ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 79

IZVOD IZ KNJIGE POSLATIH I PRIMLJENIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MlHAILOVlĆA OD 25. APRILA DO 3. MAJA1942. GODINE1

BLOK BR. III

UZ KNJIGU BR. 2 OTPRAVLJENIH TELEGRAMA

I) Za 10022

Nula časova četvrtak petak3 prošao kroz Ivanjicu. Na celom pravcu nema ničeg sumnjivog. Golija u ovom pravcu ogromne šume. Tri mangupa treba uništiti Mašan,4 Mojsilović,5 Boža6 i sve bi bilo u redu što pre.

Za 10037

II)  Za L.[ondon] sledeće: Bacanje letaka i oružja silno krepi i ujedinjuje narod. U buduće novac dobaciti samo gde budem naročito tražio. Automatsko oružje i municiju sanitet, materijal i odeću samo na mesta pripremljena i označena za prijem. Municiju za našu pušku sedam devet dva i obične puške sa municijom zajedno sa letcima na ćele prostorije koje označimo ali dalje od većih naselja.

III)  Za 1003

Za L. sledeće: Letke [i] municiju za našu pušku sedam devet dva i obične puške sa municijom dobaciti na sledeće prostorije: Homolje, Veljkova krajina, Rudnik planina, Gruža, oko Brusa, severni deo Kopaonika Ovčar i Jelica planina, Dragačevo, oko Kosjerića, između Užica i Nove Varoši, između Kosmaja i Avale, oko Berana.

IV)  Za 1002

Subota veče stigao na cilj.8 U Požezi, malo Nemaca i deset ljotićevaca. Javite vašu situaciju. Ne mogu dugo ovde toliko daleko od vas. Oko Čačka pletu žicu.

for 1003 3/V

Izvestite M[arka] o prijemu onog što je stiglo.10 Tražite detalje šta je poslato. Novac da ne šalju dok ne tražimo. Materijal neka se dotura kako smo tražili i to hitno. To je najbolja propaganda pored radia.

for 1003 3/V

Javite sledeće: predlog finansiranja u zemlji vrlo povoljan. Ispitujem pouzdanost predloženih lica. Potom javiću ime svog predstavnika.

for 1003 3/V

Da L.[ondon] objavi sledeće: šef trojki11 u Jugosl. naređuje da se što više radi a ništa ne priča jer neprijatelj sluša i mnogo doznaje zbog lakovernosti našeg sveta.

• • •

primljeno 25/IV

Juče oko podne zbog Nemaca od Duge Poljane povukli se na Repušaticu kod s. Daića. Sve spaljeno i sklonjeno. Još nisu došli u Karaliće i Strugaru. Od Ostatije stigli u Brusnik. Idu grupama jačine četa sa dvadeset konja. Izgleda da su orijentisani ka Odvraćevnici. Šiljem kurire po generatore i baterije.

1003

[30. IV.]

Posle legalizacije raspoređeni: kapetan Komarčević,12 poručnik Radosavljević13 i ja u Zaječar. Poručnik Obradović14 u Knjaževac. Poručnik Aleksić15 u Zlot. Kapetan Marić u Žagubicu. Čika Sveta još nije pušten. Rad u Valjevu poveren odboru na bazi lančanog sistema. Vojničku stranu obrađuju u Valjevu major Vojteh i kapetan Selimir Popović, u Lazarevcu kapetan Voja16 Marković, na Ubu poručnik Ilija Lukić, u Mionici poručnik Kolarić. O svemu vodimo računa i održavamo veze. Komandant okružne straže u Zaječaru major Ljuba Jovanović radi dobro. Planove o fortifikaciji državne straže u opšte poslaćemo uskoro. Za sad Nemci dodelili graničnoj straži ovog okruga 32 mitraljeza sa po 1000 metaka i osam stotina pušaka sa po 100 metaka — sve englesko oružje. Molimo instrukcije i imena naših ljudi na ovom terenu kao i centar najlakše i najbrže veze sa vama.

Mateja17 — Voja18

2/V Finansiranje ovako: u Beogradu stavljaju dinare na raspoloženje našem pretstavniku. Oni će kreditirati platiocu sterlinge u inostranstvu. Ovo bi se izvršilo preko našeg pretstavnika u Carigradu, Vukosavljevića u Rakovica, industrijalca Teokarevića. Pitaju da li se slažemo i da li su pouzdana ova tri lica pa da im javimo adresu našeg čoveka u Beogradu kome bi se novac predao.

1003

primljeno 3/V

od 1002 (29. IV)

Juče stigao u Novu Varoš. Video Glišića, Vučka, Bojovića, Kalaita i Lazarevića. Danas ću videti šta se može učiniti. Ovaj predeo odličan za centar veze i prijem materijala. Glišić gotov da primi. Ima mesta i za vas. Na Zlataru za pet dana biće gotove barake za 300 ljudi. Mirko19 bi mogao odmah preći ovde. Perhinek20 dolazi sutra i donosi izveštaje iz Carigrada. Poslaću Vam ih. Ja odavde idem za Sjenicu.

Od 1002 (od 30/IV)

Stanica za Centar ovde stigla i odličan telegrafista. Sutra se nadamo uhvatiti vezu sa Mirkom. Naši ovde rade odlično. Mislim da bi trebalo na Zlataru primiti što veću količinu materijala. Mnogo je sigurnije nego na Goliji. Glišić i Vučko sigurno naši.

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ca, k. 299, reg. br. 2/1. Sve telegrame pisao je Draža Mihailović.

2 Major Zaharije Ostojić.

3 Tj. 23/24. aprila.

4 Đurović, komandant Četničkog odreda Koste Pećanca.

5 Miloje.

6 Božidar Ćosić (pojavljuje se i kao: Ćosović, Boža Javorski, Javorac i vojvoda Javorski), seljak iz s. Brezove (Ivanjica), posle aprilskog rata organizator grupe koja je pljačkala i vršila nasilja nad stanovništvom na teritoriji moravičkog sreza. Prema tome kako mu je odgovaralo, iskazivao se kao vojvoda Koste Pećanca i kao vojvoda Draže Mihailovića, a najviše je dejstvovao u sopstveno ime, samostalno (Zbornik NOR-a, tom I, knj. 2, dok. br. 52 i 69). Ubijen je jula 1943. od četnika Draže Mihailovića.

7  Mirko Lalatović.

8  Tj. 25. aprila (na planinu Goliju).

9 Trima tačkama je obeležen tekst telegrama koji redakcija ne objavljuje (vidi dok. br. 69, nap. 4).

10 Vidi dok. br. 73.

11 Odnosi se na četničke grupe od tri člana koje su bile izvršioci smrtne kazne klanjem nad svim pripadnicima NOP-a. Sef tih trojki bio je Draža Mihaiiović (Stenografske beleške, str. 349—454). Vidi i dok. br. 105, tel. br. 142 i dok. br. 112, tel. br. 37.

12 Vladimir.

13 Miloš.

14 Tomo.

15 Borivoje Bora.

16 Vojislav.

17  Neško Nedić.

>18  Vojislav Popović Voja, kapetan vojske Kraljevine Jugoslavije.

19  Lalatović.

20  Rudolf Rudi.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument