ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 212

IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 10. DO 21. DECEMBRA 1942. GODINE1

10. decembar 1942.

3555

 

12. decembar 1942.

3597                 Od Ilieva: 260. 11. XII. Zapaža se u našem

pokretu veoma ružna osobina kod starešina. Ogovaranje, otimanje o položaj, podmetanja i neistinitih stvari kod pretpostavljenih. Ovo je produžetak onog starog života iz stare Otadžbine, koje kazuje da je većina, nažalost, sadašnjeg starešinskog kadra nedorasla za posao koji obavljamo, i da ulazimo u novu Otadžbinu sa starim navikama. Spre-čite ovo vaspitanje. Sveta će dužnost to biti. Siniša.2

 

15. decembra 1942.

3648                   Od Ištvana: 247. 14. XII. Plan koji smo stvo-OBr.3 rili jedino je izvodljiv. Put preko Jablanice ne može

se ostvariti. Tamo se nalaze jake formacije Nemaca i ustaša. Talijani ne dozvoljavaju ovaj put. Ako Pavle može da izdejstvuje talijanske kamione. Neka nas voze pored mora.4 Nast.

3649                   Od Ištvana: 248. nast. Prvi naš transport od OBr. 1.100 ljudi otišao je u potpunom redu za Metković.

Svi dobili cipele i šinjele. Drugi transport polazi 15-tog. Mi najbolje poznajemo ovdašnju situaciju. Nezgodno je da se menja plan bez naše saglasnosti, pošto mnogobrojni razlozi zahtevaju da se usvoji prvi plan. Ištvan. —

3651                  Od Ištvana: 250. Nast. 14. XII. —

OBr.                 I Pavlovi odredi mogu ići sa nama kuda i naši.

Nezgodno je Novakovića čuvati u Kalinoviku, pošto je tamo radio za vreme komunista. Izdaj te naređenje da ga streljamo ili prevedemo na drugo mesto. Zašto Crnogorci nisu svršili sa njim. Ištvan.

3653                    Od Ištvana: 252. 14. XII. Poštu sam poslao OBr. preko kapet. Mijuškovića.5 Prilikom ispraćaja naših

vojnika govorio sam pred strojem. Naročito sam govorio o Vama. Italijanski oficir koji govori naš jezik bio je u blizini i sve je razumeo, ali do sada nije pravio nikakvo pitanje. Ustaše su napustile Mostar. Ja sam na terenu zbog mbbilizacije. Ištvan.

3654                    Od Ištvana: 253. 14. XII. Ja najbolje pozna-OBr. jem situaciju ovamo i tražim da mi verujete. Nije

trebalo menjati plan i stvarati novi koji nije iz-vodljiv, preko Jablanice. Najboljih 2.000 ljudi vodim sa sobom. Oni će svako Vaše naređenje izvršiti. Neka dozvoli i Branko i svi, da bolje poznajem situaciju od njih. Zbog svinjarija koje je radio Radulović po Splitu, Birčanin ga je isterao. Nezgodno je da dolazi. Sa pravom se bunimo. Ištvan.

 

16. decembar 1942.

3704                  Od »222« (via Ištvan): br. 1. 15. XII — 15-

tog u 4 popodne stigao sam u Avtovac. Baćović mi reče da je nemoguće izraditi prelaz suvim od Jablanice preko Livna za Glamoč, jer na to ne pristaju ni Italijani ni Hrvati. Tvrde da se ilegalno ne može ići zbog nemogućnosti ishrane i opasnosti od ustaša. Nast. —

 

17. decembar 1942.

3708                  Od 222: br. 2. 15. XII. Noćas idem za Bileće

OBr.         da razgovaram sa Jevđevićem, a sutra se vraćam

u Kifino selo. Javiću čim stignem. Dovde putovali dobro i sve došlo ispravno. Jevđa se sinoć vratio iz Splita. Vojvoda je bolje .Prvi ešelon Hercegovaca stigao u Knin. Kod Dinaraca oduševljenje. Nast. —

3730                 Od »222«: Danas stigao u Kalinovik iz Bileća,

Jevđa otišao u Dubrovnik da ponovo pokuša odobrenje prelaza od Prozora za Livno. Veze sa stanicom za Mitranovića upućenom, nema. Vojvoda i svi ovde sigurno računaju na moj odlazak na Dinaru Danas krenuo i drugi ešelon Ištvanov. Čeka se na Crnogorce. Da li su krenuli. Voz od Nikšića ne radi. Molim za odgovor. 16/XII. Pozdrav Branko. —

 

18. decembra 1942.

3756                    Od Ištvana: 270. 17. XII. Talijani nam nude 5 vag. pirinča. Traže dve zlatne funte za 100 kgr.

3757                   Od Ištvana: 271. 17. XII. Talijani niukom slu-OBr. čaju neće pristati na prolazak kopnom preko Jab-

lanice jer prolazimo u nemačku interesnu sferu. Osim toga u dolini Rame nalazi se puk ustaša is-teranih iz Mostara, a iza njih Nemci. Talijani su nam za operacije za izviđanje i propagandu stavili na raspoloženje jedan avion. Jevđa. —

 

19. decembar 1942.

3776                   Od 222: 28. 19. XII. Nast. Baćović daje za Di-OBr. naru 3.000 ljudi, a 2.000 za Prozor. Ako se uspe sa

odobrenjem, iz Crne Gore ukupno nije potrebno više od 3.000, pa rešite kako želite, samo javite. Od Majevice opasnosti nema. Naredio sam potrebno Momčiloviću koji je na Romaniji. Mislim da se teren tamo ne sme prazniti, verujem da se strašno mnogo precenjuju komunističke snage. Jevđa priča za 24.000 naoružanih, a ja mislim da tu nema više od 5.000 pravih boraca. Ako se uspe sa odobrenjem prolaza preko Prozora, i savladaju lične ambicije starešina, ja sam potpuno uveren u siguran uspeh i to u vrlo kratkom roku, pod uslovom da posluži dobro vreme. Nast.

3777                   Od 222. 29. 19. XII. Nast. Pavle neka radi hitno preko Guvernera da se odobri prolaz ka Livnu i Glamoču, preko Prozora se ne može, jer su tamo ustaše, ali to nije ni potrebno pošto je kraće od Ja-blanice direktno za Livno, čime se obilaze ustaše. Vi znate da se ja povodim interesima opšte stvari, pa budite spokojni da ću Vam samo u tom pravcu činiti predloge i vršiti svoj zadatak. Zajedno sa Ištvanom i ostalima upućujem Vam najlepše želje za Sv. Nikolu, uz pozdrav. Čika Branko. —

3779                   Od Ištvana: 272. 18. XII. Naše određene snage prebacio sam u 2 ešelona u najvećem redu i već se nalaze kod Knina. Obećao sam im da ću ići sa njima. Zbog zakašnjenja Crnogoraca, ja se još stalno nalazim u Kalinoviku sa čika Brankom. O situaciji stalno Vas izveštava čika Branko. Molim Vas da ubrzate ovu akciju. Jedna r. stanica sa Plećašem6 i Trbojevićem otišla je sa drugim transportom. Nast.

3780                   Od Ištvana: 273. Nast. Kao i ostatak novaca za Birčanina. Jednu stanicu sam uputio Mitrano-viću i potrebni novac. Punomoć i uputstva Mitrano-viću poslao je čika Branko. Momčilović javlja da je r. stanica na Romaniji ispravna i 19-tog XII stupiće sa nama u vezu. Četnici koji su otišli za Dalmaciju zahtevali su da ja idem sa njime i pod tim uslovima su krenuli. Nast.

3784                 Od Ištvana: 277. Molim nastojte da obećani avioni dođu. Javite koji je naš broj kako bi nam čiča Branko dao znake, jer on ne zna koji je naš broj. Neophodno je potrebno. Novaca skoro nemamo,

 

20. decembar 1942.

3800                 Od Maria (via Ištvan): Ministru Vojske, Mor-

narice i Vazduhoplovstva. Položaj. Po obaveštenji-ma koja mi je pružio Jevđević, a po pričanju Rad-mila Grđića i Šoškića, Vi upućujete izvesne oficire iz svog štaba, a izvesne čak i iz Crne Gore, da rukovode pretstojećom operacijom na mojoj teritoriji, što ja ne mogu nikako drukčije da protum'ačim, nego akt Vašeg nepoverenja prema meni, prema mom načelniku štaba, i prema mojim oficirima i vojnicima uopšte. Mada još uvek bolestan, ja bih svakako i sam mogao i umeo izdati uputstva za jednu malu operaciju koju sam po sopstvenoj inicijativi i bez ičije pomoći sam pripremio i politički i vojnički.

3801                   Od Maria: Toliko sam, nadam se, naučio za punih 37 godina četničkog i vojničkog poslovanja. Uostalom moja bolest nije mogla da Vam posluži kao povod da šaljete ovamo drugog kdta sa štabom, jer ja sam u 2 dana dok sam bio u agoniji, nisam mogao da obavljam komandantske dužnosti, što znaju svi iz moje bliže i dalje okoline, i jer ste Vi pre kratkog vremena odbili da uvažite moju ostavku, mada je ona bila motivisana stanjem mog zdravlja. Mislim i inače da bi bilo mnogo praktičnije i jednostavnije da operaciju upravljaju stare-šine koje se nalaze na samom vojištu, nego da se to čini preko radio stanice iz Hercegovine, kako će po kazivanju Šoškića raditi Vaši oficiri koji ne poznaju ni teren ni prilike.

3802                   Od Maria: Isto tako primili ste pre neki dan i kapet. Šoškića kome sam prilikom polaska za Crnu Goru, preko nač. štaba naredio da Vas ne po-sećuje i ne uznemirava. Najzad obavešten sam od kapet. Kostica da su Vaši odgovorni hercegovački komandanti i funkcioneri, sa Vašim znanjem i odobrenjem, od sume koja je bila poslata meni, zadržali 1.700.000 lira i upotrebili ih na svom području. Jasno će Vam biti posle svega ovoga, Gospodine Ministre, da ja iz takvog Vašeg stava prema meni, moram izvući konsenkvence.

3803                    Od Maria: Molim Vas stoga da primite k znanju da od ovog trenutka sebe ne smatram komandantom bosanskih-ličko-dalmatinskih i hercegovačkih odreda Jugoslovenske vojske. Ne tražite stoga od mene više ništa, niti mi šta šaljite. Materijalne račune i ostatak novca kojim sam rukovodio, kao i arhivu, predaću uredno licu koje će nasuprot svima ranijim Vašim uverenjima, da je mene sam Bog poslao ovamo i da niko kao ja sa toliko dostojanstva, ličnog i nacionalnog, ne može voditi naše polove, ipak, za Vas biti podesnije. Vojvoda I. 2. Tri-funović Birčanin.7

21. decembra 1942.

3834                 Od Maria: Pored ovog najnovijeg akta nepo-

verenja prema meni, Vi ste u svoje vreme u 2 maha odbili da primite mog specijalnog kurira kapet. Ko-stića, koji je nosio za Vas moje važne poruke. Međutim, ovih dana ste primili Radmila Grđića koji je neovlašteno došao u Vaš štab, pa me čak nije ni izvestio prilikom prolaska kroz Split, da je iz Aba-cije pošao prvo Vama, nego mi je rekao da ide u Hercegovinu, šta više, taj se Gospodin hvalio u Splitu da je od Vas dobio specijalnu punomoć i najšira ovlaštenja, tako da može da radi nezavisno od mene.8

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 289, reg. br. 3/1.

2 Simenum Ocokoljić.

3  Oznaku je, crvenom olovkom, dopisao Draža Mihailović. Njeno značenje nije utvrđeno.

4  Vidi dok. br. 211, nap. 5.

5 Simo.

6 Nedeljko, kapetan. 788

7 i 8 Vidi odgovor Draže Mihailovića u dok. br. 211 telegrami br. 2223—2233.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument