GMT kako je ugovoreno.

Đeneral Mihailović

Br. 3—26-IX-1942 g.

PREDSEDNIKU JUGOSLOVENSKE VLADE

Imamo izveštaj iz Beograda da je Nedićeva nazovi vlada u ostavci. Uzroci: prvo rekvizicija hrane od strane Nemaca preko određene količine. Drugo Ministri traže izvesna prava. Treće zahtev da se puste svi zarobljenici. Povodom ovoga Turner6 otišao u Berlin.

Đeneral Mihailović

Br. 4—29-IX-1942 g.

PRETSEDNIKU JUGOSLOVENSKE VLADE

U Beogradu boravi već nekoliko dana italijanski general Graciani i princ Rafodi Kalabia, čiji je sin sekretar poslanstva u Beogradu. Izrazili želju za kontak sa većim brojem naših diplomata i političara. U društvu govore da Francuska i Poljska neće moći okupljati male narode protiv Italije. Sem toga Engleska posle rata neće moći da nas brani već treba da se sami pomognemo i sporazumemo po pitanju Jadrana i Balkana.

Đeneral Mihailović

Br 5—2-XI-1942 g.

PUKOVNIKU RAKIĆU

Danas sam slušao podnevnu emisiju Londona na srpskom koja je odlično primljena. Potpuno se slažem sa upućenom porukom američkoj oružanoj sili. Mišljenja sam da kod Amerikanaca treba tražiti najveći mogući naslon naše vojne i spoljne politike. Molim javite ovo pretsedniku.

Đeneral Mihailović

Br. 6—11-XI-1942 g.

PUKOVNIKU RAKIĆU

Večeras smo uhvatili vezu. Vrlo dobro se čuje. Svakodnevno održavati vezu u zakazano vreme u 5 časova i 20 časova GMT bez obzira da li ima ili ne depeša. General Mihailović.

Br. 7—13-XI-1942 g.

PUKOVNIKU RAKIĆU

Danas sam ponovo javio pretsedniku depešom 963 da interveniše kod Engleza zbog propagande koju vrše preko ra-dia London za komuniste. Ne mogu Englezi da stave jugoslo-vensku vojsku i komuniste na ravnu nogu. Znam i uveren sam da to sve ide bez znanja i odobrenja pretsednika vlade. Treba da znaju Englezi da to ide i na njihovu štetu kod našeg naroda a specijalno kod Srba. Brišite reč rodoljub, jer je to engleska kamuflaža za komuniste koju dobro razume ceo narod.

Đeneral Mihailović

Br. 8—13-XI-1942 g.

ZA RAKIĆA

Za radio emisije mi dostavljama svoje depeše Engleskom-oficiru za vezu koji zna srpski. Drukčije ih dostaviti ne možemo jer ih direktno oni primaju. Možda ćemo uspeti da ih na srpskom ekspeduju.

Đeneral Mihailović

Br. 9—15-XI-1942 g.

PRETSEDNIKU JUGOSLOVENSKE VLADE

U vezi mog obaveštenja o Engleskim tajnim radnjama u Arbaniji molim za obaveštenje da li postoji naš oficir Vojo Kuvić za koga sam izvešten da je u oktobru ove godine ubijen u Tirani. Ako ovaj oficir postoji znači da je došao sa tim engleskim pukovnikom koji je u Arbaniji.

Đeneral Mihailović

Bt. 10—15-XI-1942 g.

PRETSEDNIKU JUGOSLOVENSKE VLADE

Obavešten sam da će ovamo uskoro doći jedan britanski pukovnik koji je bio vojni izaslanik kod nas;7 ime ne znam, govori srpski poznaje ga Nj. V. Kralj. Doneće vojno-političku situaciju saveznika i potrebe za kolaboraciju naših snaga. Glavne osnove našeg rada znam kao i vreme kad treba sve da založim. Treba mi da znam da li ovaj pukovnik dolazi sa Vašim znanjem. Englezi od nas žele da činimo avanture. Neiskreni su u saradnji. Priznaju nas samo zato što smo potukli komuniste i držimo narod uz sebe. Saznao sam da se u Arbaniji nalazi jedan njihov pukovnik koji pravi sporazum između komunista i nacionalista. Njima je glavno da puca puška a represalije i istrebljenje našeg naroda ništa ih se ne tiče. Činim sve što mogu i angažujem naše snage gde treba. Naročito zapadno od Drine. Za glavnu akciju ostajem čvrst i odlučan da to ne sme biti avantura.

Đeneral Mihailović

Br. ll—23-XI-1942 g.

PUKOVNIKU RAKIĆU

Za šifru upotrebljavaćemo knjigu koju je doneo Slijep-čević i to prvu polovinu na svakoj strani od početka knjige. Uzimaće se zaključno reč u kojoj je deseto slovo. Ključ će biti strana knjige plus red uzet za šifru tome se doda dosadašnji tajni broj bez prenošenja desetica. Ovo je vama poznato. Uvek stavljati broj i datum depeše.

Đeneral Mihailović

Br. 12—23-XI-1942 g.

PRETSEDNIKU JUGOSLOVENSKE VLADE

Ovim putem dostavljamo ono što Englezi ne treba da znaju. Moj pretstavnik vratio se sa sastanka sa Damjanom Velčevim i pretstavnikom zemljoradnika Ginevskim. Bugari poručili sledeće: traže federativnu Jugoslaviju, Srba, Bugara, Hrvata i Slovenaca sa radnom demokratijom. Svaki narod zasebnu vladu, po jedan pretstavnik u centralnoj vladi u Beogradu. Za sada predlažu balkanski komitet samnom na čelu koji bi u momentu ustanka istupio sa parolama federativne zajednice.

Dalje traže slobodno opredeljenje svakog naroda u pogledu unutrašnjeg uređenja. Zajedničko ministarstvo spoljnih poslova, vojske i finansije. Potrebna ustavotvorna skupština, nemaju ništa protiv našeg Kralja u granicama sadašnje Jugoslavije a za sebe traže odrešene ruke da priznaju našeg Kralja za bugarski narod. Velčev i Ginevski formirali bi antikomunistički blok. Rešeni su na borbu protiv Nemaca, komunista i Borisa.

Đeneral Mihailović

Br. 13—23-XI-1942 g.

PRETSEDNIKU JUGOSLOVENSKE VLADE

Veza br. 12.

Majoru Đuriću dao sam sledeća uputstva za dalje pregovore:

Velika Jugoslavija od Triglava do Crnog mora nam je ideal. Tome idealu možemo ići postupno. Dosadašnja Jugoslavija ima da reši velike unutrašnje probleme, i da se konsoli-duje kao čvrsta zajednica. Dosadašnja Bugarska mora takođe da reši problem oblika vladavine i odgovornosti za stupanje na stranu Nemačke. Ona takođe mora još sad pre glavne akcije da da vidnog dokaza da se ne slaže sa Borisovom politikom, a to može učiniti samo borbom protivu Nemačke kao i mi.

U svom sopstvenom interesu Bugarske narodne mase moraju sprečiti komuniste, da ovaj momenat koriste za svoje političke ciljeve, a to će postići nacionalnom organizacijom protiv okupatora. Isto tako mora se povesti vidna akcija da se spreče zverstva prema Srbima, koje vrše bugarski oficiri, podoficiri i vojnici. Ta zverstva postigla su vrlo velike razme-re u svima krajevima Srbije gde god su bugarski garnizoni. Zbog toga, srpski narod počinje ponovo da sumnja u ono što smo zajedničkim radom tek počeli da stvaramo. Jugoslovenska vlada u Londonu, proglašujući uniju sa Grčkom, otvorila je mogućnost ulaska i Bugarske u ovu uniju.

Ali, da bi smo zadovoljili Bugarske aspiracije na Belo more koje idu na račun Grčke, kroz Trakiju, potrebno je da Bugarska kao posebna jedinica učini mnogo pre sloma Nema-čke, kako bi saveznici pristali da zadovolje Bugare na račun Grka, a Grcima da nadoknade u drugim krajevima( eventualno u kolonijama). Borisova politika dovela je Bugarsku u ćorsokak, i na nama je da je iz toga ćor-sokaka izvedemo zajedničkim naporima. Pošto i mi Jugosloveni i Bugari imamo teške posebne unutrašnje probleme, smatram da krajnjem cilju moramo ići postupno po sledećem:

Da pred narod izađemo sa zajedničkim parolama a da svoj rad saobrazimo po sledećem:

1)  Borimo se za veliku Jugoslaviju od Triglava do Crnog mora. Prva etapa naše zajednice bio bi čvrst vojnički savez i carinska unija između Jugoslavije i Bugarske. Napominjem da je ovu etapu za ostvarenje našeg zajedničkog ideala gospodin Velčev imao i ranije u svom programu.

2)   Mi Jugosloveni produžavamo borbu protiv Nemaca i Italijana na celoj teritoriji, a bugarski pretstavnici se obavezuju da će po našem ugledu tu borbu organizovati i odmah otpočeti na svojoj teritoriji.

3)   Pretstavnici nacionalne Bugarske obavezuju se da propagandom u vojsci i svima drugim sredstvima spreče zverstva bugarskih oficira, podoficira i vojnika prema Srbima u svima krajevima Jugoslavije.

4)   Buduće uređenje naše zajednice baziramo na demo-kratiji. U interesu ove demokratije zajednički ćemo sprečiti komuniste da narodnu borbu upotrebe u svoje političke svrhe. Zbog toga ne priznajemo druge oružane organizacije za borbu i stvaranje svih ovih ciljeva osim nacionalnih.

5)   U interesu bliske saradnje slažem se sa formiranjem Balkanskog komiteta i ponudu da budem na njegovom čelu primam sa zahvalnošću kao priznanje Jugoslovenskoj vojsci na čijem sam čelu a koja produžava da se bori sa neprijateljem. U smislu izloženog može se zaključiti i protokol.

Molim da mi se ovim putem što pre dostavi mišljenje i eventualne primedbe gospodina pretsednika.

Đeneral Mihailović

Br. 14—24-XI-1942 g.

PUKOVNIKU RAKIĆU

Rad sa vašom stanicom otežan zato što menjate kristale. Mi vas čujemo. Dok se ne učvrsti veza naša stanica UON zvaće na kristalu 7080 i 7100 naizmenično. Vaša stanica VAN da zove samo na kristalu 5586 ponavljam 5586.

Vreme rada i pozivanje ostaje kao i do sada.8

Đeneral Mihailović

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 303, reg. br. 1/1.

2 U to vreme na Srednjem istaku nisu postojale američke trupe.

3  Odnosi se na jugoslavenskog kralja Petra II koji je u leta 1942. bio u zvaničnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama.

4  Miodrag.

5  Radio-stanicu je doneo kapetan Aćim Slijepčević, koji se padobranom spustio na Kopaonik. Zbog loma noge prilikom prizemljenja morao je ostati u Štabu generala Miroslava Trifunovioa, delegata Štaba Draže Mihailavića za Srbiju. O njegovom zadatku opširnije vidi dok. 168.

6  Harold.

7 Verovatno se radi o pukovniku Bejliju, koji je krajem decembra 1942. došao u Štab Draže Mihailovića spustivši se padobranom. Od majora Hadsona preuzeo je ulogu šefa Britanske misije u Dražinom štabu.

8 Redakcija nije pronašla telegrame koje je Draža Mihailović dobijao koristeći ovu radio-vezu.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument