ZBORNIK DOKUMENATA VOJNOISTORIJSKOG INSTITUTA: TOM XIV - DOKUMENTI ČETNIČKOG POKRETA DRAŽE MIHAILOVIĆA - KNJIGA 4
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument

KNJIGA 4 - AVGUST 1944 - MAJ 1945.
SADRŽAJ
1Izveštaj Jovanke Krištof od 1. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o stanju četnika u Istri, njihovoj saradnji sa nemačkim trupama i odnosima između nje i Dobrosava Jevđevića 7
2Naređenje Štaba Romanijskog korpusa od 2. avgusta 1944. komandantu 1. sarajevske brigade za sadejstvo sa nemačkim trupama u borbi protiv jedinica NOV i POJ na području Romanije 11
3Pismo Draže Mihailovića od 3. avgusta 1944. komandantu Istaknutog dela štaba Vrhovne komande o situaciji u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i daljim zadacima u borbi protiv NOV i POJ 17
4Izveštaj Štaba 3. brigade Ostroškog korpusa od 3. avgusta 1944. komandantu korpusa o borbama protiv NOV i POJ u rejonu Danilovgrada 22
5Memorandum Živka Topalovića, predsednika četničkog Centralnog nacionalnog komiteta, od 4. avgusta 1944. o stanju u Jugoslaviji krajem maja 1944. upućen savezničkim vladama 25
6Direktiva komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 5. avgusta 1944. komandantima korpusa i Rasinsko-topličke grupe korpusa za sprečavanje prodora Operativne grupe divizija NOVJ u Srbiju preko Kopaonika 33
7Izveštaj Komande Južnomoravske grupe korpusa od 5. avgusta 1944. načelniku štaba Vrhovne komande JVUO o borbama protiv jedinica NOV i POJ u Jablanici u drugoj polovini jula 1944. 39
8Izveštaj delegata Vrhovne komande za Srem od 5. avgusta 1944. načelniku štaba Vrhovne komande o akcijama protiv NOV i POJ u Sremu 44
9Izveštaj Štaba Timočkog korpusa od 5. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o borbama protiv jedinica NOVJ od 25. maja do 5. avgusta 1944. 49
10Obaveštenje Komande Srednjobosanskog korpusa od 5. avgusta 1944. komandantu ustaško-domobranske posade u Kotor-Varošu o borbi protiv 21. slavonske brigade NOVJ u rejonu Snjegotine 58
11Zapovest Štaba Crne Gore, Boke i Starog Rasa od 6. avgusta 1944. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice NOVJ na prostoru Danilovgrad—Nikšić 60
12Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 6. avgusta 1944. potčinjenim korpusima za sprečavanje prodora Operativne grupe divizija NOVJ preko Kopaonika ka Brusu 62
13Naređenje Štaba Romanijskog korpusa od 6. avgusta 1944. komandantu 1. sarajevske brigade za saradnju sa nemačkim snagama protiv jedinica NOVJ na prostoru Romanije — 65
14Naređenje delegata Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 6. avgusta 1944. komandantu Bilećke brigade za sadejstvo sa nemačkim trupama u borbi protiv NOVJ u rejonu Nikšića 66
15Zapovest komandanta Vučedolske brigade od 6. avgusta 1944. komandantima potčinjenih jedinica za napad na jedinice NOVJ u rejonu Vilusa i Grahova 67
16Pismo Draže Mihailovića od 7. avgusta 1944. komandantu Istaknutog dela štaba Vrhovne komande o toku akcija za sprečavanje prodora NOVJ u Srbiju i planu upotrebe četnika protiv NOV i POJ u Crnoj Gori i Sandžaku 71
17Izveštaj četničke Komande nacionalnih trupa Crne Gore od 7. agvusta 1944. Operativnom odeljenju nemačke Samostalne feldkomandanture 1040 u Cetinju o borbama protiv jedinica NOVJ u rejonu Danilovgrada i Nikšića 75
18Izveštaj generala Matije Parca od 8. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o radu na povezivanju sa domobranima radi njihovog pridobijanja za četnički pokret 79
19Izveštaj Komande nacionalnih trupa Crne Gore od 9. avgusta 1944. nemačkoj feldkomandanturi u Cetinju o borbama protiv NOVJ u rejonu Ljubotina 83
20Pismo majora Karla Novaka od 10. avgusta 1944. Draži Mihailoviću povodom smenjivanja sa dužnosti komandanta Slovenije i o radu i stanju četnika i Komande Slovenije pod novim rukovodstvom 84
21Izveštaj Jovanke Krištof od 10. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o stanju ličkih četnika u Istri, njihovoj saradnji sa Nemcima i ponašanju Dobrosava Jevđevića u vezi sa problemom vraćanja četnika u Liku 88
22Izveštaj komandanta Vučedolske brigade od 11. avgusta 1944. delegatu Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o borbama protiv jedinica NOVJ u rejonu Vilusa, Grahova i Lastve 93
23Obaveštenje delegata Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 11. avgusta 1944. Štabu Bokokotorskog korpusa o četničko-nemačkoj akciji protiv jedinica NOV i POJ na prostoru Vilusi — Grahovo — Lastva 96
24Zapovest štaba Komande Crne Gore i Starog Rasa od 12. avgusta 1944. komandantima kolona za napad na jedinice NOVJ na prostoru Prijepolja i Pljevalja 99
25Zapovest štaba Komande Crne Gore i Starog Rasa od 12. avgusta 1944. komandantu kolone za napad na jedinice NOVJ u rejonu Bijelog Polja 104
26Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 12. avgusta 1944. komandantima 2, 3. i 5. jurišnog korpusa za sprečavanje prodora jedinica NOVJ na odseku Kruševac — Trstenik — 106
27Izveštaj Štaba 1. jurišnog korpusa od 12. avgusta 1944. komandantu 4. grupe jurišnih korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ na Kopaoniku od 6. do 9. avgusta 110
28Izveštaj Štaba četnika Crne Gore i Boke od 14. avgusta 1944. komandantu svih četničkih jedinica Orne Gore o četničkim snagama koje sa nemačkim jedinicama operišu u dolini Mo-rače protiv NOVJ 112
29Izveštaj Štaba 2. jurišnog korpusa od 14. avgusta 1944. komandantu 4. grupe jurišnih korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ na Kopaoniku od 6. do 9. avgusta 114
30Izveštaj generala Matije Parca od 14. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o saradnji četnika s nemačkim i Nedićevim jedinicama na području Obrenovca 118
31Izveštaj Štaba 3. jurišnog korpusa od 17. avgusta 1944. komandantu 4. grupe jurišnih korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ na Kopaoniku od 6. do 9. avgusta 121
32Zapovest komandanta 1. leteće brigade Trebinjskog korpusa od 17. avgusta 1944. komandantima kolona za napad na Južno-hercegovački NOP odred 129
33Izveštaj Komande 4. motajičke brigade od 18. avgusta 1944. komandantu zapadne Bosne i komandantu Srednjobosanskog korpusa o stanju na teritoriji brigade 130
34Proglas Nezavisne grupe nacionalnog otpora Jugoslovenske vojske u otadžbini od 19. avgusta 1944. povodom formiranja grupe 132
35Raspis komandanta Zlatiborskog korpusa od 20. avgusta 1944. potčinjenim oficirima o moralnom stanju oficira i vojnika u četničkim jedinicama 137
36Naređenje Komande zapadne Bosne od 21. avgusta 1944. komandantu 2. krajiške brigade za napad na jedinice NOVJ u rejonu Han-Kola 141
37Izveštaj delegata Vrhovne komande za Vojvodine od 22. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o akcijama protiv NOV i POJ u Sremu i o saradnji sa nemačkim trupama 142
38Izveštaj Odbora stručnjaka od 22. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o razgovoru sa američkim poručnikom Musulinom u dolasku američke misije i namerama Engleza i Amerikanaca na Balkanu 146
39Izveštaj Komande Vrbaske brigade od 23. avgusta 1944. komandantu zapadne Bosne i komandantu 1. srednjobosanskog korpusa o dejstvima brigade i ustaško-domobranskih snaga protiv 53. divizije NOVJ na prostoru Skender-Vakuf - Kotor-Varoš 150
40Naređenje komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od 25. avgusta 1944. komandantima 3. i 5. jurišnog korpusa za organizaciju napada na jedinice Operativne grupe divizija NOVJ na prostoriji Župa—Rasina 152
41Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 26. avgusta 1944. komandanima 1, 3. i 5. jurišnog korpusa za napad na Operativnu grupu divizija NOVJ na prostoriji Župa — Rasina 156
42Naredba komandanta 2. požeške brigade od 26. avgusta 1944. povodom izvršenja smrtnih kazni nad pripadnicima NOP-a, odluke o nagrađivanju lica koja sarađuju u otkrivanju komunista i partizana i o kažnjavanju batinama zbog neizvršenja zadatka 158
43Pismo Draže Mihailovića od 28. avgusta 1944. Damjanu Velčevu da se preduzmu potrebne mere za saradnju radi zbližavanja nacionalista Bugarske i Jugoslavije 163
44Izveštaj Štaba Topličkog korpusa od 28. avgusta 1944. komandantu Rasinsko-topličke grupe korpusa o borbama protiv jedinica Operativne grupe divizija NOVJ u rejonu Brusa 164
45Pismo Draže Mihailovića od 29. avgusta 1944. šefu američke misije kojim mu stavlja na raspolaganje svog poverljivog saradnika u Bugarskoj radi eventualnog korišćenja 166
46Izveštaj oficira Obaveštajnog odeljenja štaba Draže Mihailovića od 29. avgusta 1944. načelniku odeljenja o obustavljanju razoružanja bugarskih jedinica od strane četnika u rejonu Užičke Požege 169
47Naređenje štaba Komande Srbije od 30. avgusta 1944. komandantu paraćinskog sreza o zabrani razoružanja bugarskih okupacionih trupa 171
48Obaveštenje komandanta četničke Komande azbukovačkog sreza od 30. avgusta 1944. komandantu 3. puka Srpskog dobrovoljačkog korpusa o popuni puka delom četničkih snaga 175
49Izveštaj Štaba 5. jurišnog korpusa od 31. avgusta 1944. komandantu 4. grupe jurišnih korpusa o borbama protiv jedinica Operativne grupe divizija NOVJ od 26. do 30. avgusta 1944. godine 176
50Izveštaj Komande Suimadijske jurišne brigade od 31. avgusta 1944. komandantu 4. grupe jurišnih korpusa o borbama protiv jedinica Operativne grupe divizija NOVJ od 26. do 30. avgusta 1944. godine 179
51Zapovest štaba Komande Crne Gore i Starog Rasa od 31. avgusta 1944. potčinjenim pukovima za napad na 3. diviziju NOVJ kod Kolašina 183
52Pismo Živka Topalovića, predsednika četničkog Centralnog nacionalnog komiteta od avgusta 1944. Draži Mihailoviću o stavu saveznika prema četničkom pokretu 185
53Naređenje Štaba Cersko-majevičke grupe korpusa od 1. septembra 1944. komandantu Jadranske brigade za uništenje pripadnika i simpatizera NOP-a i njihove imovine na teritoriji brigade 188
54Izveštaj Komande Kosovskog jurišnog korpusa od 1. septembra 1944. komandantu Rasinsko-topličke grupe korpusa o borbama protiv jedinica Operativne grupe divizija NOVJ 30. avgusta 190
55Zapovest štaba Komande Crne Gore i Starog Rasa od 2. septembra 1944. komandantima kolona za napad na 3. diviziju NOVJ kod Kolašina 192
56Naređenje majora Vojislava Lukačevića od 3. septembra 1944. komandantima četničkih jedinica i srezova u Sandžaku za prikupljanje snaga radi marša u susret saveznicima 195
57Pismo Živka Topalovića, predsednika četničkog Centralnog nacionalnog komiteta od 4. septembra 1944. Draži Mihailoviću i članovima Centralnog nacionalnog komiteta o radu kod savezničkih organa da narodnooslobodilački pokret i četnici budu ravnopravni partneri u daljem razvoju događaja 198
58Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 4. septembra 1944. komandantima 1, 3. i 5. jurišnog korpusa i Šumadijske brigade za napad na jedinice 1. proleterskog korpusa NOVJ u rejonu Užičke Požege 201
59Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 6. septembra 1944. komandantima 1, 3, 5. i 6. jurišnog korpusa za napad na 1. proleterski korpus NOVJ na prostoriji Užička Požega — Užice 205
60Cirkularno saopštenje štaba Draže Mihailovića izdato početkom septembra 1944. po dolasku šefa američke misije u četničku Vrhovnu komandu 208
61Obaveštenje štaba Komande Srbije od 7. septembra 1944. potčinjenim jedinicama o ulasku jedinica Srpske državne straže u sastav četničkih jedinica pod komandom štaba Komande Srbije 211
62Pismo kapetana Borislava Todorovića od 7. septembra 1944. Draži Mihailoviću o radu u Sjedinjenim Američkim Državama 215
63Zapovest komandanta 2. kolone Komande operacija u Hercegovini i južnoj Dalmaciji od 8. septembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice 29. hercegovačke divizije u širem rejonu Gacka 223
64Izvod iz Knjige primljenih depeša Istaknutog dela štaba četničke Vrhovne komande od 6. avgusta do 9. septembra 1944. godine 228
65Izvod iz Operacijskog dnevnika Štaba Nevesinjskog korpusa o radu i dejstvima jedinica od 1. avgusta do 8. septembra 1944. godine 257
66Zapovest komandanta Trebinjskog korpusa od 9. septembra 1944. komandantima brigada za napad na jedinice NOVJ kod Trebinja 283
67Izveštaj štaba Jurišnog korpusa istočne Srbije od 10. septembra 1944. komandantu Srbije o borbama protiv 23. divizije NOVJ u rejonu Zaječara 287
68Naređenje Komande zapadne Bosne od 10. septembra 1944. komandantu Srednjobosanskog korpusa za povezivanje sa komandantom nemačkih jedinica u Banjaluci radi snabdevanja municijom 290
69Naređenje načelnika štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 13. septembra 1944. komandantu 7. jurišnog korpusa da sadejstvuje s nemačkim trupama u odbijanju napada 1. proleterske divizije NOVJ na Valjevo 295
70Direktiva Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 13. septembra 1944. komandantima jurišnih korpusa za napad na 12. korpus NOVJ 297
71Obaveštenje Radoslava Radića, člana četničkog Centralnog nacionalnog komiteta od 14. septembra 1944. komandantu zapadne Bosne o formiranju muslimanske četničke čete 300
72Obaveštenje političkog poverenika za Mostar četničkog Pokrajinskog nacionalnog komiteta za Hercegovinu, Bosnu i Dalmaciju od 15. septembra 1944. komandantu nemačkih trupa u Nevesinju o povlačenju četnika sa prostorije Nevesinje — Gacko 301
73Pismo Draže Mihailovića i Izvršnog odbora četničkog Centralnog nacionalnog komiteta od 18. septembra 1944. šefu američke vojne misije sa predlogom da vlada Sjedinjenih Američkih Država posreduje u rešavanju odnosa između četnika i partizana 303
74Memorandum komandanta 4. grupe jurišnih korpusa od septembra 1944. Draži Mihailoviću o kritičnom vojno-političkom položaju četnika i merama koje treba preduzeti za njihovo spašavanje 309
75Direktiva Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 23. septembra 1944. komandantima kolona za napad na 12. udarni korpus NOVJ na prostoriji Valjevo — Krupanj 313
76Zapovest Štaba 1. šumadijskog korpusa od 27. septembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za napad na 4. brigadu 21. NOU divizije u rejonu Čačka 318
77Obaveštenje komandanta Istaknutog dela štaba Draže Mihailovića od 28. septembra 1944. komandantu Drinskog korpusa o planu aktivnosti i dejstava četničkih snaga u slučaju iskrcavanja anglo-američkih snaga na Jadranu 321
78Obaveštenje Štaba 1. brigade Ozrenskog četničkog odreda od 29. septembra 1944. komandantima bataljona o naređenju komandanta odreda da se borbe vode samo protiv jedinica NOVJ 324
79Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 1. oktobra 1944. komandantima 2, 3. i 7. jurišnog korpusa za sadejstvo s nemačkim trupama u deblokadi Šapca 325
80Naređenje Štaba 1. šumadijskog korpusa od 1. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice NOVJ u rejonu Gornjeg Milanovca 328
81Pismo komandanta Srpske državne straže u Kragujevcu od 6. oktobra 1944. komandantu 1. šumadijskog korpusa o situaciji u rejonu Kragujevca i formiranju četničko-nemačkog štaba 330
82Pismo komandanta 1. mileševskog korpusa i komandanta Durmitorske brigade iz prve polovine oktobra 1944. komandantu Drinskog korpusa o razbijanju četničkih jedinica na prostoriji Čajniče — Goražde — Višegrad 332
83Zapovest Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 11. oktobra 1944. komandantima 2. i 3. jurišnog korpusa za zauzimanje prostorije Ivanjica — Guča — Požega 334
84Naređenje pomoćnika komandanta Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 13. oktobra 1944. komandantu Nevesinjskog korpusa za okupljanje razbijenih jedinica 337
85Direktiva Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 17. oktobra 1944. komandantima potčinjenih jedinica za dejstva radi realizacije odluke Vrhovne komande o prebacivanju četničkih snaga iz Srbije na Crnogorsko primorje 339
86Izveštaj Štaba 1. bosanskog korpusa od 20. oktobra 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti da korpus nema nikakvih izgleda u borbi protiv partizana posle povlačenja Nemaca iz Šibenika 343
87Direktiva Štaba 4. grupe jurišnih korpusa od 21. oktobra 1944. komandantima jurišnih grupa za prodor u Sandžak 344
88Naređenje komandanta Dinarske četničke divizije od 21. oktobra 1944. komandantu 2. bosanskog korpusa za prikupljanje četnika na području Dalmatinskog Kosova 350
89Izveštaj četničkog političkog delegata za mostarski srez od 22. oktobra 1944. komandantu Operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine o rezultatima pregovora i saradnje sa nemačkim trupama 352
90Izveštaj četničkog političkog delegata za Mostarski srez od 23. oktobra 1944. majoru Vojislavu Lukačeviću o teškoćama u saradnji sa Nemcima i slabom moralu jedinica sa predlozima mera za poboljšanje stanja 354
91Zapovest Štaba 2. divizije Srpskog udarnog korpusa od 24. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na jedinice NOVJ u rejonu Sjenice 357
92Izvod iz knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 2. avgusta do 25. oktobra 1944. godine 361
93Direktiva Draže Mihailovića od 30. oktobra 1944. potčinjenim komandantima na teritoriji Srbije za koncentraciju jedinica u Sandžaku radi daljeg dejstva po planu Vrhovne komande — 385
94Obaveštenje štaba Komande Srbije od 31. oktobra 1944. potčinjenim jedinicama o naređenju štaba Draže Mihailovića za organizovanje gerilskih akcija od strane četnika zaostalih na terenu i uputstvu za držanje prema pripadnicima Crvene armije 386
95Zapovest Dragutina Keserovića od 3. novembra 1944. komandantima potčinjenih jedinica za grupisanje snaga i dejstva u dolini Lima 388
96Izveštaj Štaba 502. korpusa od 4. novembra 1944. komandantu Dinarske četničke oblasti o situaciji u rejonu Otona i Padjena 392
97Naređenje komandanta Nevesinjskog korpusa od 4. novembra 1944. komandantu Mostarske brigade za prikupljanje radi pokreta u susret saveznicima, čije se iskrcavanje očekuje na jadranskoj obali 393
98Izvod iz knjige cirkularnih depeša štaba Draže Mihailovića od 4. jula do 7. novembra 1944. godine 395
99Izveštaj obaveštajnog oficira Komande operativnih jedinica istočne Bosne i Hercegovine od 7. novembra 1944. komandantu o razgovorima sa nemačkim predstavnikom u vezi sa isporukom naoružanja i municije četnicima 398
100Memorandum Draže Mihailovića od 8. novembra 1944. komandantu savezničkih trupa u Sredozemlju o vojno-političkoj situaciji u Jugoslaviji, sa predlogom da se sa svim četničkim jedinicama stavi pod njegovu komandu 400
101Dopis Dobrosava Jevđevića od 8. novembra 1944. komandantu Srpskog dobrovoljačkog korpusa da izdejstvuje pristanak i pomoć nemačkih trupa za izvlačenje Dinarske četničke divizije ispred jedinica NOVJ u Sloveniji 407
102Apel političkog delegata Draže Mihailovića za Sloveniju i Istru od 8. novembra 1944. Slovenskom narodnom odboru i Komandi Slovenije za pomoć četnicima Dinarske divizije koji se povlače ispred partizana 409
103Apel Stevana Moljevića od 9. novembra 1944. narodu Bosanske krajine da se ujedine u borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta naroda Jugoslavije 411
104Molba Draže Mihailovića od 16. novembra 1944. komandantu savezničkih trupa na Sredozemlju da primi njegovu delegaciju radi rešenja odnosa između partizana i četnika 413
105Zapovest Komande Srbije od 17. novembra 1944. potčinjenim jedinicama za prebacivanje na prostoriju Čajniče — Goražde 417
106Naredba Draže Mihailovića od 23. novembra 1944. za okupljanje četnika pod parolom »Za snažno i ujedinjeno srpstvo u okviru federativne Jugoslavije« radi borbe protiv narodnooslobodilačkog pokreta 419
107Raport pomoćnika komandanta Srpskog udarnog korpusa od 26. novembra 1944. komandantu korpusa da se korpus preda an-glo-američkim trupama 421
108Raspis štaba Draže Mihailovića od 28. novembra 1944. povodom netačnih vesti o iskrcavanju engleskih trupa u Hercegovini 425
109Pismo Draže Mihailovića od 29. novembra 1944. ustaškom poručniku Mati Matićeviću o značaju saradnje između ustaša i četnika 426
110Naređenje Komande Srbije od 30. novembra 1944. štabovima potčinjenih jedinica za pregrupisavanje na prostoriji Čajniče —Goražde 429
111Uredba četničke Vrhovne komande od 1. decembra 1944. o sastavu Jugoslovenske vojske u Otadžbini od srpske, hrvatske i slovenačke armije i grupe muslimanskih korpusa 430
112Naredba Draže Mihailovića od 1. decembra 1944. povodom unapređenja ustaškog poručnika Mata Matićevića u čin pešadijskog kapetana II klase 432
113Proglas Draže Mihailovića od 1. decembra 1944. Hrvatima da stupaju u redove Jugoslovenske vojske u otadžbini 435
114Pismo Draže Mihailovića od 1. decembra 1944. komandantu Komande Sarajeva o ubacivanju četničkih i gestapovskih diverzantsko-terorističkih grupa u Srbiju 441
115Izveštaj Štaba Dinarske četničke divizije od 1. decembra 1944. komandi nemačkog 15. brdskog armijskog korpusa 445
116Naređenje Komande zapadne Bosne od 2. decembra 1944. komandantima korpusa i brigada povodom samovoljnih postupaka starešina i vojnika prema narodu i neizvršavanja zadataka u borbi protiv jedinica NOVJ 449
117Zapovest Komande Šumadijske grupe korpusa od 9. decembra 1944. komandantima 1. i 2. šumadijskog, Požeškog i Neve-sinjskog korpusa za napad na jedinice NOVJ na prostoriji Obalj—Zagorje 454
118Izveštaj Štaba 1. šumadijskog korpusa od 13. decembra 1944. komandantu Šumadijske grupe korpusa o neuspelom napadu na Kalinovik 458
119Obaveštenje komandanta Grupe korpusa gorske garde od 13. decembra 1944. nemačkom komandantu odseka Rogatica — Sarajevo o upućivanju oficira za vezu radi dobijanja municije za borbu protiv NOVJ 461
120Zapovest Komande Šumadijske grupe korpusa od 13. decembra 1944. komandantima napadnih kolona za ovlađivanje rejonom Kalinovika 465
121Izveštaj obaveštajnog oficira Draže Mihailovića od 13. decembra 1944. komandantu Komande Sarajeva o odobrenju Draže Mihailovića da se od Nemaca traže potrebne količine naoruža nja i municije 469
122Zapovest štaba Komande Srbije od 14. decembra 1944. komandantima kolona za izbijanje na liniju Drinjača — Popovići — Javornik 473
123Izveštaj štaba Požeškog korpusa od 18. decembra 1944. komandantu Šumadijske grupe korpusa o borbama protiv jedinica NOVJ od 9. do 15. decembra u rejonu Kalinovika 475
124Naredba Draže Mihailovića od 19. decembra 1944. o imenovanju generala Miodraga Damjanovića za svog pomoćnika 481
125Zapovest štaba Vrhovne komande od 20. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za dejstva u rejonu Vlasenice i Kladnja 482
126Zabeleška četničkog političkog delegata za mostarski srez od 21. decembra 1944. o tačkama po kojima treba razgovarati sa nemačkim predstavnicima 484
127Zapovest štaba Vrhovne komande JVUO od 26. decembra 1944. potčinjenim jedinicama za napad na Tuzlu 486
128Pismo majora Dragoslava Račića od 27. decembra 1944. Zahariju Ostojiću o stanju u rejonu Foče i Goražda i odluci da ne preduzima nikakve akcije sve dok se ne spoji sa četničkim snagama iz Crne Gore 488
129Proglas Štaba Dobrosava Jevđevića od decembra 1944. slovenačkoj javnosti povodom kritične situacije sa četnicima Dinarske četničke divizije, čiji je jedini spas u prebacivanju u Sloveniju —. — 490
130Opšti uslovi sporazuma o saradnji između četnika i nemačkih jedinica pripremljeni za pregovore decembra 1944. 492
131Naređenje štaba Vrhovne komande od 2. januara 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za povlačenje na prostoriji Ozren—Doboj—Maglaj 493
132Naređenje štaba Vrhovne komande od 7. januara 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za dejstva u dolini reke Spreče 496
133Izvod iz Knjige poslatih depeša Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 7. avgusta 1944. do 7. januara 1945. godine 498
134Izveštaj šefa propagandno-obaveštajne službe i sudstva Zeničkog korpusa od 8. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o razgovoru sa štabom Srpskog udarnog korpusa i odluci tog štaba da se sa korpusom, povuče u Sloveniju 545
135Procena stanja četničkih jedinica komandanta 1. šumadijskog korpusa od 10. januara 1945. sa predlozima za dalji rad 550
136Izveštaj oficira Obaveštajnog odeljenja štaba Vrhovne komande na službi u Trebavskom korpusu od 10. januara 1945. Draži Mihailoviću. o vojno-političkoj situaciji na teritoriji istočne i zapadne Bosne 553
137Izvod iz Knjige primljenih depeša Istaknutog dela štaba četničke Vrhovne komande od 10. septembra 1944. do 12. januara 1945. godine 561
138Odgovor Draže Mihailovića od 14. januara 1945. komandantu Ra^ sLnsko-topličke grupe korpusa da nema municije i da ne traži pojačanje u svežim trupama 597
139Izvod .iz Operacijskog dnevnika štaba 2. jurišnog korpusa od 1. novembra 1944. do polovine januara 1945. godine 598
140Zapovest štaba Vrhovne komande od 18. januara 1945. potčinjenim jedinicama za dejstva protiv NOVJ u rejonu Gradačca — 623
141Izveštaj. Štaba 3. brigade Ozrenskog četničkog korpusa od 18. januara 1945. Draži Mihailoviću o stanju u korpusu 626
142Zapovest štaba Vrhovne komande od 19. januara 1945. potčinjenim jedinicama za napad na Gradačac 629
143Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 20. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sastanku sa predstavnicima ustaško-domobranskih jedinica u rejonu Modriče i uslovima saradnje u borbi protiv jedinica NOVJ 631
144Izveštaj Komande smederevskog korpusa od 23. januara 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o sporazumu sa ustaško-domobranskim jedinicama za borbu protiv jedinica NOVJ u rejonu Modriče 632
145Zapovest štaba Vrhovne komande od 24. januara 1945. štabovima neposredno potčinjenih jedinica za dejstva protiv jedinica NOVJ na prostoriji Gradačac—Modriča 635
146Ovlašćenje komandanta Srbije od 29. januara 1945. kapetanu Dobrivoju Bogdanoviću .za održavanje veze sa komandantom ustaške bojne u Gračanici 638
147Zapovest štaba Opšte rezerve Vrhovne komande od 29. januara 1945. potčinjenim jedinicama za koncentraciju na teritoriju Zavidovića 641
148Naređenje štaba Draže Mihailovića od 1. februara 1945. komandatima korpusa pod neposrednom komandom, i Komandi Vojvodine za organizovanje prikupljanja izostalih četnika u zahvatu komunikacije Maglaj—Doboj—Modriča 645
149Zapovest komandanta Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 3. februara 1945. komandantima potčinjenih jedinica za napad na jedinice NOVJ na prostoriji Banovići — Puračić 646
150Izveštaj komandanta 1. šumadijskog korpusa od 6. februara 1945. komandantu Šumadijske grupe korpusa o kritičnom stanju jedinica korpusa 651
151Zapovest štaba Vrhovne komande od 19. februara 1945. neposredno potčinjenim komandantima za posedanje obala reke Bosne na odseku Doboj—Modriča 654
152Zapovest štaba Vrhovne komande od 21. februara 1945. neposredno potčinjenim komandantima za grupisanje snaga u zahvatu donjeg toka reke Bosne 658
153Saopštenje Komande Crne Gore, Boke i Starog Rasa od 21. februara 1945. o zaključcima konferencije štaba te komande i starešina potčinjenih jedinica o vojno-političkoj situaciji i daljim akcijama četničkih jedinica 662
154Pismo Pavla Đurišića od 23. februara 1945. Zahariju Ostojiću o stanju u jedinicama, sukobu sa Dražom Mihailovićem i nameti za povlačenje iz istočne Bosne u Sloveniju 666
155Ovlašćenje načelnika štaba Vrhovne komande od 26. februara 1945. kapetanu Dragomiru Topaloviću za izvršavanje diverzantsko-terorističkih zadataka na teritoriji Srbije 667
156Izvod iz knjige primljenih depeša štaba četničke vrhovne komande od 12. decembra 1944. do 26. februara 1945. godine 668
157Predlog štaba Posavsko-kolubarske grupe korpusa od 27. februara 1945. komandantu Srbije za prebacivanje ostatka grupe u Srbiju i odgovor komandanta Srbije 778
158Zapovest štaba Vrhovne komande od 1. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za grupisanje i dejstva protiv jedinica NOVJ na sektoru Spletene Lipe — Gradačac 779
159Zapovest komandanta operacije od 1. marta 1945. potčinjenim komandantima za sprečavanje prodora jedinica NOVJ ka Gradačcu 781
160Obaveštenje štaba Vrhovne komande od 2. marta 1945. komandantu Crne Gore i Starog Rasa povodom pljačke i nasilja njegovih jedinica nad stanovništvom u rejonu Vučjaka 785
161Odgovor Draže Mihailovića od 3. marta 1945. Pavlu Đurišiću na obaveštenje o odlukama Nacionalnog komiteta Crne Gore, Boke i Starog Rasa u vezi sa izbeglicama, ranjenicima i sposobnim jedinicama i njihovim prebacivanjem u zapadne krajeve Jugoslavije 788
162Naredba komandanta četničkih komandosa od 3. marta 1945. o organizaciji i radu škole komandosa u Modriči 792
163Depeše iz inostranstva primljene u štabu Draže Mihailovića marta 1945. godine 795
164Objava štaba Vrhovne komande od 3. marta 1945. kapetanu Branku Gašpareviću za odlazak na teritoriju Srbije radi izvođenja diverzantsko-terorističkih akcija 799
165Zapovest štaba Vrhovne komande od 5. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za pregrupisavanje radi sprečavanja prodora NOVJ u rejon Trebovca 800
166Naređenje Štaba Vrhovne komande od 8. marta 1945. komandantu operacija Trebavskog korpusa i komandantima Korpusa gorske garde i Avalskog korpusa za odbranu Gradačca 802
167Naređenje štaba Vrhovne komande od 8. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za grupisanje u rejonu Gradačca i Modriče 803
168Izveštaj Štaba Zlatiborskog korpusa od 9. marta 1945. komandantu Gorske garde o borbama protiv jedinica 25. divizije u rejonu Kerep — Jelovče Selo 805
169Izveštaj Štaba Zlatiborskog korpusa od 9. marta 1945. komandantu Gorske garde o borbama protiv jedinica 25. divizije u rejonu Kerep — Jelovče Selo 806
170Pismo kapetana Milomira Kolarevića od 9. marta 1945. Dobrosavu Jevđeviću o ličnosti kapetana Milorada Mitića sa predlogom da se stavi pod vojni sud 808
171Naređenje Štaba Draže Mihailovića od 11. marta 1945. za preformiranje četničkih jedinica 809
172Zapovest Štaba Vrhovne komande od 11. marta 1945. komandantima Šumadijskog i Avalskog korpusa i Korpusa gorske garde za sprečavanje prodora jedinica JA od Gradačca ka Modriči 812
173Zapovest štaba Vrhovne komande od 12. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za odbranu u rejonu Trebovca radi obezbeđenja prelaza glavnine na levu obalu Bosne 813
174Naređenje štaba Vrhovne komande od 12. marta 1945. neposredno potčinjenim komandantima za odbranu posednutih položaja u rejonu Trebovca radi obezbeđenja prelaza glavnine na levu obalu Bosne 815
175Zapovest štaba Vrhovne komande od 13. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za organizovanje odbrane na levoj obali donjeg toka reke Bosne 817
176Izveštaj Štaba za Crnu Goru, Boku i Stari Ras od 13. marta 1945. načelniku štaba Vrhovne komande o povlačenju potčinjenih jedinica radi prebacivanja na levu obalu donjeg toka reke Bosne 820
177Izvod iz Operacijskog dnevnika Šumadijske grupe korpusa o borbama potčinjenih jedinica protiv NOVJ od 9. novembra 1944. do 14. marta 1945. godine 821
178Zapovest štaba Vrhovne komande od 14. marta 1945. komandantima korpusa za odbranu leve obale reke Bosne na odseku Ritešić—Kaljuge 842
179Relacija štaba Južnomoravske grupe korpusa od 15. marta 1945. o borbama protiv NOVJ 2. marta 1945. dostavljena načelniku štaba Vrhovne komande 845
180Naređenje štaba Vrhovne komande od 16. marta 1945. komandantu Rasinsko-topličke grupe korpusa za zatvaranje dela fronta na levoj obali donjeg toka reke Bosne 851
181Saopštenje štaba Vrhovne komande od 23. marta 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica povodom odluke Komande Crne Gore, Boke i Starog Rasa o prebacivanju potčinjenih jedinica u Sloveniju uz pomoć ustaško-domobranskih snaga 852
182Izveštaj zamenika komandanta Trebavskog korpusa od 25. marta 1945. komandantu korpusa o saradnji sa nemačkim trupama u borbi protiv Jugoslovenske armije 857
183Izveštaj zamenika komandanta Trebavskog korpusa od 25. marta 1945. komandantu korpusa o situaciji na teritoriji korpusa i saradnji sa Nemcima u borbi protiv Jugoslovenske armije 858
184Obaveštenje Štaba Dinarske četničke divizije od 30. marta 1945. komandantima korpusa o planu i pripremama za napad na snage Jugoslovenske armije 861
185Izveštaj komandanta Cerskog korpusa od 30. marta 1945. Draži Mihailoviću o odluci Pavla Đurišića da potčinjene jedinice prebaci u Sloveniju 864
186Izveštaj Komande zapadne Bosne od 31. marta 1945. načelniku štaba Vrhovne komande povodom protivrečnih naređenja o daljim dejstvima četničkih jedinica 865
187Opšta direktiva štaba Draže Mihailovića od kraja marta 1945. za rad četničkih jedinica u istočnoj Bosni 867
188Izveštaj komandanta Rasinsko-topličkog korpusa od 3. aprila 1945. Draži Mihailoviću o neuspelom pokušaju sporazumevanja sa jedinicama Crvene armije o uspostavljanju savezničkih odnosa i borbene saradnje 860
189Odgovor Draže Mihailovića od 15. aprila 1945. na pitanje o pravima i statusu domobranskih oficira po stupanju u četničke redove 882
190Zapovest štaba Vrhovne komande od 6. aprila 1945. neposredno potčinjenim komandantima korpusa za sprečavanje prodora jedinica Jugoslovenske armije na levu obalu reke Bosne u područje Modriče 883
191Obaveštenje načelnika štaba Vrhovne komande od 6. aprila 1945.komandantu zapadne Bosne o stanju četničkih jedinica i daljim planovima njihove upotrebe 886
192Izvod iz Knjige poslatih depeša štaba Vrhovne komande od 12. decembra 1944. do 7. aprila 1945. godine 891
193Obaveštenje komandanta 2. sarajevske brigade od 8. aprila 1945. komandantu Srednjobosanskog korpusa o predaji crnogorskih četničkih jedinica ustašama 970
194Izveštaj zastupnika komandanta slovenačkih četničkih trupa od 10. aprila 1945. komandantu Dinarske četničke divizije o nepostojanju instrukcija u vezi sa pozivom domobrana u četničke redove 971
195Izveštaj Štaba 1. ličkog korpusa od 10. aprila 1945. komandantu Dinarske četničke divizije o akciji protiv 31. divizije NOVJ u rejonu Vipave 973
196Naređenje Komande Rasinsko-topličkog korpusa od 12. aprila 1945.J potčinjenim jedinicama da postupe po zapovesti Vrhovne komande za povlačenje glavnine četničkih snaga na prostoriju Banjaluke 976
197Obaveštenje Štaba Dinarske četničke divizije od 13. aprila 1945. nemačkom oficiru za vezu o izdatom naređenju da se ispita slučaj pljačkanja mrtvih italijanskih vojnika od strane četnika Dinarske divizije — ,- 980
198Izveštaj Komitskog odreda Dalmatinskog korpusa od 14. aprila 1945. komandantu Dinarske četničke divizije o odlasku nemačkog instruktora za diverzije 983
199Pismo Draže Mihailovića od 15. aprila 1945. advokatu Ranku Brašiću sa porukom Anti Paveliću i instrukcijama za pregovore sa njim o zajedničkoj borbi protiv NOP-a 984
200Pismo Draže Mihailovića od 15. aprila 1945. Alojziju Stepincu, nadbiskupu zagrebačkom, o potrebi aktivne saradnje u borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta 989
201Pismo komandanta Istaknutog dela štaba Vrhovne komande od 15. aprila 1945. komandantu četničke Dinarske divizije o formiranju ovog štaba i značaju objedinjavanja svih raspoloživih snaga u borbi protiv narodnooslobodilačkog pokreta 993
202Naređenje Komande zapadne Bosne od 15. aprila 1945. komandantima korpusa i brigada za rad jedinica u vezi sa povlačenjem nemačke vojske 995
203Zapovest štaba Vrhovne komande od 17. aprila 1945. komandanti- •'-ma neposredno potčinjenih jedinica za povlačenje na prostoriju zapadno i jugozapadno od Banjaluke 998
204Zapovest štaba Vrhovne komande od 20. aprila 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za povlačenje na prostoriju istočno od Banjaluke 1004
205Zapovest štaba Vrhovne komande od 21. aprila 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za povlačenje na prostoriju Kotor-Varoš 1007
206Zapovest štaba Vrhovne komande od 23. aprila 1945. komandantima neposredno potčinjenih jedinica za povlačenje na planinu Borje 1008
207Memorandum delegacije četničkog Nacionalnog komiteta od ;27. aprila 1945. Vladku Mačeku, predsedniku Hrvatske-:seljačke stranke p potrebi ujedinjavanja svih snaga radi borbe protiv narodnooslobodilačkog pokreta 1011
208Zapovest štaba Vrhovne komande od 30. aprila 1945. neposredno potčinjenim štabovima za prebacivanje jedinica sa područja južno od Banjaluke na teritoriju jugoistočno od druma Travnik—Zenica 1016
PRILOG I - DOKUMENTI IZBEGLICKE VLADE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE 1944-l945. GODINE
209Izveštaj štaba odeljka Vrhovne komande Kraljevine Jugoslavije od 16. avgusta 1944. ministru vojske, mornarice i vazduhoplovstva o stanju vojske, mornarice i vazduhoplovstva na dan 16. avgusta 1944. godine 1023
210Izveštaj Miloša Smiljanića, šefa delegacije jugoslovenske izbegličke vlade u Italiji, od 17. avgusta 1944. Draži Mihailoviću o radu na rešenju četničke krize na bazi jednakog tretmana četnika i partizana 1031
211Bilten delegacije jugoslovenske izbegličke vlade u Italiji od 21. avgusta 1944. o razgovorima između Tita i Šubašiča na Visu 18. i 19. avgusta 1944. godine 1035
212Ukaz kralja Jugoslavije Petra II Od 25. avgusta 1944. o stavljanju van snage ukaza o pretvaranju štaba Draže Mihailovića u vrhovnu komandu Jugoslovenske vojske u otadžbini;1037
213Ukaz kralja Jugoslavije Petra II od 29. avgusta 1944. o razrešenju Draže Mihailovića dužnosti načelnika štaba Vrhovne komande Jugoslovenske vojske u otadžbini 1038
214Pismo potpukovnika Živana Kneževića i kapetana Borislava Todorovića od 7. septembra 1944. Draži Mihailoviću o smetnjama koje im čine britanske vlasti na putu za njegov štab — 1039
215Ukaz kralja Jugoslavije Petra II od 11. septembra 1944. o imenovanju za ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva Borisava Ristića, divizijskog generala u penziji 1038
216Govor kralja Jugoslavije Petra II u londonskoj emisiji B. B. C. na srpskohrvatskom jeziku 12. septembra 1944. sa pozivom na ujedinjenje Srba, Hrvata i Slovenaca pod rukovodstvom komandanta Narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije maršala Tita 1041
217Izveštaj Eugena Šoštarića, oficira za vezu izbegličke jugoslovenske vlade sa savezničkom komandom za Sredozemlje, od 20. oktobra 1944. predsedniku vlade o pregovorima sa predstavnicima mornarice NOVJ 1942
218Govor kralja Jugoslavije Petra II od 21. oktobra 1944. povodom oslobođenja Beograda 1046
219Pismo šefa vojne misije jugoslovenske izbegličke vlade u Italiji od 4. novembra 1944. britanskom pukovniku Frindlou o problemima i teškoćama stupanja vojnih lica u Narodnooslobodilačku vojsku 1047
220Izveštaj štaba odeljka vrhovne komande Kraljevine Jugoslavije u Kairu od 6. novembra 1944. ministru vojske, mornarice i vazduhoplovstva o broju prikupljenih vojnika i starešina radi upućivanja u Narodnooslobodilačku vojsku i u zbirni logor 1051
221Izveštaj potpukovnika Živana Kneževića od 21. novembra 1944. Konstantinu Fotiću, članu četničkog Centralnog nacionalnog komiteta, o izvršenim zadacima u Italiji prilikom neuspelog pokušaja prebacivanja u Jugoslaviju 1053
222Ukaz kralja Jugoslavije Petra II od 30. oktobra 1944. o odlikovanju američkog kapetana Valtera Mansfilda Ordenom belog orla V reda sa mačevima za zasluge stečene na radu u vojnoj misiji u štabu Draže Mihailovića 1057
223Komunike jugoslovenske izbegličke vlade od 29. januara 1945. povodom imenovanja vlade sa Ivanom Šubašićem na čelu 1058
224Ukaz kralja Jugoslavije Petra II od 29. januara 1945. o prenošenju kraljevske vlasti na namesništvo 1059
225Ukaz kralja Jugoslavije Petra II od 2. marta 1945. o imenovanju članova kraljevskog namesništva 1060
226Izveštaj Milivoja Mišovića, oficira za vezu jugoslovenskog kraljevskog vazduhoplovstva pri MAAF-u, od 21. marta 1945. bazi u Bariju o likvidaciji jugoslovenskog kraljevskog vazduhoplovstva 1061
PRILOG II - NEMACKI DOKUMENTI
227Zabeleška obaveštajnog odeljenja komandanta Jugoistoka od 11. avgusta 1944. o razgovorima sa predstavnicima Draže Mihailovića o uslovima za sastanak Draže Mihailovića sa Nojbahetom 1067
228Obaveštenje operativnog odeljenja komandanta Jugoistoka od 16. avgusta 1944. obaveštajnom odeljenju o odobrenim količinama oružja i municije četničkim jedinicama 1071
229Zabeleška obaveštajnog odeljenja komandanta Jugoistoka od 18. avgusta 1944. sa sastanka održanog 17. i 18. avgusta u komandi Jugoistoka povodom ponude Draže Mihailovića za saradnju u borbi protiv jedinica NOVJ 1071
230Obaveštenje generalštaba vrhovne komande Vermahta od 25. avgusta 1944. ministarstvu inostranih poslova o razgovorima Milana Nedića sa komandantom jugoistoka o saradnji Draže Mihailovića sa Nemcima u borbi protiv NOVJ 1081
231Zabeleška obaveštajne grupe nemačkih komandi na Jugoistoku od 30 avgusta 1944. sa savetovanja u štabu komande Jugoistoka o aktuelnim pitanjima saradnje sa Dražom Mihailovićem i razvoju celokupne situacije na području Jugoistoka 1083
232Dopis štaba 7. SS divizije »Princ Eugen« od 11. septembra 1944. komandantu Drinskog korpusa povodom razoružavanja grupe nemačkih vojnika od strane četnika kod Goražda 1086
PRILOG III - DOKUMENTI NEZAVISNE DRŽAVE HRVATSKE
233Zapovest poglavnika Nezavisne Države Hrvatske od 21. decembra 1944. oružanim jedinicama (na pravcima Bihać—Bosanski Novi — Kostajnica — Zagreb — Slovenija i Gospić — Ogulin — Karlovac — Zagreb — Slovenija) da neometano propuste i obezbede prolaz Dinarskoj četničkoj diviziji prilikom njenog prebacivanja u Sloveniju 1089
SadržajPrethodni dokumentSledeci dokument