ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
PRILOG I Dokumenti britanske i izbeglicke jugoslovenske vlade 1941. i 1942.
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 14

ZAHTEV PREDSEDNIŠTVA IZBEGLIČKE JUGOSLOVEN-SKE VLADE OD 25. SEPTEMBRA 1942. DRAŽI MIHAILO-VIĆU ZA IZVOĐENJE SABOTAŽA NA KOMUNIKACIJAMA KA SOLUNU1

PRETSEDNIŠTVO VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

D.V.K. Br. 118

25. septembra 1942. g.

LONDON.

ĐENERALU MIHAILOVIĆU

Veza vaš šeststo trideset šest i šeststo četrdeset tri.

Preduzmite sabotažu najvećeg mogućeg obima u cilju da se što više omete dotur materijala ka Solunu. Ovo je od naročite važnosti za opštu savezničku stvar.

VK sto osamnaest — Jovanović.

Pretsednik Ministarskog saveta i Zastupnik Ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva, S. J.2

1 Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII Ča, k. 281, reg. br. 12/1—22.

2 Slobodan Jovanović.

Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument