ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 81

IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 20. APRILA DO 10. MAJA 1942. GODINE1

KNJIGA BR. 2

PRIMLJENIH TELEGRAMA

8. — Od Jozefa 20.-IV.-42. g. — br. 4

Oko Suvobora radi se obruč od poternih trupa. Od Valjeva upućeni su Rusi;2 ispred svih odreda idu agenti. Nemci hoće da Vas na svaki način uhvate. Nem. konzuli evakuišu se iz Turske. Javite nam se odmah.

13. — Od Jozefa — 20. IV. 42. g.

Radi hitnih i važnih stvari potreban je lični sastanak samnom i Mlađom Žujevićem. Javite kako i kada da dođemo.3 — Saša.

15. — Od Rudolfa4 — 20. IV. 42. g.

Sticajem okolnosti morao sam kod Nedića.5 Koristimo i to za C. Goru u našem duhu. Moraćemo na put. Javite gde moramo doći radi referata i ostalog za C. Goru.

18. — Od Milenka 20. IV. 42. g.

Komandant 7. Rilske divizije u Ćupriji pukovnik Marinov6 želi da razgovara samnom. Izjavljuje da Čiču poznaje. Da. li mu verovati? Siniša.

21. — Od 505 21. IV. 42. g. br. 3

Bio sam u Beogradu. Vlada šalje delegata u Berlin da traži autonomiju Srbije i pripajanje istočne Bosne, Srema i Sandžaka. Vode za to Novaka tamo. Nemci se skupljaju kod Višegrada za čišćenje partizana ali mislim i svih ostalih snaga. Ako Nedićeve trupe idu sa njima, onda je moguće ono prvo zašto ima malo verovatnoće. Civilne vlasti u Višegradu srpske. Ako Nemci pođu četnicima naređeno da se povuku u planine. Možda samo blokiraju Drinu. Naši dok ne vide namere Nemaca, neće napadati ustaše, samo drže položaje. Zasada sa partizanima opala borba i snage iz Srbije nepotrebne.

Račić na Srbijanskoj strani, stalno smo u kontaktu. Stanica mu ne može raditi dok ne nabavi telegrafistu, kada se oružje bude bacalo, on će doći. Ako mi što brže oružje ne bacite obrukaću se i zato ću Vas pobiti iz livora. Moja stanica danas slušala pet stanica i najbolje preselite se i vi ovamo. Dobra je gužva. Lazo.

Telegrafistu u Beogradu osloboditi svakog drugog rada i platiti ga .. 7 hiljadu dinara a ja još bar 5 et stotina. 506 napravio stanicu od 60 vati. Za rad napolju trebalo bi je isprobati za svaki slučaj i za davanje vesti pod kontrolom. Pozvati ga na referisanje. On to voli, stidljiv je, a nema para kao ja. Da li su Vas ptice pogodile. Ja sam u Užicu čuo zujanje. Lazo

23.— Od Pavlovića8 21. od 15.

a. Nemci koncentrišu prema Turskoj oko 200000 U Bgd. i Zemunu ima još oko 100 000 koji se već prevoze. U Zemunu ima 60 štuka. Nedić bio u Berlinu. Ponuđena autonomija s tim da da 40.000 za front. Odbio je ali obećao da Nemcima neće ovde biti ništa. U Bugarskoj uhapšeni svi smenjeni čl. vlade i 50 ofic. od kojih 17 viših. U Bug. i Rumuniji bile manje pobune.

Nemci iz Valjeva već svi otišli za front samo ima ih tamo još oko 2 čete. Tamo došli 360 Ljotićevaca koji treba da idu za Bosnu. Major Jov.9 premešten za Zaječar a Neško10 i Voja11 za Kučevo. Nemci iz Čačka idu za Bosnu, neki već otišli. Moral popustio. U takovskom srezu vršlja Terzić, mnogi naši pohapšeni. Selo Rajac Nemci hteli spaliti ali Raković12 sprečio i njega Nemci saslušavali. Raković registrovao svoj odred. On je smrsio konce Dikoviću koji je pokušao da uzme vlast u okrugu. Major Pantelić u Kraljevu. — Pavl.[ović]

b. Vaša pratnja treba da ide suprotno od Vas. Više lica treba da se izdaju za Vas da se Nemci zavedu. Ne primajte nikog za ime Boga. Žare13 ne može sam i mnoge stvari u za-docnjenju. Ja bih mogao da primim veću oblast i dirigovao svim poslovima. Rado bih primio oblast između Morave i Drine i od Zap. Morave do Save. Garantovao bih da stvorim vojsku. Vi bi onda primali izveštaje samo od mene. Majoru Paloševiću mogao bih dati korpus od oko 5 brigada. On bi bio pod mojom k-dom. Ovako i on i ja sedimo neaktivno a Vi ste preopterećeni dok je veza sa Vama teška.

25. — Od Mladenovića14 preko Toni?15

Dangić je izbegao da primi moje postavljenje i time izvrši naređenje k-ta. Zbog toga je otišao i u opšte se nije obazirao na moje prisustvo. U Bgdu je vodio pregovore16 sa Ljotićem, Nedićem i Nemcima a i pisao je pismo Hitleru ne dajući nikome obaveštenje o svom radu u Bgdu. Poslednji moj zaključak je da je on (drug) i Ljotića i Nedića te je prihvatio da Ljotić uređuje pozadinu. Prema izvesnim znacima počeo je da izdaje k-tovu organizaciju i ljude pa svakom preti opasnost hapšenja. Sada je cela akcija u Bosni propala i ustaše su posele celu Bosnu do Drine. Prema mom izveštaju Dangić nije povukao konzekvence za svoj rad i dvoličnu ulogu te je zaslužio najtežu kaznu.

26. IV.

42. — Od 505

Južni front u povlačenju. Nemci i Talijani uspostavljaju hrvatsku vlast. Razoružavaju četnike a ustaše uništavaju sve. Nejač će se prebaciti u Srbiju ako bude moguće dok opet hiljade boraca rešeno da ostanu i da se biju sa svakim ako im kroz tri četiri dana doturimo oružje. Dangić nije pošten. Matić i Đurić ništa. Naši zauzeli i zapalili Srebrnicu a oko Bratunca borbi sada [nema].

Za tri do četiri dana moralo bi se doturiti oružje da bi borci mogli ostati u Bosni i produžiti borbu jer će u Srbiji biti razoružani i internirani. Posle možda se neće imati kome dati. Sad hitno potrebno oko 100 mitraljeza, nekoliko hiljada bombi sa što više municije. Molim da se po svaku cenu i da me odmah obavestite je li moguće.17 Teren da je označen. Lazo.

27. [IV]

44. — Od Đurića:

Dakića18 u Užicu nisam našao. U Mladenovcu bio sam sa poreznikom Đurićem koji je dobio taj srez. On još ništa nije uradio na formiranju jer mu Vučelić nije dao veze i podatke. U Nišu je odlično naročito doktor19 je mnogo uradio. Reljić20 odlazi na S. Planinu. Dosada u radu bio neoprezan. Crvenić21 potpuno konspirativno radi.

Uhvatio sam vezu sa J. Srbijancima u Nišu i Leskovcu. Oni su već radili na terenu i imaju kanale. Još nema uslova za prelazak. U Leskovcu postoje neki odbori — Traže konkretno da uđe u program ono što će Vam dati Crvenić. Legalizovali su lišenog čina poruč. Kimića22 koji je sada vojvoda i njega treba pridobiti jer drži sadanju granicu. Sta njegovi ljudi traže za njega, reći će Vam Crvenić. Mislim da je teško nešto u napred dati, ali je to jedini način da se pridobije. Zbog Bugara na terenu se mora strogo konspirativno raditi i zbog toga i ja moram biti sam i oprezan. Zemljoradnici imaju pristalica i ovde ih smatraju naklonjenim komunistima. Zato mi Vučelić neće trebati a potrebno je da svoj reon obradi potpuno jer još nije obrađen: on do danas nije došao i ja bi lutao da nije bilo Crvenića.

Sada se vrši organizacija po uputu 5 u srezu Leskovac, Vlasotince i Vranje. Srez Surdulica i Vladičin Han organizovani. U Lebanima Kimić a dosadašnji organizator Arsić uhapšen. Radi se na oslobođenju. Prodiranje na jug vršiću desnom obalom Morave i ušlovi su povoljni do Kumanova a dalje će se moći samo bušiti. Za uspešno sprovođenje organizacije, osnovni je uslov novac i to što veća suma pošto će od prvog moći da se formira odred s oružjem oko 100 ljudi. Postoje preko granice manje grupe komunista ali je narod obavešten da im ne prilazi. Sto veću sumu novaca i stanicu sa karakteristikama pošaljite mi po Crveniću. Molim odgovorite za Kimića, novac i ostalo. Ja ću se nalaziti na terenu i sve što trebate, slati Crveniću u Niš.

28. [IV.]

48. — Od Benita:23 1. Nula časova .. .24 30. [IV.]

51. — Od Mateje: Posle legalizacije .. .25

4. [V. 1942.]

67. — Od Feliksa.26

Gružanski odred delom se vratio posle pogodbe sa Nemcima. Smiljanić27 u šumi. Novi komandant naš je čovek. Kum.

69. — Od Feliksa:

U Srezu bez promene. Pećanac formirao odred kojim ću ja komandovati. Pozdrav Vučković.

5 [V. 1942.] 74. — Od 1001

a.  — Izvestite Marka o prijemu . . .28

b.  — javite sledeće: predlog finansiranje.. .29

g. — Da London objavi sledeće: šef trojki.. .30

8. [V.]

85. — Od Đoke.31

Za London: poseban izveštaj o komunistima:.. .32 Za London sledeće: Zaseban izveštaj za Nedića:.. .33

Javite Londonu sledeće: Muslimani sve do sada.. .34 Za London sledeće: Poseban izveštaj za Pećanca:.. .35

9 [V. 1942.]

89. — Od Đoke —

Prekinućemo prijem .. .36

91. — Od Saše.—

Br. 7: Kalabić37 je obezbedio 100% Vašu bezbednost na ovoj teritoriji pa moli da dođete ovamo.38 Mene možete tražiti preko ove stanice.

1 Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 275, reg. br. 1/1. Telegrami su primljeni u delu Štaba Draže Mihailovića kojim je rukovodio major Mirko Lalatović (vidi dok. br. 69, nap. 20).

2 Odnosi se na jedinice Ruskog korpusa za zaštitu privrednih objekata, koji su nemačke okupacione vlasti formirale od ruskih emigranata — belogardejaca (Zbornik NOR-a, tom XII, knj. 1, strana 637, 674, 707, 736, 810—812, 897).

3 Vidi dok. br. 72, teL br. 27.

4  Perhinek.

5  Milan.

6 Ivan (vidi dok. br. 72, tel. br. 26 i dok. br. 83).

7  Tačke u originalu.

8  Dragoslav (vidi dok. br. 72, tel. br. 18).

9 Jovanović Ljuba zvani Patak. Po dolasku u Zaječar primio je dužnost komandanta Srpske državne straže. Od kraja 1942. do marta 1945. bio je komandant Timočkog četničkog korpusa.

10  Nedić.                                     

11  Popović Vojislav Voja.

12  Predrag, poručnik vojske Kraljevine Jugoslavije, od decembra 1941. do decembra 1942. komandant legalizovanog Ljubićkog četničkog odreda. Od tada do kraja rata komandant 2. ravnogorskog četničkog korpusa. O njegovom radu u periodu legalizacije, vidi dok. tor. 209.

13  Zaharije Ostojić.

14  Mladen.

15  Nije utvrđeno o kom se licu radi (pojavljuje se samo u nekoliko telegrama).

16 Vidi dok. br. 56.

17  Ta rečenica tako u originalu.

18  Bogdan.

19  Dr Milan Šijački.

20 Milenko, kapetan, komandant Gorskog štaba 43 (niški centar koji je obuhvatao bivši niški okrug).

21 Dragoljub, bankar iz Niša.

22  Jordan.

23  Milutin Janković, poručnik.

24 Dalji tekst vidi u dok. br. 79, telegram »I za 1002«.

25 Dalji tekst vidi u dok. br. 79, telegram sa potpisom »Mateja — Voja«.

26  Zvonimir Zvonko Vučković.

27  Dušan Dujo.

28, 29 i 30 Tekst obelezen trima tačkama objavljen je u dokumentu br. 79.

31 Draža Mihailović.

32, 33, 34, 35, 36 Dalji tekst tih telegrama objavljuje se u dok. br. 83.

37 Milan.

38 Tj. na područje Homolja.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument