ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
PRILOG I Dokumenti britanske i izbeglicke jugoslovenske vlade 1941. i 1942.
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 13

OBAVESTENJE PREDSEDNIŠTVA IZBEGLICKE JUGOSLO-VENSKE VLADE OD 20. SEPTEMBRA 1942. DRAŽI MIHAI-LOVIĆU O ZAHTEVU BRITANSKOG KOMANDANTA NA SREDNJEM ISTOKU DA ČETNIČKE SNAGE DEJSTVUJU PO KOMUNIKACIJAMA1

PRETSEDNIŠTVO VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

D.V.K. Br. 116

2[0] septembra 1942. g.

LONDON.

ĐENERALU MIHAILOVIĆU

Britanska vlada izveštava me da je njen vrhovni Komandant na Srednjem Istoku đeneral Aleksander2 poslao vama li-čno telegram u kome je tražio da napadnete koliko vam bude mogućno neprijateljske komunikacione linije.

Ja sam uveren da su neprijateljske linije u ovoj kritičnoj situaciji jako opterećene i da biste stalnim napadima mogli učiniti novu uslugu savezničkoj stvari.

VK sto šesnaest — Jovanović.

Pretsednik Ministarskog saveta i Zastupnik Ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva, S. J.3

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča k 281, reg. br. 12/1—20.

2 Harold (Alexander Harold Ser).

3  Slobodan Jovanović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument