ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 207

PISMO KOMANDE BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA OD 14. DECEMBRA 1942. DRAŽI MIHAILOVIĆU O STAVU KOMANDE PREMA NJEMU I NJEGOVOM ŠTABU I O MESTU BOSNE U POSLERATNOJ DRŽAVI1

KOMANDA BOSANSKIH ČETNIČKIH ODREDA

Br. 226 14 decembra 1942. g.

GOSPODINU MINISTRU VOJSKE I MORNARICE BRATU DRAŽI MIHAILOVIĆU

Negde u Jugoslaviji

Poštovani Gospodine Ministre i dragi brate,

Otkako je osnovana zajednička Komanda Bosanskih Četničkih Odreda 1. i 2. jula o.g. u Srpskoj Grabskoj2 u srezu dobojskom u nameri da se svi mi srpski borci u Bosni pove-žemo međusobno i da uhvatimo vezu sa Vama, kao našim Ministrom Vojske i Mornarice i glavnim prestavnikom Nj. V. Kralja Petra II u okupiranoj otadžbini, mi smo već nekoliko puta nastojali i trudili se na sve moguće načine da stupimo u direktnu vezu s Vama.3 Nažalost, svi ti naši pokušaji nisu imali onih uspjeha koje smo mi pretpostavljali i želeli.

Radi toga mi Vam opet upućujemo svoje delegate koji treba da stupe uime ove komande u direktnu vezu s Vama, da Vam izlože stanje stvari kod nas u vezi sa borbom protiv Nemaca, Ustaša, Talijana i komunista, a u isto vreme da od Vas uime Nj. V. Kralja prime sve potrebne daljne upute kako treba da se ponašamo u daljnim -situacijama i koja sretstva treba da primenimo.

Molimo Vas da u izlaganjima prema našim delegatima no budete rezervisani, nego da im dadnete pravu sliku o današnjoj situaciji a to treba da učinite u toliko pre što se svi mi borimo pod parolom: »S verom u Boga, za Kralja i Otadžbinu!«

Sa svoje strane mi Vas uveravamo da su ova naša načela i naši principi u borbi sasvim iskreni i da mi Srbi iz Bosne potpuno vežemo svoju sudbinu sa sudbinom Srbije, jer smatramo da je Srbija naša matica i sve borbe koje danas podnosimo i bitke koje vojujemo smatramo neophodno potrebnim da bi se jednom za sva vremena dokazalo da je Bosna samo sastavni deo srpskih zemalja, t.j. onih predela u kojima i geografski i istoriski i statistički Srbi imaju pravo da te predele nazivaju srpskom zemljom, pa na osnovu toga imaju pravo i da traže da sva ta područja treba da uđu u sastav nove slobodne i samostalne srpske države.

Ukoliko razvoj događaja i svršetak ovog krvavog rata budu omogućili da se stvori i jedna država koja je veća od onih područja na koja Srbi imaju pravo po istoriji i po naseljenosti, mi se tome nećemo protiviti, ali pod uslovom da se tačno preciziraju i pismeno utvrde odnosi svih onih koji treba da žive u toj našoj novoj državi.

Molimo Vas Gospodine Ministre i dragi brate, da sva stradanja Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, naše poglede u pogledu organizovanj a buduće naše države, borbe četnika protiv okupatora, ustaša i komunista izložite Nj. V. Kralju i našoj Vladi u Londonu, a isto tako da poradite, da se sa svim tim upoznaju politički i kulturni prestavnici čitavog sveta. Potrebne podatke o tome koliko su stradali Srbi u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj, o borbama i žrtvama koje smo mi dosada pretrpeli i podneli, daće Vam sasvim istinite podatke delegati koje upućujemo.

S druge strane želimo da naglasimo da bi za uspešno vođenje borbi protiv Nemaca, Talijana, Ustaša i komunista bilo potrebno da nam se pruži hitna i neophodna pomoć u oružju svih vrsta, municije prema vrsti oružja, a zatim pomoć u odeći i obući, jer su svi naši borci ostali gotovo goli i bosi.

Sve detalje u tome pogledu treba da odredite i utvrdite sa delegatima koje Vam šaljemo.

Ponovno naglašavamo da ostajemo kao borci verni zakletvi koju smo položili Nj. V. Kralju Petru II i spremni smo u svakom času da izvršimo svako Njegovo naređenje kao i svako Vaše naređenje, jer Vas smatramo i priznajemo kao Njegovog prestavnika u okupiranoj otadžbini.

U vezi sa ranijim našim nastojanjima i sa ovim ponovnim pokušajem da stupimo u vezu s Vama, molimo Vas da sve ove naše napore shvatite pravilno i da u interesu što pravilnijeg shvatanja interesa srpskoga naroda i položaja četnika u Bosni, u najuži sastav Vaše komande uđe jedan prestavnik naših četničkih odreda, koji će u svakom slučaju imati mogućnosti da Vam izloži pravo stanje stvari, da Vas upozna sa svim potrebnim elementima i da predloži u danom momentu sve što je potrebno.

Verujući čvrsto, da ćete primiti delegate ove komande i da ćete prema napred i svemu ranije izloženom primiti sve ono što je bar najpotrebnije za pobedu naše stvari u svetu i za pobedu parole »S verom u Boga, za Kralja i Otadžbinu«, ja Vas molim da poradite i sa svoje strane da se uspostavi što čvršća i stalnija veza između Vas i naše komande, da se u tom pogledu osiguraju što čvršća i stalnija sretstva, i da se ova naša uzajamna nastojanja smatraju kao izraz najveće naše srpske želje da stvorimo svoju srpsku državu, u kojoj će svaki čovek imati pravo da radi, da živi i da bude slobodan građanin.

U smislu svega napred izloženog, kao i najživlje naše srpske želje da se ovaj rat i naša borba okonča i svrši potpunom pobedom srpskog naroda i njegovih prijatelja i saveznika u svetu, molim Vas Gospodine Ministre i dragi brate, da uime svih četničkih organizacija u Bosni kao i uime moje i članova Komande Bosanskih Četničkih Odreda izvolite primiti izraze našeg osobitog poštovanja.

S verom u Boga, za Kralja i Otadžbinu!

M. P.5

Komandant

Bosanskih Četničkih Odreda R. Radić

 

1  Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 204, reg. br. 25/7 (BH-V-9576).

2 Vididok.br. 115.

3  i 4 O povezivanju sa Dražom Mihailovićem, vidi dok br 148 i Arhiv VII, Ča, k. 204, reg. br. 34/6: molba Komande bosanskih četničkih odreda kapetanu Dragoslavu Račiću za posredovanje u povezivanju sa Dražom Mihailovićem. Na konferenciji četničkih odreda sa područja istočne i srednje Bosne pitanje odnosa i povezivanja sa Štabom Draže Mi-hailovića bilo je razmatrano kao posebna tačka dnevnog reda. Tada je odlučeno da tri delegata (Stevan Botić i Mirko Džombić, dok je trećeg delegata trebalo da odredi Rade Radić) odu u Štab Draže Mihailovića i u direktnom susretu rasprave nesporazume i dobiju uputstva za dalji rad (Arhiv VII. Ča, k 204, reg. br. 17/7: zapisnik sa pomenute konferen-cije). Nema podataka da su se oni direktno susreli sa Dražom.

5 Okrugli pečat: Glavni štab bosanskih četničkih odreda


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument