ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 217

IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 21. DO 31. DECEMBRA 1942. GODINE1

 

21. decembar 1942.

2234                  222 via Ištvan 4—460

Opširno sam odgovorio Birčaninu.. .2

 

22. decembra 1942.

2237                   Gambeto3 3—276

Benzin nam je na izmaku. Za nekoliko dana nećemo moći raditi ako ga ne dobijemo. Hitno potrebno nabavljati ga. Naručite ga i preko Lašišića i preko svih drugih. Hitno je. Zašto nema Pavla da dođe. Šta je sa prikupljanjem snaga za Hercegovinu.

2249                     Mario via Ištvan 10—360

Dragi brate vojvodo. Sa tolikom mukom smo dešifrovali jednu vašu depešu koja se odnosi na rđave postupke Grđića kao i da /sam u dva maha odbio vašeg specijalnog kurira kapetana Kostića.4 Zbog opštih interesa molim vas da samo za sebe zadržite ovaj moj odgovor. Vašeg specijalnog kurira nikad nisam odbio da mi dođe. Tu je umešao svoje prste Jevđević. // Javljeno mi je da će Kostić

2250           doći. Ali nikako nije dolazio. Radmilo Grđić kad je 10—420 došao k meni obavestio me je da ste vrlo teško bolesni. Molio sam ga da za to vreme pomogne rad vašeg štaba kao vaš zamenik do vašeg ozdravljenja. Pri povratku napravio je intrigu kod đenerala Blaže Đukanovića i sa puta mi poslao pismo u kome moli da mu dam specijalni dekret za odvojeni rad u Lici. Na to pismo mu nisam ni odgovorio a još manje takav dekret dao. // Sve su ovo postupci koji

2251          me zgranjavaju ali zbog specijalne situacije u ko-8—340 joj se nalazimo i da ne bi došlo do cepanja nacionalnih snaga ja vas molim dragi Vojvodo da sada ćutimo. Molim Vas da shvatite i razumete mahina-cije koje su spleli Grđić i Jevđević oko nas i celog pokreta. Oni će pokušati i da ovu našu prepisku ometaju.

2252                   222 via Ištvan 6—563

Danas sam odgovorio na poslednju depešu Bir-čanina.. .5

2254                   222 via Ištvan 2—608

Tetkići odugovlače sa odobrenjem.6 Izgovaraju se da vode pregovore sa Nezavisnom državom za propuštanje inostranih snaga. Čim se ovi pregovori svrše ukazaće svaku potporu i pomoć. Pavle bio danas. On prikuplja svoje ljude, gleda da iskoristi naročito dobivanje obuće. Ljudi su mu bosi. To je kod njega najvažnije a i oružje koliko god može. Lašić danas dolazi i tada ćemo imati čistu situaciju. Posle toga Pavle lično kreće bez obzira na sve pe-ške ili automobilima po dogovoru. // Legalno ili ile-

2255          galno svejedno. Čim dođe Lašić imaćemo situaciju 2—609 jasnu kao i našu odluku trenutnu.7 Rampini8 danas

dolazi k meni narediću mu tačno za potreban rad oko Foče ali neka i Bajo Nikić preduzme najenergičniji rad ne samo da čeka pomoć. Vrlo rđava slika. Za najmanju stvar daj Crnogorce ko kebu iza pasa. Mi bi i sami pomogli ali neka i oni pokažu da hoće da se bore. Prisluškivanjem na žicama čuli smo razgovor tetkića da se ugušuje revolucija u Bizerti, Ankoni, Livornu i Veneciji. Vrlo dobro tetkići namiguju na komuniste u Piperima. Platiće zato.

 

25. decembra 1942.

2298                  222 4—343

Nikad Kostiću nisam zabranio da dođe meni. No on nikad nije izrično ni želeo da dođe. 23-eg decembra Lukačević bio kod mene. Za sada prema Turcima bićemo mirni sem ako oni ne napadnu u kome slučaju Voja će ih po našem običaju napasti sa četiri strane i to od Čelebića, od Priboja, od Se-hovića i od pravca zapadno od Ćajniče. Pavle je istog mišljenja. Prvo svršiti glavnu stvar. Što se tiče

2299          Pavla on gleda da izvuče što više oružja i to je 4—407 glavna još zapreka što još nije stigao ali će stići.

Vreme nam je inače potrebno da se veze uspostave i sva naređenja izdaju pa da u izabranom momentu svršimo stvar sa najmanje žrtava. Kao što znate naši političari koji u isto vreme hoće da budu i napoleoni mnogo su nam pokvarili svojim neznanjem. Ako bi Pavle poveo više ljudi od 3000 on će

2300          znati kako to da prikrije ali Pavle će u glavnom do-4—470 vesti svoje ljude sve do vas tamo. Tako je on rešio

a ja odobrio. Juče 24-og poslao sam Pavlu i čekam odgovor šta je do sada uradio u pogledu pokreta. Sad se vidi koliko je naš plan bio ispravan. Baš to kažite Jevđi neka zna koliku bi glupost napravili da smo njih slušali i njihove civilne strategiske planove. Osigurajte dobro Hercegovinu od svakog

2301          upada komunista u nju. Pavle misli da na Bileće ide 4—381 samo ako se prevozi inače suvim vodi pravo na

Kalinovik. Javite da li vam je ovo poslednje pogodno. O svima detaljima pokreta Pavlovog izvestiću čim dobijem izveštaj. Pavlovi nose sobom radio stanicu.

 

26. decembar 1942.

2315                   222 2—503

Pavle vodi 2000 ljudi i to prvi odred kapetan Aleksa Lalić beranjska i andrijevačka brigada ukupno 600 ljudi drugi odred kapetan Gavrilo Radović bijelopoljska i kolašinska brigada ukupno 650 ljudi. Treći odred kapetan Ivan Ružić prva i druga durmitorska brigada ukupno 750 ljudi. Naoružanje prvi odred mitraljeza 3 puško-mitraljeza 9 bacač 1. Drugi odred mitraljeza 3, puškomitraljeza 11, bacača 2. Treći odred mitraljeza 2, puškomitraljeza 4, bacača

2316          2. Formiranje se završava 25-og. Prvi i drugi odred 2—584 prikupljaju se u Kolašinu 27-og. Polazak iz Kolašina

28 ka trećem odredu koji se prikuplja istog dana u Savniku i Žabljaku. Sva tri odreda 29-og polaze zajedno odatle ka vama. Kreće peške ili automobilima i to peške bez obzira na automobile ako ih nema. Ukupno je 2000 ljudi bez starešina i bez specijalista.9 Ne znam ništa još o pokretima Baje Stanišića. Dobro je samo napred.

2328                    222 4—444

Račić10 je prešao u Srbiju već odavno. Na Ma-jevici je ostao Damjanović koga su pomogli iz Tre-bave i Ozrena. Račić pomaže Damjanovića koji broji preko 1000 ljudi na Majevici. Naredio sam Račiću da pomogne u pravcu Velja Glave. Bosanci se moraju i sami boriti a onda će im pomoć sigurno doći. Uveli su u opšte rđav manir da samo traže pomoć. Slažem se sa vašim projektom koncentričnog napada u oblasti Velje Glave. Račiću ću dostaviti situ-

2329          aciju sa njime smo u vezi. Podgurnite malo jače 4—499 Momčilovića11 i ostale. Račić me izvestio da su na

Majevici stigli iz Srema 1500 komunista i da se u prvo vreme četnici nisu hteli protivu njih boriti. Zbog toga je on i došao u Srbiju ali je odmah posle toga došlo do borbe i Damjanović preduzeo rad a Račić ne pomaže. Važno je da se glavna akcija osigura od istočne Bosne. Još nemam rezultat dolaska Lašićevog.

 

29. decembar 1942.

2386-6-500 222: Ivaniševića očekujem ovamo. Pavlovi juče nisu krenuli jer Blažo Đukanović poručio da ne kreću dok ne stigne Ivanišević koji nosi nova uput-stva. Očekujem Pavla danas da dođe k meni. Izgleda da će se prevoziti. Koliko se ceni snaga komunista, iz kojih krajeva je njihov kadar. Ivanišević dolazi iz žica. Prema tome možda ima veći strah, pa im daje i veći broj, no mi treba da budemo spremni i da je to istina. Mitranovićeva uloga sve važnija, slažem se u tome sa Vama i u pogledu pojačavanja aktivnosti sa Borja.

 

31. decembra 1942.

2428                  222 6—415

Bajo je već prikupio 1200 ljudi.12 Pavle je već prikupio 3000 ljudi.13 Bajovi su u Ostrogu a Pavlovi u Kolašinu. Tetkići kažu da 2. januara pada odluka. Dozvoljavaju za sad pokrete do Nikšića. Ne bi ih Pavle ni pitao ali je još u toku pitanje hrane, jedan, i po milion metaka, obuća, oružje. Naročito je obuća u bednom stanju. Kod mene proveli celu noć u radu Pavle, Ivanišević, Rakočević.14 Rakočević danas garantuje da dobije hranu i odeću. On je ube-đen da će dobiti. Dobili ili ne Pavle će krenuti samo je bolje u obući nego bos. Uređujte veze i sve ostalo da bi se pripreme završile. Sto je sa Pleća-šem. Da li ste uhvatili vezu sa Bjelajcem15 i Mitra-novićem. Mitranović u vezi sa Dinarcima može po-cepati sovjetsku republiku na dva dela. Zato Mitranović da ima što jače snage u akciji. Ako Pavle dođe suvim ide preko Sćepan polja. Svi su izgledi da će se voziti. Pavlova stanica još nije počela da radi. Obavestiću vas kad je budemo uvodili. Neka Bosanci napadaju a Račić će ih pomoći samo Ikad vidi da i oni hoće da se bore. Na Majevici Račić se jedva izvukao zato što Bosanci nisu se borili. Prirodno je da će ih Račić pomoći samo pod ovim uslovom, mada ih pomaže jer se Damjanović i dalje bori na Majevici sa 1.000 ljudi, a Račić ga pomaže. Bosanci neka se više bore, a ne da samo čekaju pomoć. Bjelajac treba da raščišćava situaciju kod sebe pred glavnu akciju. Ivanišević pošao jutros nazad.

 

1   Original {pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 291, reg. br. 2/1. Najveći broj depeša pisao je Draža Mihailović. Od ovih koje redakcija objavljuje on nije pisao samo depešu br. 2386.

2  i 5 U izostavljenom Draža Mihailovdć obaveštava Zaharija Osto-jića i Petra Baćovića o sadržaju depeša br. 2249—2251.

3  Pavle Đurišić.

4  Mladen.

6 Reč je o odobrenju za odlazak četničkih jedinica iz Crne Gore u zapadnu Bosnu (vidi dok. br. 211, nap. 9).

7  Prethodni tekst te depeše Draža Mihailović je pisao latinicom.

8   Vojislav Lukačević Voja. komandant Mileševskog korpusa.

9  Pomenuti odredi su formirani po naređenju komandanta li-msko-sandžačkih četničkih odreda, od 22. decembra 1942, a na osnovu naređenja Vrhovne komande (Arhiv VII, Ča, k. 132, rag. br. 30/2).

10  Dragoslav.

11  Milorad (vidi dok. br. 213 i Arhiv VII, Ča, k. 176, reg. br. 34/1: izveštaj Štaba Romanijskog korpusa od 26. decembra 1942.).

12 i 13 Vidi dok. br. 206, nap. 9.

14  Milo.

15  Slavko, major, komandant četničkih jedinica na području Like, Korduna, Banije i Gorskog kotara, koje su trebalo da sačinjavaju 1. korpus u operaciji protiv jedinica NOV i POJ u zapadnoj Bosni, Lici i se-vernoj Dalmaciji.

16  U izostavljenom su telegrami od 1. do 10. januara 1943.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument