ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
PRILOG I Dokumenti britanske i izbeglicke jugoslovenske vlade 1941. i 1942.
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 15

DIREKTIVA PREDSEDNIŠTVA IZBEGLIČKE JUGOSLOVENSKE VLADE OD 6. NOVEMBRA 1942. DRAŽI MIHAILOVIĆU ZA DEJSTVA NA KOMUNIKACIJAMA RADI SADEJSTVA SAVEZNIČKIM SNAGAMA U AFRICI 1

PRETSEDNIŠTVO VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

D.V.K. Br. 139

6. novembra 1942. g.

LONDON.

ĐENERALU MIHAILOVIĆU

Veza naš VK sto šesnaest i sto osamnaest.

Savezničke trupe prešle su u ofanzivu u Egiptu razbile neprijatelja i vrše gonjenje. Od životne je važnosti da se po svaku cenu prekinu komunikacije sa bojištem u Libiji. Englezi uviđaju vaš uspešan rad dosada i kakve je to žrtve izazvalo. Ističu da ste vi u jedinstveno povoljnom položaju da prekinete komunikacije ka Solunu i Grčkoj što bi u najvećoj meri pomoglo sadašnjoj borbi u Egiptu. Akcija sada preduzeta protiv komunikacija ka Grčkoj u velikoj meri doprinosi i oslobođenju naše zemlje. Englezi insistiraju da tražim od vas da udvostručite napore i raskinete sve nemačke komunikacione linije i stvorite najviše moguću dezorganizaciju i nered među okupatorskim snagama u našoj zemlji. Podvlače da bi to značilo najkorisniji i najneposredniji doprinos uspehu velike ofan-zive koja je uspešno počela u Africi.

Verujem da ćete bez odlaganja preduzeti svaku akciju u vašoj moći da ostvarite ove ciljeve.

VK sto trideset devet — Jovanović.

Pretsednik Ministarskog saveta i Zastupnik Ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva, S. Jovanović

1 Original (pisan na mašini, latinicom) nalazi se u Arhivu VII, Ča, k. 281, reg. br. 14/1—6.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument