ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


IZVEŠTAJ UPRAVNOG ŠTABA OPUNOMOĆENOG KOMANDANTA KORPUSA U SRBIJI OD 3. NOVEMBRA 1941. OPUNOMOĆENOM KOMANDANTU KORPUSA O RAZGOVORU SA MILANOM NEDIĆEM O PONUDI DRAŽE MIHAILOVIĆA ZA SARADNJU U BORBI PROTIV PARTIZANA1

Prepis - 3. 11. 41.
Opun. k-t korpusa u Srbiji — Upravni štab — Br. 4675/41
Predmet: Pukovnik Draža Mihailović
OPUNOMOĆENOM K-TU KORPUSA U SRBIJI - BEOGRAD
U četvrtak, 30. oktobra 1941, saznao sam prilikom razgovora sa pređsednikom vlade Nedićem da je, navodno, pukovnik Mihailović uputio opunomoćenike k-tu korpusa i da su ovi prethodnog dana pregovarali sa gospodinom generalom. Prilikom ručka koji je posle toga usledio ustanovio sam da gospodin general ništa ne zna o tome. Međutim, centrala Ab-vera je istovremeno, ne obaveštavajući mene ni policiju bez-bednosti, ne samo vodila pregovore, nego su oni tako napredovali da je pukovniku Mihailoviću bila obezbeđena pratnja na putu za Beograd. U vezi s tim napominjem sledeće:
Još u avgustu mesecu, kada je po prvi put iskrslo pitanje pregovora sa četničkim odredima koji su se nalazili u šumi, pokrenuto je pitanje pregovora sa pukovnikom Mihailovićem. Ove pregovore vodio je ministar unutrašnjih poslova Aćimović, uz saglasnost nadležnih ustanova, ali bez nekih rezultata. Postojalo je sve jasnije da je Mihailović želeo oružje i novac, a da pri tom ne nastupa aktivno protiv komunista. Učestali su izveštaji da se Mihailovićeva taktika sastoji u tome da pregovorima sa nama i eventualno pomoću oružja i municije koje bi dobio od Nemaca dobije vremena i mogućnosti da izgradi organizaciju koja bi u datom momentu krenula protiv nemačkih oružanih snaga.
Za to postoje sledeći dokazi:
1) njegovi saradnici, među kojima se nalazi i poznati advokat Vasić, koji je kao drugi predsednik Srpskog kluba za kulturu bio jedan od odgovornih za puč od 27. 3. 1941. i za koga je dokazano da je radio u službi Engleske. Zatim se kod Mihailovića nalaze Jevreji koje on štiti.
2) Poznata su pisma i usmena saopštenja Mihailovića njegovim saradnicima iz kojih se jasno vidi da on samo zato odbija komuniste i da je voljan da se protiv njih bori što se oni bore bez sistema i bez izgleda na uspeh.
Na kraju je poznato, da su se odredi pukovnika Mihailovića, i to pukovnika Mišete kod Loznice i vojvode Rasica na planini Cer, aktivno borili protiv nemačkih oružanih snaga i da su u prvom redu odgovorni za jake borbe u zapadnoj Srbiji i teške gubitke nemačkih oružanih snaga.2 Iz izveštaja zarobljenika i poverenika jasno se vidi da danas postoji jedinstven front između partizanskih odreda i odreda pukovnika Mihailovića.3 Postoje samo razlike u načinu borbe koje su nastale zbog toga što su kod Mihailovića organizovani oficiri i vojnici, dok se kod partizanskih odreda između ostalog bore zatvorenici, razbojnici i Cigani.
Kada su počele akcije opunom. k-ta korpusa u Srbiji dalja pregovaranja sa Mihailovićem postala su u interesu nemačkog ugleda nemoguća, što je odgovaralo liniji koju je i do sada sledio Vermaht.
Akcije jedinica bile su usmerene upravo protiv onih oblasti u kojima su dejstvovali Mihailovićevi odredi:
Pregovaranje sa Mihailovićem ne samo da bi štetilo ugledu nemačkog Vermahta nego bi bilo neshvatljivo u krugovima dobrovoljaca i četnika koji su se do sada borili sa nama i poljuljalo bi poverenje u iskrenost nemačkih okupacionih vlasti. Pri tome treba napomenuti da je Mihailović bio spreman da pregovara samo dok prođe zima da bi dobio u vremenu da bolje organizuje svoje jedinice.
Bez obzira na to što je za mene bilo neugodno da od Srba doznajem o pregovorima sa Mihailovićem, vest o tome se u međuvremenu znatno proširila u Beogradu. U slučaju da Mihailović dođe u Beograd to bi bez saglasnosti Nedićeve vlade značilo za nju najveći politički poraz.
Uopšte je teški propust da se o tome jednostavno ne obaveste nadleštva koja se bave policijskim i političkim stvarima. Vojni centar veze je raznim samovoljama do sada stalno i znatno ometao političku liniju. O tome ću posebno izvestiti.
potpisao Turner4


1 Snimak originala (pisanog na mašini, na nemačkom jeziku) u Arhivu VII, NAV-N-T-75, r. 69, sn. 1005-6.
2 Odnosi se na Odred potpukovnika Veselina Misite (ne pukovnika Mišete) i Cerski četnički odred pod komandom kapetana Dragoljuba Račića (ne Rašića).
3 O kratkotrajnoj borbenoj saradnji četničkih i partizanskih odreda vidi dok. br. 2, nap. 7.
4 Harold.


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument