ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 21. MARTA DO 26. APRILA 1942. GODINE1

OTPRAVLJENI TELEGRAMI

KNJIGA BR. 1

Primljenih i otpravljenih telegrama (prepisi ove knjige sačinjeni u po tri primerka posebno za primljene, a posebno za otpravljene telegrame po datumima).

Depeše koje mi je predao major Lalatović

21-III. — Neka Dangić stupi u vezu sa p.puk. Jovandarićem u Bajinoj Bašti da mu da prvu pomoć.2 Pripremamo slanje pomoći radi podizanja morala. Šifrovano Herman 5 — za Novaka br. 8—23-IIL

21-III-: Neka Račić prikupi sa svog najboljeg terena u Srbiji ljudstvo i privuče sebi za rad u Bosni. Pošaljite ljude Panteliću3 u Krupanj za pojačanje. Stupiti u vezu sa p. puk. Jovandar.[ićem] u B. Bašti. Naredite svima u ime moje. Poslato Novaku br. 8. 23. III.

Br. 4: Žarko treba da podnese izveštaj o Bosni i drugom. Sta je sa upućivanjem oficira koje Serafim5 obeća? Trebaju nam podaci što pre. Nemamo para. Proučite način dobijanja istih i javite sa predlogom. Proveriti da li Kalabić ide u Bosnu.6 Ovo" bi mi dobro primili i pomogli, ali treba što više izvući novaca, municije i obuće od vlade.7 Šaljite nam što više podataka i javljajte se. Pomagati svim silama hapšenje komunista. Moja šifra u buduće 222 — major Ostojić.

Br. 5—27-III — Za Veinovića: Sa Ganibegom8 stupiti u vezu i videti šta želi obećavajući mnogo. Pripremite ga za dolazak do mene. Prikupiti što više podataka za orijentaciju pre njegovog dolaska. Proveriti sve podatke pre polaska kao i za Dunav.

Br. 6—27-III — Vučeliću:9 Ako je tamo, poručite da javi imena ekipe koja se sprema za London. Prikupiti podatke o dosadanjem radu pilota Lufthanze Zlatka Dimosvića.10 Neka vas u ovome pomogne i Saša. Kako ide sa nabavkom radio aparata i akumulatora? Treba žuriti i biti oprezan jer su Nemci i ljotićevci u Milanovcu. Major Ostojić.

Br. 1. Za 505, key 2, 3.—10-IV-942: Javi detaljnije o komunistima. Treba obavestiti našeg oficira na Majevici11 da nastupaju komunisti12 ka njemu od Šekovića.

Teren za prijem materijala neka se pripremi ali samo na Račićevom pravcu. Sve što bi došlo odmah da primi Račić i naši pod njim ti i Račić da sastavite spisak dobivenog materijala i odmah nas izvestite. Da li si dao Račiću stanicu i šifru. Javi nam karakteristike stanice i ostalo za rad.

Primljeni novac neka Dangić stavi u kasu i počne gazdovanje po vojnički i to kao do sada. Čim se isuše tereni zauzmi spremati organizaciju po našim uputstvima zajedno sa Račićem.

Starom četniku iz sreza Račanskog dajte uputstvo za rad Račić i ti obzirom na to šta može da da i šta je do sada uradio.

Javi šta je sa Matićem i da li mu je Đurić dao uputstva. Mi ga slušamo, a on se javlja. Je li Dangić otišao tamo. Gde se sad ti nalaziš. Javljaj uvek mesto. Depeše za Beograd predate.

Mi smo na odličnom mestu,13 izvršili organizaciju i danas očekujemo ptice.14

Moja šifra u buduće za Račića i tebe broj dvesta dvadeset dva.

Za sada dolaze u obzir samo ugovorene snage, a rezerva će biti upućena kada saznamo koliko imaju Račić, Mitić15 i Matić. Javi sa čim se kada raspolaže i potraži Mitića, a i mi ćemo.

Ostojić

Br. 9 za Jozefa, key 2, ll-IV-942 god. —

Javite hitno pilotu Dimčeviću da može poći na zadatak s tim da dolazi u obzir jedino mesto Corlu pozicija severno četrdeset i jedan stepen i trinaest minuta, a istočno dvadeset sedam stepeni i četrdeset osam minuta. Treba da javi polazak preko vas bar šest dana ranije. 222.

Br. 4 za 50916 key. 1, 12-1V-942. g.

Čiča naredio da se gotovi otpremnici predaju na čuvanje poručniku Simoviću, a sav ostali materijal da se prebaci ovamo po njegovim uputstvima.

Vi ćete ovamo doći zajedno sa Franjom i materijalom jer imate prvo da primite nagradu za dosadašnji rad i sem toga u B.[eograd] sad ne smete jer bi vas uhapsili. 506 na ovo skrenuo pažnju. Za vas sve regulisano u B-[eogra]du.

Major Ostojić

Br. 6 za Rudolfa, key 8, 12-IV-942. god.

Kreni odmah ovamo preko Ivanjice. Ako nosiš materijal iskrcaj se u Jelendo nađi pporučnika Jankovića17 i produži dalje preko Đače Simovića. Ako je tamo pporučnik Veinović dođite zajedno sa materijalom.

Br. 13 za Glišića;18 key 7.

Nisi mi odgovorio. Uskoro ću doći blizu radi ličnog viđenja. Tomašević ne može ostati u Sjeničkom srezu jer ga narod neće. Sa mašinom ćemo uraditi potrebno. Tamo treba podržavati popa Selimira19 i dati mu legitimacije.

Imaš li veze sa Jelovcem i Kalaitom. Kroz 10 dana poslaćemo tamo jednu radio stanicu. Treba mi hitno izveštaj o komunistima u Sandžaku i Crnoj Gori. Nameravamo da ih u maju potpuno likvidiramo. Mislimo da ćemo zato dobiti sva potrebna sredstva i ljudi će biti kod Tebe i suseda. Naredili smo svima da paze da Vas ne kompromituju. Naše stvari su na najboljem putu, uskoro ćeš se uveriti. Pošalji preko Selimira i Voje20 depešom izveštaj o svemu. Jesi li dobio radio stanicu. Pozdrav tebi. Vučku21 i svima.

Major Ostojić

Br. 14 Jelovcu key 8, 2; 14-IV-42 god.

Tvoji kuriri čekaju na dolazak r. telegrafiste, pa će sa radio stanicom i parama doći zajedno sa kap. Perhinekom. Pomoć očekujemo svakog dana. Ja ću uskoro doći bliže tebi i regu-lisati sve potrebno.22 Kalait treba da nam preko Voje Mrkačevića23 pošalje onu r. stanicu24 na pregled i opravku, pa ćemo mu je vratiti ako može da radi iz Nove Varoši pošto je na struju ili poslati drugu. Moraš pronaći nekog radiotelegrafistu za tvoje ljude i Kalaitove uzmi potrebne legitimacije od Glišića.

Radite svi bratski na našoj stvari. Sad je najzgodnije da se istrebe komunisti. Kalait će dobiti punomoćje. Budite oprezni i vredni, a sve će biti dobro. Pošalji izveštaj o svemu a naročito o komunistima.

major Ostojić

Br. 15 za 505, key 3, 15-IV-942 god.

Javite da li je Dangić odveden. Potrebne snage uzeti od Račića, Mitića, Jovandarića i Matića. Svi su vam bliži i stupite sa njima u vezu. Čim nađete siguran teren, po datim uputstvima Laže baciće Vam se iz vazduha oružje, municija i ostalo. Učinite sve da se narod sačuva. Pošaljite detaljnije izveštaje o Hercegovini i odgovorite na ranije postavljena pitanja. — 222.

Br. 18 za Dragoslava25 (po Veinoviću) 17-IV-942 god.

Put odložen na neodređeno vreme. Čiča naredio da budeš sa Vučkovićem, kome je upućena radio stanica. Prikupljaj sve izveštaje koji dođu tamo i izveštavaj nas radiom i kuririma, koje upućivati na Daču u Kotraži. Služi se Vučkovićevom šifrom.

Javi novosti i raditi po uputstvima datim Vučkoviću. Paloša26 ne upućivati ovamo.

Žare.

Br. 19 za Žarka (preko Veinovića) 17-IV-942 god.

Simonović može da pomaže rad u srezu Ražanjskom kapetanu Vesiću.27 Za Boškovu porodicu šaljemo pet hiljada.28 Sada o penziji ne može se ništa. Za partizane javićemo Londonu.29 Novakoviću30 javite da stupi u vezu sa Birčaninom koji je dobio uputstvo za rad.31 Od Lorenca32 nije primljeno ništa. Kapetana Jovanovića treba poslati na sedam nada u Srem da vidi stanje i spreči akciju dok se ne naredi.

Matić treba da stupi u vezu sa nama preko poručnika Simovića u Kotraži, sa kapetanom Račićem i Matićem33 na Ribaševini. Rad Račićev u Bosni neka pomogne. Sa Lukačevićem sam u vezi. Javi detaljnije o rešenju u Berlinu za Bosnu i namerama Nedićevim. Kalabić bi bio najpopularniji za rad u Bosni.

Cvetića34 iskoristiti ako možeš. Vidi sa Ignjatijem po poruci Prekoršekovoj.35 Onima u Upravi grada36 reći da nemilosrdno raščišćavaju sa komunistima.

Br. 20 Za Glišića key 7,10, 18-IV-942 g.

Molim te primi lepo Lazarevića37 i Bojovića38 i izađi im u svakom pogledu u susret. Poslaćemo za 3 dana jednu radio stanicu koja će služiti za naš centar u Novoj Varoši. Za njeno mesto znati Ti, Bojović, Lazarević i niko više. Naš centar obrazuju Lazarević i Bojović. Lule ili neki drugi radio telegrafista neka radi sa nama, dok mi ne pošaljemo drugog. Mesto stanice neka bude van varoši i potpuno obezbeđeno.

Treba ovih dana da se vidimo. To bi bilo noću kod Selimira. Dan ću ti javiti blagovremeno. Uskoro ćemo dobiti sve što treba. Javi preko Selimira. Pozdrav Ostojić.

Br. 21 Za Pavla Đurišića »Mandušić« key 6, 7, 3, 8; 18-IV-42 g.

Čuo sam za Vaš rad. Veoma sam srećan što tako junački. Cilj mi je da Vas što pre pomognem. Uslov za ovo je sigurna veza. Šaljem Vam preko Lazarevića radio stanicu sa karakteristikama i uputom za rad. Sada nemam radio telegra-fistu ali ću vam ga poslati naknadno.

Veoma je važno da Vi svim silama nastanete i nađete privremeno jednog čoveka sigurnog radio telegrafistu. Čim dobijete stanicu odmah javite. Ako se veza uspostavi moći ću vam odmah avionom (javiti) — baciti svo potrebno naoružanje i ostalo za rad. Zato nađite i obezbedite potrebne terene za prijem materijala koji će se baciti padobranima.

Nadam se da ću Vam uskoro uputiti i jednog mog oficira za rešenje svih potrebnih pitanja u vezi akcije u Crnoj Gori. Važno je da ostanete u nacionalnoj liniji potpuno kao i dosada. Komuniste čistite gde možete a izbegavajte Talijane i posredno iskoristite ako se što može izvući od njih. Javite nam što pre tačnu situaciju kod Vas i uopšte u Crnoj Gori. Važno je da Vam bude obezbeđeno desno krilo Mojkovač — Kolašin. Pripremamo Vam uputiti jednu pomoć pravcem Bro-darevo — Barica. Prvi cilj akcije u Crnoj Gori osloboditi od komunista i sigurno obezbediti prostoriju Savnik, Sinjajevina i sredstva za našu vojsku u Crnoj Gori.

Prema ovome podesite Vaš sadašnji rad.

Pozdrav đeneral Mihailović.

Br. 32. Za Jelovca »Uskok« key 8, 3. 18-IV-942 god.

Šaljemo ti deset napoleona i radio stanicu sa uputom za rad i karakteristikama. Gledaj na svaki način da pronađeš radio telegrafistu, a mi ćemo ti poslati čim ga nađemo.

Za petnaest dana nadam se da ćemo se videti negde u blizini Sjenice. Zatim produži rad po uputstvima, a automatsko oružje poslaćemo ti preko Voje Lukačevića odnosno Kalaitovića uskoro.

Izaberi hitno pogodno i sigurno mesto za prijem materijala i uredi sve za prijem, ti ćeš primati sam čim ti proradi radio stanica. Javi se preko Lukačevića.

major Ostojić

Br. 26; Za Milenka;39 key 3—31-IV-42.

Preko treće pogodne ličnosti stupite što pre u vezu sa pukovnikom Marinovom40 koga Čiča poznaje. Vidite šta želi u duhu ideja Velčevista.41 Čiča se interesuje šta je sa njegovim prijateljem generalom Svetom Popovim. Naše planove ne otkrivati i hitno izvestiti o rezultatu razgovora.

Br. 27 — Za Jozefa;42 key 4 — 21-IV-942.

Sad je nemoguć sastanak sa Vama i Zujovićem.43 Javite sve što imate depešom. Pođite u savez zemljoradničkih zadruga i pitajte Savu Delića44 da li ima pošte za 100145 i izvestite.

Br. 43 Za 505 key 3, 4 23-IV-942 god.

Bilo bi možda najbolje da ceo štab sa stanicom pređe kod Račića i da se odmah kod njega organizuje prijem materijala. Odredi da se podele u trojke od 50—100 ljudi i drže se planina dok ne prođe kaznena ekspedicija.46 Račić bi imao u dogovoru sa štabom da reši vreme ulaska u Bosnu. Usput da se javljaš. Proučite ovo i javite odmah. »222«.

Za Pazarca. — Stojanoviću sprečiti po svaku cenu kvarenje Vaše organizacije. Na pogodan način preko najpoverljivijih ljudi smaći ga. Dotle mu ništa ne govorite i koristiti ga vešto. Nikakvu šifru mu ne davati. Od njegovog radio telegrafiste Šaše Teodorovića47 koji je pobegao od nas uzeti na pogodan način šifru za rad sa inostranstvom.

Za rad sa nama, koristiti svoje telegrafiste. Šifru apsolutno nikome ne saopštavati već sve lično šifrovati i dešifrovati. Pošalji nam staru radio stanicu i višak telegrafista. Pripremite teren za prijem materijala na sigurnom terenu.

Upotrebi svu veštinu da se što bolje iskoriste Kalabić48 i ostali ali se čuvati svih.

Javi sve po Veinoviću koji je potpuno siguran. Major Ostojić: key 7 i 10 (Po Veinoviću 17. IV).

Br. 37 Za 505—25-IV-942 god. key 1, 2.-

Sve potrebno dobićeš čim javiš sigurno mesto. Pravac povlačenja na Taru dobar. Potrebno da znamo koji bi odred osigurao prijem materijala i kome bi se isti dodelio. To moraju biti naši najsigurniji ljudi tamo, odnosno Račić.

Zašto nam se on još ne javlja. Šta rade Nemci. Čuli smo da je Dangić pušten.49 Kako se drži Matić. Šta je uradio Đurić50 u Užicu. Javi najnovije stanje tačno i tvoje mesto. »222«

Br. 38 za Cvetića51 25-IV-942 god. —

Mi smo na Repušatici. Brana52 se nije vratio sa terena. Prikupljen materijal bačen drugi put. On će biti u Karalićima. Vi ostajete na starom mestu ali morate nekoga imati na Odvraćenici i Seremetovici. Detalj kad odu Nemci. Javite sve o nama i Mašanu.53 Sada su Nemci u Brusniku, a možda i na Odvraćenici po saznanju ostaju 5 dana i ne smeju u šumu. Čika Branko.54

Br. 40 za 505 key 3 26-IV-942 god. —

Bacanje materijala navući će Vam Nemce na leđa. Mislim da ne dolazi u obzir borba sa Nemcima prvo jer ste slabi a drugo jer bi moglo imati štetnih posledica po sve ostale krajeve.

Prati tok rada Nemaca, Italijana i komunista i javljaj ko sačinjava štab i gde se nalazi. Imate li veze sa Račićem. »222«55

1  Prepis (pisan na mašini, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča. k. 299, reg. br. 1/1. Vidi nap. br. 1 uz dok. br. 69.

2  Odnosi se na pomoć od srpske kvislinške vlade (vidi dok. br. 65 i 66).

3  Vojislav Voja, major vojske Kraljevine Jugoslavije, tada legali-zovano radio na organizaciji četnika na području Krupnja i Loznice.

4  O trima tačkama vidi dok. br. 69, nap. 4.

5  Negotinac, tada član četničkog štaba u Beogradu.

6  O planu da Milan Kalabić ide u istočnu Bosnu, vidi dok. br. 65 i 101.

7  Odnosi se na kvislinšku vladu Milana Nedića.

8  Vidi dok. br. 69, nap. 46 i 47.

9  Radoš, kapetan vojske Kraljevine Jugoslavije, tada opunomoćenik štaba Draže Mihailovića za kosmajski srez.

10  U depeši od Vujića (nije utvrđeno ko je on) od 20. aprila 1942. piše »da je stvar sa ekipom u zastoju« jer je Zlatko Dimčević »u vezi sa Gestapoom« (Arhiv VII, Ca, k. 275, reg. br. 1/1, tel. br. 7). U raspoloživim dokumentima Arhiva VII, nema podataka o ishodu kombinacije sa pilotom Dimčevićem.

11 Odnosi se na Stevu Damjanovića Leku, kapetana vojske Kraljevine Jugoslavije. O njegovom dolasku i radu na području Majevice od polovine septembra 1941. do jula 1942, vidi izveštaj koji je on 12. jula 1942. poslao Draži Mihailoviću (Arhiv VII, Ca, k. 210, reg. br. 15/2).

12  Odnosi se na 1. istočnobosanski proleterski bataljon (Zbornik NOR-a, tom II, knj. 3, dok. br. 59; tom IV, knj. 4, dok. br. 29 i 38).

13  Na pl. Goliji (vidi dok. br. 105, telegram br. 136).

14  Misli se na britanske avione.

15  Milorad.

16  Grbec Josip Jože, radio-telegrafista.

17  Milutin.

18  Miloš, major vojske Kraljevine Jugoslavije, tada komandant Sandžačkih četničkih odreda koji su kao Nedićeve jedinice izvodili akcije protiv partizanskih snaga u Sandžaku (vidi dok. br. 98).

19  Popović (pravoslavni pop), tada komandant Štavaljskog četničkog odreda.

20 Vojislav Lukačević (1908, Beograd — 1945, Beograd), privatni činovnik građevinskog društva »Batinjol«, rez. kapetan vojske Kraljevine Jugoslavije, U leto 1941. prišao četničkom pokretu DM. Do jeseni 1944.na visokim vojnim dužnostima (komandant »Starog Rasa«, komandant Hercegovine, komandant korpusa). Kao komandant četničkih snaga u tom periodu rukovodio borbama protiv snaga NOP-a u Crnoj Gori i Sandžaku. Sarađivao je sa neprijateljem u operacijama na Neretvi, Drini, kod Glavatičeva i Kalinovika (1943). Februara 1944. otišao u Kairo, a zatim u London. U zemlju se vratio krajem maja posle više kontakata i dogovora sa izbegličkom jugoslovenskom kraljevskom vladom i zvani-čnim predstavnicima britanskih vojnih i političkih funkcionera. S njima u dogovoru, po dolasku organizovao tzv. Nezavisnu grupu nacionalnog otpora JVUO koja je trebalo da obezbedi povratak kralja Petra II u zemlju i obnovu monarhije u posleratnoj Jugoslaviji. U jesen je bio zarobljen od partizanskih jedinica. Zbog niza zločina nad muslimanskim stanovništvom i pripadnicima NOP-a koje su izvršile jedinice pod njegovom komandom, osuđen je na smrt i streljan 1945. u Beogradu.

21 Ignjatović, tada komandant Požeškog četničkog odreda koji je dejstvovao u sastavu poznatih sandžačkih četničkih odreda kao jedinica srpske kvislinške vlade.

22 Reč je o pripremama za napad na partizanske snage u Crnoj Gori i Sandžaku (vidi dok. br. 98).

23 Treba: Lukačevića.

24 Vidi dok. br. 69 (depeša »Bez oznake«).222.

25  Pavlović (vidi dok. br. 71).

26  Palošević Miodrag.

27  Vlastimir.

28  Odnosi se na porodicu Boška Todorovića.

29 Vidi dok. br. 111, telegram br. 162.

30  Dr Nikola Niko Longo.

31  Vidi dok. br. 76.

32  Petar Milićević, inženjer u Beogradu.

33  Milorad Mitić (ne Matić).

34  Radomir.

35  Tugomir Prekoršek, potporučnik.

36 Odnosi se na odeljenje specijalne policije tadašnje Uprave grada Beograda.

37  Branislav, kapetan I klase vojske Kraljevine Jugoslavije.

38  Nikola, kapetan vojske Kraljevine Jugoslavije.

39 Simeun Ocokoljić (Siniša Pazarac).

40  Ivan, pukovnik bugarskih okupacionih trupa (vidi dok. br. 81, tel. 18).

41  Pristalice Damjana Velčeva.

42  Aleksandar Saša Mihajlović, kapetan vojske Kraljevine Jugoslavije, komandant četničkog štaba u Beogradu.

43  Mladen Mlađa (takođe i »potpukovnik Aćimović«), advokat iz Beograda, član Republikanske stranke. Za vreme rata član četničkog GNK. Do 10. septembra 1943. delegat VK JVUO za Dalmaciju, zapadnu Bosnu i Liku. Tada se prebacio u Italiju, a odatle u Kairo.

44  Tada predsednik tog saveza.

45 Draža Mihailović.

46  Odnosi se na nemačko-italijanasko-domobransko-ustaške operacije protiv NOPO i DVJ u istočnoj Bosni i Hercegovini (tzv. treća neprijateljska ofanziva). Plan operacija je utvrđen na konferenciji vojnih predstavnika Nemačke, Italije i NDH 2. i 3. marta 1942. u Opatiji, i trebalo je da otpočnu 15. aprila u istočnoj Bosni, s tim da se izvedu u tri etape (»Trio I«, »Trio II« i »Trio III«), Operacije su, međutim, počele 31. marta napadom jedinica ustaške »Crne Legije« iz Han-Pijeska ka Vlasenici. Usledila su, zatim, dejstva nemačke 718. divizije, italijanskih divizija »Pusterija« (Pusteria), »Taurinenze« (Taurinense) i »Kačatori dele Alpi« (Cacciatore delle Alpi) i ustaško-domobranskih jedinica, koja su izvođena od 22. aprila do 15. maja. Neprijatelj je uspeo da zauzme područje u zahvatu Foča — Goražde — Kalinovik — Trnovo — Ulog i da deblokira Praču i Rogaticu. Protiv neprijateljskih snaga borbe su vodile jedinice pod komandom Operativnih štabova NOPO i DV za istočnu Bosnu i Sandžak, kao i 1. i 2. proleterska NOU brigada. Opširnije o tome, vidi Zbornik NOR-a, tom II, knj. 3, dok. br. 164—168, 171 i 175; tom IV, knj. 4, dok. br. 40, 44, 115, 131—136; knj. 5, dok. br. 8, 15, 132—136; tom XII, knj. 2, dok. br. 39, 48, 52, 54, 58, 60—63; tom XIII, knj. 2, dok. br. 25. Prilikom planiranja ovih operacija bilo je razmatrano i učešće četničkih jedinica. Međutim, iako je, zbog protivljenja NDH zauzet načelan stav da oni ne učestvuju, komandant italijanske 2. armije (general Roata) uspeo je da za četničko učešće dobije saglasnost nemačkog opunomoćenog komandanta u Srbiji i predstavnika NDH, ali je kasnije ona stavljena van snage. Italijanski okupator se toga nije pridržavao i sa četničkim jedinicama sklopio je sporazum, naoružao ih i snabdeo ratnim materijalom, i one su učestvovale u operaciji protiv snaga NOP-a u Hercegovini, Crnoj Gori i Sandžaku. Opširnije, Zbornik NOR-a, tom II, knj. 3, str. 272, tom VI, knj. 2, dok. br. 34; tom XIII, knj. 2, dok. br. 25, 33 i 39.

47  Aleksandar.

48   Milan.

49 Vidi dok. br. 69, nap. 39. i 44.

50  Radoslav (vidi dok. br. 65).

51  Radomir, kapetan II klase vojske ■ Kraljevine Jugoslavije, od maja 1942. komandant Javorskog četničkog korpusa.

52 Petrović Branislav, kapetan I klase vojske Kraljevine Jugoslavije, tada komandant Javorskog četničkog korpusa.

53 Đurović, kapetan II klase vojske Kraljevine Jugoslavije, komandant Suhoplanimskog četničkog odreda Koste Pećanca. Tada je bio u sukobu sa četnicima Draže Mihailovića (vidi njegovo pismo Draži od 10. marta 1942. u Arhivu VII, Ca, k. 18, reg. br. 2/5).

54 i 55 Zaharije Ostojić.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument