ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 205

ZAPOVEST KOMANDANTA BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 12. DECEMBRA 1942. KOMANDANTIMA BATA-LJONA ODREDA »BORJE« ZA NAPAD NA JEDINICE NOV I POJ U REJONU KOTOR-VAROŠA1

KOMANDA

BOS. ČETNIČKIH ODREDA O. Br. službeno 12-XII-42. g.

ZAPOVEST

Neprijatelj-komunisti2 — nalaze se u povlačenju ka Šip-ragama i Skender Vakufu. Slabiji-zaštitnički delovi zadržali su se na liniji položaja — Kotor Varoš — Vrbanjci — Borci — Dubino brdo.3

Verovatna namera neprijatelja je, da izvuče plen i povuče ka Mrkonjiću.4

Naš odred posle odbacivanja i gonjenja neprijatelja nalazi se na liniji položaja: Skatavica — Marijanovo gnezdo5 — Savići — Garići — Maslovare — a ispred nas nema naših defova. Desno od nas na levoj obali Vrbanje na položaju: Tovla-dići — Ćemernica, nalazi se odred »Obilić«.

Namera mi je, da sutra 13. o.m. u 6 časova napadnem neprijatelja na označenim položajima.

Radi izvršenja ovoga —

naređujem:

1) Bataljon »Mrkonjić« sa hrvatskom bojnom koja se nalazi kod Kobaša i Skatovice napašće neprijatelja pravcem: Pri-sladine — Franići — Kotor Varoš — Čepak sa zonom širenja desno do linije: Zovik — Zatvori — Topalovići — Varoš, a levo: Vis — Andrijevići — Bukovac — Rujevska glava.

Kad se zauzme Kotor Varoš posesti položaje ispred istog i čekati dalje naređenje.

Komandant bataljona odmah će se sporazumeti sa hrvatskom bojnom i sastaviti plan napada.

2)  Bataljon »Karađorđe« bez 50 vojnika sa bataljonom »Knez Arsen« napašće neprijatelja u s. Vrbanjcima. Za izvršenje ovoga zadatka komandanti bataljona u toku noći sasta-će se i izvršiti detaljan plan napada.

3)  Bataljon »Kralj Petar II« sa 50 vojnika iz bataljona »Karađorđe« napašće neprijatelja na položaju Borci pravcem Maslovare — sredina Boraka — sa zonom širenja: desno do linije: Pavlovići — leva padina Boraka, a desno do linije Maslovare (leva ivica) — pa pravo.

4)  Bataljon »Tankosić« napašće neprijatelja sa položaja Dubino brdo pravcem grebenom Boraka sa zonom širenja levo i desno — po potrebi.

Komandanti bataljona u toku noći podićiće neprijateljskom položaju tako, da u određeno vreme tj. u 6 časova tačno otpočnu napad.

Haubica plasiraće se na Solilima, odakle će u 5.30 časova da dejstvuje ispred fronta bataljona »Tankosić« i »Kralj Petar II«, t.j. položaj Borak. Pripremu završiti u 6 časova.

Bacači: jedan se pridodaje bataljonu »Petar Mrkonjić« jedan se pridaje bataljonu »Karađorđe« jedan bacač-treći — ako bude ispravan — pridaje se bataljonu »Kralj Petar II«.

Komandanti bataljona preduzeće i narediti potrebne me-re za izviđanjem obezbeđenje bokova.

Vezu između jedinica održavati ordonansima i kuririma.

Ranjenike evakuisati preko Liplja za Brezičane.

Izveštaje slati pravcem: Maslovare — Liplje.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu.

Načelnik štaba

major, Slav. D. Vranješević

Komandant, R. Radić

M. P.6

 

1  Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 204, reg. br. 21/7 (BH-V-9573).

2  U širem rejonu Kotor-Varoša je tada dejstvovala 1. proleterska udarna brigada 1. proleterske udarne divizije NOVJ. Brigada je 14. decembra 1942. u susretnoj borbi razbila jednu četu 741. puka nemačke 714. pešadijske divizije i četničku grupu u Jošavci. Opširnije o tome, vidi Zbornik NOR-a, tom IV, knj. 8, dok. br. 177, 184. 186.

3  i 5 Ta mesta nisu nađena na karti 1:100.000, verovatno lokalni nazivi.

4  Na karti 1:100.000: Mrkonjić-Grad.

6 Okrugli pečat: »Glavni štab Bosanskih četničkih odreda«.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument