ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 204

PUNOMOĆ JE DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 11. DECEMBRA 1942. MAJORU ZAHARIJU OSTOJlĆU ZA RUKOVOĐENJE OPERACIJAMA PROTIV JEDINICA NOV i POJ U BOSNI, LICI I DALMACIJI1

PUNOMOĆIJE

Kojim ovlašćujem đeneralštabnog majora Zaharija I. Ostojića, da u moje ime kao delegat Vrhovne Komande rukovodi operacijama, koje se preduzimaju za tučenje komunista u Dalmaciji, Lici, Zapadnoj i Istočnoj Bosni.2

Dužnost je svih starešina i poverenika da mu u svakom pogledu izlaze u susret i izvršavaju njegova naređenja.

Major Ostojić će me neposredno preko radia izveštavati o toku operacija i stanju poslova na terenu.

Ima prava kontrole organizacije i svih ostalih poslova, kao i pravo postavljanja pojedinaca na potrebne dužnosti, a takođe i pravo privremene smene nepogodnih lica.

Ima pravo proizvodstva u činove kaplara i podnarednika na zoni na kojoj bude radio.

Ova mu uloga traje dok bude službene potrebe.3

Ovo čuvati kao najstrožije poverljivo.

M. P.4

11. decembra 1942. g. Slobodne srpske planine.

MINISTAR VOJSKE, MORNARICE I VAZDUHOPLOVSTVA ARMISKI ĐENERAL

Drag. M. Mihailović

1 Original (pisan na mašini ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 1, reg. br. 2/3 (VK-V-31/1).

2  O planu i pripremama za izvođenje operacija protiv jedinica NOV i POJ u zapadnoj Bosni, Lici i severnoj Dalmaciji, vidi dok. br. 197, 204, 206, 211, 212, 216—218.

3  Za izvršenje dobijenih zadataka major Zaharije Ostojić je obrazovao štab koji se, krajem maja 1943, pojavljuje pod nazivom »Istaknuti deo štaba Vrhovne komande«, a on kao komandant toga štaba. Taj štab je rukovodio svim važnijim vojnim operacijama protiv jedinica NOV i POJ sve do 2. aprila 1945, kada je naredbom Draže Mihailovića ukinut (Arhiv VII, reg. br. 1/4, k. 79).

4  Okrugli pečat: »Komanda jugoslavenske vojske u otadžbini — Gorski štab br. 1«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument