ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


ZAHTEV KOMANDANTA ČETNIČKIH ODREDA ČAČAK OD 6. NOVEMBRA 1941. KOMANDANTU ČAČANSKOG NOP ODREDA DA PRIHVATI ČETNIČKE USLOVE ZA PREKID ORUŽANE BORBE1

KOMANDANTU NARODNO OSLOBODILAČKOG PARTIZANSKOG ODREDA »DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ«

Čačak

Mi smo svi podanici Kraljevine Jugoslavije i Kralja Petra II. U našoj državi može da postoji samo jedna vojska okupljena oko onih delova vojske, koji se nisu predali okupatoru, prema tome za neki sporazum, na osnovu koji je dosad bio, ne može biti zasnovan na bazi punog poverenja, jer se to poverenje u dosadanj em radu potpuno proigralo.2 S toga drugog puta i načina za obustavu neprijateljstva nema. Svi ste svesni date zakletve. Sami polažu oružje i u velikom broju prilaze u naše redove. Verujem da će veliki broj braće koja se nalaze sada u Čačku položiti oružje a da neće ni metka opaliti kao što je do sada bio veliki broj slučajeva. S toga odgovornost za bratoubilačka neprijateljstva pašće na ona lica koja hoće da podvoje ljude i da stvore novu vojsku koja nije priznata našim zakonima.

Ponovo skrećemo pažnju na raspoloženje naroda u svima ovim krajevima kuda smo prošli i da je narod jedino naklonjen redovnoj Jugoslovenskoj vojsci koja nema nikakvu političku pozadinu i tendenciju.

Prema svemu iznetom jedini način da se obustave neprijateljstva je da primite u potpunosti postavljene uslove3 koji su u interesu našeg naroda, a njihovo neprimanje je svesno guranje naroda u bratoubilački rat. To jasno pokazuje na koga pada odgovornost i prokletstvo za produženje neprijateljstva.

Ponovo odgovor, na postavljene uslove, očekujem danas do 18.30 časova.

Komandant,

major, Durić, sr.

1 Prepis originala (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 15a, reg. br. 16/3. Dokumenat je bez datuma, ali se na osnovu njegovog sadržaja i podataka u dok. br. 23—26. može zaključiti da je pisan 6. novembra.

2 O sklopljenim sporazumima o saradnji između partizana i četnika, vidi dok. br. 5, nap. 3, br. 7, br. 11, nap. 11 i br. 12.

3 Vidi dok. br. 23.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument