ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 211

IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 13. DO 21. DECEMBRA 1942. GODINE1

 

13. decembra 1942.

2113 Mario via Ištvan

2112Za vođenje Manjače i Borja u akciju poslao spojeno2 sam kapetana Mitranovića koji je već ranije uhvatio vezu sa ovim odredima.3

2117                  Ištvan — Very urgent 122

Cika Branko 12. decembra otišao k vama. Sa njime vojvoda Đekić.4

 

16. decembra 1942.

2171                    Ištvan 3-452

Cika Branko stiže kod vas. Nemojte se una-pred buniti. Vi znate situaciju na terenu a ja bolje poznajem način kako da je vojnički iskoristim za punu pobedu. Čika Branko vodi jednog telegrafi-stu sobom. Branko će Mitranoviću uputiti u krajnjem slučaju onu stanicu sa Romanije. Ne razumem kako ne možete da shvatite da prostoriju koju treba da savladamo treba da jednovremeno napadnemo sa sviju strana. Vaš plan je vrlo riskantan i ne donosi onaj rezultat koji treba da bude.5 Moj plan je da budu napadnuti sa sviju strana. Vi prosto srljate u

2172          mišolovku. Uostalom Branko je tamo i on će vam 4—418 sve objasniti kako mi zamišljamo. Ja ne želim da

trpim poraz. Posle je jadikovanje suvišno. Ćim Branko stigne pošaljite stanicu koju nosi za specijalnu misiju ali sa grupom a nikako samu. Sto se tiče

Novakovića6 zatvorite ga gde hoćete u sporazumu sa Brankom ali samo na sigurno mesto. Naredite Nikiću7 da hvata vezu sa Lukačevićem on je vama 2173          bliži nego meni. Kad bude dobio radio stanicu onda

3—414 će biti lakše. Pisaću i Pavlu. Sto se tiče Radulovića8 on ide sa Brankom. Vojvoda ne mora ni znati za njega. Sto se tiče Vaših snaga kod Foče vi ne treba da ste uvek toliko slabi tamo. Ne mogu primiti razlog da zbog odvajanja za Dinaru vi se oslabljavate na životno važnim pravcima.

 

17. decembar 1942. Raspis svima u Srbiji

2193                  Imam obaveštenje da pojedinci koji zgreše u

svojim jedinicama prebegavaju u druge brigade i komandanti tih brigada ih primaju i uzimaju u zaštitu. Ovi begunci posle toga u inovoj jedinici šire intrige i lažu. Naređujem da komandanti korpusa i brigada o takvim ljudima odmah traže podatke iz njihovih dotadanjih jedinica i preduzimaju potrebne mere prema onima koji greše.

2200                    222 via Ištvan 2—424

Danas je bio Pavle kod mene. Pavle je bio na Cetinju.9 Nikakve smetnje ne postoje za put do Jablanice i to vozom od Nikšića. Pavlov plan za dejstvo preko Jablanice tamo je primljen kao vrlo pametan. Na Cetinju su mu rekli da sem Italijana u Mostaru tamo nema ni ustaša ni Nemaca. Pavle tražio oružje. U toku 17. i 18. najdalje dobiće odgovor.

2201          /// Ma kakav bio odgovor posle toga krenuće. 2—504 Pošto se Pavlovi kreću automobilima do Nikšića a

dalje vozom vreme se neće izgubiti. Bajo Stanišić bi vodio sve Crnogorce. Umetao se i Đoka10 ali je Pavle više voleo Baju. Pavlove će voditi Vesković11 energičan i hrabar koji će vući za sobom Baju. U tome slučaju opštićete i sa Bajom i sa Veskovićem jednovremeno kako bi Vesković znao tok operacija ali pazite da to ide tajno da se Bajo ne vređa. /// Bla-

2203          žo Đukanović se malo bunio što celu operaciju nije 5—433 vodio Bajo Stanišić.12 Pavle objasnio da se cela

operacija vodi od vrhovne komande a vi njen delegat. Baćović stalno hoće u mišolovku. Njemu sam već depeširao da on lično poznaje situaciju a mi i situaciju i ratnu veštinu. Pavle kaže ako Baćović

2204          uputi 4000 ljudi on Pavle će dati 3000 ljud /// Javite 5—417 mi hitno. Ovo bi bilo vrlo dobro samo pazite da ne

dobijemo udar sa severa od Majevice. Račić javlja da se na Majevici stvari razvijaju pravilno. Tamo je Damjanović sa 1000 ljudi i uz njega je Jovo Radić, dalje Ozren im šalje 2000 boraca. Hrvati i Turci posmatraju a Nemci od Loznice gađaju i komuniste i četnike artiljerijom. /// Jevđević i Baćović sta-

2205          lno vuku na svoj plan koji je rđav. Nastanite na 4—264 izvršenju onoga što smo rešili. Ne verujem da se

Nemci pojačavaju u Sarajevu. Bojim se da Jevđević ne namešta.

 

18. decembra 1942.

2208                  222 via Ištvan 5—491

Javio sam vam ranije da je Pavle bio na Ce-tinju. Tamo su se složili sa planom dejstva preko Prozora. Samo treba da dobiju odobrenje od Sušaka.13 Pavle treba da dobije odgovor u toku 18-og. Posle ovoga treba da kreću automobilima do Nik-šića i dalje vozom do Jablanice. Na taj način brzinom prevoza nadoknadilo bi se izgubljeno vre-me. Danas dobih tužbalicu Blaže Đukanovića. Traži da crnogorske snage vodi Baja Stanišić. Umirio sam ga da ste vi delegat moj za uskupne operacije a neka Bajo vodi Crnogorce no duplirao sam Baju sa Veskovićem uz Pavlove ljude da bi se imalo više snage. Mislim da se vi nećete povoditi sa pozivima za Dinaru. Ostajem pri tome da frontalni udar samo ih potiskuje na sever a mi hoćemo totalno uništenje.

2216

 

19. decembra 1942. 222 via Ištvan 6—438

2217                    Devetnajestog danas dolazi mi Pavle da me 6—432 obavesti o pokretu Crnogoraca. Pavlu ću saopštiti

da Crnogorci dođu do Bileća automobilima. Nisam za upućivanje morem u mišolovku. U svakom slučaju od Neretve se mora suvim bilo na ugovoreni pravac ili južnije sve do puta duž mora. /// Slažem se

2218          sa vama da Hercegovci u pogledu daljeg prebaciva-6—421 nja sačekaju Crnogorce. Jevđa nam i dalje liferuje

svoje vesti. Za Livno nije ništa novo. To je stara vest.14 U svakom slučaju komunistima se ima zatvoriti pravac duž mora i od Prozora. Iz svega se vidi da smo mi u pravu, u pogledu našeg plana. Komunisti će ovim samo pogoršati svoj položaj. /// Crnogor-

2219           oe u prvo vreme dobro je zadržati u Hercegovini 6—333 do razjašnjenja situacije. Nisam dobio kartu koja

je poslata po Pavlovom šoferu. Tražiću od Pavla objašnjenje. Ako budu podatci važni dostaviću vam depešama. Za Foču preduzeću potrebno sa Pavlom.

 

21. decembra 1942.

2223                    222 via Ištvan 6—515

Mnogo polažem na akciju Mitranovića dok od Vranješevića15 se malo čemu nadam. Dobro ste uradili sve što se tiče Borja i Manjače. Produžite sa muslimanima što energičnije. Među njima treba da požnjemo veliki uspeh. Što se tiče Perhineka16 i drugih Slovenaca imamo vremena. Jevđević i Gr-đić čuda prave i njihova zakulisna igra mi je već jasna. Danas sam dobio depeše od vojvode Birča-nina u kojima daje kategorički ostavku uz krajnje

2224          negodovanje.17 /// To čini na osnovu obaveštenja koja 6—602 su mu dali Jevđević i Grđić da upućujem oficire

iz svoga štaba i izvesne iz Crne Gore da rukovode operacijama na njegovom terenu što on tumači kao nepoverenje prema njemu ma da on sebe smatra i ako je bolestan da rukovodi ovom malom operacijom kako kaže. On dalje smatra da se operacijama rukovodi bolje od ljudi na terenu nego preko radio stanice. Vidi se koliko on ovde ne shvata zamašaj cele operacije. Dalje protestvuje što je Jev-đević zadržao 1.700.000 lira i to kako kaže po mom odobrenju. /// Posle ovoga daje ostavku i traži da diiž-

2225          nost preda licu koje smatram podesnije. Vi ste me 4—462 pre neki dan na suprot ovome obavestili da je Bir-

čanin bio zadovoljan vašim dolaskom kao delegata. Grđić u prolazu pobunio je protivu nas Blažu Đu-kanovića te sam imao i muke s njime. Dalje planovi koji su poslati preko Pavlovog šofera nisu stigli. Naredio sam istragu. Uveren sam da ih Jevđević

2226          namerno nije ni poslao. /// Blažo Đukanović je zadr-4—467 žao upućivanje Crnogoraca jer mu je bilo važnije ko

će da komanduje od hitnosti. Protestovao je za omladinu kao i za Miru Božovića. Zbog komešanja Turaka Pavle je hitno otišao ka Belom Polju18 i nema ga još da se vrati. Naredio sam Perhineku da hitno nastane na prikupljanju snaga za Hercegovinu. Pored svih teškoća produžite rad a ja ću činiti sve što mogu da stvari dovedem u red po dogovoru.

2227          /// Naredio sam da mi Pavle hitno dođe čim se vrati. 4—352 Uređujte veze, veze i samo veze. Nemožemo se obzirati

na sve ove gluposti. Najveća ozbiljnost nam se nalaže da savladamo sve prepreke. Sto Crnogorci još ne dolaze krivi su Grđič i Jevđević a naročito prvi koji je napravio ogromnu pometnju.

2228                   Mario via Ištvan DDD

10—360             Dragi brate vojvodo. Veoma žalim vaš postu-

pak kojim stavljate na raspoloženje vaš položaj.19 Uveren sam da je ovakva odluka doneta usled nedovoljne ili pogrešne obaveštenosti. Za izvođenje hitne operacije za koju smatram da je od ogromne važnosti uputio sam tamo (Svoga delegata ponavljam samo delegata dok ste vi i dalje za mene bili ko-

2229          mandant. /// Moj delegat imao je zadatak da ostvari 10—720 sve veze i pomogne vašu akciju snagama sa Borja

i Manjače sa kojima vi nemate veze a gde nam stoje na raspoloženju najmanje 2000 ljudi, dalje sa snagama iz Crne Gore oko 3000 ljudi koje imaju specijalan zadatak zatvaranja potpunog obruča oko komunista kao i da osigura operaciju od iznenađenja sa severa od Majevice na koju su komunisti iz

2230          Srema prodrli kao i iz Sandžaka od Turaka. /// Ni u 1—378 kom slučaju moj delegat nije imao komandnu već

pomoćnu ulogu u odnosu na vas. Trupe iz Crne Gore drugače ne bi ni išle. Pored ovoga Grđić me je obavestio da je vama stanje zdravlja tako da le-kari ne dozvoljavaju ni vašem načelniku Štaba da vam priđe. Sto se tiče zadržatih 1.700.000 lira to je čisto maslo Jevđevića. Niti sam mu to dozvolio niti

2231          bi mu ikad to dozvolio. /// Grđić pored toga napravio 1—378 mi je nezgode i kod đenerala Blaže Đukanovića

pretstavljajući mu stvari u pogledu vođenja Crnogoraca tako da sam uveren da je to učinio sa izves-nom namerom. Isto je posle toga učinio i kod vas da li iz neznanja ili namerno ne znam šta da mislim. Šoškić20 mi nije kazao da /ste mu zabranili da dođe kod mene već mi je kazao da je došao da me

2232          obavesti o stanju oko Otočca. /// Po svemu mi izgleda 8—374 da i Grđić i Jevđević ovde igraju neku svoju igru

jer je Jevđević javno govorio da je on komandant operišućih trupa a da mu je moj delegat postavljen za načelnika štaba. I Grđić i Jevđević u vojnim operacijama ne razumeju se a imaju nekih svojih vrlo neskromnih ambicija. Planove koje ste mi poslali po Jevđeviću kao ni vašu poštu još nisam do-

2233          bio. /// To je trebalo biti kod mene 7-og a danas je 8—408 21-vi decembar. Ponovo žalini zbog vaše iznenadne

odluke do koje uveren sam nije trebalo da dođe i koju bih želeo da ne smatram konačnom. Muke koje podnosim zbog naših ljudi ne daju se opisati. Samo kad bi se lično videli mogli bi me razumeti. Molim vas da sada u ovom teškom vremenu oba-veštenja o Grđiću i Jevđeviću ostanu samo za vas i to samo u interesu opšte stvari.

 

1   Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 299, reg. br. 17/1. Sve telegrame pisao je Draža Mihailović.

2  Sadržaj depeše br. 2112 vidi u dok. br. 206.

3 Vidi dok. br. 202, nap. 15.

4  Radomir, komandant Zlatiborskog četničkog odreda.

5  Baćović je insistirao na prebacivanju četničkih jedinica iz Hercegovine u rajon Knina morskim putem radi pomoći Dinarskoj četničkoj diviziji, koja je bila izložena stalnim napadima partizanskih snaga (vidi dok. br. 197 i 212).

6 Ljubo.

7  Bajo, komandant Drinskog korpusa.

8  Borivoje, major, načelnik Štaba Istaknutog dala Vrhovne komande.

9  Pavle Đurišić je boravio u Cetinju radi dobijanja odobrenja od italijanskog guvernera Crne Gore. Opširnije o tome vidi dok. br. 212, 216—218.

10 Đorđije Lašić, major.

11  Andrija, vazduhoplovni major.

12 Vidi dok. br. 203.

13 Na Sušaku je tada bilo sedište italijanske 2. armije.

14 Livno je 15. decembra 1942, posle petodnevnih borbi, oslobodila 2. proleterska udarna divizija NOVJ. 15 Slavoljub.

16 Rudolf.

17 i 19 Vidi dok. br. 212, telegrami br. 3800—3803 i 3834.

18 Na karti 1:100.000: Bijelo Polje.

20 David. 784


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument