ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 84

IZVOD IZ KNJIGE PRIMLJENIH I POSLATIH TELEGRAMA ŠTABA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 11. DO 16. MAJA 1942. GODINE1

BLOK BR. II

UZ KNJIGU BR. 3 PRIMLJENIH TELEGRAMA

od 1003 (15/V)

Jeste li primili i razumeli opširan izveštaj o sadržini primljenih depeša. Milenko javlja da razvijaju propagandu u južnom delu rumunskog Banata i da Gvozdena Garda želi vezu sa nama. Moje mišljenje moramo biti oprezni zbog naših aspiracija na jedan deo Banata. Javite mi.

od 1002 (15/V)

Po jučerašnjim podacima komunisti napadaju Pavla svim snagama ka frontu Kolašin — Bijelo Polje.2 Pavle kod Mojkovca počeo da popušta i traži hitno pojačanje. Zbog ovoga Mars iz Prijepolja tražio da ja hitno idem tamo. Bez Vašeg naređenja nisam mogao jer bih se neizbežno morao sresti sa I.[talijanima].3 Poslao Rudia4 i Bene-a5 da na licu mesta vide situaciju i jave. Savetovao glavni pritisak od Brodareva na Kovrena istovremen pritisak od Prijepolja i Plevalja ka Kamenoj Gori. Mars dobio pojačanje u oružju i municiji i nameravao juče kamionima da se prebaci do Bijelog Polja. Na moju poruku nije još odgovorio. Danas očekujem izveštaj o situaciji. Narediću potrebno. Tražili smo pomoć Mašana i Javorca.

Juče (10/V) došao kapetan Nedeljković član misije koja se iskrcala 4. februara i bila u partizanskom ropstvu do 15. aprila.6 Oslobodio je Ljubo Novaković koji upućuje pokajničko pismo. Engleski major Aterton7 još gori od Marka i tražio pomoć za komuniste ali nije dobio vezu sa Maltom. On želi da Vas vidi i piše pismo.8 Sada je negde u Bosni. Ima od svoje komande uputstvo da svim silama muti i podržava borbu protiv okupatora bez obzira na gubitke našeg naroda. Politički želi da obrazuje neku šumsku vladu na koju bi on imao uticaj kao Englezi u Londonu na našu vladu tamo. Po svemu želi grobnicu našeg naroda za račun Engleza. Jednom rečju trgovac ljudskih života. On je šef četiri ili pet misija u Jugoslaviji upućenih bez našeg znanja. Sve imaju isti mračni zadatak.

Mesto misija: Crna Gora, Hrvatska, Dalmacija, Južna Srbija i Bosna. Aterton dao komunistima 250.000 lira. Ovome džentlmenu treba sprečiti vršljanje i objasniti da mi nismo Crnci i da ne prodajemo naš narod, već ginemo za njegovo dobro. Vesti o našoj vojsci na srednjem istoku nisu bile tačne bar do januara. Neki inženjer begunac iz Zemuna javio našoj vladi da su celu zemlju zauzeli komunisti te se vlada uzortirala zbog sebe.

Nedeljkovića sam zadržao i naredio da podnese detaljan izveštaj koji ću dostaviti ovih dana.9 Po njegovoj izjavi komunisti nemaju više od 6000 ljudi, svuda kuda je prošao narod je protivu njih pa čak i njihov saradnik Ljubo Novaković. Molim za odgovor istim putem jer ništa još ne dobih od Vas. Da li mogu za Cr.[nu] G.[oru] i kada.

od 1002 (16/V)

Kod mene su Moljević, Majer,10 Matić,11 Manić.12 Sa Moljevićem raspravljam vrlo interesantna i važna pitanja. Trebalo bi da ga lično primite. Majer radi dobro dao sam mu uputstva. Treba još da se obradi račanski srez. Matić je naš ali je vrlo obazriv. Mi se znamo od ranije. Ima apetite za Bosnu ali sam uspeo da se njegov rad svede na čisto vojnički deo. Žalio se na političare i tvrdi da su oni upropastili Dangića. Ima dve stanice ali nema telegrafiste. Hrvati su izbili na Drinu. Matić ima svojih 600 ljudi na otseku Tara pl. — Višegrad. Sa njim je major Vranješević sa Bosancima majora Baćovića. Izgleda da Matić nema takta jer ga mnogi ne trpe. Mitić tvrdi da za 10.000 može dobiti mašinu iz fabrike oružja izbacuje nedeljno 10.000 metaka. Baruta i zrna ima trebaju samo čaure koje ima Matić. Naredio sam da se mašina odmah izvuče i prenese u Matićev reon pa da rad otpočne kad se bude moglo. Ovo će njih dvojica urediti sporazumno. Matića jure Ljotićevci i Nemci on hoće da bude odmah ilegalan. Rekao sam da dovede ljude na Zlat.[ibor] te ćemo videti dalje. Perh.[inek] javlja da je stanje na frontu po ranije javljenom. Pavlova stanica čuje nas ali ne dobija potvrdu da Mirko čuje njega. Mars još nije počeo operacije jer I.[talijani] spremaju širi obuhvat k-ta13 od pravca Savnika sa trupama Stanišića i al.[pinske] diviz.[ije] uz učešće avijacije. Mirko javlja da neće još ovamo zbog prijema materijala.

for 1003 16/V

Nemci koncentrišu u Čačku, Kraljevu, Raškoj, Užicu, Požezi i u Bosni ukupno nekoliko divizija za pretres celog ovog terena u najkraćem vremenu. Cilj razoružanje svih četnika i teranje na rad u Nemačku. Hvataće i seljake. Preduzmite sve potrebno za ljudstvo i materijal, pripremite zakopavanje. Narod da sakrije vunu sve vuneno, namirnice, stoku. Javite svima preko svih veza.

for 1003(16 /V)

Javite Milenku neka hvata vezu i to hitno sa Rumunima preko granice. Iako je za naše aspiracije. To je posle. Teodorović i ostali neka čekaju dalje naređenje radiom. Sad nije zgodno prebacivanje.

for 1003 (16/V)

Za Čika L. sledeće: zimus razgovarano sa pukov. Zahari-jevim iz vojne lige i zveno.14 Sada vezu traži đ.št. p. I. M. k.d. u Čup.15 Poznajem ga bio v. i u p. slavenofil.16 Ipak obazrivi smo da se ne poture Borisovi agenti.

for 1003 (16/V)

Čika Pera17 piše otvoreno pismo gde se ko nalazi. Naši ljudi nijednu tajnu ne mogu sačuvati. Za 1002 polazi 17/V ispravna stanica. Ja ću se nekoliko dana udaljiti od stanice. Sve šaljite 1002.

for 1003 (16IV)

Mandušić čuje našu stanicu ali ne dobij a potvrdu da ga Dejan čuje. Dobite vezu sa njim. Nemci će da pretresu teren od Morave, Ibra i od Bosne u pravcu Golije. U krajnjem slučaju ljudi po trojkama u šumama.

1  Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 275, reg. br. 2/1. Depeše je pisao Draža Mihailović.

2  Reč je o napadu jedinica Sinjajevinskog sektora i 1. bataljona 1. proleterske NOU brigade na Limsko-sandžačke četničke odrede (9. maja 1942. u rejonu Mojkovca). Posle dvodnevnih borbi partizanske snage su povratile Moj kovač. Opširnije o tome, vidi dok. br. 93; Zbornik NOR-a, tom III, krnj. 3, dok. br. 64, 74, 85, 88, 95 i 98; knj. 4, dok. br. 100; tom XIII, knj. 2, dok. br. 51; Oslobodilački rat, knj. 1, str. 212—214.

3  Na tom području su tada dejstvovale jedinice italijanske divizije »Venecija« (Venezia) (Zbornik NOR-a, tom XIII, knj. 2, dok. br. 51).

4  Rudolf Perhinek.

5  Lazarević Ljubomir, inženjer iz Kolašina.

6 i 7 Radoje Nedeljković kapetan vojske Kraljevine Jugoslavije, Terens Aterton (Terence Atherthon), britanski major, i telegrafista Patrik O'Donovan (Patrick O'Donovan) bili su upućeni od strane SOE iz Kaira i 4. februara 1942. iskrcali se iz podmornice »Torn« (»Thorn«) u zalivu Peraziea do (Petrovac n/m). Odatle su, uz pomoć partizanskih jedinica, prebačeni u Glavni štab NOPO Crne Gore i Boke, a zatim u VŠ NOPO i DVJ u Foči, gde su boravili do 15. aprila. Noću 15/16. aprila, sa generalom vojske Kraljevine Jugoslavije Ljubom Nova-kovićem, uz pomoć četničkih elemenata krišom su napustili Foču sa ciljem da se povežu sa Dražom Mihailovićem. Na tom (putu, Aterton i O'Donovan su nestali, odnosno ubijeni su od četničkog komandira Spa-soja Dakića, što je utvrđeno istragom koju je kasnije sproveo VŠ NOV i POJ. Detaljnije o tome, vidi Mišo Leković, Boravak britanske misije na oslobođenoj teritoriji Crne Gore i jugoistočne Bosne (februar—april 1942), Istorijski zapisi, knj. XXVIII, br. 1—2, Titograd 1971, str. 301—328. — »Terens Aterton je pre rata, bio deset godina novinar u Beogradu. Izdavao je list 'Soutl Slaw Herald'. Oženio se jednom Muslimankom iz Sarajeva« (V. Dedijer, Dnevnik I, str. 117). Misija je imala konspirativni naziv »Hidra« (»Hydra«).

8  To pismo nalazi se u Arhivu VII, Ča, k. 20, reg. br. 4/2.

9  Postoji izveštaj kapetana Nedeljkovića od 26. maja 1942. Draži Mihailoviću (vidi dok. br. 87).

10  Milorad Mitić.

11  Momčilo.

12  Borivoje.

13 Komunista.

14 Radi se o političkoj stranci kojoj su pripadali tzv. zvenari.

15 i 16 Te dve rečenice treba da glase: »Sada vezu traži đeneral-štabni pukovnik Ivan Marinov, komandant divizije u Ćupriji. Poznajem ga, bio vojni izaslanik u Parizu, slovenofil«.

17 Nikola Kalabić.

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument