ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 206

IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 6. DO 13. DECEMBRA 1942. GODINE3

6. decembra 1942.

1972                     Ištvan 3 — 460

spojene              Baćović pošao i on će Vam doneti sve odluke

u jednu koje smo učinili.2 Do tog vremena prikupljajte podatke o stanju Italijana, naših trupa u Dalmaciji i u Bosni. Prema Majevici obrazovati front protiv partizana.3 Odredi sa leve obale Bosne neka olakšaju Dinarcima svojim napadom u pravcu Jajce,

1973           Ključ, Bosanski Petrovac.4 Neka drugi ne sede dok ostali ginu. Svi na posao. Neka Jevđa5 izdejstvuje topove i bacače sa dovoljno municije. Ovo je vrlo važno. Francuske uniforme primamo rado.

7. decembar 1942. g.

1991                   Leonardo6 via Felix 8—207

Kod vas još u reonu sreza Kačerskog komuniste se slobodno kreću.7 Naredite komandantu Ka-čerske. i Lazarevačke brigade da ih najenergičnije uništavaju na svakom koraku.

9. decembra 1942. g.

2035                   Orel 8—298

Narod obavestiti da će Nemci sve pokušati da ga hvata i trpa u lagere ili na rad u Nemačku. Neka se sklanja od njihovih potera muško stanovništvo. Srez rasinski pripašće vašem korpusu kad budem naredio. Prognajte još sada komuniste iz toga sreza.8 Postupiti bez milosti prema njima.

10.  decembra 1942- g.

2062                    Ištvan 3 — 413.

Kretanje crnogorskih snaga po utvrđenom planu.9 Kad pođu javićemo. Ostojić polazi 11. ali preko Durmitora. Molim da sve ide hladno i sračunato. Ostojić nosi našu dopunu plana za rad. Vaših 2500 možete postepeno prebacivati10 ali ne sve dok ne stigne radio stanica da i ona pređe u grupi. Pre-duzmite sve mere da ne bude odmazde ni pljačke. Crnogorskim trupama narediće se isto. /// Važno je

2063          da se kod vaših i propagandom utiče ali da se ne 3—381 umanji elan prema komunistima. Što se tiče domobrana dobro bi bilo pridobiti ih i odmah uputiti u borbu protivu ustaša i komunista u istočnoj Bosni ili ako je zgodno u srez imotski i ljubuški. Da li ste sigurni da je 10.000 ustaša otišlo iz Mostara. To ne može tako brzo da bude, kad su pre neki dan bili tamo.

11.  decembra 1942. g.

2083                  Ištvan: Da li ste poslali stanicu Mitranoviću.

3—352 Ako niste pošaljite je odmah. Mitranović neka sa stanicom odmah produži do Radića na Borju i da uhvati vezu sa Drenovićem na Manjači i ostalim odredima na levoj obali Bosne.11 Mitranović treba odrede da pripremi za pojačanje Drenovića bar sa 2—3000 ljudi za pretstojeću akciju.

2084          Jevđević neka preduzme sve da izdejstvuje kod Ita-3—30 lijana prolaz suvim zonom Jablanica — Livno —

Glamoč za 1500 Crnogoraca ovo neka pravda vojničkim razlozima, a neka slobodno da garanciju da četnici neće nikoga da diraju na svom putu.12

2085                    Pavle će izdejstvovati od guvernera C. Gore 3—327 da se njegovi prebace autokolonama do Nikšića a

odatle vozom do Jablanice. Ovo neka i Jevđević traži od Italijana radi dobijanja vozova.13 Sa prvim ešelonom Vašim prebaciti jednu r. stanicu za Dinarce14 i odmah uhvatiti vezu sa Vašom stanicom.

2086                  Akcijom će rukovoditi major Ostojić.15 On po-3—330 laži na put 12. om. preko Šavnika na Avtovac gde

da ga sačeka Baćević sa autom 15. o.m.

Kapet. Bogunović i narednik Vučić sa Dinare da sačekaju kod Vas majora Ostojića. Izvestite o dosadašnjim pripremama. Pozdrav Ciča.

13. decembar 1942.

2107                  Herman DDD — 5—439

Englezi se žale da ste u toku prijema materijala i dok avion još nije izbacio ceo materijal po~ gasili signale pa su morali ostatak materijala da spuste od prilike na mesto koje više nisu videli. Neka vatre gore za sve vreme dok se avion potpuno ne udalji. Vatre upaliti odmah čim čujete zvuk aviona. Tragajte za ostatak nepronađenog materijala koji je možda daleko bačen. Izvestite odmah o svemu što ste pronašli.16

2110                    Mario17 via Ištvan — 8 — 306

Čim dobijem novu pošiljku novca poslaću Vam kako za Dalmaciju tako i za ostatak oblasti pod vašom komandom ta isto tako i novac za Novaka. Poslao sam vam novu moćnu stanicu koja će kod vas biti prebačena sa hercegovcima. Operacija koju sada pripremam prema zaostaloj Sovjetskoj Repub-

2111          lici biće kombinovana. /// U njoj ima da sudeluju Di-narci zajedno sa Hercegovcima, snage od Otočca, snage sa planine Manjače i Borja i crnogorske snage koje ću uputiti u napad preko Prozora opet prema Glamoču. Poslao sam nekoliko radio stanica. Jednu kod vas, jednu za Otočac, jednu za Manjaču i jednu sa crnogorskim snagama. /// Celu ovu mrežu

2112          vezao sam za sebe a jedan istaknuti centar obrazovao 8—493 u Hercegovini preko koga ću neposredno dirigovati

svima ovim operacijama. U Hercegovinu kao svog delegata uputio sam majora Ostojića preko koga ću upućivati sva naređenja i koji je odneo ukupan plan akcije da ako Bog da stignemo do pred Karlovac i Zagreb. Manjaća i Borje rade ilegalno a Crnogorci legalno a po potrebi i ilegalno.

 

1   Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 292, reg. br. 17/1. Najveći broj depeša pisao je Draža Mihailović. Od ovih koje redakcija objavljuje on nije pisao depeše br. 2083—2086.

2 Vidi dok. br. 202, nap. 9.

3  Vidi dok br. 202, nap. 14

4 Vidi dok. br. 202, nap. 15.

5  Dobroisav Jevđević.

6   Pseudonim Dragiše Ninkovića, kapetana, komandanta Rudničkog korpusa (teritorija kačerskog i lazarevačkog sreza).

7  Reč je o dejstvima 1. šumadijskog NOP. odreda (tom I, knj. 4, dok br. 54, 58, 65, 139; knj. 20, dok. br. 54 i 60).

8  U rasinskom srczu (Kruševac) tada su dejstvovali delovi Rasin-skog NOP odreda (tom I, knj. 4, dok br. 58, 90, 93, 98, 138—141).

9   Reč je o Zetskom letećem odredu i Nikšićkoj brigadi (pod komandom pukovnika Baja Stanišića) i o jedinicama Limsko-sandžačkih četničkih odreda (pod komandom kapetana Pavla Đurišića). Te su četničke snage u operaciji protiv jedinica NOV i POJ u zapadnoj Bosni bile predviđene da dejstvuju kao 4 korupus. Njihovo prebacivanje u za-pandu Bosnu nije realizovano. Opširnije o tome, vidi dok. br. 211, 212, 216—218; Arhiv VII, Ca, k. 2, reg. br. 1/1: Direktiva br. 1 načelnika Štaba VK JVUO od 2. januara 1943; isto, k. 152, reg. br. 21/4: izveštaj Di-narske četn. divinje od 28. februara 1943.

10  Reč je o jedinicama pod komandom Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine, koje su u pomenutoj operaciji -trebalo da dejstvuju ,kao 3. korpus. O njihovom prebacivanju u Dalmaciju i borbama protiv partizanskih snaga, vidi dok. br. 211 2i2, 216—218.

11 Vidi dok. br. 202, nap. 15.

12 i 13 O akcijama Dobrosava Jevđevića i Pavla Đurišića na tom planu, vidi dok. br. 211, 212, 216—218.

14  Odnosi se na Dinarsku četničku diviziju.

15 Vidi dok. br. 204.

16  Radoslav Đurić (Herman), tada komandant Komande Južne Srbije (južna Srbija i današnja teritorija Makedonije), telegramima br. 3613 od 12. decembra i br. 3706 i 3707 od 16. decembra obavestio je Dražu Mihailovića da je pronašao sledeće: 5.000 zlatnika, 3.000 dolara, 200.000 italijanskih lira, 3 protivtenkovske puške sa 900 metaka, 18 automata sa 8.336 metaka i 64 okvira, 114 bombi, 6 kanti eksploziva, 1 kanta sanitetskog materijala (102 zavoja, 38 paketa gaze, 3 bočice etera i 1 bočica kinina), 1.500 puščamh metaka, 36 tzv. bengalskih vatri, 60 signalnih metaka, 13 ćebadi, 22 grudnjaka i 14 šalova (Arhiv VII, Ca, k. 289, reg. br. 3/1).

17 Pseudonim Ilije Trifunovića Birčanina


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument