ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 69

IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 19- MARTA DO 18. APRILA 1942. GODINE1

PRIMLJENI TELEGRAMI

KNJIGA BR. 1

primljenih i otpravljenih telegrama (prepisi ove knjige sačinjeni u po tri primerka posebno za primljene, a posebno za otpravljene telegrame po datumima).

PRIMLJENI TELEGRAMI

Od Hermana:2 Odstupamo ispred partizana3 i nalazimo se u visini Rogačice. Javićemo. Herman.4

Od Jozeja:5 Mogućnost je da jedan naš čovek otputuje u London.6 Razgovarao bi sa komandantom7 što se od nas preporučuje. Odgovorite o njegovom dolasku nama. (Odgovoreno da dođe).

Primljeni telegrami 19-III

Lazo nije otišao dalje,8 zadržati ga još koji dan jer k Vama dolazi Vidak Kovačević.9 Materijal ću početi da šaljem — 506.10

Iz Bosne 19-III: Situacija ozbiljna. Partizani drže Vlasenicu i Milinje11 a opsadu ju Rogaticu i Han Pijesak.12 Srebrenica i Drinjača u našim rukama. Prema Zvorniku samo naši odredi. Bosanci neće da se bore protiv partizana. Gde su partizani sa našim odredima, oficiri su morali napustiti odrede jer partizani ubijaju sve (odreda) oficire koje uhvate. Račićev odred13 hoće da se bori ali je slab brojno. Partizani jaki 2000 ljudi. Iz Užica krenuo Matić sa 1000 ljudi ka Rogatici. Po odobrenju Nedića, Dangić danas na sastanku sa Koraćem.14 Dakićev odred prišao partizanima.15 Dangić uopšte nema svojih snaga za borbu. Doći će i Ljotićevci16 iz Bajine Bašte u pojačanje.

20-III. Pred partizanima napušten Bratunac, Srebrenica i Drinjača. Nalazimo se u Fakoviću. Potrebno pojačanje od 1000 ljudi. Herman.

Od Johana:17 3-IV. — Dangić nije došao iz Beograda.

Botić18 — Partizani su napustili Srebrenicu, vlasenički srez. Ustaše 1. IV zauzele Vlasenicu. Pomoć potrebna u ljudstvu i municiji. Odgovoreno 1. IV.

Dangić u Beogradu radi.19 Pomoć u svemu sprema se i stiže uskoro. Laza otputovao juče i objasniće usmeno. Čiča.20

Bez oznake: Danas stigao iz Nove Varoši. Pronašao Markovu21 radio stanicu. Pošaljite čoveka sa Čičinim ovlašćenjem i potpisom u Novu Varoš da se javi poruč. Kalajitoviću22 i primi stanicu. Sva sreska nač.[elstva] už.[ičkog] okruga primila depešu Min. unutr. dela: saopštiti svima pretsednicima opština da u roku od 5 dana organiz.[uju] potere i uhvate Dražu Mihailovića i njegove ljude u protivnom, po svim opštinama postaviće se odredi koji će ovo učiniti. Istim putem odgovorite Srdanović. — Odgovoreno 6-IV.

Ranije primljene depeše:

— Za Beograd (tranzit): Partizani napustili srez Srebrnički i Vlasenički. Javite šta ima novoga. Iz Srbije slaba pomoć pristigla. Lazo —

preneto Beogradu10.IV.

— Novak javlja da je otklonjena intervencija Nemaca i da su već sada počeli nezvanično u municiji da pomažu četničku stvar. Od vlade i Nemaca izdejstvovao slobodno prebacivanje oružanih snaga iz Srbije. (Detaljan izveštaj pismen poslat23 br. 2).

Od 506—9-IV-42 g. Dangić tražio novčanu pomoć i dobio 2 mil. Pomoć u ljudima i oružju radi suzbijanja partizana obećana. Nemci mu stavili do znanja da će sav teren očišćen od partizana imati u potpunoj vlasti. Ovo za naše ravnanje. Odgovoreno 10. V.

Opasnost od Nemaca za ljudstvo za sada ne postoji. Oružje je hitno. Da li je učinjena priprema za spuštanje oružja i materijala. Da naredite.

Odgovoreno 10. IV.

Od 505 (verov. tranzit) Dangić se složio sa gledištem tajnog odbora ovde te veza s Čičom odnosno prema muslimanima i partizanima, vladi i okupatoru. Treba ga stalno podržavati u pravcu našeg nastojanja. Moli Čiču da mu pošalje dobrog i energičnog oficira za šefa štaba. Botića obavestiti o našoj koncepciji i reći mu da po ovim pitanjima drži sa nama. Pozdrav Jovan.24 Dangić već dva dana konferiše ovde. Sastao se sa našim ljudima Perom Slijepčevićem25 i Jovom Popovićem.26 Rezultat ovog u Laz. telegramu. Odgovoreno 10—IV. 42.

Od 505—11 -IV 42.: Ustaše zauzele Vlasenicu, Drinjaču i Bratunac. Partizani su se i sa ova dva sreza povukli. U ova dva sreza ima oko 2000 četnika. Iz Srbije nema nikog još sem Račićevih ljudi i X. dobr. odreda iz Bajine Bašte; oni su na Drini. Nalazim se sa Račićem. Sve će biti po traženju. Javićemo znake Račićeve stanice nadalje da materijal odmah prebace čim zatražimo kroz koji dan. Molim da uputite Gavriloviću27 i Čubriloviću28 depešu koja sutra sledi od Dangića, Botića i mene. O drugom sutra obaveštenje. Odgovoreno 12. IV. 42.

— Englez Milovan29 danas uhvaćen, optužen za špijunažu i sproveden u Gestapo. Saša. Primljeno znanju.

Od Rudolfa30—11-IV-42 — Donosilac prednjeg izveštaja je [iz] klerik.[alnih] krugova i izražava pohvalno mišljenje o radu Novaka31 nač. štaba 40; uspeo izbeći hapšenje. Za komandanta32 još ne zna. Izjave Londona i Slovenije odgovaraju potrebama; treba još govoriti o potrebi mirnog držanja do datog znaka.33 Lukman Lipovec uhapšen, Ljubljana potpuno opasana bodljikavom žicom, ukop.[ana] mitraljezima i malim bunkerima. Ulazak, odlazak kao i posete zabranjene. Dozvoljene samo [sa] spec. dozvolama i na određeno vreme. Ima više hapšenja. Oko 2000 ljudi i žena odvedeno u Kalabriju. 20. III. pohapšeni skoro svi akt. oficiri i većina rezervnih i odvedeni u logor Telmanovu kod Ankone. Upotreba smuč[ki] i bicikla zabranjena.34 Sasvim su sravnili sela: Kuršlek,35 Gorenje kolo,36 Krv. Peč i Zapotok dok je okolina Šmarja i Javora delimično popaljeno. Veliki požari oko Bioke37 i Minraci.38 Nasilja su nastala usled lokalnih borbi. Streljano oko 100 građana čekam odgovor. Odgovoreno 12-IV-42. god.

Od 505— 14-IV-42.: Nemci uhvatili i odveli Dangića.39 Botić preuzima njegovu dužnost. Ostalo po javljenom. Depeše razumeo L.40

Od 3241— 14-IV-42. Prvih kurira još nema Šaljem Lazarevića ako niste poslali rad. stanice pošaljite da Vas uvek obaveštavamo. Nastojte da mi pošaljete bar 5 puškomitraljeza pošto šaljem svoje trojke u partizansku pozadinu koju razbijam sa uspehom; i bombe šaljite što više kao i novac u koliko ga niste poslali. Potreban za propagandu i kurire. Ja sam kod Pljevalja u Sumanima; radimo brzo. Narod nas u svemu pomaže. Jelovac Jovan poruč.

Od Žarka:42 18-IV-42. Stigao izveštaj iz Carigrada; pošaljite pouzdanog kurira da sprovede posrednika kod komandanta.43 Mene u buduće tražite kao Popovića preko Grujićeve ili Lekovića na nov telefon 30-310.

Neproverena vest: Dangić uhapšen.44 Potkazao nešto Banjalučki advokat Kostić. Nedić naredio da se Kostić stoga uhapsi. Očekuje se Dangićevo puštanje.

Veinović45 javlja: Ganibeg,46 vođa alb. emigranata koji je izgleda u vezi sa Meitorom Cokuom nalazi se u Beogradu. Molim za direktive.47 Nemci su saznali za zatvaranje Dunava. Povećati opreznost, pošto je više agenata ubačeno. Opširan izveštaj sledi.48

1  Prepis (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 299, reg. br. 1/1. Prepis je četnički a sačinjen je na osnovu knjige primljenih i po-slatih telegrama, koja se (pod istom signaturom) nalazi u Arhivu VII. U knjizi su primljeni i poslati telegrami izmešani i pisani bez hronološ-kog reda, a u prepisu su odvojeni i hronološki pisani. Sadržaj telegrama u prepisu identičan je sadržaju koji se nalazi u knjizi. Zbog bolje preglednosti i lakšeg korišćenja, redakcija objavljuje prepis. Telegrami poslati iz Štaba Draže Mihailovića u tom periodu objavljuju se kao dok. br. 72.

2  O njegovoj misiji u istočnoj Bosni, vidi dok. br. 65.

3  i 12 Reč je o dejstvima Proleterske udarne grupe (vidi dok. br. 65 i 66 i Arhiv VII, Ca, k. 175, reg. br. 24/4).

4  Trima tačkama je obeležen tekst telegrama koje redakcija ne objavljuje s obzirom da se u njima daju uputstva o prikupljanju i podeli materijalno-finansijskih sredstava, kritike i ocene rada pojedinih četničkih komandanata, predlozi za odlikovanja i unapređenja, saopštenja o tome i sl. I u narednim izvodima iz knjiga telegrama koji se objavljuju u ovoj knjizi, trima tačkama će biti označeni ti telegrami. Tamo gde u dokumentu stvarno stoje tačke, biće na to ukazano.

5  Radio-centar četničke organizacije u Beogradu, takođe i Aleksandar Mihajlović Saša, kapetan (tada komandant četničkog štaba u Beogradu), dr Mladen Zujović i dr Vojislav Andrić. A. Mihajlović se pojavljuje, takođe, i kao »Šaša«.

6  Nije poznato o kom se licu radi. Nešto više o tom odlasku u London govori se u dok. br. 72.

7  Odnosi se na Dražu Mihailovića.

8  Lazar Trklja je tih dana došao u istočnu Bosnu (vidi dok. br. 66).

9  Reč je o dolasku rezervnog potporučnika Vidaka Kovačevića (kurira Ilije Trifunovića Birčanina) kod Draže Mihailovića (vidi dok. br. 76 i 77).

10  Rade Tomašević, inženjer, na službi u Ministarstvu pošta srpske kvislinške vlade. Tada je bio organizator i nosilac poslova na izradi ra-dio-stanica za potrebe četničkog pokreta DM.

11  Treba: Miliće.

13  Odnosi se na Cerski četnički odred.

14  Manojlo, major vojske Kraljevine Jugoslavije, okružni načelnik u Užicu.

15  Vidi dok. br. 65, nap. 16.

16  Reč je o dolasku 10. dobrovoljačkog odreda pod komandom Henriha Lautnera.

17  Nije utvrđeno ko je Johan.

18  Stevan.

19  J. Dangić je u Beogradu boravio februara i od 30. marta do 2. aprila 1942. radi dogovora o saradnji sa nemačkim okupatorom i vladom Milana Nedića u borbi protiv NOP-a u istočnoj Bosni (vidi dok. br. 56, nap. 5 i 7).

20  Draža Mihailović. Prema podacima koje pružaju sačuvani telegrami Štaba Draže Mihailovića, njegov štab je od marta do početka juna 1942. delovao u tri grupe i svaka od njih je imala svoj radio-centar. Jednom je on rukovodio, drugom Z. Ostojić, a trećom M. Lalatović. Kretanje i boravak u tom periodu nisu utvrđeni, ali je sigurno da su Osto-jićeva i Lalatovićeva grupa bile isturene ka Sandžaku (vidi dok. br. 72, 81, 83, 84 i 88).

21 Hadson (D. T. Hudson) britanski kapetan, u Kraljevini Jugoslaviji više godina radio kao inženjer u rudniku antimona Zajača (Krupanj). U Jugoslaviju došao kao član obaveštajne grupe koja se 20/21. septembra 1941. iz podmornice iskrcala u blizini Petrovca n/m, sa Z. Ostojićem, M. Lalatovićem i Veljkom Dragićevićem. U štab Draže Mihailovića došao je 25. oktobra 1941, i od tada do kraja decembra 1942. bio zvanični vojni predstavnik britanske vlade. Nakon bekstva Draže Mihailovića sa Ravne gore (početkom decembra 1941) skrivao se kojekuda, da bi početkom juna 1942. došao u njegov štab. Njegovu funkciju kod četnika preuzeo je (decembra 1942) britanski pukovnik S. V. Bejli (S. W. Bailey). Iz Štaba Draže Mihailovića otišao je u proleće 1944.

22 Vuk Kalajitović Kalait, poručnik vojske Kraljevine Jugoslavije, tada komandant Sandžačkog četničkog odreda.

23 Redakcija nije pronašla taj izveštaj.

24  Nije utvrđeno ko je ta ličnost.

25  Profesor univerziteta, član Republikanske stranke.

26  Član Zemljoradničke stranke.

27  Milan.

28  Dr Branko, tada ministar u izbegličkoj jugoslovenskoj vladi.

29  Nepoznato o kom se licu radi.

30  Verovatno Rudolf Perhinek (Rade Perišin), kapetan vojske Kraljevine Jugoslavije, tada delegat Draže Mihailovića za operacije protiv partizanskih jedinica u Sandžaku i Crnoj Gori.

31 Karel Novak Karlo, generalštabni major vojske Kraljevine Jugoslavije, tada načelnik Štaba četničke Komande Slovenije i organizator četnika u Sloveniji. Pomenutim izveštajem redakcija ne raspolaže.

32 Novembra 1941. u Štab Draže Mihailovića došli su Karlo Novak i Jakob Avšič. Tada je Avšič imenovan za komandanta, a Novak za načelnika Štaba Komande Slovenije. Avšič je ubrzo osudio Dražinu politiku, povezao se sa Osvobodilnom frontom i postao član Glavnog štaba NOPO Slovenije (Zbornik NOR-a, tom VI, knj. 1, dok. br. 67).

33  Vidi dok. br. 2, nap. 2

34  Bile su to represivne mere italijanskog okupatora protiv građana Ljubljane radi ugušivanja NOP-a (Zbornik NOR-a, tom VI, knj. 1, dok. br. 34 i 143).

35, 36, 37, 38 Ta mesta nisu nadjena na karti 1:100.000, postoje Kurešček i G. i D. Golo (Cerknica); verovatno netačno dešifrovano.

39 i 44 Prema njegovoj izjavi na saslušanju 1945. godine, Dangića je 9. aprila 1942. uhvatila nemačka zaseda na putu između Rogačice i Bajine Bašte. Prema nemačkim dokumentima, uhapšen je 11/12. aprila 1942 (Zbornik NOR-a, tom XII, knj. 2, dok. br. 60, nap. 13; A. Miletić, n.č., VIG, br. 2/1972).

40  Lazar Trklja Lazo.

41  Jovan Jelovac, potporučnik vojske Kraljevine Jugoslavije, tada komandant Pljevaljske četničke brigade.

42  Todorović.

43  Odnosi se na Dražu Mihailovića; izveštajem iz Carigrada redakcija ne raspolaže.

45 Predrag.

46 i 47 Krieziu Gani — Kryeaiu (vidi dok. br. 72, telegram, br. 5 od 27. marta 1942).

48 Taj izveštaj nije pronađen.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument