ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
PRILOG I Dokumenti britanske i izbeglicke jugoslovenske vlade 1941. i 1942.
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


BR. 19

ZAHTEV PREDSEDNIŠTVA IZBEGLIČKE JUGOSLOVEN-SKE VLADE OD 17. DECEMBRA 1942. DRAŽI MIHAILOVI-ĆU ZA PROVERU PODATAKA O FORMIRANJU AVNOJ-a1

PRETSEDNIŠTVO VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE

D.V.K. Br. 160

17. decembra 1942. g. LONDON.

ĐENERALU MIHAILOVIĆU

U Američkoj štampi izišle vesti o ustavotvornoj Skupštini i obrazovanju vlade u Bihaću. Čak iz Moskve prenose pozdrave Bihaćke Vlade upućene šefovima stranih vlada.

Javite ima li osnova ovim vestima.

VK sto šezdeset — Jovanović.

Pretsednik Ministarskog saveta i Zastupnik Ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva, S.Jov.2

1  Original (pisan na mašini, latinicom) u Arhivu VII, Ča, k. 281, reg. br. 15/1—6.

2  Slobodan Jovanović.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument