ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ÈETNIÈKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIÆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


ULTIMATUM KOMANDANTA ČETNIČKIH ODREDA ČAČAK OD 7. NOVEMBRA 1941. KOMANDANTU ČAČANSKOG NOP ODREDA ZA PREDAJU ORUŽJA I POTČINJAVANJE ČETNIČKOM KOMANDOVANJU1

KOMANDANTU PARTIZANSKIH ODREDA »DR DRAGIŠA MIŠOVIĆ«

Ako usvojite ceo sporazum od 6. ov. meseca2 onda sada može samo biti razgovora oko sprovođenja detalja sporazuma. Pisku žena i dece vi ćete sprečiti ako primite postavljene uslove.

Poslednji broj Vašeg lista Borbe izneo je gledište Vašeg glavnog štaba u Užicu t.j. da stupa u otvorenu borbu sa nama,3 prema tome nemože biti razgovora o sporazumu šireg obima niti bi moglo biti razgovora o lokalnom sporazumu da nisam mesec dana rame uz rame rukovodio borbama oko Kraljeva i bio do krajnih granica iskren,4 pa sa svima poznanicima iz Vaših krugova bio sam u obhođenju i držanju možda iskreni[ji] no što bi mi dozvoljavala moja službena dužnost.

Pošto više nemam poverenja naročito u Vaš glavni Štab5 za koji sam u toku noći prikupio i dobio masu podataka konkretnih, to Vam poslednji put pružam priliku da sprečite bra-to-ubilačku borbu a ko pojedinačno ne pristaje na sporazum ima da položi oružje milom ili silom. Lični kontakt sa poznanicima primam samo ako ste usvojili sporazum. Kao dokaz da ste usvojili sporazum povucite mitraljeze sa kuća prema bolnici i na železničkoj pruzi a vi poznanici lično izvolite dođite u kasarnu.

Mine postavljene na pojedinim mestima takođe uklonite jer kapisle koje ste tražili iz Trnave neće Vam stići na vreme. Takođe ne nadajte se ni pomoći o kojoj ste juče razgovarali a to je od I šumadiskog odreda6 i od delova Ratka Mitrovića jer sam preduzeo sve vojne mere da šumadiske partizane razbijem a sa bataljonom Jevtića7 gde je bio Ratko svršeno je u toku jučerašnjeg dana.8

Pošto ostaje vreme kratko do već naređene akcije jer niste na vreme odgovorili to izvolite doći u kasarnu tačno u pola sedam gde ću Vas primiti samo u cilju utvrđivanja detalja sporazuma. Do pola sedam očekujem odgovor. Po isteku toga vremena prekidam sve mogućnosti sporazuma i neću primiti nikakva dalja traženja i objašnjenja.9

Svima licima garantuju se životi pa sa te strane ne treba niko da strepi.

Komandant major,

Đurić, s.r.

1 Prepis originala (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 15a, reg. br. 18/3. Dokumenat je pisan 7. novembra, što se da zaključiti iz daljeg teksta.

2 Vidi dok. br. 23.

3 Borba« je u br. 8 i 9 od 7. novembra 1941. objavila Saopštenje VŠ NOPOJ od 4. novembra, u kome se, između ostalog, ističe da su Draža Mihailović i njegov štab »povukli svoje trupe sa opsade Kraljeva i uputili na partizane, preteći da će tako učiniti i na svim drugim mestima«. U toj situaciji VS NOPOJ je naredio svojim jedinicama da preduzmu čišćenje terena od četnika (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 1, dok. br. 70).

4 Vidi dok. br. 20, nap. 3 i 6.

5 Odnosi se na VŠ NOPOJ.

6 Radi odbrane Čačka, VŠ NOPOJ je u Čačak uputio i jedan ba-taljon 2. šumadijskog NOPO (Arhiv VII, A NOR, k. 1983, reg br. 1/1).

7 i 8 Predrag, komandant Trnavskog bataljona Čačanskog NOPO. Njegov bataljon su, prilikom povlačenja sa Kraljevačkog položaja napali četnici u rejonu Slatine (5. novembra) i na Lipničkim visovima (6. novembra). Bataljon je uspeo da odbije četničke napade i da se pro-bije u Čačak (Istorijski arhiv KPJ, tom I, knj. 1, str. 258; Arhiv VII, A NOR, k. 1983, reg. br. l/l, memoarska građa).

9 Štab Čačanskog NOPO nije prihvatio ultimatum i četnicu su 7. novembra 1941. napali partizane u Čačku (vidi dok. br. 26).

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument