ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
PRILOG I Dokumenti britanske i izbeglicke jugoslovenske vlade 1941. i 1942.
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 16

IZVEŠTAJ OTPRAVNIKA POSLOVA IZBEGLIČKE JUGO-SLOVENSKE VLADE U BERNU OD 9. NOVEMBRA 1942. MINISTARSTVU SPOLJNIH POSLOVA O SARADNJI ČETNIKA SA ITALIJANSKIM OKUPATOROM U BORBI PROTIV PARTIZANA U HERCEGOVINI I DALMACIJI1

Šifrovan telegram

Otpravljen iz Berna 9. novembra 1942. god. u 15.30 Primljen u Londonu 10. novembra 1942. u 10 časova.

O situaciji u Dalmaciji i Hercegovini u pogledu na borbe koje se tamo vode Dinčić2 dao sledeći izveštaj:

»Borbu sa Talijanima vode danas isključivo partizanski odredi u planinskim delovima Dalmacije. Ti odredi u kojima podjednako učestvuju Hrvati i Srbi bez kompromisa istupaju protiv Talijana i protiv ustaša. Stanovništvo njih podjednako pomaže u energičnom stavu prema Italiji i prema nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

S druge strane četnici u Dalmaciji i Hercegovim — isključivo Srbi — sarađuju sa Italijanima u borbi protiv partizana i ne istupaju više protiv ustaša. Talijani njih pomažu sa oružjem, municijom i novcem. Njihovu akciju u Hercegovini vodi Jevđević, a u Dalmaciji pop Đujić i Niko Novaković.

Oni stalno i javno govore da rade isključivo po naređenju đenerala Mihailovića. Koristeći na taj način autoritet ministra vojnog Kraljevske vlade, oni vrše presiju na oficire koji se sklonili u Dalmaciju da im se pridruže. Istu presiju vrše na te oficire i Talijani pozivajući ih u borbu protiv boljševizma po primeru đenerala Nedića i Mihailovića a kao prijatelje Talijana. Ovo je vrlo štetno i može imati teške posle-dice. Neophodno je potrebno da Kraljevska vlada u ovom pitanju zauzme energičan stav, da spreči bratoubilački rascep koji uzima sve više maha«.

Pov. br. 1428.

Jurišić

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 275, reg. br. 30/2. Na poleđini dokumenta je otisnut četvrtasti pečat Ministarstva spoljnih poslova sa brojem i datumom zavođenja (pov. br. 6262, 10. novembra 1942) i napisana beleška da je parafraza teksta telegrama data predsedniku vlade i ministru dvora.

2  Menegelo.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument