ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 83

IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH I POSLATIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 5. DO 14 MAJA 1942 GODINE1

BLOK BR. I

UZ KNJIGU BR. 2 PRIMLJENIH TELEGRAMA

for 1003 5/V

Prekinućemo prijem u opšte kod nas a dirigovati ga u druge krajeve kao što sam naredio.2 Naš centar treba da se preseli ka N.[ovoj] Varoši pod zaštitu i pokriće Marsa.3 Selidba nevidljiva u više malih grupa raznim pravcima sa dobrim putovođama. Pokret samo noću danju skriveni. U oblasti Nove Varoši prikazivati se kao smena od Požege Glišićevih ljudi. Na Goliji pustiti lažne glasove o odlasku na Kopaonik. U isto vreme nestati. Javite mi hitno vaše rešenje.

for 1003 (6.V)

Javite L.[ondonu] sledeće: Muslimani sve do sada najšire korišćeni od ustaša i okupatora. Naš živalj sprema i vrši odmazdu. Angažovanjem Turske momenat preorijentacije u izgledu kod Muslimana. Angažujem se u tome pravcu u Sandžaku da ih ne prigrabe komunisti. Molim hitnu propagandu putem radia i letaka Muslimanima za saradnju a Srbima da ih u saradnju prime.4 Za one u Arbaniji govoriti o balkanskoj uniji da bi ih privukli nama jer mrze italijane.

for 1003 (6/V)

Za Lon. sledeće: toplo zahvaljujem Gospodinu pretsedniku vlade na čestitci povodom visokog odlikovanja Karađorđevom zvezdom sa mačevima III reda. Ponosan sam da ovo odlikovanje nosim kao vidan znak priznanja hrabrim borcima za kralja i veliku Jugoslaviju i molim Vas da na najvišem mestu budete tumač naše odlučnosti da istrajemo do pobede.

for 1003 (7/V)

Za London sledeće: poseban izveštaj za Nedića. On svoje vojske nema. Sve je tajno uz nas. Na žalost ima oficira koji mu služe kao i Nemcima. On unapređuje oficire i obasipa ih parama. Imam dosta svojih oficira ubačenih u njegove redove. Nedić verno služi Nemcima. Svoje štampane govore vagonima ubacuje u narod no bez uspeha. Čak ih i Nemci raznose automobilima. U narod šalje agente da drže govore da su Nemci naši prijatelji, budimo mirni, radimo u polju. Nedić plače pred svakim, narod uviđa prevaru i prezire ga po gradovima naročito.5

for 1003 (7/V)

Za Lond. sledeće: Poseban izveštaj za Pećanca. To je notorna pijanica. Skupio ološ. Stvorio stotine vojvoda među kojima i robijaši. Daje i oficirske činove. Poziva se na neko ovlašćenje dato mu pred rat.6 Treba mu ga javno opovrgnuti. Novac krade on i sve njegove vojvode. Haraju, piju, pljačkaju i terorišu narod. Terorom i novcem stvara svoje odrede. Ima poštenih vojvoda koji nam tajno prilaze. Pećanac deli Karađ.[orđeve] zvezde i druge medalje za hrabrost.

for 1003 (7/V)

Za London: Poseban izveštaj o komunistima. Suđeno da ceo narod preživi ovu napast. Pod firmom borbe za slobodu ulaze u narod. Terorom odmah sprovode svoje ideje. Narod ih tek onda upozna ali dockan. Vrše masovna ubijanja istaknutih nacionalista. Glavna im tvrđava oblast Šavnika Crna Gora. Srbija ih preživela prošle jeseni.7 Narod ih goni i listom je uz nas. Bosna ih preživela ovog proleća. U Crnoj Gori sada borbe sa njima.8 Kraj oko Berana i Vasojevići ustali protivu njih. Niko ih neće ali se terorom održavaju i tamo. Oni su glavna smetnja ujedinjenja svih nacionalnih snaga. Pobili su mi mnogo hrabrih oficira među njima najboljeg majora Boška Todorovića.

Očekuju pomoć u oružju iz Rusije. Vođa im je pukovnik Mahin9 i neki pod lažnim imenom Tito. Ne biraju sretstva u opšte.

for Milenko (12/V)

Pukovnika M.[arinova] poznajem lično ali ne znam šta sada hoće. Treba ga saslušati i kazati da ste u stanju njegove želje doturiti meni. Sa ovim požurite jer nečeg ima trulog u B.[ugarskoj].

Od 1002 (2.V) primlj. 5/V

Oni idioti opet bacili materijal i ljude u tursko selo i sve uhvaćeno i predato Nemcima.10 Zbog ovoga pala sumnja na sve i dovedeno u pitanje primanje u ovom kraju. Danas poslali Bojovića kod Italijana u Berane da izdejstvuje prelaz Lima11 i stupi u vezu sa Lašićem12 i Pavlom13 koji se još ne javlja. Muslimani dejstvuju da se napusti N. Varoš. Činimo sve da ovo sprečimo. Veze sa Mirkom14 još nemam.

Od 1002 (l/V) prim. 5/V

Juče dolazila tri Nemca sa đeneralom Ivkovićem.15 Ovde jedan Vaš poznanik iz Divaca.16 Tok razgovora vidi se iz priloga. Čulo se o padu Nedića i dolasku Ljotića. Ovi legalni gotovi da postanu ilegalni. Cilj ove promene razoružanje četnika. Napisano pismo Nediću po mome uputstvu.17 U Pazar i Mitrovicu ušle srpske trupe. Sastanak sa Zvizdićem18 imam trećeg. Glišić napisao pismo Zvizdiću za sastanak. Nedić radi da dobije Sjenicu. Nemci podržavaju.

od 1003 (12/V)

Situacija kod nas odlična. Još nemamo radio veze sa Ostojićem. Ne znam šta je. Ovde ostajemo još neko vreme da ne bi prekidali veze. Javio sam dotur oružja Milenku i Orelu.19 Sve veze odlično rade javio se i Orel. Svađa je uglavnom izglađena samo se Brana po malo joguni. Došli su mi juče kuriri od Ostojića a ja sam njemu danas uputio kurire sa pismom i javio mu moju odluku. Budite bez brige.

1003

od Milenka (poslao mi 1002) odgovoreno 12/V

Da li da se veruje pukovniku M.......20 koji izjavljuje

da Čiču poznaje a želi razgovor samnom. Dolazak spreme blagovremeno avizirajte. Veza uobičajena svetlost na terenu po poslatim skicama sigurna. Očekujem njihov dolazak.

od 1003 (13/V)

Pismo21 za koje niste znali, od koga je dao mi je Dr. 351152322313411141735243334522213325653.22 On je razgovarao sa čika Vašom.23 Videćete kada dobijete čika Vasin elaborat koji Vam je poslat.

od 1003 (14/V)

Laži 505 sam javio sledeće: sada se vode borbe protiv k.[omunista] u C. Gori i Sandžaku. Vaš je zadatak nedozvoliti povratak u Bosnu i odmah produžiti rad na terenu u duhu naše osnovne zamisli — organizacija i čišćenje terena. Izaberite sigurno mesto za prijem oružja i tačno javite. Nadam se da ćemo Vam doturiti oružje u najskorijem vremenu.

1003

1 Originali (pisani olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k 275, reg. br. 1/1. Sve depeše je pisao Draža Mihailović.

2 Reč je o prijemu pomoći vazdušnim putem.

3  Miloš Glišić, kapetan, komandant Samdžačkih četničkih odreda koji su, u to vreme, kao Nedićeve jedinice, vodili borbe protiv partizanskih snaga u Sandžaku.

4 O stavu četničkog pokreta DM prema Muslimanima, vidi dok. br. 6, nap. 7 i dok. br. 130.

5  O odnosu četničkog pokreta DM prema Milanu Nediću i njegovoj vladi, vidi dok. br. 3, nap. 13.

6  Taj dokumenat redakcija nije pronašla.

7  Vidi dok. br. 32, nap. 3.

8  Vidi dok br. 93.

9  Verovatno se odnosi na Mahina Fjodora Jevdokimoviča, člana KPJ od 1939, učesnika NOP-a od 1941. Da je on »vođa komunista« koji vode borbu u Jugoslaviji, tvrdi se i u izveštaju koji je Gradimir Mihajlo-vić Bajloni novembra 1941. podneo izbegličkoj jugoslovenskoj vladi (Arhiv VII, Ca, k. 20, reg. br. 1/13).

10  To su bili narednici Bakić i Semiz, koji su se 29. aprila 1942. spustili padobranom, upućeni od SOE u Kairu (Arhiv VII, NAV-I-T-821, f 347, sn. 803 i 804).

11  Odnosi se na prelaz sandžačkih četničkih odreda, koji je po odobrenju komandanta italijanske divizije »Pusteria« izvršen 9. maja 1942. radi napada na partizanske jedinice u rejonu Mojkovca (Arhiv VII, mf. Lok. muz. br. 1/627 i 628)

12 Đorđe, Dorđije.

13  Đurišić.

14  Lalatović.

15 Dr Ljubinko, brigadni general.

16  Dr Jozef Mati (vidi Prilog II, dok. br. 1—7).

17  To pismo nije pronađeno.

18  Hasan, trgovac iz Sjenice.

19 Dragutin Keserović.

20 Tačke u originalu; verovatno je reč o Ivanu Marinovu, bugarskom pukovniku.

21 Vidi dok. br. 70.

22 Stevan Moljević.

23 Dragiša Vasić.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument