HRONOLOGIJA NOR-A - decembar 1943
Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument


decembar 1943

Crna Gora

od

do (između)

 

1.12.1943

 

Po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ formirana 4. sandžačka NOV brigada, sastava: četiri bataljona.

1.12.1943

 

Na prostoriji Pipera delovi nemačke 181. pešadijske divizije i četnici Južnog fronta iz Spuža, s. Cerovice i s. Lopata napali Zetski NOP odred, koji se posle jednodnevne borbe povukao ka Bratonožićima uz gubitke od 2 mrtva. Neprijatelj je imao 3 mrtva i više ranjenih.

2.12.1943

 

Na široj prostoriji Pljevalja, po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formirana 1, 2. i 3. partizanska brigada divizije "Garibaldi", sastava: po četiri bataljona.

2.12.1943

3.12.1943

U rejonu s. Krstac — s. Stubica (na putu Danilovgrad — Nikšić) 1. bataljon 5. crnogorske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ napao kolonu od 15 kamiona nemačke 181. pešadijske divizije. Poginulo je i ranjeno 60 nemačkih vojnika. Zaplenjeno je i uništeno 11 kamiona, a ostali su se probili, zahvaljujući pomoći iz Nikšića. Bataljon je imao 4 mrtva i 6 ranjenih.

5.12.1943

 

U Kolašinu, u prisustvu 400 delegata, otpočeo 1 kongres AFŽ-a Crne Gore i Boke. Posle dvodnevnog rada doneta je rezolucija u kojoj je istaknuto da je cilj AFŽ-a da organizaciono poveže što veći broj žena, učvrsti jedinstvo među ženama, organizuje sistematsku pomoć jedinicama NOVJ, aktivira žene u izgradnji narodne vlasti i dr. Sa kongresa je upućen proglas ženama Crne Gore i Boke s pozivom da se svim snagama bore protiv nemačkih okupatora i domaćih izdajnika.

5.12.1943

 

Nemačka 1. brdska divizija, slomivši odbranu delova 2. proleterske udarne divizije NOVJ na prijepoljskim položajima i na Jabuci, prodrla u Pljevlja, koja su nekoliko časova ranije napustili Štab 2. udarnog korpusa NOVJ i pozadinske i prištapske jedinice.

6.12.1943

 

Dva bataljona 6. udarne crnogorske brigade 3. udarne divizije NOVJ završlla šestočasovno čišćenje Prekobrđa i Kuča (kod Podgorice) od četnika, uspevši da ih razbiju i delom potisnu za Podgoricu.

6.12.1943

 

Između Barutane i Rijeke Crnojevića, na putu Podgorica — Cetinje, Udarna grupa bataljona (1. i 2. bataljon 4. proleterske NOV brigade i jedan bataljon 5. crnogorske NOV brigade) napala delove nemačke 181. pešadijske divizije i četnike Južnog fronta. Posle dvodnevnih borbi nanela im je osetne gubitke, uz sopstvene gubitke od 3 mrtva i 7 ranjenih.

7.12.1943

 

Na prostoru s. Velimlje — Vilusi — Grahovo 3. i 10. udarna brigada 29. divizije NOVJ, ojačane bataljonom Nikšićkog NOP odreda, posle osmodnevnih borbi, razbile delove četničkog Nikšićkog korpusa i manje delove nemačke 181. pešadijske i domobranske 6. divizije. Poginulo je 68 nemačkih vojnika i domobrana i 47 četnika, dok su jedinice 29. udarne divizije NOVJ imale 9 mrtvih i 15 ranjenih.

7.12.1943

 

Delovi nemačke 1. brdske divizije iz Brodareva iznenada napali i odbacili Bjelopoljski partlzanski bataljon i zauzeli Bijelo Polje.

8.12.1943

 

U Beranama održana konferencija kojoj je prisustvovalo preko 150 intelektualaca andrijevičkog i beranskog sreza. Doneta je rezolucija u kojoj je istaknuta borba protiv fašističkog okupatora i njegovih slugu i spremnost učesnika da sve snage i iskustva stave u službu naroda i NOVJ.

10.12.1943

 

Delovi 4. proleterske udarne brigade 3. udarne divizije NOVJ razbili četnike i muslimansku miliciju, nanevši im gubitke od 25 mrtvih i 27 zarobljenih, i ponovozauzeli Bijelo Polje.

13.12.1943

 

Dva bataljona (3. i 5. bataljon) 4. proleterske udarne brigade i 6. udarna crnogorska brigada 3. udarne divizije NOVJ, u sadejstvu sa delovima 3. proleterske (sandžačke) brigade, Komskog i Bjelopoljskog NOP odreda, u trodnevnim borbama u rejonu s. Pavino Polje — s. Kovren (kod Bijelog Polja) razbili delove nemačke 1. brdske divizije, četnike i muslimansku miliciju. Poginulo je oko 70 četnika i milicionora i 20 nemačkih vojnika i ranjen ih je veći broj, dok su jedinice NOVJ imale 6 mrtvih i 16 ranjenih. Zaplenjeno je 50 pušaka i veća količina municije i drugog ratnog materijala.

13.12.1943

 

Udarna grupa bataljona (1. i 2. bataljon 4. proleterske NOV brigade i jedan bataljon 5. crnogorske NOV brigade) prešla put Rijeka Crnojevića — Cetinje, očistila s. G. Ceklin, s. Začir i s. Ljubotin od delova četnika Južnog fronta i delova nemačke 181. pešadijske divizije i ušla u Crmnicu gde je napala i zauzela s. Brčele i oslobodila veći broj rodoljuba iz logora. U ovim borbama neprijatelj je imao veliki broj mrtvih i ranjenih, dok je Udarna grupa imala 4 mrtva i 7 ranjenih. Zaplenjeno: 405 pušaka, 3 minobacača, 7 mitraljeza, 15.000 bombi, 57.000 metaka i drugi materijal.

20.12.1943

 

U Podgorici streljan Mirko Lučić, narodni heroj.

20.12.1943

 

U s. Farmacima (kod Podgorice, sada: Podgorica) nemački vojnici streljali 50 zatvorenika u znak odmazde zbog svojih gubitaka na putu Podgorica — Rijeka Crnojevića.

21.12.1943

 

Delovi 3. proleterske (sandžačke) udarne brigade razbili četnike i ovladali rejonom s. Kosanice i s. Mataruga (kod Pljevalja), zarobivši 44 četnika i zaplenivši 4 mitraljeza i 1 bacač.

27.12.1943

 

U blizini s. Potpeča delovi 2. bataljona 3. proleterske (sandžačke) NOV brigade razbili nemačku kolonu jačine oko 200 vojnika, nanevši joj gubitke od 20 mrtvih i odbacivši je prema Pljevljima.

27.12.1943

 

U rejonu s. Kokota (kod Podgorice, sada: Podgorica) nemački vojnici streljali 50 pripadnika NOP-a.

30.12.1943

 

U s. Vlahovićima (kod Kolašina), po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formirana 7. crnogorska NOV brigada, sastava: četiri bataljona.

31.12.1943

 

Na liniji s. Kozice — s. Vrulja — s. Lijeske delovi 3. proleterske (sandžačke) NOV brigade odbili nemačko-četnički napad iz Pljevalja.

20.12.1943

31.12.1943

U s. D. Morači (kod Kolašina), po naređenju Štaba 2. udarnog korpusa NOVJ, formiran 1. brdski divizion 2. udarnog korpusa NOVJ.

 


Sadržaj Prethodni dokument Sledeći dokument