ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 80

IZVEŠTAJ KOMANDANTA ČETNIČKE GRUPE ODREDA OD 6. MAJA 1942. DRAŽI MIHAILOVlĆU O AKCIJAMA PROTIV PARTIZANSKIH JEDINICA NA ŠIREM PODRUČJU VIŠEGRADA I STANJU ČETNIČKIH JEDINICA1

ŠTAB

GRUPE ODREDA 6. maj 1942 g.

IZVEŠTAJ: O STANJU ČETNIČKE AKCIJE NA TERITORIJI BOSNE

Po dolasku partizana u Bosnu u toku meseca marta o.g. Operativni štab pod komandom majora Dangića morao se prebaciti kod Bajine Bašte sa vrlo malim brojem četnika. Partizani su uspeli da svojom vestom akcijom pridobiju u početku ne samo jedan deo četnika, već i seljaka Srba. Pokolj koji su izvršili nad četnicima 8. III. o.g. u Borikama,2 gde su ubili 54, među kojima su bili oficiri, poručnik Bulovan,3 Dorđević,4 p.poručnik Brkić i Panjković. Ovim klanjem došli su u sukob sa četnicima i srpskim življem.

Prema mišljenju Operativnog štaba trebalo je izvršiti koncentraciju svih četničkih snaga i napasti partizane, koji su se u velikom broju nalazili na teritoriji Rogatičkog četničkog odreda. Ovaj napad poverio mi je Operativni štab s tim da izradim zapovest i napadnem partizane t.j. 1 i 2 proletersku brigadu. Zapo-vest je izrađena u štabu odreda u Bos. Jagodini.5 Naše snage kretale su se u dve kolone. Desna kolona se kretala preko St. Broda — Borika — Pešurića — Duba — Ustiprače, pod komandom poručnika Vidačića Milorada k-ta 2 udarnog odreda.6 Leva kolona kretala se preko Gor. Lijeske — Štavnja — Klisure — Hadrovića — Duba — Ustiprače pod komandom kapetana I. kl. Marjanovića Bogdana, koji je u to vreme bio k-t Rogatičkog četničkog odreda. Kapetan Marjanović nije izvršio zapovest, već je ostao u Višegradu pod zaštitom talijanskih trupa sa kojima je odavno sarađivao.7 Ljudstvo koje je prešlo preko Lijeske odreklo mu je poslušnost i izvršilo svoj zadatak.

8. aprila o.g. grupisani četnički odredi sukobili su se sa partizanima na planini Šaran kod Duba. — Partizanske snage i ako u jačem broju bile su razbijene i u neredu povukle se preko Ustiprače. Na obe strani bilo je gubitaka. Zarobljeno je 36 partizana, većinom Srbijanaca.8—

Na Dubu nas je zatekla vest da nam iza leđa dolazi nemačka kaznena ekspedicija, koja ima za zadatak da likvidira četničku akciju u Bosni i preda Ustašama vlast.9 Ova neizlazna situacija primorala nas je da na St. Brodu obezbedimo i omogućimo prelaz srpskog robija s ovu stranu Drine, koji je bežao panično od ustaša i muslimana.

Nastupanje ustaša pod zaštitom Nemaca pustošilo je sve što je srpsko. Selo Kusače i Jelovac kod Han-Pjeska uništeno je, a srpski živalj poklat. Selo Sjeversko takođe sve popaljeno. U ovom selu ubijeno je 75 žena i dece. Pre nego što su ih pobili svu odraslu žensku decu silovali su u prisustvu svojih roditelja, a potom pobili. Očevidac ovog groznog zločina Pavelićevih ustaša bila je Vojka Šuka devojka od 20 god. koja je pobegla da bi sačuvala svoju čast i ranjena je na dva mesta. Prilikom tog zločina ustaše su pekle Vidojević Miloša iz Sokolovića koji je u poslednjem momentu uspeo da unakažen pobegne i leži danas u bolnici u Užicama.10

Ovo je samo nekoliko detalja o zločinima krvoloka Pavelića i njegove bande.

Pod borbom sa ustašama uspeli smo da preko St. Broda prebacimo oko 7.000 srpskog življa iz Bosne, golih, bosih i bez ikakvih sretstava za život.

U tom vremenu uhapšen je i major Dangić.11 Operativni štab prema novo stvorenoj situaciji postavio me je za K-ta Ro-gatičkog, Višegradskog i Glasinačkog odreda. Četnici koji se nisu mogli prebaciti preko Drine po mom naređenju sklonili su se u bosanske šume. Od prilike njihovo brojno stanje iznosi oko 2000 ljudi.

Četnici koji su se prebacili s ovu stranu Drine zauzimaju položaj pod mojom komandom Belo brdo — Bos. Jagodina — Banja — Str. Brod — Rog. — Zemljice — Derventa, u jačini 700—800 ljudi. Momentalna situacija zahteva da ostanemo na ovom delu, jer prema tačnim informacijama Nemci se povlače za par dana. Povlačenjem Nemaca predstoji nova borba u Bosni.

Nemam reći, a niti mi je moguće prikazati bednu sliku i tragediju prelaza Srba preko Drine. Bilo je slučajeva da je malo dete umiralo na ovoj strani Drine bez roditelja, a njegovi roditelji pred ustaškim mitraljezima za navek su iščezavali. Po blatnjavim putevima deca mala i nejaka ostajala su na putu, prepuštena samima sebi bez ikakve zaštite.

Moram se povratiti na slučaj kapetana Marjanovića. Operativni štab naredio mi je da ga uhapsim i sprovedem. To nisam mogao uraditi zato što je sa talijanskim oficirima otišao navodno u pravcu Sandžaka. Postoji sumnja da su po njegovom nagovoru Talijani uhapsili p.poručnika Ratka Vukovića i njegovog pratioca, koga su streljali u Višegradu. Vuković je živio u hrđavim odnosima sa Marjanovićem.

Poručnik Vidačić koji je bio na pregovorima i doveden u Višegrad na traženje kap. Marjanovića bio je uhapšen od strane Talijana. Na moju intervenciju pušten je, jer sam predočio pukovniku Pici-u da će 2 udarni odred, čiji je k-t Vidačić napasti Talijane i da ne bi došlo do sukoba pod tim pritiskom Vidačić je pušten. Da ova intervencija nije bila odmah, Vidačića bi snašla sudbina pok. Vukovića.

Operativni štab izvestio me i ovlastio me da sve zaključke bez njihovog daljeg odobrenja mogu prema svojoj uviđavnosti donositi. Hapšenjem Dangića nalaže potreba izvršiti brzu organizaciju Bosanskih četnika.

Današnja naša situacija vrlo je teška. Četnici su rešili boriti se do kraja, protiv svakoga ko je neprijatelj srpstva.

Mislim da je borba bosanskih četnika najteža. Borba se mora voditi sa ustašama i partizanima. Nemci i Italijani nastoje i nastojaće da po svaku cenu likvidiraju akciju bosanskih četnika.

Prema mom naređenju kap. Bajo Nikić koji je k-t Limskog otseka povukao se sa svojim četnicima u Novu Varoš. Sa njime je isto tako došao i kapetan Bojović12 sa svoja 34 četnika.

Kuriri koji su poslati iz Nove Varoši zatekli su me u Žljebu, na teritoriji Višegradskog sreza i saopštili mi da nalaže potreba da pošaljem 300—350 četnika, radi akcije koja se predviđala u ovim krajevima, a da ja sa poručnikom Vidačićem što pre dođem u Novu Varoš. Preko planina uspeli smo da dođemo i momentano se nalazimo ovde.

Profesor Trklja13 izvestio me da ću dobiti nove instrukcije za dalji rad.

Zelja bosanskih četnika, a i moja ispunila nam se da možemo doći u vezu sa čovekom koga najviše cenimo i koji nam je u današnjim teškim prilikama ideal i čija ćemo naređenja slepo izvršavati.

Za mene i moje saradnike biće najveća radost kad nam se pruži prilika da stisnemo ruku čoveku koga volimo iznad svega a koji ceni našu tešku ali časnu borbu. Od ovoga momenta jedina naređenja i upustva dobivaćemo od čoveka koji vodi Srbe u borbi za svoju slobodu.

Ja mislim da neću preterati ako kažem da je jedini ideal i čovek koji postoji za bosanske četnike, naš vođa, naš ministar vojske u Otadžbini, đeneral Draža Mihailović.

Najsvečaniji dan imaće bosanski četnici kad svoga vođu mogu pozdraviti u svojim redovima.

S verom u Boga za Kralja i Otadžbinu.

Žand. poručnik

Milorad R. Vidačić

pešad. kapetan I kl

Bajo V. Nikić

Komandant, major:

Baćović Petar14

1 Original (pisan mastilom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 171, reg. br. 39/1 (BH-V-1936).

2  Vidi dok. br. 63, nap. 6. 3 Milorad.

4  Živko.

5 Na karti 1:100.000: Jagodinja. Pomenuta zapovest nije pronađena.

6  Od avgusta 1942. do kraja 1944. Vidačić je bio komandant Trebinjskog četničkog korpusa. Posle rata poginuo kao odmetnik.

7  O saradnji Bogdana Marjanovića sa italijanskim okupatorom, vidi dok. br. 60, 62 i 63.

8  Reč je o napadu na delove 1. proleterske NOU brigade u vreme kada su dva bataljona 2. proleterske NOU brigade i jedna četa Drinskog NO dobrovoljačkog bataljona napadali blokiranu. Rogaticu. Opširnije o tome, Zbornik NOR-a, tom II, knj. 3, dok. br. 150; Oslobodilački rat, knj. 1, str. 208.

9 Vidi dok. br. 72, nap. 46.

10 Sada: Titovo Užice.

11 Vidi dok. br. 69, nap. 39 i 44.

12 Nikola.

13  Lazar Lazo.

14 Pre rata advokat, rez. major. Do dolaska u istočnu Bosnu, šef kabineta ministra unutrašnjih poslova srpske kvislinške vlade (Arhiv VII, Ča, k. 171, reg. br. 6/11). Od avgusta 1942. do kraja rata komandant Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine. Od januara do juna 1944. sa majorom Lukačevićem boravio u specijalnoj misiji Draže Mihailovića u Kairu. Aprila 1945. pridružio se grupi komandanata koji su Draži Mihaloviću otkazali poslušnost. U pokušaju da se sa njima prebaci na teritoriju pod kontrolom zapadnih saveznika, uhvaćen od ustaša i ubijen (Lijevče polje, Banja Luka).

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument