HRONOLOGIJA NOR-A - decembar 1943
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


decembar 1943

događaji opšteg karaktera

od

do (između)

 

1.12.1943

 

VŠ NOV i POJ obavestilo Štab 3. udarnog korpusa NOVJ u istočnoj Bosni: Vrhovna komanda savezničkih snaga u Kairu zamolila VŠ NOV i POJ da prihvati savezničke oficire koje ona povlači iz štabova Draže Mihailovića. U vezi s tim, VŠ je naredio štabu korpusa da oficire prihvati, najbolje primi i obezbedi od četničkih zaseda, a o ovom naređenju obavesti sve svoje jedinice.

1.12.1943

 

Vrhovni štab NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da snagama jedne divizije dejstvuje na komunikaciji Bihać — G. Lapac — Srb — Knin.

2.12.1943

 

U rejonu Pljevalja, po naređenju VŠ NOV i POJ, od vojnika italijanskih divizija "Venecija" i "Taurinenze", formirana italijanska partizanska divizija "Garibaldi" (sastava: tri brigade od po četiri bataljona), koja je stavljena pod komandu Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ.

4.12.1943

 

List "Asošijeted pres" objavio sastav Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, uz komentar: da NOV i POJ ima oko 200.000 boraca, koji se požrtvovano i nesebično bore protiv nemačke vojske, dok četnici, kojih jedva ima 30.000, otvoreno sarađuju sa okupatorom.

4.12.1943

 

Izbeglička vlada Kraljevine Jugoslavije odbila zahtev vlade SSSR-a da se u SSSR-u formiraju jugoslovenske vazduhoplovne jedinice od vojnih zarobljenika iz NDH, s obrazloženjem da je ljudstvo predviđeno za formiranje ovih jedinica prekršilo zakletvu kralju i stupilo u službu nemačkih okupatora.

5.12.1943

 

Radio Ženeva objavio sasatav Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije.

5.12.1943

 

"Njujork tajms" objavio članak "Partizani obrazovali jugoslovensku vladu" u kome se govori o Drugom zasedanju AVNOJ-a i obrazovanju NKOJ-a u svojstvu privremene vlade.

5.12.1943

 

VŠ NOV i POJ uputio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ direktivu da na svom sektoru učvrsti NO odbore, komande mesta i komande vojnih područja, obaveštavajući ga o namerama Nemaca da iz Tuzle, Sarajeva i Mostara prodru na oslobođenu teritoriju.

1.12.1943

10.12.1943

Predsednik Vinston Čerčil, u ime britanske vlade, otkazao zvaničnu pomoć četnicima Draže Mihailovića zbog njihove saradnje sa okupatorom.

1.12.1943

10.12.1943

Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil pozvao u Kairo, na referisanje, šefa angloameričke misije pri VŠ NOV i POJ generala Maklina. Posle toga on je pokrenuo novu akciju za kompromis između NOV i POJ i četnika.

6.12.1943

 

VŠ NOV i POJ obavestio Štab 2. udarnog korpusa NOVJ o razvoju vojnopolitičke situacije u zemlji i naredio mu da njegove jedinice prodru na područja gde nema jedinica NOV i tu pojačaju politički rad, organizuju zborove i druge manifestacije, stvaraju pozadinske vojne ustanove i NOP odrede i otvaraju vojničke i političke kurseve i škole.

6.12.1943

 

CK KPJ uputio GŠ NOV i PO za Makedoniju i delegatu CK KPJ i VŠ NOV i POJ Svetozaru Vukmanoviću Tempu direktivu u kojoj preporučuje političku saradnju i razmenu iskustava s narodnooslobodilačkim pokretima Albanije, Bugarske i Grčke.

6.12.1943

 

Vrhovni komandant NOV i POJ u svom pismu GŠ NOV i PO za Sloveniju istakao da su slovenačke jedinice u toku nemačkih ofanzivnih operacija u severozapadnom delu Jugoslavije od sredine septembra do sredine novembra 1943. postigle izvanredne rezultate i da će one biti u stanju ne samo da lako reše sva pitanja u Sloveniji nego i da potpomognu u rešavanju situacije na drugim sektorima. Zato je on Glavnom štabu dao direktivu da delom snaga prodire ka Gorskom kotaru, Zagorju, Slovenačkim goricama i Trstu.

8.12.1943

 

Američki časopis "Krišćen sajens monitor" ("Christian sience monitor") objavio vest o Drugom zasedanju AVNOJ-a, sa upširnim pregledom borbi jedinica NOV i POJ u protekloj godini.

8.12.1943

 

Zamenik ministra inostranih poslova V. Britanije Ričard Lou izjavio pred Donjim domom da njegova vlada podržava u Jugoslaviji sve snage koje se bore protiv okupatora i da se partizanima ukazuje veća pomoć nego Draži Mihailoviću, pošto se partizani bore znatno više.

8.12.1943

 

VŠ NOV i POJ naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da dekoncentriše jedinice i manevrom izbegne jače grupisanje na glavnom pravcu nastupanja neprijatelja, ne dozvoljavajući opkoljavanje i nepotrebne gubitke.

9.12.1943

 

Na konferenciji za štampu u Vašingtonu ministar spoljnih poslova SAD Kordel Hal izjavio da vlada SAD priznaje kralja i izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije kao vrhovnu vlast, da je oblik državnog i političkog uređenja Jugoslavije stvar budućnosti, o kojoj će odlučiti jugoslovenski narodi, i da će vlada SAD pomagati i četnike i partizane.

9.12.1943

 

"Njujork tajms" objavio napis povodom Drugog zasedanja AVNOJ-a, ističući da je sada uspostavljen nezvaničan kontakt "političke prirode između savezničkih vlasti i nove privremene vlade maršala Tita u partizanskoj Jugoslaviji".

9.12.1943

 

VŠ NOV i POJ naredio GŠ NOV i PO za Hrvatsku da odmah otpočne prebacivanje teških ranjenika na ostrva, a prvenstveno na Vis, odakle će biti prebačeni brodovima za Italiju.

10.12.1943

 

Predsednik vlade V. Britanije Vinston Čerčil primio u Kairu kralja Petra II Karađorđevića i predsednika izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije i saopštio im da Dražu Mihailovića treba otpustiti, jer sarađuje sa okupatorom.

10.12.1943

 

Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio svim jedinicama NOV i POJ da, povodom neprijateljskih zimskih operacija 1943/44. u centralnom delu Jugoslavije, na celoj teritoriji izvode još smelija ofanzivna dejstva protiv okupatora i njegovih slugu ustaša, četnika i drugih kvislingovaca.

12.12.1943

 

Centralna uprava Jugoslovenske narodne odbrane, sa sedištem u Montevideu u Urugvaju, uputila izbegličkoj vladi Kraljevine Jugoslavije pismo u kome u ime 300.009 iseljenika u Južnoj Americi zahteva da se Draža Mihailović izjasni za borbu protiv okupatora, a ukoliko to ne učini, vlada treba da ga se odrekne.

12.12.1943

 

Londonski list "Dejli vorker* objavio članak u kome odaje priznanje jedinicama NOV i POJ i narodnooslobodilačkoj borbi naroda Jugoslavije.

12.12.1943

 

U Hrvatskom zagorju, po naređenju VŠ NOV i POJ, formirana 32. divizija NOVJ, u čiji su sastav ušle NOV brigade "Braća Radić" i "Matija Gubec".

13.12.1943

 

Vlada SSSR-a izdala zvanično saopštenje povodom odluka Drugog zasedanja AVNOJ-a, u kome, pored ostalog, stoji: "Na ove događaje u Jugoslaviji, koji su naišli na povoljan odaziv u Engleskoj i SAD, vlada SSSR gleda kao na pozitivne činjenice, koje pomažu daljoj uspešnoj borbi naroda Jugoslavije protiv hitlerovske Nemačke. Oni, takođe, svedoče o ozbiljnom uspehu novih vođa Jugoslavije u ujedinjenju svih nacionalnih snaga Jugoslavije". Zatim se kaže: da su četnici nanosili štetu borbi naroda Jugoslavije, pa je stoga njihova delatnost naišla na negativan stav SSSR-a; da će vlada SSSR-a, u cilju dobijanja detaljnijih obaveštenja o operacijama NOV i POJ, uputiti vojnu misiju u Jugoslaviju.

14.12.1943

 

Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito pohvalio 4. udarnu diviziju 5. udarnog korpusa NOVJ za veliku upornost i junaštvo u izvršavanju zadataka postavljenih njegovom dnevnom zapovešću od 10. decembra 1943.

16.12.1943

 

Ministar inostranih poslova SAD Kordel Hal obavestio ambasadora izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije da vlada SAD ne podržava politiku vlade V. Britanije u odnosu na NOP i da neće vršiti pritisak na izbegličku vladu da se odrekne Draže Mihailovića.

18.12.1943

 

Crvena armija otpočela zimske operacije.

18.12.1943

 

CK KPJ uputio direktivu svim partijskim i vojnim rukovodstvima da se i na neoslobođenoj teritoriji organizuju konferencije i sastanci, kao i da se ilegalnom štampom i usmenom agitacijom popularišu odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a i istakne značaj Nacionalnog komiteta narodnog oslobođenja Jugoslavije na čelu s generalnim sekretarom KPJ Josipom Brozom Titom.

21.12.1943

 

Ambasador SSSR-a u Londonu pismeno saopštio britanskom ministru spoljnih poslova da sovjetska vlada "deli gledište britanske vlade da je u interesu borbe jugoslovenskih naroda protiv nemačkog okupatora potrebno da NOP i monarhija pokušaju da nađu osnovu za saradnju" i da je "spremna da učini sve što je mogućno da se nađe kompromis između ovih dveju strana."

21.12.1943

 

 Vrhovni komandant NOV i POJ Josip Broz Tito naredio Štabu 3. udarnog korpusa NOVJ da dekoncentriše jedinice i jedan deo prebaci na Romaniju.

22.12.1943

 

Naredbom VŠ NOV i POJ formiran 9. korpus NOVJ, u šiji su sastav ušli: 31. i 30. divizija NOVJ, svi odredi i komande područja u Slovenačkom primorju, Gorenjskoj i zapadnoj Koruškoj. Istom naredbom je rasformirana 3. (alpska) operativna zona NOV i PO Slovenije i preimenovana 26. divizija (triglavska) u 31. diviziju a 27. divizija u 32. diviziju 9. korpusa NOVJ (koja krajem januara 1944. dobija naziv 30. divizija NOVJ).

23.12.1943

 

Postignut sporazum između Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje i predstavnika Nacionalnog komiteta narodnog oslobođenja Jugoslavije o prihvatu izbegllca iz Jugoslavije, njihovom prebacivanju za severnu Afriku i stvaranju zbegova.

23.12.1943

 

 Odlukom CK KPJ ukinuti politodeli pri štabovima brigada u 2. udarnom korpusu NOVJ a formlrani politodeli pri štabovima divizija.

25.12.1943

 

Ministarstvo inostranih poslova V. Britanije uputilo predsedniku britanske vlade Vinstonu Čerčilu telegram sledeće sadržine: "Naša politika mora da se osloni na tri nova faktora: Partizani će zavladati u Jugoslaviji. Oni su za nas u vojnom pogledu od tako velike vrednosti da im moramo pružiti punu podršku. Vojni razlozi važniji su od političkih. U najvećoj meri može se posumnjati u tačnost shvatanja da monarhiju i dalje treba smatrati elementom jedinstva u Jugoslaviji".

25.12.1943

 

 Ambasador V. Britanije kod izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije u Kairu uputio svojoj vladi telegram u kome se kaže: "Partizani će biti vladari Jugoslavije... Sasvim je sumnjivo da li se u Jugoslaviji može i dalje monarhija da smatra kao elemenat uređenja":.

25.12.1943

 

 VŠ NOV i POJ izdao naredbu da se radna snaga i prevozna sredstva traže od NO odbora, a u hitnim slučajevima mogu se mobilisati od komandi mesta i vojnih područja ili od štabova operativnih jedinica.

28.12.1943

 

Vrhovna komanda savezničkih snaga za Sredozemlje uputila poziv Vrhovnom štabu NOV i POJ da u Italiju i Egipat pošalje ljiudstvo predviđeno za formiranje vazduhoplovnih i tenkovskih jedinica NOVJ.

29.12.1943

 

Ambasador V. Britanije u Kairu zatražio od izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije da se odrekne Draže Mihailovića.

30.12.1943

 

Predsednik britanske vlade Vinston Čerčil uputio pismo ministru spoljnih poslova Antoni Idnu u kojem se, pored ostalog, kaže: "Obavestite me na koji ćete način da uklonite Mihailovića i tražite od kralja da to isto učini. Po mome mišljenju to je jedina Petrova šansa ,. ."

30.12.1943

 

Predsednik SAD Franklin Ruzvelt svečano predao američke avione "Liberatore" grupi jugoslovenskih avijatičara iz sastava 15. armijskog vazduhoplovnog korpusa SAD, i tom prilikom izjavio da će vlada SAD do kraja rata priznavati samo onu jugoslovensku vladu koja proizlazi iz ustavne monarhije, tj izbegličku vladu Kraljevine Jugoslavije.

20.12.1943

31.12.1943

 Predsednik britanske vlade Vinston Čerčil uputio u VŠ NOV i POJ misiju (koju je predvodio njegov sin Randolf) sa zadatkom da radi na izmirenju NOP i izbegličke vlade Kraljevine Jugoslavije.

20.12.1943

31.12.1943

 U Aleksandriji, pod rukovodstvom britanskog generala Vilsona, održan sastanak Vrhovne komande savezničkih snaga za Sredozemlje, kome su prisustvovali maršal vazduhoplovstva V. Britanije Daglas i admiral Vilis. Zaključeno je da se NOVJ pomogne školovanjem letačkog i tehničkog osoblja, opremom vazduhoplovnih eskadrila, obukom i kompletiranjem tenkovske brigade; da se Mornarici NOVJ stavi na raspolaganje nekoliko lakih ratnih jedinica i da joj se dodeli artiljerija.

20.12.1943

31.12.1943

U Čikagu održan kongres Amerikanaca jugoslovenskog porekla, kome su prisustvovali delegati svih iseljeničkih organizacija. Kongres je jednoglasno pozdravio odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a i odlučio: da nastavi sakupljanje pomoći NOV i POJ; da svi neregrutovani građani jugoslovenskog porekla stupe dobrovoljno u savezničke armije i da se sve jugoslovenske iseljeničke organizacije učlane u Ujedinjeni komitet Amerikanaca jugoslovenskog porekla. Formirana je specijalna komisija sa zadatkom da vladi SAD uputi zahtev da zabrani šovinistički list "Srbobran" i prikazivanje filma "Četnik".

1.12.1943

31.12.1943

"Njujork tajms" objavio izjavu književnika Luja Adamiča, koji apeluje na saveznike da pruže pomoć NOV Jugoslavije. Za Nacionalni komitet oslobođenja Jugoslavije, kao privremenu vladu, Adamič je rekao da "predstavlja konkretan izraz saznanja i konsolidacije konstruktivnih unutrašnjih sila koje dejstvuju u Jugoslaviji u toku poslednje dve i po godine. Titova vlada je vlada nacionalnog jedinstva .. ."

1.12.1943

31.12.1943

U jedinicama jugoslovenske vojske na Srednjem istoku vojnici, podoficiri i oficiri, pristalice NOP-a, organizovali ilegalne NO odbore.

1.12.1943

31.12.1943

VŠ NOV i POJ uputio proglas vojnicima i oficirima bugarske vojske koji su se kao okupatori nalazili na teritoriji Jugoslavije: da ne dozvole Hitlerovim varvarima da uništavaju njihovu domovinu; da napuštaju jedinice i pristupaju bugarskim partizanima u Srbiji i Makedoniji, kako bi uzeli učešća u borbi protiv nemačkih jedlnica i u oslobođenju svoje zemlje.

1.12.1943

31.12.1943

Otečestveni front Bugarske, kao odgovor na odluke Drugog zasedanja AVNOJ-a, izdao deklaraciju o makedonskom nacionalnom pitanju u kojoj negira pravo makedonskog naroda na samoopredeljenje, a zalaže se za "celokupnu slobodnu i nezavisnu Makedoniju" van sastava FNRJ.

1.12.1943

31.12.1943

CK KPJ uputio komitetu KPJ i politodelu 1. proleterske udarne divizije NOVJ direktivno pismo o održavanju partijskih kurseva i uzdizanju kadrova, kao i plan za niže partijske kurseve.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument