ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
PRILOG I Dokumenti britanske i izbeglicke jugoslovenske vlade 1941. i 1942.
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 17

OBAVEŠTENJE PREDSEDNlŠTVA IZBEGLIČKE JUGO-SLOVENSKE VLADE OD 30. NOVEMBRA 1942. DRAŽI MI-HAILOVlĆU O USLOVIMA POD KOJIMA BI SE PRIHVATIO SOVJETSKI PREDLOG O UPUĆIVANJU OFICIRA ZA VEZU U NJEGOV ŠTAB 1

PRETSEDNIŠTVO VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

D.V.K. Br. 152 .

30. novembra 1942. g.

LONDON.

ĐENERALU MIHAILOVIĆU

Rusi predložili slanje svojih viših oficira u vaš štab, organizaciju neposredne veze sa vama, obrazovanje naše eska-drile u Rusiji za dotur pomoći vama, zajedničke radio emisije. Predlog odbili. Tražimo prethodno prvo da se odmah obustavi kampanja preko radia i štampe protiv jugoslovenske vojske pod vašom komandom. Drugo da se pozovu partizani da ne napadaju odrede naše vojske. Treće da se stave partizani pod vašu komandu. Tek posle ovoga može biti razgovora o daljoj saradnji. O daljem toku obavestićemo.

VK sto pedeset dva — Jovanović.

Pretsednik Ministarskog saveta i Zastupnik Ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva, S. J.

1 Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 281, reg. br. 14/1—20.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument