ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 218

IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 30. DO 31. DECEMBRA 1942.GODINE 1

 

30. decembra 1942. 4123

4132                   Od 222: 81. 30. XII. Naredio sam potrebno za OBr. održanje teritorije i junenja crvenih.2 Sa Ivaniševi-Bajo3 ćem sam se sporazumeo u svemu. Objasnio sam da 1200 Vi komandujete preko mene a da vojvoda koman-3000 duje na svojoj zoni preko svoga štaba na terenu.4 Pavle Time će biti i oni zadovoljni. Jevđa traži zlatnike 4200 za hranu koju je već zakupio. Dobro je što Išaljete

pare za izdržavanje Pavlovih i Mitranovićevih. Ako dobijemo hranu, pare nećemo trošiti, ali je dobro da ih imamo. Ivanišević ne nosi nikakva nova uput-stva, nego se valjda uplašio od đenerala Blaže velikim brojem crvenih. Oko 40.000. nast.

4133                   Od 222: 82 nast. Juče sam Vam javio da ih ima oko 6.000 pravih boraca, ostalo mafija iz Hrvatske. U svakom slučaju nećemo ih potcenjivati. Ćim se javi Mitranović narediću da uzme što jače snage, jer se može brzom akcijom od Ključa i Knina ka Drvaru ostvariti cepanje komunista, onda ćemo ih pojuriti kao posle Žabljaka.5 Ivanišević će Vam iz-neti u detalj i doneti koncept primljene instrukcije.6 Bolje je ako se Pavlovi prevezu. Sta je sa puk. Ba-jom, i njegovima. Ulaze li oni u broj od 2000. Juče stigli Popovac i Pašić. Danas ću sa njima početi rad.7 nast.8

4134                 Od 222: 83 nast. Ako se Pavlovi kreću suvim,

onda neka idu preko Sćepan Poljana Zakmur i Kalinovik. Jevđa javio, ako je verovati, da su se Tetkići uplašili velike srpske države, pa zato hoće da odobre prelaz preko Prozora. Danas sam Vam uputio stanicu i poslao izveštaje po kuririma preko Žabljaka. Ištvan prekjuče otputovao za Split. Pozdrav čika Branko.

 

31. decembra 1942.

4140                Od 222: 84. 31. XII. Pavlova stanica se još ne Pevec9 javlja. Treba da znam kada će Račić preći Drinu,

radi naređenja Momčiloviću. Očekujem da se jave Ištvan i Mitranović. Plašim se da Pavlovi ne za-docne za početak akcije. Njima treba peške 10 dana do Prozora, a toliko se nebi smelo čekati sa Ištva-OBr.         nom i Mitranovićem zbog teške situacije Bjelajca.

Ovo mrtvo vreme za lokalne akcije, kao čišćenje Dinare. Da se ne bi gubilo u vremenu ja sam za ilegalno upućivanje Pavlovih, jer Talijani nemaju moći da ovo spreče. Nast.

4141                   Od 222: 85. 31. XII. Mora se žuriti da se iz-begnu snegovi. Danas sam sa muslimanima pretresao sva potrebna pitanja za bolji uspeh zajedničkog rada. Sutra ću Vam javiti detaljnije. Ne bojim se fantastičnih cifara komunista, samo želim da snage prikupim i da komandanti dobro rade, a uveren sam da ćemo ih sigurno tući. Ivaniševića što pre vratiti radi umirenja vojvode i odlaska na položaj.Sta je sa Bajovima. Mnogo se stvar oteže zbog njega  i đenerala Blaže. Ja bih to sprečio pa makar došli samo Pavlovi. Molim odgovor. Pozdrav svima Branko.

1  Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 289, reg. br. 5/1.

2  Kopije naređenja koje je major Zaharije Ostojić izdavao pot-činjenim od 20. decembra 1942. do 21. januara 1943. nalaze se u Arhivu VII, Ča, k. 161, reg. br. 21/1.

3  Tekst na margini dopisao je, olovkom, Draža Mihailović.

4  Reč je o komandovanju u operaciji protiv jedinica NOV i POJ u zapadnoj Bosni, Lici i severnoj Dalmaciji (vidi dok. br. 202, 204, 206, 211, 212, 216 i 217).

5 Reč je o četničkim akcijama protiv partizanskih jedinica u Crnoj Gori i Sandžaku u proleće i leto 1942. Opširnije o tome, vidi dok. br. 94, 97, 98, 118 i Arhiv VII, Ca, k. 171, reg. br. 32/1 i k. 231, reg. br. 2/1.

6 Reč je o nedatiranoj instrukciji br. 1 načelnika Štaba Vrhovne komande za izvođenje operacije protiv jedinica NOV i POJ u zapadnoj Bosni, Lici i severnoj Dalmaciji. U njoj su razrađeni: cilj i ideja manevra, zadaci jedinica, veza, pozadinske službe, organizacija komandovanja, odnos prema stanovništvu, organizacija prekih vojnih sudova, početak operacija (5. januar 1943) i povratak jedinica. U prilogu br. 1 uz instrukciju data je formacija i jačina partizanskih snaga (procenjene na oko 10.000), a u prilogu br. 2 jačina i sastav četničkih snaga: 1. korpus 2.000 ljudi, 2. korpus 2 000 ljudi, 3. korpus 3 000 ljudi, 4 korpus 3 000 ljudi, 5. korpus 3.000 ljudi i jedna brigada 600 ljudi (Arhiv VII, Ča, reg. br. 13/3, k. 1). Posle instrukcije izdata je 2. januara 1943. direktiva br. 1 načelnika Štaba Vrhovne komande (Arhiv VII, Ča, k. 2, reg. br. 1/1).

7  Dr Ismet Popovac, Mustafa Pašić i Fehim Musaikadić su 31. decembra 1942. u svojstvu članova Izvršnog odbora objavili rezoluciju tzv. Muslimanske nacionalne vojne organizacije. U njoj se, između ostalog, ističe da je muslimanska nacionalna vojna organizacija »sastavni dio četničkog pokreta pod Vrhovnom komandom Gospodina Ministra Vojske, Mornarice i Vazduhoplovstva, armijskog đenerala Draže Mihailovi-ća« i da je njen cilj »čvrsta saradnja Srba obiju vjera udruženih u borbi za Kralja i oslobođenje porobljene Otadžbine... na čelu sa narodnim Kraljem Petrom II Karađorđevićem« (Arhiv VII, Ca, k. 226, reg. br. 8/7).

8  Na margini tog telegrama Draža Mihailović je, olovkom, dopisao sledeći tekst: »Pokušaćemo da dobijemo hranu, munic.[iju] obuću u toku 31/XII. Ako dobijemo dobro vozom, ako ne opet idemo«

» Jožef, Jože kapetan I klase, šef radio-centra Vrhovne komande (njegovo ime je, olovkom, dopisao Draža Mihailović).«


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument