ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 33

NAREĐENJE ŠTABA 1. VALJEVSKOG ČETNIČKOG ODREDA OD 13. DECEMBRA 1941. ZA SARADNJU SA VLASTIMA SRPSKE KVISLINŠKE VLADE1

ŠTAB

I Valjevskog odreda jugoslovenske vojske službeno 13 decembra 1941 god.

POLOŽAJ

NAREDNIKU SPASOJU RADIVOJEVIĆ2

Naređeno je ponovno vaspostavljanje svih upravnih vlasti. Neke opštine već su počele sa radom. Da bi sve te upravne vlasti služile nama — cilju koga smo sebi postavili — i da bi smo preko njih još više ojačali naše oružane snage za momenat kada će biti upotrebljene

NAREĐUJEM:

1) Da komandir opštine3 Krčmarske bude Narednik Spasoje Radivojević. Dužnost primiti odmah.

2) Da komandir opštinskih četa stupa u dodir sa postavljenom opštinskom upravom i ne pokazujući ovaj akt saopšti joj da je određen da formira oružane snage na teritoriji opštine koje će služiti kao potpora vlasti radi održavanja mira i poretka a naročito kao oružana snaga za suzbijanje komunista ako se i kad pojave na teritoriji opštine. Ovaj štab će predu-zeti sve potrebne mere da ovakav rad bude prećutno odobren i od strane Nedićevih odnosno nemačkih vlasti. Štab će se po-starati isto tako da sve iste opštinske komandire postave i Nedićeve vlasti, koje izgleda imaju tu nameru.

3) Komandir će odmah odabrati i postaviti za svako selo seoskog komandira. Za ovu dužnost određivati prvenstveno aktivne podoficire i to one u čiji se rad može potpuno pouzdati i koji će biti dovoljno odlučni da sprovedu u delo svako naređenje opštinskog komandira. U koliko je moguće gledati da to budu otresiti i srčani ljudi ali potpuno odani našoj stvari. U koliko ovakvih ne bude birati iz redova rezervnih podoficira koji su naši četnici. Ovome štabu dostaviti imena tih seoskih komandira što pre.

4) Komandiri opština će narediti da se odmah u svima selima izvrši popis oružja naznačujući poimenično ko šta ima od oružja i koliko municije. Po ovako dobivenim spiskovima iz sela sastaviti jedan spisak za celu opštinu i dostaviti što pre ovome štabu. U spiskovima naznačiti i bombe i pištolje.

5) Komandiri će kad opštinske uprave počnu rad zahtevati od pretsednika spiskove vojnih obveznika i popisne stoke, srediti ove spiskove za celu opštinu i dostaviti ovome štabu kad to bude gotovo.

6)Komandiri će narediti svojim seoskim komandirima da odmah otpočnu sa patroliranjem. Ova mera je neophodna jer se komunisti pošto su razbijeni vuku kroz sva sela u bednom stanju i malim grupama a u interesu je naše stvari da ih odmah razoružavamo. One od njih koji su iz varoši pored razoružanja i saslušavati pa u koliko se utvrdi da su pravi komunisti sprovoditi ovome štabu radi suđenja. Ovim patrolama će biti zadatak i da spreče svaku pljačku i otimačinu kao i razbojništvo u selu. Patrole da se određuju i danju i noću a za patrole koristiti sve vojne obveznike sem onih koji su komunisti, po redu.

7) Našim obveznicima saopštiti da će preko zime ostati kod svoje kuće izuzev neke krajnje nužde kada će biti naređena njihova upotreba radi borbe sa komunistima i to samo onda kad treba koncentrisati jaču snagu zašta će se dobiti naređenje od ovoga štaba.

8)Sav naš dalji rad mora biti potpuno tajan. Ovo naređenje ne sme niukom slučaju znati niko drugi do opštinski i seoski komandiri. Mesto štaba ne saopštavati nikome a opštinski komandiri će znati gde je štab u svako doba preko učitelja u s. Krčmaru. Do koga i dostavljati sve izveštaje a kod koga će se moći primiti i sva naređenja ovoga štaba u koliko ih štab ne šalje direktno opštinskim komandirima što će biti redovan slučaj.

9) Početi odmah sa propagandom protiv komunista i svugde i na svakom mestu objasniti istinu da je do ovoga žalosnog stanja došlo zato što su oni u želji da preotmu vlast počeli borbu prerano. Narodu uvek skrenuti pažnju na jednu nepobitnu činjenicu: Nemačka mora izgubiti rat pa makar koliko on dugo trajao. Jugoslavija mora biti ponovo cela pod Kraljem Petrom II. A kad dan ovoga oslobođenja dođe svi ćemo polagati račune o svome radu. [Teško] će biti onima koji su radili zajedno sa neprijateljem i koji su ga pomagali u borbi koju on vodi protiv nas i naših velikih saveznika. Mi zato nećemo i ne možemo zajedno sa Nemcima ali nećemo ni u otvorenu borbu, koju sada ne možemo izdržati. Mi ćemo nastaviti da se spremamo da se naoružavamo i počećemo borbu onda kad naši saveznici vežu Nemačke snage na Balkanu i budu u stanju da i nas potpomognu.4 Dotle dok ovaj momenat ne dođe mi moramo iskoristiti rasulo kod komunista da ih razoružamo te da nam na proleće ponova ne ometu naš planski rad. Srbi moraju ostati pravi čestiti Srbi ali mi moramo našu akciju početi iz početka pametnije i mnogo obazrivije u kom cilju je naš pokret reorganizovan i još se reorganizuje. Obratiti pažnju na obaveštajnu službu naročito u pogledu komunista. Svako nedeljno dostavljati izveštaje štabu o broju razoružanih komunista i ko je naoružan sa njihovim oružjem. U ovom izveštaju naznačiti i koliko se seljaka vratilo kućama koji su se borili kao partizani i poimenično koji su to.

Prvi ovakav izveštaj treba da bude u ovome štabu u nedelju 21 ovoga meseca.

Dalja naređenja će sledovati u koliko bude bilo potrebno.

KOMANDANT,

poručnik

Neško M. Nedić5


1 Original (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 61, reg. br. 2/4 (S-V-7802).

2 Adresat je, na originalu, dopisan mastilom iznad nečitkog imena nekog drugog lica.

3 Tekst do kraja rečenice je dopisan mastilom. 90

4 Vidi dok. br. 2, nap. 2.

5 U leto 1941. bio organizator četnika u valjevskom srezu. Do kraja II svetskog rata je sarađivao sa nemačkim okupatorom u borbi protiv NOP-a Srbije u svojstvu komandanta korpusa i načelnika Štaba 4. grupe jurišnih korpusa.

 

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument