ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 1
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument


BR. 93

IZVEŠTAJ MAJORA PETRA BAĆOVIĆA S KRAJA MAJA 1942. DRAŽI MIHAILOVIĆU O BORBAMA ČETNIČKIH, ITALIJANSKIH I NEDIĆEVIH JEDINICA PROTIV PARTIZANSKIH SNAGA U CRNOJ GORI I SANDŽAKU MAJA 1942.GODINE1

MINISTRU JUGOSLOVENSKE VOJSKE U OTADŽBINI GOSPODINU GENERALU DRAŽI MIHAILOVIĆU

Čast mi je, Gospodine ministre, podneti sledeći izveštaj: Odred koji stoji pod mojom komandom,2 čim je stigao u Prijepolje, stavljen je odmah u pokret radi ovlađivanja položajima Kamena Gora, Kovren, Pavino Polje i hvatanja veza sa odredom majora Glišića.3 U sastavu tog odreda u ovim operacijama nalaze se manji odredi kapetana Ignjatovića,4 u jačini 80 ljudi, i kapetana Bojovića5 u jačini 40 ljudi. Operacije teku vrlo povoljno i partizanski odredi su u punom povlačenju i bekstvu.6 Ja se nadam da će odredi koji stoje pod mojom komandom i komandom majora Glišića za dva-tri dana ovladati celim sektorom s desne strane reke Tare, između Plevalja i Bijelog Polja.

Četnički odredi kapetana Pavla Đurišića već petnaest dana imali su teške i krvave borbe sa partizanima na položajima oko Mojkovca i oko Kolašina. Ta borba je potpuno uspešno završena i kapetan Đurišić nalazi se sad u gonjenju razbijenih partizana u pravcu Šavnika i Žabljaka. Po poslednjim obaveštenjima on je Šavnik već i zauzeo.7 U najkritičnijoj fazi borbe kapetana Đurišića sa partizanskim trupama oko naznačenih položaja stigli su srbijanski četnički odredi koji su u mnogome spasli situaciju i podigli moral. Uopšte dolazak četničkih odreda sa desne na levu obalu Lima8 kod ovamošnjeg našeg sveta smatra se vrlo krupnim događajem i rušenjem svih pregrada između dve srpske pokrajine.

Po obaveštenjima koje sam dobio od pouzdanih ljudi, stvari sa formiranjem četničkih odreda na ovoj strani stoje ovako:

Kapetan Pavle Đurišić raspolaže sad sa 2000 stalnih četnika i dva puta toliko rezervnih trupa. Njegovi stalni četnici dobro su naoružani i dobro snabdeveni. Pored velikog broja automatskog oružja imaju veći broj bacača i četiri brdska topa. Naoružanje je Đurišić dobio od italijanskih vojnih vlasti. Pored naoružanja njegovi stalni četnički odredi dobijaju od talijanskih vlasti hranu u naturi i stalnu novčanu nagradu. O uslovima pod kojim je kapetan Đurišić dobio sve ovo od italijanskih vojnih vlasti, ne mogu ništa pozitivno reći. Smatram da bi trebalo, Gospodine Ministru, i radi njega i radi uređenja svih drugih pitanja na teritoriji Crne Gore i Sandžaka, da što pre uputite ovamo majora Ostojića da se ispita situacija i dođe u dodir s ljudima. Smatram za dužnost da napomenem, da je major Glišić i Ignjatović tražili od kapetana Đurišića da ovaj dadne pismenu izjavu o stavljanju svojih odreda pod komandu generala Nedića, a da je Đurišić odbio da to učini.

Inače koliko sam mogao za ovo vreme da se obavestim, prilike i uslovi za našu akciju više su nego povoljni.

Major Baćović

1  Original (pisan olovkom, ćirilicom) u Arhivu VII, Ča, k. 18, reg. br. 18/8 (VK-X-16). Dokumenat je bez datuma, ali se iz njegovog sadržaja vidi da je pisan krajem maja 1942.

2  O formiranju tog odreda, vidi dok. br. 80.

3 Miloš.

4 Vučko.

5 Nikola.

6 Odnosi se na jedinice pod komandom Glavnog štaba NOPO i DVJ za Sandžak, koje su od 16. maja do kraja meseca vodile borbe i pod pritiskom nadmoćnijeg neprijatelja (četničke, italijanske i Nedićeve jedinice) bile prisiljene na povlačenje. Opširnije o tome, vidi Zbornik NOR-a, tom I, knj. 16, dok. br. 25—28; tom II, knj. 4, dok. br. 32 i 69.

7  Šavnik su 27. maja 1942 zauzele četničke i italijanske jedinice; istog dana su četničke jedinice zauzele Žabljak (Zbornik NOR-a, tom III, knj. 3, dok. br. 157, knj. 4, dok. br 119).

8  Vidi dok. br. 83, nap. 11

SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument