ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ÈETNIÈKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIÆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


ZAPOVEST ŠTABA ČETNIČKIH ODREDA ČAČAK OD 7. NOVEMBRA 1941. ZA NAPAD NA PARTIZANSKE SNAGE U ČAČKU1

ŠTAB ČETNIČKIH ODREDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE ZA ČAČAK I OKOLINU

O. Br. 89

7 novembra 1941 g. u 9 čas.

POLOŽAJ, STANOJEVIĆA KUĆE

ZAPOVEST

Sekcija Čačak: razmera 1:100.000

Neprijatelj se nalazi blokiran, u varoši Čačku, a njegovi delovi koji su se povlačili sa kraljevačkog položaja mestimično su potučeni i daju otpor, a pad Ljubića očekuje se svaki čas.2

Zadatak našeg odreda je da se sa zapadne i jugozapadne strane varoši Čačka napadne varoš Čačak i da se spreči povlačenje komunističkih bandi iz Čačka u pravcu Guče preko Jelice i Ovčara ka Požegi.

NAREĐUJEM

1) Četa poručnika Radojice Stranjanca posešće položaj Groblje—Gučki drum čim naše glavne snage od Kasarne i Ljubica upadnu u varoš odmah će krenuti u varoš datim pravcem.

2) Četa smrti sa ljudstvom štaba ovog odreda poseda položaj Drum za Guču—desna obala reke Morave sa zadatkom opkoljavanja zapadnog dela varoši i uništavanje neprijatelja koji se povlači, a potom upada u varoš.

3) Konjički vod poseda Parmenački položaj (Bazu) i štiti bazu od pljačke, zaustavlja izbegle komunističke delove apsi i razoružava, a po tom produžuje ka Čačku.

4) Pakovraćski odred koji je razoružan da se odmah naoruža i krene ka varoši preduzimajući policijsku službu u varoši čim varoš padne.

5) Ja ću se nalaziti na pravcu sa četom smrti sa svojim Štabom.

6) Početak [napada čim]3 Derokova kolona upadne u Ljbić i produži nadiranje ka Čačku.4

Dostavljeno:

komandiru čete smrti

... 5

kapetanu Stanojeviću

kapetanu Lazareviću

komandantu Pakovrćskog odreda

Komandant—kapetan I klase

Bogdan Marjanović

 

1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u IA Čačak, snimak u Arhivu VII, mf. Lok. muz. 2/760. Dokumenat je delimično oštećen.

2 O partizanskim snagama angažovanim za odbranu Čačka za vreme priprema četničkog napada na grad, vidi Arhiv VII, A NOR, k. 1983, reg. br. 1/1, memoarska građa. Kasnije su sa kraljevačkog položaja povučena dva bataljona Čačanskog NOPO i oni su, posle više su-sretnih borbi sa četničkim snagama 5. i 6. novembra, uspeli da se prebace u Čačak. Opširnije o tome, vidi dok. br. 25, map.< 7 i 8; Istorijski arhiv KPJ, tom I, knj. 1, str. 258.

3 i 5 Oštećen dokumenat.

4 Četnički napad je izvršen oko 16.00 sati i trajao je do 03.00 sata sledećeg dana, kada su partizanske snage uspele da odbace neprijatelja. Opširnije, vidi Istorijski arhiv KPJ, tom I, krnj. 1, str. 256—259; Arhiv VII, A NOR, k. 1983, reg. br. 1/1, memoarska građa; dr J. Marjanović, Ustanak u Srbiji, str. 339—349. U to vreme su četničke jedinice napale partizane u G. Milanovcu (vidi dok. br. 110) i pripremale napad na Guču od koga su odustale zbog toga što je četnička Gučka četa odbila da učestvuje u napadu; partizane u Guči četnici su napali 19. novembra (Arhiv VII, A NOR, k. 1983, reg. br. 1/1). Dok su četničke jedinice vodile ove borbe, Draža Mihailović je pripremao sastanak sa predstavnicima ne-mačkih okupacionih snaga radi sporazuma o zajedničkoj borbi protiv partizana (vidi Prilog II, dok. br. 1—7).

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument