ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


UPUTSTVO NAČELNIKA KOMANDE ČETNIČKIH ODREDA JUGOSLOVENSKE VOJSKE OD 28. SEPTEMBRA 1941. ZA MOBILIZACIJU LJUDSTVA I MATERIJALNIH SREDSTAVA1

PRETSEDNIKU OPŠTINE BIOŠTANSKE2

Prepis

Pošto je postignut sporazum sa Glavnim štabom partizana u pogledu zajedničke saradnje,3 a da bi se sprečila izbegavanja pojedinih ljudi od svojih nacionalnih dužnosti u borbi protiv našeg neprijatelja, te postupiti na sledeći način:

1.— Odmah sačiniti tačne spiskove sveg ljudstva dotične opštine, koje pripadaju četničkim odredima Jugoslovenske vojske. Ove spiskove dostaviti mi što pre na overu.

2.— U slučaju dolaska partizanskih odreda u cilju njihove organizacije ili mobilizacije u dotičnoj opštini, odnosno selu, tim spiskovima dokazati, koji ljudi pripadaju našoj organizaciji. Kao takve a u smislu postignutog sporazuma sa partizanskim Glavnim štabom, oni neće biti niti smeju biti odvojeni od strane partizana, isto kao što i mi nećemo niti smemo dirati u njihove organizacije.

3.— Sve ljudstvo koje pripada našoj vojničkoj organizaciji ima u potpunosti izvršavati sva naređenja ove komande, koja budu bila izdavana direktno ili preko opunomoćnog oficira, kao i preko seoskih četovođa.4 Svakoga onog ko ne izvrši naređenje ma koje, pod stražom mi sprovesti ili sprovesti komandantu odreda sa kratkom optužbom krivice za raspravu.

4. — Svima i svakome skrenuti pažnju, da se nalazimo u ratu i da nas veže vojnička zakletva, koju pod cenu svoga života imamo do kraja vršiti.

5. — Sva naređenja, lica koja imaju moja ovlašćenja, moraju se bez uslovno izvršavati bez ikakvog pogovora.

6.  — Sva druga izbegavanja dužnosti i ne odgovaranja na pojedine pozive podležu mome prekom sudu.

7. — Sva stoka, stočna i moto-mehanizovana vozila pripadaju vojsci i samo ako su sopstvenici partizani ili ako ih sopstvenici dragovoljno stavljaju u službu partizanima, mogu se od njih mobilisati. Inače ista su mobilisana.

8. — U slučajevima nasilnog odvođenja naših ljudi ili oduzimanja oružja od njih, od strane pojedinih partizanskih odreda, vođi partizanskog odreda pokazati ovo naređenje i spiskove i obavestiti ga da to ljudstvo, stoka, stočna i moto-mehanizovanavozila pripadaju četničkoj komandi Jugoslovenske vojske. Ako i pored toga bude nepravilnog postupanja od strane partizana najhitnije me izvestiti.

9. — Svima ostalim organizacijama: Koste Pećanca,5 Ljotića6 i t.sl., ne dozvoliti nikako ulaz u selo, jer su isti u službi neprijatelja. Po potrebi upotrebiti i oružje protiv ovih ljudi.

28 septembra 1941 god

RAVNA GORA

Po zapovesti komandanta

pukovnika Draže Mihailovića i u  njegovo ime

NAČELNIK GORSKOG ŠTABA,

p.pukovnik Dr.7 Pavlović, s.r.

Da je prepis veran originalu tvrdi i overava.— 10 oktobra 1941. god.

Komandant Užičkog četničkog odreda

Pešadiski kapetan I klase

M. Pavković

 

1  Prepis originala (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 127, reg. br. 41/10.

2  Po mestu Bioska (Titovo Uzice).

3 Odnosi se na susret komandanta VŠ NOPOJ Josipa Broza Tita i komandanta četničkih odreda Draže Mihailovića u s. Struganiku (Valjevo) 19. septembra 1941. do kojeg je došlo na Titovu inicijativu. Međutim, do sporazuma o saradnji tada nije došlo jer je »Draža Mihailović uporno odbijao da započne bilo kakvu borbu protiv Nemaca govoreći da za to još nije vreme«, već je »doneseno samo usmeno rešenje o lojalnom ponašanju Mihailovićevih četnika prema partizanima i o tome da oni neće napadati partizane« (Tito, Članci i govori, I, Zagreb, str. 206). I pre ovog susreta u Struganiku, VS NOPOJ i predstavnici NOP-a u Srbiji pregovarali su sa predstavnicima Štaba Draže Mihailovića i sa njim lično, s ciljem da se sklopi sporazum o zajedničkoj oružanoj borbi protiv okupatora i kvislinga. Hronologija tih događaja do kraja septembra 1941. je sledeća:

— kraj jula 1941: predstavnik Štaba Valjevskog NOPO (dr Dragan Jovanović, lekar odreda) pregovarao je sa načelnikom Štaba Draže Mihailovića na Ravnoj gori, ppukovnikom Dragoslavom Pavlovićem (R. Čo-laković, Zapisi, I, str. 56, 64 i 65);

—  polovina avgusta 1941: predstavnik VS NOPOJ (Miloš Minić) sa istim ciljem sastao se sa Dražom Mihailovićem na Ravnoj gori (dr J. Marjanović, Prilozi, str. 185);

—  19. avgust 1941: pregovori između Štaba Kraljevačkog NOPO i četničkog vođe Vula Vukašinovića (dr J. Marjanović, Ustanak, str. 203);

—  druga polovina avgusta 1941: sporazum između partizana i četnika u Toplici, niškom i leskovačkom srezu (isto);

—  25. avgust 1941: sporazum između komandanta Podrinjskog NOPO i komandanta Cerskog četničkog odreda o zajedničkim borbama protiv neprijatelja (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 1, dok. br. 19; tom II, knj. l, str. 45);

—  8. septembar 1941: pregovori između predstavnika NOP-a i predstavnika četničke organizacije DM u Beogradu (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 2, dok. br. 34);

—  oko 11. septembra 1941: drugi susret Miloša Minića sa Dražom Mihailovićem povodom napada četnika na partizane u s. Planinici (Mionica) kojim je rukovodio Draža Mihailović (dr J. Marjanović, Prilozi, str. 191);

—  13. septembra 1941: sporazum između partizana i četnika u po-žarevačkom i krajinskom okrugu (Arhiv VII, Ca, k. 95, reg. br. 20/7);

—  kraj septembra 1941: treći sastanak Miloša Minića sa Dražom Mihailovićem povodom zajedničke akcije četnika DM i Nedićevih jedinica protiv snaga NOP-a na osnovu njihovog pismenog sporazuma koji su zaplenili partizani (dok. br. 3, nap. 13; Zbornik NOR-a, tom I, knj. 1, dok. br. 148). Podaci o učesnicima obe strane prilikom pregovora i detalji o razgovorima opširno su dati u navedenim radovima dr J. Mar-janovića, Prilozi, i Ustanak (pored toga, vidi dok. br. 12).

4 O organizaciji četničkih jedinica vidi dok. br. 4 i Arhiv VII, Ča, k. 164, reg. br. 21/5-

5  Vidi dok. br. 3, nap. 5 i 9.

6  Dimitrije, predsednik fašističke organizacije »Zbor«. Sa odobrenjem njemačkog okupatora za borbu protiv NOP-a, početkom septembra 1941, formirao štab pod nazivom Srpska dobrovoljačka komanda (do kraja 1941. pod njenom komandom bilo je 12 dobrovoljačkih odreda). Opširnije o tim kvislinškim formacijama, vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 1, dok. br. 148, knj. 21, dok. br. 9 i 10; tom XII, knj. 2, dok. br. 9, 31, 125, knj. 3, dok. br. 32. Njegove jedinice su sa-rađivale sa pokretom DM u borbi protiv NOP-a iako je povremeno bilo međusobnih trvenja. Poginuo je 25. aprila 1945. u automobilskom udesu kod Gorice prilikom bekstva iz zemlje.

7  Dragoslav, ppukovnik vojske Kraljevine Jugoslavije, do oktobra 1942. delegat VK JVUO u istočnoj Srbiji, 1943. delegat u severoistočnoj Srbiji, a zatim komandant pozadine u VK JVUO do jeseni 1944. kada je ubijen od četnika DM.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument