ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
PRILOG I Dokumenti britanske i izbeglicke jugoslovenske vlade 1941. i 1942.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 6

IZVOD IZ ZBIRKE TELEGRAMA PREDSEDNIŠTVA IZBE-GLIČKE JUGOSLOVENSKE VLADE POSLATIH DRAŽI MI-HAILOVIĆU OD 1. APRILA DO 17. AVGUSTA 1942. GODINE1

TELEGRAMI UPUĆENI ĐENERALU DRA2I MIHAILOVIĆU

V[ojni] K[abinet] Br. 1 od 1. aprila 1942.

Veza vaš telegram broj 126.2 Najhitnije javite brojeve svake od nemačkih divizija u Bugarskoj — Jovanović.

V.K Br. 2 od 1. aprila 1942.

Ukazom V.K. broj 331 od 27. marta odlikovani ste Kara-đorđevom zvezdom sa mačevima III reda. Ukaz objavljen preko radia 27. u 17 (časova. U ime vlade najtoplije čestitam. — Jovanović.3

V.K. Br. 8 od 2. aprila 1942.

Zbog toga što su se oduprli da izvrše naređenja Vrhovnog Komandanta Kralja i pokušali da izazovu bunt u vojsci,4 penzionisani po mome predlogu kao štetni po vojsku đenerali Ilić i Bora Mirković, pukovnik Žarko Popović, potpukovnik M. Dinić, majori Boško Stanojlović i Vuković. Njihova eventualna obaveštenja primati sa najvećom rezervom. Linija 27 marta nastavlja se pojačano i bez rezerve. Prijem depeše potvrditi imenom Pavlovićeve prijateljice iz Pariza — Jovanović.

V.K. Br. 11 od 7. aprila 1942.

Ukazom Kraljevim odlikovani K.Z.M. IV reda sa mačevima potpukovnik Pavlović, majori Vasić, Mišić, Fregl, Dan-gić. Dostavite predlog za sve ostale oficire, podoficire i redove. Naznačite odlikovanje — Jovanović.

V.K. Br. 12 od 7. aprila 1942.

Veza vaš 67. U činove podoficira unapređujte Vi sami. Za unapređenje oficira činite predlog. Dostavite predlog za unapređenje svih koji su se istakli svojom hrabrošću. — Jovanović.

V.K. Br. 15 od 10. aprila 1942.

Jedan aktivni ustaški ministar rekao da se sprema napad ustaša i Nemaca na Vas. Nemci iz Srbije i Slavonije sa 2 oklopne divizije, ustaši sa severa i severozapada. Ako napad ne uspe upotrebiće se bojni otrov — Jovanović.

V.K. Br. 16 od 10. aprila 1942.

Veza Vaš 95. Major Perić je naš organ u Carigradu. Radi odlično. Potpuno siguran. Hvatajte i sa njim vezu. Sarađujte najtešnje sa Englezima — Jovanović.

V.K. Br. 22 od 26. aprila 1942.

Ne pristupajte bez naoružanja i goloruki većim akcijama zbog nesrazmere u žrtvama. Produžite organizovanje u celoj zemlji i čekajte otsudni čas. — Jovanović.

V.K. Br. 24 od 13. maja 1942.

Veza Vaš 162. Činili smo i činimo sve preko Moskve da Vas partizani ne napadaju. Svi pokušaji bezuspešni. — Jovanović.

V.K. Br. 27 od 15. maja 1942.

Veza Vaš 142. Šta znači šef trojke i slovo Z javite hitno. — Jovanović.

V.K. Br. 31 od 4. juna 1942.

Englezi nas obaveštavaju: izveštaj majora Hudsona uticao je da je vlada Njegovog Veličanstva odlučila da pojača svoje napore kako bi Vam poslala svu moguću pomoć i tako pomogla da ujedinite zemlju. Njega smatraju kao zvaničnog britanskog oficira za vezu kod Vas na kome mestu on može igrati važnu ulogu i njegove savete treba iskoristiti u pogledu sastava telegrama kao i o šiframa za slanje telegrama.5 Mi želimo da Vam pošaljemo nov bežični aparat za neposrednu vezu sa Kairom. Izvestite Hudsona da je unapređen u čin majora i dobio odlikovanje D.S.O. — Jovanović.

V.K. Br. 32 od 6. juna 1942.

Izvestite da li imate veze i sarađujete li sa Mačekovim organizacijama. — Jovanović.

V.K. Br. 33 od 6. juna 1942.

Izvestite da li su Vaši odredi na Majevici. Traže preko Istanbula pomoć. — Jovanović.

V.K. Br. 34 od 9. juna 1942.

Ovlašćeni ste da primate dinare u Jugoslaviji od građana patriota u zamenu za priznanice koje ćete vi izdavati sa garancijom jugoslovenske i britanske vlade da su te vlade uplatile ekvivalenat do 80.000 funti sterlinga u banci na ime zajmodavca što će njima nadoknaditi kada pokažu priznanicu. Vi ćete odrediti kurs za svaku pozajmicu ali ne manje od 600 dinara za 1 funtu. Kao dokaz da smo mi uplatili funte u banci na ime svakog zajmodavca neka svaki ovaj vama da tajnu reč koju ćemo mi objaviti preko londonskog radia. Za svaki ova-jkav zajam vi ćete nam javiti ime zajmodavca, sumu zajma u dinarima, kurs i tajnu reč koju ćemo objaviti. Čim mi dobijemo tajna reč Vi možete da izdate priznanicu i primite dinare. Ako je ovaj plan pogodan može da se nastavi i kada se pređe suma od 80.000 funti sterlinga — Jovanović.

V.K Br. 35 od 11. juna 1942.

Posle objektivne procene opšte situacije Nj. V. Kralj ukazom V.K. Br. 661 od 10. juna resio je da se Vaš Štab pretvori u Vrhovnu komandu jugoslovenske vojske, a Ukazom. V.K. Br. 662 od istog dana naimenovao Vas je za Načelnika Štaba. Dosadašnja Vrhovna komanda pretvorena u Komandu jugoslovenskih trupa. Štab formirajte svojim naređenjem. Akta potpisujte po zapovesti Vrhovnog Komandanta. Javite ima li kakvih smetnji da ovo objavimo i preko radia našem narodu — Jovanović.

V.K. Br. 36 od 15. juna 1942.

Imamo mogućnosti da Vašim organima dostavimo novac u Ljubljanu i Split. Izvestite kome i koliko treba poslati — Jovanović.

V.K. Br. 39 od 15. juna 1942.

Kraljevim ukazom 691 od 15. juna postavljeni: za komandanta jugoslovenskih trupa na Bliskom Istoku pukovnik Rakić, za pomoćnika potpukovnik Lozić, načelnik Operativnog odeljenja Baletić, Obaveštajnog Gligorijević. Početak dej-stva komande 1. jula koga dana prestaje dejstvovati dosadanja Vrhovna komanda u Kairu — Jovanović.

V.K. Br. 40 od 15. juna 1942.

Dostavite predlog za naimenovanje u Štabu Vrhovne komande. Izvestite da li se ova naimenovanja mogu objaviti našem narodu preko radia — Jovanović.

V.K Br. 46 od 16. juna 1942.

Kraljevim ukazom V.K. 709 od 17. juna za pokazanu i osvedočenu komandantsku i ličnu hrabrost i izvanredne zasluge za naš narod i našu Otadžbinu u ratu protiv neprijatelja u okupiranoj Jugoslaviji, unapređeni ste u čin armijskog đe-nerala. U ime vlade i vojske van Otadžbine najsrdačnije čestitam ovo zasluženo priznanje. Ovo će se objaviti preko radia na Vidovdan — Jovanović.

V.K. Br. od 15. jula 1942.

Nameran sam da predložim majora Vasića6 za čin potpukovnika. Dostavite svoje mišljenje i ostale predloge za unapređenje sa napomenom da li da se objave — Jovanović.

V.K Br. 56 od 15. jula 1942.

Veza Vaš 265. Koju oblast drži Protić, nejasna šifra. Imate li sličnu organizaciju u Hrvatskoj i Slovenačkoj. Imate li veze sa hrvatskom vojskom — Jovanović.

V.K. Br. 58 od 15. jula 1942.

Veza Vaš telegram bez broja koji se odnosi na Lazare-vića, Stojkovića, Popovića. Šta poručuje šef trojki nejasno. Javite šta znači slovo Z — Jovanović.

V.K. Br. 59 od 20 jula 1942.

Da li rezervni poručnik Rapotec7 koji po drugi put izlazi iz zemlje preko Istambula ima veze sa vama i nosi li vaše poruke. Oskudevate li u novcu — Jovanović.

V.K. Br. 63 od 20. jula 1942.

Veza Vaš 286.8 Preko radia na albanskom jeziku vršimo propagandu. Perić u Istambulu radi sa albanskim oficirima i utiče da saradnja bude tešnja. Pojačaćemo na albanskom propagandu — Jovanović.

V.K. Br. 65 od 20. jula 1942.

Da li ste Vi poslali kurira u Carigrad sa porukama vladi preko Tupanjanina9 — Jovanović.

V.K. Br. 66 od 20. jula 1942.

Veza Vaš 284. Brojno stanje snaga van Otadžbine, uračunato i zavedeno ljudstvo. Vojska: oficira sa lekarima i vojnim činovnicima 87, podoficira sa majstorima 108, kaplara i redova 591. Vazduhoplovstva: oficira sa vojnim činovnicima 164, podoficira sa majstorima 123, kaplara i redova 100. Mornarica: oficira sa lekarima i vojnim činovnicima 25, podoficira 68, kaplara i m'ornara 73. Svi napori da se prikupe dobrovoljci bezuspešni. Činimo sve i u Americi. Nema izgleda za formiranje novih jedinica. Činimo sve da se dobiju bombarderi, jedna podmornica i Gardiski bataljon savremeno naoruža — Jova-nović.

V.K. Br. 68 od 23. jula 1942.

List švedske komunističke stranke u Stokholmu piše članak: đeneral Mihailović izdao partizane. Kažu da 75 lica Crne Gore potpisalo proglas gde tvrde da vodite oružanu borbu protiv naroda i da Vas neprijatelj pomaže.10 Među potpisnicima Marko Vujačić, Sima Milošević i Dragoljub Jo-vanović. Budite oprezni sa komunistima i ne puštaje ih do Vas — Jovanović.

V.K. Br. 72 od 1. avgusta 1942.

Veza Vaši telegrami 315 i 316. Zasada su svi aranžmani u pogledu šifara potpuno u nadležnosti Engleza i u njihovim rukama. Zato su poslali svoje brojeve 8 i 9 Hadsonu. Po ovom aranžmanu imaćete svoju sopstvenu šifru. Englezi su pokušali da uvedu šifru Sila sa Vama. Ali nešto nije u redu i Vaše telegrame u Sili Englezi nisu mogli dešifrovati. Englezi mole da potpuno izbacite iz upotrebe staru šifru Resta jer je sasvim nesigurna. Upotrebljavajte isključivo šifru koja je uređena telegramom 8 sa Hadsonom a odbacite sve ostale — Jovanović.

V.K. Br. 75 od 6. avgusta 1942.

Veza Vaš 264 i 265.11 Odobravam i pohvaljujem Vaš rad kao i rad svih Vaših saradnika za dobro našeg naroda i vaskrs naše Otadžbine. Sprovedite sličnu organizaciju u svima krajevima Jugoslavije. Vrhovni Komandant Petar. — Jovanović.

V.K. Br. 78 od 15. avgusta 1942.

Veza naš 68. Lozovski, pomoćnik Ministra in. poslova, predao poslaniku u Moskvi pro memoria u kojoj se tvrdi: da sarađujete sa Nedićem, Talijanima, čak i ustašima. U odgovoru vlade navodimo: vaše stalne napore za saradnju, vaše demantije, vojne emisije, napore vlade u Londonu i Moskvi po Vašim stalnim traženjima, lišavanje činova Nedićevih saradnika i žigosanje izdajnika, lišavanje čina 600 oficira Pavelićeve vojske, teror komunista nad narodom, narod ih sam uništio.

Činimo sve kao i Vi tamo da dođe do saradnje sa partizanima u Jugoslaviji — Jovanović.

V.K. Br. 79 od 15. avgusta 1942.

Veza Vaš 326 i 363. U ekipi bili kapetan Naumović,12 poručnik Vemić13 i kaplar Parol. Molili smo Engleze da se ni jedna engleska ekipa u Jugoslaviju ne ubacuje bez Vašeg znanja. Bakiću naređeno da naše ekipe ubacuju sa Vašim znanjem i pošto Vi odredite mesto — Jovanović.

V.K. Br. 84 od 17. avgusta 1942.

Veza Vaš 376. Dr. Miloš Sekulić koji izišao 8. septembra doneo Vašu šifru, politički program koji ste Vi usvojili, poruke Vladi. Tvrdi da je on dao plan za organizaciju pripadnika zemljoradničke stranke po selima, da je skupljao novac i lično Vama na Suvoboru predao, da je 5 i po meseci kuririma održavao vezu sa Vama. Pretstavlja se sada u štampi kao Vaš delegat kod Vlade. Javite je li ovo tačno — Jovanović.

1   Prepis originala (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, AEV, k. 175, reg, br. 2/5. Prepis je sačinjen u Predsedništvu vlade Kraljevine Jugoslavije na osnovu originalnih knjiga poslatih telegrama br. 1—5, koje su takođe sačuvane i nalaze se u Arhivu VII, Ča, k. 281, reg. br. 7/1, 8/1, 9/1, 10/1 i 11/1. Redakcija objavljuje izvod iz prepisa radi bolje preglednosti i uštede u prostoru, s obzirom da svaka depeša u originalnim knjigama predstavlja poseban dokumenat (pisan na mašini, latinicom) koji, pored integralnog teksta, ima otisnut četvrtasti pečat Predsedništva vlade i puni naziv funkcije potpisnika.

2 Vidi dok. br. 105.

3  Trima tačkama je obeležen tekst telegrama koje redakcija ne objavljuje. Izostavljene su depeše koje se odnose na unapređenja, odlikovanja i lišavanje čina pojedinih oficira; na uputstva i ključeve za šifrovanje; na zatheve za ponavljanje depeša i obaveštenja o depešama koje nisu dobijene od Engleza; na provere lica koja su, po bilo kom osnovu, prebegla ili ilegalno doputovala iz Jugoslavije; na zahteve za prikupljanje i proveru obaveštajnih podataka kao i depeše sa dodacima koji se nalaze u drugim dokumentima koji se objavljuju u ovoj knjizi.

4 Reč je o tzv. kairskoj aferi.

5 Vidi u ovom prilogu dok. br. 5. 836

6  Dragiša.

7  Stanislav.

8  Tim telegramom je 12. jula 1942. Draža Mihailović izvestio vladu da se povezao sa »nacionalnom grupom u Albaniji koju vodi pukovnik Muharem Barjaktari i kapetan Zenel Dita« (Arhiv VII, Ča, k. 298, reg. br. 3/1, tel. br. 286).

9  Dr Miloš.

10  Vidi članak Miša Lekovića »Značaj skupštine rodoljuba Crne Gore i Sandžaka, održane 16. juna 1942. u Tjentištu, u borbi za razobli-čavanje D. Mihailovića u svetskoj javnosti i za međunarodnu afirmaciju NOP-a«, Istorijski zapisi broj 14, Titograd 1966.

11  Tim telegramom je 27. juna 1942. Draža Mihailović obavestio, izbegličku vladu o podeli rada u njegovom štabu posle njegovog pretva-ranja u Vrhovnu komandu i organizaciji četničkih jedinica (Arhiv VII, Ča, k. 298, reg. br. 2/1).

12 Dimitrije, Mita.

13 Mišo.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument